ORDIN nr. 114 din 21 ianuarie 2019pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2019  În temeiul dispozițiilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 752255 din 18.01.2019,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune, prevăzută în anexa nr. 2;b) Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere, prevăzută în anexa nr. 3. (la 01-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 3Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-01-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2, art. 3 lit. b) și anexele nr. 2 și 4 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 21 ianuarie 2019.Nr. 114.  +  Anexa nr. 1 PROCEDURAde înregistrare a contractelor de locațiune  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Instrucțiuni de completare a formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune“
   +  Depunerea cereriiCererea de înregistrare a contractelor de locațiune se completează și se depune de către:– persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și care au obligația înregistrării contractului la organul fiscal, potrivit legii;– locatorii care solicită înregistrarea contractului la organul fiscal pentru a constitui titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.Cererea se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Cererea se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al cererii, însoțit de copia contractului de locațiune, se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.Organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere, în cazul persoanelor fizice nerezidente/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;c) organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispozițiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente;d) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții locatorul persoană juridică/altă entitate fără personalitate juridică.ATENȚIE!Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligația depunerii cererii la organul fiscal competent, în vederea înregistrării contractului de închiriere, potrivit legii.  +  Completarea cereriiCaseta „Anul“ - se completează anul calendaristic în care se depune cererea.Caseta „Cerere rectificativă“ - se completează cu X în cazul cererilor rectificative.Casetele „Modificare/Încetare“ - se completează cu X în cazul mențiunilor privind modificarea sau încetarea contractului de locațiune.Secțiunea A „Date despre locator“Subsecțiunea a. „Date de identificare a locatorului“Caseta „Denumire/Nume și prenume“Se completează cu numele și prenumele persoanei fizice care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal. În cazul locatorilor, persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică, se înscrie denumirea locatorului.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei fizice care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal. În cazul locatorilor, persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică, se completează codul de înregistrare fiscală al contribuabilului care are calitatea de locator.Casetele „Județ“, „Localitate“, „Sector“, „Strada“, „Număr“, „Bloc“, „Scară“, „Etaj“, „Apartament“, „Țară“, „Cod poștal“, „Telefon“, „Fax“ și „E-mail“ se completează cu informații privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilită potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică, după caz.Subsecțiunea b. „Cota-parte deținută“Se completează cu cota-parte deținută de locator din bunul mobil sau imobil (procent sau fracție).Secțiunea B „Date de identificare a locatarului (chiriașului)“Caseta „Nume și prenume/Denumire“Se completează cu numele și prenumele/denumirea persoanei care are calitatea de locatar.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei fizice care are calitatea de locatar sau codul de înregistrare fiscală al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică care are calitatea de locatar, după caz.Casetele „Județ“, „Localitate“, „Sector“, „Strada“, „Număr“, „Bloc“, „Scară“, „Etaj“, „Apartament“, „Țară“, „Cod poștal“, „Telefon“, „Fax“ și „E-mail“ se completează cu informații privind adresa de domiciliu a persoanei fizice, stabilită potrivit legii, sau adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică, după caz.În situația în care într-un contract de locațiune sunt mai mulți locatari se completează câte o secțiune „date de identificare“ pentru fiecare locatar.Secțiunea C „Date despre contractul de locațiune“Subsecțiunea a. „Contractul de locațiune inițial“Casetele „Nr.“, „Data“, „Perioada contractului“, „Cuantumul chiriei lunare“, „Moneda“, „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului“ și „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului“ se completează cu informații conform contractului de închiriere.Casetele „Data“ și „Perioada contractului“ se completează sub forma zz/ll/aaaa.Caseta „Moneda“ se completează cu codul ISO al monedei [RON (LEU), EUR].Caseta „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului“ se completează cu adresa completă a bunului imobil.Caseta „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului“ se completează cu date de identificare ale bunului mobil (exemplu: număr de înmatriculare, serie șasiu, serie certificat etc.).Subsecțiunea b. „Modificări ale contractului de locațiune“ATENȚIE!Se completează numai în cazul în care s-a bifat caseta „Modificare“.Casetele „Contract conex nr. “, „Data“, „Perioada contractului“, „Cuantumul chiriei lunare“ și „Moneda“ se completează cu informații conform actului adițional al contractului de închiriere.Subsecțiunea c. „Încetarea contractului de locațiune“ATENȚIE!Se completează numai în cazul în care s-a bifat caseta „Încetare“.Casetele „Documentul care atestă încetarea“, „Nr.“, „Data“ și „Motivul încetării“ se completează cu informații conform actului de încetare a contractului de închiriere.Declarația este însoțită în mod obligatoriu de copia contractului de închiriere.ATENȚIE!În cazul modificării/încetării, după caz, a contractului de locațiune, toate casetele de la secțiunea A. „Date de identificare a locatorului“ și B „Date despre contractul de locațiune“ se completează în mod obligatoriu. (la 01-01-2023, Anexa nr. 2*) a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 05 decembrie 2022 )
   +  Anexa nr. 3
  SiglaD.G.R.F.P.
  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice ................................................Administrația Județeană a Finanțelor Publice ......................................................Administrația Sectorului .................... a Finanțelor PubliceUnitatea fiscală .....................................................................................................Nr. ................/.........................Adresa: .............Tel.: ..................Fax: ...............E-mail: ..............
  NOTIFICARE
  privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere
  Către:Denumirea/Numele și prenumele: ....................................Domiciliu fiscal:Localitatea ......................., str. ...................., nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ......, et. ....., județul/sectorul ....................Cod de identificare fiscală ................................................Stimată doamnă/Stimate domn,Vă aducem la cunoștință că, prin formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, capitolul ......................................, ați declarat venituri din cedarea folosinței bunurilor și nu ați depus cererea de înregistrare a Contractului nr. ........... din data ................., încheiat pentru bunul din ............(adresa)......... .Vă comunicăm că, potrivit prevederilor art. 120 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/ domnul ......................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ....................., între orele ............ .În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..........................................
  (la 01-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.031 din 17 noiembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 05 decembrie 2022 )
  -----