ORDIN nr. 13 din 23 ianuarie 2019privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.188 din 21.11.2018, întocmit de către Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 4, 6 și 11 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Traian Constantin Petcu
  București, 23 ianuarie 2019.Nr. 13.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 39/2010)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CERTIFICAT DE APROBARE
  a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României
  Nr. ......... din ...............
  1. Denumirea societății care solicită aprobarea mijloacelor oficiale de identificare ce se vor utiliza pe teritoriul României……………………………………………………………….
  2. Sediul social (adresa completă) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.1. Înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ……………………..2.2. Cod fiscal ............................... 2.3. Telefon/fax ..............................
  3. Reprezentantul legal 3.1. Nume ....................................................... 3.2. Prenume .................................................. 3.3. CNP ......................................................... 3.4. BI/CI seria ............... nr. ...........................
  4. Modelul mijlocului de identificare aprobat și specia destinată ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Directorul general al Direcției generale control oficial, .............................................................. (numele și prenumele) (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 39/2010)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DOCUMENT DE ALOCARE
  a codurilor de identificare pentru imprimarea mijloacelor oficiale de identificare
  Nr. .......... din ................
  1. Denumirea furnizorului primar ..............................................................................................................................................
  2. Sediul social (adresa completă) .....................................................................................................................2.1. Înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ...............................................................2.2. Cod fiscal ..............................................2.3. Telefon/fax .............................................
  3. Reprezentantul legal3.1. Nume ...........................................................................3.2. Prenume ......................................................................3.3. CNP .............................................................................3.4. BI/CI seria ...................... nr. ........................................
  4. Cantitatea de crotalii și specia pentru care se alocă seriile de numere:4.1. bovine ......................................., de la seria ............................... la seria ...............................4.2. ovine ........................................., de la seria ............................... la seria .................................4.3. caprine ......................................, de la seria ............................... la seria ...............................4.4. suine ........................................., de la seria ............................... la seria ...............................
  5. Gestiunea mijloacelor de identificare oficiale se va face la adresa www.identificare.ro, utilizând ID-ul ................................................ și parola .....................................................................
  Directorul general al Direcției generale control oficial, .............................................................. (numele și prenumele) (semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 39/2010)AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DOCUMENT DE ANULARE
  Nr. ........ din ................
  Văzând:– Nota de constatare nr. ..................... și Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. ................., întocmite în urma controalelor de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................................; sau– solicitarea furnizorului primar .................................................., înregistrată la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; sau– documentul oficial prin care se atestă încetarea acordului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare încheiat între producător și furnizorul primar,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,luând în considerație prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul pct. 16-20 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare,Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr. .............. din ............................. se anulează.Nerespectarea prezentei măsuri se sancționează potrivit legii.
  Directorul general al Direcției generale control oficial,
  ..............................................................
  (numele și prenumele)
  (semnătura și ștampila)
  -----