ORDONANȚĂ nr. 72 din 13 august 2004pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IArticolul 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Oficiul registrului comerțului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea. (la 29-11-2004, Alineatul (1) din Articolul 39 , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (2) Se interzice înscrierea unei firme care conține cuvintele: «științific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «școală», «școlar» sau derivatele acestora. (la 29-11-2004, Alineatul (2) din Articolul 39 , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (3) Înscrierea unei firme care conține cuvintele: «național», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. (la 29-11-2004, Alineatul (3) din Articolul 39 , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (4) Înscrierea unei firme care conține cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului județului, respectiv al municipiului București, în circumscripția teritorială în care solicitantul și-a stabilit sediul social.(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (4) autoritatea competentă refuză eliberarea acordului dacă firma în cauză este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei instituții publice ori de interes public.(6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) și (4), ori, după caz, refuzul eliberării acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitării.(7) Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) și (4) conduce la respingerea cererii de înmatriculare a persoanei juridice.(8) Verificarea disponibilității firmei și a emblemei se face de către oficiul registrului comerțului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei. (la 29-11-2004, Alineatul (8) din Articolul 39 , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (9) Firmele și emblemele radiate din registrul comerțului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 41.  +  Articolul II(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrarii în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, persoanele juridice detinatoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorității competente pentru folosirea denumirii, în condițiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (la 18-03-2005, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Articolul 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005 ) (2) Acordul pentru folosirea denumirii, eliberat de autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004, își păstrează valabilitatea.(3) În cazul în care firma conține cuvintele: «științific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «școală», «școlar» sau derivatele acestora, persoana juridică este obligată să își modifice în mod corespunzător denumirea firmei, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (la 29-11-2004, Alineatul (3) din Articolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (4) În cazul în care autoritatea competentă refuză eliberarea acordului prevăzut la alin. (1), persoana juridică este obligată să își modifice în mod corespunzător denumirea firmei, în termen de maximum 3 luni de la data la care refuzul de emitere a acordului rămâne irevocabil, prin epuizarea căilor de atac prevăzute de lege. (la 29-11-2004, Alineatul (4) din Articolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 519 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 26 noiembrie 2004 ) (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) sau (4) se sancționează cu amendă de 25 milioane lei și are drept consecință dizolvarea de drept a persoanei juridice, lichidarea, precum și radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile legii.(6) Constatarea dizolvării de drept prevăzute la alin. (5) se realizează de judecătorul delegat de la oficiul registrului comerțului, la sesizarea oricărei persoane interesate, precum și din oficiu, după caz.(7) Amenda prevăzută la alin. (5) se aplică prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului, la cererea oricărei persoane interesate, precum și din oficiu, după caz.  +  Articolul IIIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Normele metodologice privind condițiile și procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță, la inițiativa Secretariatului General al Guvernului și a Ministerului Justiției.  +  Articolul IVPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  p. Ministrul justiției,
  Claudiu Ștefan Sencan,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 13 august 2004.Nr. 72.---------