ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004pentru modificarea Codului de procedură civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2004  Având în vedere numărul mare de cauze civile care se judecă în recurs de Înalta Curte de Casație și Justiție și faptul că liberul acces la justiție presupune și apropierea cetățeanului de instanță,ținând seama de faptul că actuala încărcare în materie civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție determină întârzieri în activitatea de judecată, de natură să aducă atingere dreptului la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil și dreptului la un proces echitabil, impunându-se modificarea neîntârziată a Codului de procedură civilă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ICodul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:b) procesele și cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, cu excepția cererilor de împărțeală judiciară;2. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță:a) în cererile de divorț;b) în cererile de împărțeală judiciară, cu excepția celor care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului;c) în cererile privind raporturile personale dintre părinți și copiii minori;d) în cererile privind filiația;e) în orice alte cazuri expres prevăzute de lege.3. Punctele 2 și 2^1 ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii și tribunale în primă instanță, dacă prin lege nu se prevede altfel;2^1. ca instanțe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în apel, precum și în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;4. Alineatul 3 al articolului 308 va avea următorul cuprins:După fixarea termenului de judecată președintele completului poate întocmi un raport asupra recursului sau poate desemna un alt membru al completului în acest scop. La Înalta Curte de Casație și Justiție raportul poate fi întocmit și de un magistrat-asistent.5. Articolul 673^8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 673^8Încheierile prevăzute la art. 673^6 alin. 1 și la art. 673^7 pot fi atacate cu apel sau, după caz, cu recurs o dată cu fondul, fiind supuse acelorași căi de atac ca și hotărârea dată asupra fondului procesului.  +  Articolul II(1) Procesele în curs de judecată în primă instanță la data schimbării competenței instanțelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanțe. (la 21-11-2004, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 493 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1071 din 18 noiembrie 2004 ) (2) Căile de atac se judecă de instanțele competente, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 21-11-2004, Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 493 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1071 din 18 noiembrie 2004 ) (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), apelurile aflate pe rolul curților de apel la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție se trimit la curțile de apel. Trimiterea dosarelor se va face prin declinarea competenței, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părților. (la 21-11-2004, Alineatul (3) din Articolul II a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 493 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1071 din 18 noiembrie 2004 ) (4) În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privitoare la competență sunt aplicabile.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cristian Diaconescu
  București, 9 septembrie 2004.Nr. 65.---------