ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 15 februarie 2019privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2019  Având în vedere faptul că, potrivit Deciziei (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019 se vor desfășura între 23 și 26 mai,ținând cont de faptul că alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019 vor avea loc într-un context foarte diferit față de toate alegerile anterioare, provocările politice cu care se confruntă Uniunea și statele sale membre fiind semnificative,luând în considerare rolul definitoriu al alegerilor europene din mai 2019 pentru viitorul Uniunii Europene în anii următori,văzând setul de măsuri pentru garantarea unor alegeri libere și corecte elaborat de Comisia Europeană care reclamă intervenții urgente ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea securității cibernetice a alegerilor pentru Parlamentul European și a protecției datelor cu caracter personal prelucrate în context electoral, pentru combaterea dezinformării și pentru asigurarea transparenței campaniei electorale în mediul online,observând că în climatul politic actual este imperios ca fraudele electorale și intruziunile în organizarea corectă a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 să fie prevenite și combătute în regim de maximă urgență,întrucât, pe de o parte, procedurile de achiziții publice prevăzute de legislația în vigoare nu sunt de natură să asigure realizarea în condiții de siguranță și în termenele prevăzute de legislația electorală a buletinelor de vot, a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, a timbrelor autocolante, a aplicației informatice de centralizare a rezultatelor votării, precum și a celorlalte materiale de logistică electorală prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, nefinalizarea procedurilor de achiziții publice ar echivala cu imposibilitatea organizării procesului electoral,văzând numărul mare de retrageri din Corpul experților electorali din anul 2018 generat de lipsa mecanismelor destinate prevenirii fraudelor electorale, de volumul mare al activității din secțiile de votare, precum și de lipsa timpului liber după finalizarea unei activități care durează în medie 20 de ore fără întrerupere,observând necesitatea reglementării primare a datelor personale care vor fi incluse în listele de susținători, precum și a implementării în context electoral a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel încât partidele politice și candidații independenți să poată îndeplini formalitățile necesare depunerii candidaturilor, în considerarea termenului scurt rămas până la data-limită a depunerii candidaturilor,luând în considerare imperativul unei campanii politice dinamice, care să proiecteze în mintea alegătorilor o imagine clară și nedenaturată a ideilor și a programelor partidelor politice care concurează pentru votul lor,văzând că, potrivit cadrului juridic în vigoare, campania electorală pentru Parlamentul European realizată de formațiunile politice este finanțată exclusiv din contribuții ale candidaților, fiecare candidat al unei formațiuni politice urmând să depună sau să vireze în contul bancar de campanie câte 1.560.000 de lei,dat fiind faptul că opțiunile legiuitorului pentru finanțarea campaniei electorale pentru Parlamentul European nu sunt clare, din actuala redactare a textelor legale rezultând că acesta vizează, în fapt, alegerile locale și parlamentare, unde contribuțiile solicitate candidaților formațiunilor politice sunt în general mai mici,întrucât nicio formațiune politică nu își poate realiza campania electorală fără bani, iar plasarea poverii financiare a acesteia în sarcina candidaților formațiunilor politice este o soluție excesivă și nerealistă, fiind de natură să afecteze însuși dreptul de a fi ales în Parlamentul European,având în vedere amenințările și riscurile care pot decurge din lipsa de implicare și responsabilitate a partidelor politice, acestea constând în practici netransparente și neloiale de finanțare și desfășurare a campaniei electorale,constatând că, în absența cadrului necesar pentru asigurarea responsabilității partidelor politice și a cooperării autorităților competente potrivit Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, campania electorală este expusă atacurilor cibernetice, campaniilor de dezinformare și utilizării abuzive a datelor cu caracter personal,ținând cont de faptul că această situație este de natură să genereze blocaje instituționale, administrative și financiare, cu riscuri semnificative pentru securitatea și integritatea procesului electoral, autoritățile cu atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 nedispunând de cadrul juridic, resursele și garanțiile necesare pentru a asigura evitarea acestora,constatând faptul că, în ipoteza materializării tuturor riscurilor menționate, din secțiile de votare vor lipsi materialele necesare votării, birourile electorale ale secțiilor de votare nu vor putea fi constituite, iar fraudele electorale nu vor putea fi prevenite și sancționate în termen util,observând că centralizarea rezultatelor votării poate fi grav afectată de incidente cibernetice și convenționale, ceea ce reclamă asigurarea unei securități sporite a acesteia,având în vedere consecințele negative ale neadoptării în regim de urgență a prezentului act normativ asupra procedurii de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, asupra angajamentelor asumate de statul român în materie electorală, precum și a mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene exercitat de România,întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi de exemplu, deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate, corectitudine, transparență și securitate, atât de către alegătorii români, cât și de cei din celelalte state ale Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Institutul Național de Statistică, asigură implementarea și operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al autorităților locale, selecția persoanelor care vor asigura operarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal în secțiile de votare, denumite în continuare operatori de calculator. Prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se aplică în mod corespunzător, numărul operatorilor de calculator desemnați de Autoritatea Electorală Permanentă trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secțiilor de votare.(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, alegătorii prezintă actele de identitate, respectiv documentele de identitate prevăzute de Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, operatorilor de calculator, care înscriu datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(4) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.(5) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială;b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;f) permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“.(6) Operatorul de calculator votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea fiind înscris în lista electorală suplimentară în cazul în care nu este înscris în lista electorală permanentă a acesteia.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, aplicația, echipamentele și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente aplicația prevăzută la alin. (1), precum și codul sursă al acesteia, în vederea testării și certificării spre neschimbare.