NORME din 20 februarie 2004privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 martie 2004  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 216 din 20 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 196 din 5 martie 2004.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizației de funcționare de către Ministerul Culturii și Cultelor în vederea funcționării laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, modalitatea de reînnoire a acesteia, precum și reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare și restaurare în laboratoarele și atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.  +  Capitolul II Eliberarea autorizației de funcționare pentru laboratoarele și atelierele de conservare și restaurare  +  Articolul 2Laboratoarele și atelierele de conservare și restaurare, denumite în continuare laboratoare și ateliere, pot funcționa numai în baza autorizației de funcționare, denumită în continuare autorizație, eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.  +  Articolul 3În vederea eliberării autorizației de funcționare a laboratoarelor și atelierelor, persoana juridică interesată depune la Direcția monumente istorice și muzee din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor următoarea documentație:a) cererea de eliberare a autorizației de funcționare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;b) declarația pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2;c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu codul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice de drept privat;d) copia încheierii privind înregistrarea comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat, pronunțată de judecătorul delegat de registrul comerțului;e) copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;f) copia actului normativ care prevede atribuția instituției publice de a executa lucrări de conservare și restaurare, pentru instituțiile publice;g) copia actului de deținere a spațiului;h) copiile actelor de studii ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizația;i) copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii, înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă, numai dacă aceștia sunt alte persoane decât asociații societății comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;j) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau atelierului, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1A;k) cazierul judiciar pentru conducătorul laboratorului sau atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 3, Ministerul Culturii și Cultelor, prin Direcția monumente istorice și muzee, comunică persoanei juridice interesate autorizația de funcționare, conform modelului din anexa nr. 3, sau, după caz, refuzul de eliberare a autorizației de funcționare, însoțit de motivarea acestui refuz.  +  Articolul 5(1) Contestarea refuzului de eliberare a autorizației de funcționare se face la Direcția monumente istorice și muzee din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 10 zile de la comunicare. Soluționarea contestației se comunică în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.(2) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul primit, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 6În cazul schimbării sediului laboratorului sau al atelierului, persoana juridică de drept public sau privat va prezenta următoarea documentație:a) cererea de eliberare a autorizației de funcționare, întocmită conform modelului din anexa nr. 1;b) copia actului de deținere a spațiului;c) declarația pe propria răspundere, întocmită conform anexei nr. 2, actualizată;d) autorizația de funcționare eliberată anterior, pentru a se menționa pe aceasta noua adresă și pentru a se aplică ștampila Ministerului Culturii și Cultelor.  +  Articolul 7Autorizația de funcționare se afișează la loc vizibil în incinta laboratorului sau a atelierului.  +  Articolul 8(1) Autorizația de funcționare poate fi suspendată de către personalul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor și al direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, împuternicit în acest sens, în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului, este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni: furtul, tâlhăria, abuzul de încredere, înșelăciunea, gestiunea frauduloasă, distrugerea, delapidarea, falsul și uzul de fals, abuzul în serviciu, tăinuirea și favorizarea în legătură cu infracțiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului.(2) Autorizația de funcționare poate fi revocată de către personalul de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor și al direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, împuternicit în acest sens, în următoarele situații:a) abateri grave de la deontologia profesională și încălcări ale Normelor de restaurare și conservare a bunurilor culturale mobile emise potrivit legii;b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau deteriorări de bunuri culturale.  +  Articolul 9Direcția monumente istorice și muzee din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor organizează evidența autorizațiilor de funcționare eliberate și a celor suspendate sau revocate.  +  Capitolul III Reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare și restaurare în laboratoarele și atelierele de restaurare  +  Articolul 10Lucrările de conservare și restaurare se pot efectua în laboratoare și ateliere autorizate, pe baza unui contract încheiat potrivit dispozițiilor de drept comun, numai de către conservatori și restauratori acreditați potrivit legii.  +  Articolul 11Laboratoarele de conservare și restaurare care funcționează în cadrul instituțiilor publice muzeale pot efectua lucrări, contra cost, pentru:a) alte instituții publice muzeale;b) persoane fizice sau juridice de drept public și privat.  +  Articolul 12Restaurarea bunurilor clasate care sunt priorități de restaurare se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și numai de restauratori acreditați potrivit legii, în cadrul laboratoarelor și atelierelor autorizate.  +  Articolul 13Protecția și securitatea bunurilor culturale pe toată durata restaurării revine în sarcina laboratorului sau a atelierului.  +  Articolul 14Este interzisă scoaterea bunurilor culturale din laborator sau atelier fără acordul scris al proprietarului.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15Laboratoarele și atelierele existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligația de a solicita eliberarea autorizației de funcționare, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  CERERE
  de eliberare a autorizației de funcționare
  pentru laborator/atelier de conservare și restaurare
  Domnule ministru,...........(denumirea agentului economic)........., cu sediul în localitatea .................., str. ...................... nr....., județul(sectorul)...................., reprezentat prin .............., în calitate de (administrator, președinte, director) .........,vă rog să aprobați eliberarea autorizației de funcționare pentru laboratorul amplasat în localitatea ..............., str. ................... nr. ...., județul(sectorul) ......., în vederea desfășurării activității de conservare și restaurare de bunuri culturale mobile în următoarele domenii (se vor menționa domeniile pentru care se solicită autorizația: pictură, sculptură, mobilier etc.):......................................................................................................................................................Anexăm următoarele documente:1. copia certificatului de înregistrare a comerciantului, cu codul unic de înregistrare, pentru persoanele juridice de drept privat;2. copia încheierii pronunțate de judecătorul delegat de registrul comerțului privind înregistrarea comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat;3. copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;4. copia actului normativ care prevede atribuția instituției publice de a executa lucrări de conservare și restaurare, pentru instituțiile publice;5. copia actului de deținere a spațiului;6. copiile actelor de studii ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizația;7. copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii, înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, numai dacă aceștia sunt alte persoane decât asociații societății comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;8. documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau atelierului, după caz;9. cazierul judiciar pentru directorul (administratorul, conducătorul) laboratorului sau atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.
