HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția sau construcția unei locuințe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziția sau construcția de locuințe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1. (la 19-04-2010, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. ) (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziția de locuințe.  +  Articolul 2(1) Beneficiarii pot achiziționa sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuințe:a) locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;b) locuințe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;c) locuințe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;d) locuințe viitoare, care urmează să se construiască prin asociații fără personalitate juridică, cel puțin unul dintre asociați fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuințele;e) locuințe recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute la lit. a) și b). (2) Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziționării/construirii locuințelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) este de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. În cazul creditelor destinate achiziționării locuințelor care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. e), procentul garantat de stat este de maximum 40% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. (3) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) lit. a), b) și e) se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an. (la 01-03-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 )  +  Articolul 2^1Beneficiarii care dețin cote-părți dintr-o locuință din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și e) pot achiziționa diferența de cote-părți, în vederea întregirii dreptului de proprietate. (la 01-03-2017, Articolul 2^1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 )  +  Articolul 3Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează sau construiesc locuințe prevăzute la art. 2 și pentru finanțatori sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 19-04-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. )  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerul Administrației și Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4^1(1) Oricare dintre finanțatorii eligibili, participanți în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finanțator care îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat și utilizat, cu condiția notificării cesiunii către beneficiari și fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare.(2) În termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finanțator participant în cadrul programului, finanțatorul cedent transmite Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înștiințare în care vor fi menționate garanțiile individuale care fac obiectul cesiunii și data la care a intervenit cesiunea, însoțită de copia certificată a contractului de cesiune.(3) Un finanțator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garanții acordate de un finanțator eligibil în cadrul programului, cu condiția transmiterii către FNGCIMM și Ministerul Finanțelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.(3^1) Finanțatorii vor transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, așa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2, precum și valoarea estimată a finanțărilor care urmează să fie garantate. (la 13-01-2014, Alin. (3^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. ) (3^2) Finanțatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărțirea proporțională a riscurilor și a pierderilor și solicită reintrarea în program, au obligația de a transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului și de a semna inițial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanțiilor acordate în cadrul programului «Prima casă», rezultat din împărțirea riscurilor și pierderilor aferente soldului portofoliului de garanții acordate în cadrul programului, proporțional cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2), iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabilește termenii și condițiile aplicabile garanțiilor acordate în cadrul programului în condițiile împărțirii proporționale cu procentele de garantare prevăzute la art. 2 alin. (2) a riscurilor și pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1. (la 01-03-2017, Alineatul (3^2) din Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 01 martie 2017 ) (4) Finanțatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului și care au preluat în condițiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finanțator eligibil din cadrul programului, care nu și-a exercitat dreptul de opțiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garanții astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act adițional la protocolul încheiat cu FNGCIMM. (la 22-04-2011, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. )  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul
  întreprinderilor mici și mijlocii,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Marin Gheorghe,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  administrației și internelor,
  Dan Nica
  București, 17 iunie 2009.Nr. 717.  +  Anexa nr. 1NORMEde implementare a programului «Prima casă» pentru achiziția sau construcția de locuințe*  +  Anexa nr. 2CRITERIIde eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate, care urmeazăsă se construiască sau aflate în faza de construcție la roșu și pentru finanțatori*