(3) După certificarea spre neschimbare, aplicația prevăzută la alin. (1) este predată Biroului Electoral Central, operarea acesteia realizându-se conform metodologiei stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.(4) După certificarea spre neschimbare, aplicația prevăzută la alin. (1) este pusă la dispoziția formațiunilor politice care participă la alegeri, precum și a candidaților independenți, la cererea scrisă a acestora.(5) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot desemna persoane care să verifice inclusiv în ziua de referință, până la încheierea votării, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, aplicația informatică utilizată de Biroul Electoral Central și organismele electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.  +  Articolul 3(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, operatorii de calculator asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator, și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 3 luni de la ziua de referință, în condițiile legii.(5) Pentru soluționarea întâmpinărilor, contestațiilor, cererilor sau a sesizărilor privind consemnarea rezultatelor votării, Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția birourilor electorale competente, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).(6) După soluționarea întâmpinărilor, contestațiilor, cererilor sau a sesizărilor prevăzute la alin. (5), copiile înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1) sunt restituite Serviciului de Telecomunicații Speciale.(7) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Serviciul de Telecomunicații Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările prevăzute la alin. (1) și eventualele copii realizate conform prevederilor alin. (5).(8) Pentru secțiile de votare din străinătate, dispozițiile prezentului articol se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea secțiilor de votare în străinătate.  +  Articolul 4La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European.  +  Articolul 5(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică și candidat independent utilizează pentru finanțarea campaniei electorale câte un singur cont bancar.(2) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, campania electorală poate fi finanțată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în acest caz, prin excepție de la prevederile alin. (1), fiind utilizat un cont bancar distinct.(3) La alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019, pentru finanțarea propriei campanii electorale, partidul politic și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale pot utiliza contribuții electorale ale candidaților și transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri obținute în condițiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea limitei totale prevăzute la art. 28 alin. (6) lit. o) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cheltuielile privind finanțarea campaniei electorale pot fi efectuate numai în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de capitolul IV din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 48 alin. (3) și alin. (10) - (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidaților independenți, sumele de bani aferente cheltuielilor electorale legal efectuate, cu excepția celor care au fost finanțate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă ziua de referință, denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului, data nașterii susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului, precum și semnătura acestuia.(2) Formularul listei susținătorilor utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 va conține și declarația persoanei care a întocmit lista prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susținătorilor. Declarația cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate ale persoanei care a întocmit lista de susținători. (3) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor asigura informarea, prin orice mijloc, a susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(4) Prin derogare de la prevederile art. 71 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți care au depus liste de susținători la Biroul Electoral Central au obligația de a prelua listele de susținători pe care le-au depus și de a le păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de păstrare, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți asigură distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.  +  Articolul 7(1) Autoritățile publice centrale și locale implicate, potrivit legii, în organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 sprijină implementarea și buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni.(2) Personalul centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) și informaticienii au drept de acces în localul secției de votare pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral.(3) Prefecții și primarii iau măsuri organizatorice, atât pe timpul pregătirii, cât și al desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 pentru asigurarea condițiilor necesare instalării și funcționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.  +  Articolul 8(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot fi președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare și pot activa ca personal tehnic auxiliar pe lângă birourile electorale, operatori de calculator și informaticieni.(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora se face cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu se prezintă la secția de votare la orele stabilite de lege, aceștia sunt înlocuiți de îndată, cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și membrii necesari completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dacă este cazul, sunt desemnați de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 9(1) Institutul Național de Statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile, precum și instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale județene, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.  +  Articolul 10(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale, precum și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea centrelor de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale efectuate pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 11La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (1) lit. f),art. 50 alin. (3) și art. 52 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, după încheierea votării, listele electorale utilizate în secțiile de votare se predau și se arhivează, potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul și dotarea Biroului Electoral Central.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. La sesiunile de instruire asistă și membrii birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot și a publicațiilor destinate birourilor electorale;b) cheltuielile pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;d) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central și ale personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum și indemnizațiile prevăzute la art. 16 alin. (9);e) cheltuieli pentru hârtia necesară imprimării buletinelor de vot;f) cheltuielile privind dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, precum și orice alte cheltuieli generate de activitățile specifice procesului electoral.  +  Articolul 13(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale, cu excepția Biroului Electoral Central;b) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene și ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;c) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor prevăzute de lege;d) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. 12 alin. (2);e) cheltuielile pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege, precum și pentru transportul și distribuirea publicațiilor destinate birourilor electorale;f) indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, ale personalului tehnic auxiliar al acestora, ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului:a) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;b) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoțesc dosarele prevăzute la art. 49 alin. (8) dinLegea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al operatorilor de calculator, de la biroul electoral al secției de votare la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, precum și de la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București la localitatea de domiciliu sau reședință a acestora.(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguranței publice se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.(4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.  +  Articolul 14(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pentru plata indemnizațiilor membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acestea se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum și pentru serviciile de comunicații din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul experților electorali propuși de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și ale operatorilor de calculator din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.(4) Organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilesc și se aduc la cunoștința publică de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7)-(10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua de referință.  +  Articolul 15(1) Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură imprimarea buletinelor de vot, precum și a publicațiilor destinate birourilor electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în condițiile legii. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.(2) Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, macheta buletinului de vot se prezintă membrilor Biroului Electoral Central de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“. La prezentarea machetei buletinului de vot sunt invitați și delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și nu au reprezentanți în Biroul Electoral Central, precum și candidații independenți. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central și delegații împuterniciți au dreptul să solicite Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele candidaților, semnul electoral, denumirea partidelor politice, a alianțelor politice, a alianțelor electorale sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.(3) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condițiile legii.(4) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(5) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (4), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în condițiile legii, de Compania Națională „Imprimeria Națională“ – S.A., până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință.(7) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, ștampila Biroului Electoral Central se confecționează prin grija Autorității Electorale Permanente. Ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se confecționează, în condițiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință. Ștampila cu mențiunea „VOTAT“ trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea.(8) Numărul necesar de ștampile cu mențiunea „VOTAT“ este stabilit pe baza normativelor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 16(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de Statistică, fiind coordonat de funcționari ai Autorității Electorale Permanente, desemnați în acest sens, potrivit reglementărilor aplicabile acestora.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, precum și al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecți și Institutul Național de Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de către președinții consiliilor județene și primari.(3) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică.(4) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, în perioada funcționării birourilor electorale constituite pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar ai acestuia, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și operatorii de calculator ai acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei. Președinții birourilor electorale județene, președinții birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei. Ceilalți membri ai birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 95 lei. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 8 mai 2019:
  Articolul IV
  (1) Indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.
  (2) Indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ale membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
  (3) Indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
  (4) Majorarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (5) În perioada funcționării birourilor electorale constituite pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (4) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror altor diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(6) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (4) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(7) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 prevăzute la alin. (4) reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virânduse numai impozitul pe venit potrivit legii.(8) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), (9) și (10) se face pe baza listelor de prezență aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul operatorilor de calculator, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă ca urmare a informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar în cazul informaticienilor, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă ca urmare a informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale și autoritățile publice centrale și locale prevăzute la art. 7 alin. (1).(9) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne, care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou, au dreptul la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.(10) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.(11) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator care asigură predarea dosarelor prevăzute la art. 49 alin. (8) dinLegea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la sediile birourilor electorale județene și ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, după caz.(12) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de protocol prevăzută la alin. (9) și (10) este venit neimpozabil și este exceptată de la plata contribuțiilor sociale.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 februarie 2019.Nr. 6.-----