  Semnătura autorizată și ștampila
   +  Anexa nr. 1Ala normeDenumirea instituției/societății.................................
  DOCUMENTAR SINTETIC
  1. Obiectul activității:.........................................................................2. În ce regim funcționează: fără asociați ........... cu asociați ........... nr. asociaților........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Locul de muncă, funcția,crt. titularului,inclusiv Studiile în cazul persoanelor Observații ale asociaților angajate în alte unități──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Numărul salariaților ......, din care angajați și ai altor unități de stat sau private .................... .4. Dacă titularul este specialist în domeniu ...............................Studiile....................................................................Dacă mai desfășoară alte activități profesionale în unități de stat (denumirea unității/unităților)........................................................Funcția/funcțiile...........................................................Sau activitate în regim privat (denumirea unității/unităților)............., calitatea ..............., dacă este pensionar..............................5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unității sub aspectul probității profesionale (titularul este obligat să comunice Ministerului Culturii și Cultelor schimbările persoanelor cu responsabilități în asigurarea probității profesionale a activității unității):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Calitatea Studiile Locul de muncă și funcția,crt. răspunderii în cazul că este salariat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Dacă a luat cunoștință de legislația care reglementează funcționarea unităților private .............., inclusiv de reglementările legale cu referință directă la domeniul de activitate al unității.....................7. Date privind sediul în care funcționează:a) este proprietatea titularului (asociaților)..............................b) este proprietate de stat.................................................c) este închiriat de la o persoană particulară..............................d) adresa: localitatea ......................., codul poștal .............., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., județul ........., telefon ........, fax .......... .8. Numărul autorizației de funcționare .......... data eliberării...........
  Data completării ................ Semnătura titularului
   +  Anexa nr. 2la norme
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere privind respectarea legislației de protejare
  a patrimoniului cultural național mobil
  Subsemnatul................................................, în calitate de proprietar (administrator,director) al.............(denumirea persoanei juridice)........, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că activitatea de conservare-restaurare a bunurilor culturale mobile din punctul de lucru situat în........(adresa persoanei juridice).......... se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, a normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile și a altor reglementări în vigoare, specifice activității desfășurate.În susținerea celor de mai sus declarăm că:1. Numărul de persoane care desfășoară activități în laborator este de ................................. .2. Laboratorul are următoarea structură funcțională (se enumeră destinația spațiilor/încăperilor, menționându-se suprafața acestora; pentru spațiile mai mari de 100 m 2 se anexează un plan la scara 1/1.000 semnat de declarant):................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Posed următoarele dotări și echipamente specifice (se poate anexa o listă cu dotările și echipamentele specifice, semnată de declarant):....................................................................................................................................................................................................................................4. Laboratorul este prevăzut cu sistem de alarmă și are contract de prestări de servicii cu o societate de pază și securitate/este asigurat permanent cu personal de pază.5. Laboratorul are mijloace de realizare a siguranței bunurilor de valoare foarte mare (încăpere securizată, casă de bani etc.).6. Laboratorul este asigurat împotriva furturilor, incendiilor, calamităților de orice fel, la o societate de asigurări autorizată............(denumirea societății de asigurare).......7. Directorul (administratorul, conducătorul) și angajații laboratorului nu au cazier.8. Specialiștii în domeniile pentru care s-a solicitat autorizația laboratorului dețin documente care le atestă calificarea.
  Data ................. Semnătura persoanei autorizate și ștampila
   +  Anexa nr. 3ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ......Data ....................Laboratorul ............................., situat în localitatea ......................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ...., județul ............., cod ....................., telefon/fax ..........................., aparținând de ....(denumirea societății)...., cod unic de înregistrare ............................., are condiții materiale și capacitate profesională de a desfășura activități de conservare-restaurare în următoarele domenii:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Prezenta autorizație a fost eliberată conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare, și documentației înregistrate la Ministerul Culturii și Cultelor cu nr. ............ .
  Ministrul culturii și cultelor, ................................. (se va completa numele ministrului) Avizat C.N.M.C. Secretar, ...................... (se va completa numele secretarului)
  (la 13-09-2005, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.023 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 13 septembrie 2005 )
  ----