ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2019privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2019  În temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, cu modificările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de Decizia Curții Constituționale nr. 794 din 15 decembrie 2016 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 decembrie 2016, decizie în care se reține că „«nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare» care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/definitive urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituția sau autoritatea publică“,văzând Ordinul nr. 75 din 15.03.2018, emis de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care rezultă că judecătorii, magistrații–asistenți, personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul instanței supreme sunt salarizați, pentru perioada 9.04.2015-30.11.2015, prin acordarea valorii de referință sectorială (VRS) de 421,36 lei, respectiv VRS 405 lei, la care se adaugă 4%, procent prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, și, pentru perioada 1.12.2015-31.12.2017, prin acordarea unei VRS de 463,5 lei, respectiv VRS 405 lei, la care se adaugă 4%, procent prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 13/2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, și 10%, procent prevăzut de Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,văzând Ordinul ministrului justiției nr. 2.066/C/2018*) și Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 897/2018 care vizează recalcularea drepturilor salariale pentru judecătorii din cadrul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor și pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă aceste instanțe și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și pentru asistenții judiciari, precum și celelalte ordine ale ministrului justiției și decizii emise de ordonatorii principali și secundari de credite de recalculare a drepturilor salariale pe baza valorii de referință sectorială pentru personalul din cadrul acestor instituții,*) Ordinul ministrului justiției nr. 2.066/C/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.ținând seama de faptul că fondurile prevăzute în prezent în bugetul Ministerului Justiției și al Ministerului Public pentru drepturi salariale nu asigură plata diferențelor salariale rezultate din majorarea valorii de referință sectorială,luând în considerare influența substanțială asupra bugetului de stat pe anul 2019 a plății diferențelor salariale restante pentru personalul din sistemul justiției,având în vedere necesitatea instituirii unei reglementări speciale privind modul de plată a drepturilor salariale restante pentru perioada 9 aprilie 2015-30 iunie 2018,ținând cont că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință obligativitatea acordării imediate a drepturilor salariale restante, ceea ce ar constitui o imposibilitate, în condițiile inexistenței fondurilor bugetare necesare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Plata sumelor reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției prevăzut la art. 2 prin acte administrative ale ordonatorilor de credite aferente perioadei 9 aprilie 2015-30 iunie 2018 se va realiza după cum urmează:a) în anul 2019 se plătește 5% din totalul sumei cuvenite;b) în anul 2020 se plătește 10% din totalul sumei cuvenite;c) în anul 2021 se plătește 25% din totalul sumei cuvenite;d) în anul 2022 se plătește 25% din totalul sumei cuvenite;e) în anul 2023 se plătește 35% din totalul sumei cuvenite.(2) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(3) La sumele actualizate în condițiile alin. (2) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data emiterii ordinelor/deciziilor de acordare a drepturilor salariale. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 75/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 15 februarie 2021:
  În interpretarea și aplicarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției, aprobată prin Legea nr. 224/2019, raportat la art. 1.531 și 1.535 din Codul civil, art. 166 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, alături de dobânda remuneratorie prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2019, se pot acorda dobânzi penalizatoare la drepturile salariale restante ce intră în domeniul de aplicare al aceluiași act normativ pentru perioada anterioară emiterii ordinelor/deciziilor de acordare a drepturilor salariale, respectiv diferența dintre dobânda penalizatoare și cea remuneratorie, pentru perioada ulterioară emiterii acelorași ordine sau decizii.
  (4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății sumelor restante, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).
   +  Articolul 2Prezenta ordonanță de urgență se aplică personalului din sistemul justiției ale cărui indemnizații de încadrare/salarii de bază se stabileau în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) pe baza valorii de referință sectorială din cadrul: curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, al celorlalte instituții pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, de pe lângă tribunale și de pe lângă judecătorii.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică personalului care a obținut, până la data intrării ei în vigoare, plata sumelor care fac obiectul acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2019.Nr. 3.-----