ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006  Notă
  Conform art. IV din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007, navele poliției de frontieră, navele poliției de transporturi și navele aparținând Autorității Naționale a Vămilor trebuie să se conformeze prevederilor prezentei ordonanțe de urgență astfel cum a fost modificată prin LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, până la data de 19 noiembrie 2008.
  Având în vedere recomandările experților Comunității Europene în legătură cu armonizarea legislației naționale cu legislația comunitară privind transporturile maritime și pe căile navigabile interioare, care au condus la necesitatea modificării legislației în ceea ce privește înmatricularea navelor maritime și a navelor de navigație interioară în registrele matricole și în registrele de evidență a navelor, precum și radierea lor din aceste registre, schimbarea sistemului de clasificare a navelor și intrarea în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim), regulament care se va aplica direct și obligatoriu și României, întrucât există prevederi naționale care contravin prevederilor comunitare, sunt necesare modificarea și completarea legislației românești în domeniul transporturilor maritime și pe căile navigabile, măsură apreciată ca fiind un caz excepțional, conform art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, impunându-se adoptarea de urgență a unui act normativ de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind transportul maritim și pe căile navigabile interioare2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare este reglementat prin prevederile prezentei ordonanțe și ale altor acte normative, precum și prin prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(2) Prezenta ordonanță stabilește normele specifice aplicabile transportului maritim și pe căile navigabile interioare, modul de organizare a sistemului instituțional din acest domeniu și organismele care fac parte din acest sistem, normele specifice privind desfășurarea în siguranță a navigației, precum și normele specifice aplicabile navelor, personalului acestora și personalului care efectuează activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică navelor militare, porturilor militare și în zonele în care se desfășoară în exclusivitate activități militare. (la 19-11-2007, Articolul 3 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Sistemul instituțional din domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare5. Titlul secțiunii 1 a capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Autoritatea de stat în domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare6. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Autoritatea de stat în domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare este Ministerul Transporturilor, denumit în continuare minister, care elaborează și promovează actele normative și normele specifice aplicabile transportului maritim și pe căile navigabile interioare, urmărește aplicarea acestora și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte. (la 19-11-2007, sintagma: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Ministerul își exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare privind activitățile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecție, control, supraveghere și certificare a infrastructurii de transport maritim și pe căi navigabile interioare, a navelor, a activităților de transport naval, a activităților conexe și a activităților auxiliare acestora, precum și a personalului care efectuează aceste activități, prin Direcția generală transport naval din cadrul ministerului, denumită în continuare direcție.8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Direcția exercită atribuțiile ministerului privind coordonarea, supravegherea și controlul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale din domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare, după caz, care funcționează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce privește activitățile prevăzute la art. 5. (la 19-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 6 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (2) Organismele prevăzute la alin. (1) formează sistemul instituțional din domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare și exercită, potrivit competențelor atribuite:a) funcția de autoritate de stat în domeniul siguranței navigației și a securității navelor;b) funcția de autoritate portuară și/sau de căi navigabile interioare;c) alte funcții specifice domeniului transportului maritim și pe căile navigabile interioare.9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, având următoarele atribuții: (la 19-11-2007, Partea introductivă a Articolului 7 din Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) a) duce la îndeplinire obligațiile ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;b) elaborează normele tehnice naționale privind construcția, întreținerea și repararea navelor și le supune spre aprobare ministerului;c) certifică și monitorizează conformitatea navelor care arborează pavilionul român și a echipamentelor cu normele tehnice naționale și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;d) certifică conformitatea companiilor care operează nave care arborează pavilionul român cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;e) acordă și emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant român, certificate de conducător de ambarcațiune de agrement, precum și atestate de conformitate și recunoaștere; (la 19-11-2007, Litera e) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) f) organizează sesiuni de examene pentru obținerea brevetelor, a certificatelor de capacitate, precum și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement; g) monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obținerii și menținerii brevetelor și a certificatelor de capacitate ale personalului navigant; (la 19-11-2007, Litera g) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) h) acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept și emite actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român;i) efectuează supravegherea navigației și controlul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești;j) efectuează inspecția și controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naționale navigabile și în porturile românești, privind respectarea prevederilor legale naționale în domeniu și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;k) efectuează controlul statului pavilionului la navele maritime care arborează pavilionul român;l) efectuează controlul statului portului la navele maritime care arborează pavilionul altor state și care se află în apele naționale navigabile și în porturile românești;m) efectuează înmatricularea și ține evidența navelor care arborează pavilionul român, a navelor aflate în construcție în România și a personalului navigant român;n) coordonează activitățile de căutare și salvare a vieții omenești, a navelor și aeronavelor aflate în pericol pe mare și în apele naționale navigabile ale României;o) coordonează activitățile de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naționale navigabile și, împreună cu autoritățile de protecție a mediului, coordonează intervenția pentru depoluare;p) asigură supravegherea tehnică privind certificarea siguranței construcției navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcție aprobate de minister sau ale organizațiilor recunoscute, la solicitarea proprietarului navei; (la 19-11-2007, Litera p) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) q) efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție a navelor care urmează să arboreze pavilionul român și efectuează certificarea materialelor și a echipamentelor utilizate la construcția acestora, la solicitarea proprietarului navei;r) efectuează supravegherea tehnică și certificarea construcției containerelor, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;s) eliberează certificate de tonaj navelor care arborează pavilionul român;t) cercetează, prin căpităniile de port, evenimentele și accidentele de navigație;u) sancționează contravențional persoanele care încalcă prevederile legale privind navigația și poluarea apelor naționale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni;v) transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român, precum și asupra navelor aflate în construcție;x) reprezintă statul român în organismele internaționale pe bază de mandat acordat în condițiile legii;y) alte atribuții stabilite prin actul normativ de organizare și funcționare a Autorității Navale Române.10. Titlul secțiunii a 3-a a capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Administrații portuare și/sau de căi navigabile interioare11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Funcția de autoritate portuară și/sau de căi navigabile interioare este îndeplinită de administrațiile portuare și/sau de căi navigabile interioare, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare și de căi navigabile interioare, elaborată de minister, coordonarea activităților care se desfășoară în porturi și pe căile navigabile interioare și implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare și de căi navigabile interioare.(2) Modul de organizare și funcționare a activităților în porturi și pe căile navigabile interioare, de administrare a porturilor și a căilor navigabile interioare, de utilizare a infrastructurii portuare și de căi navigabile interioare, aparținând domeniului public, se stabilește prin lege.12. Titlul secțiunii a 4-a a capitolului II va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-a Sistemul de educare, pregătire profesională și perfecționare a personalului din domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Activitățile de educare, respectiv pregătirea profesională și perfecționarea personalului navigant român, se desfășoară numai printr-o formă de pregătire aprobată.(2) Activitățile de educare privind pregătirea profesională și perfecționarea personalului navigant se desfășoară prin furnizori de educație acreditați în condițiile legii.(3) Activitățile de perfecționare obligatorii în domeniu se desfășoară prin Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare CERONAV.(4) Pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate, CERONAV percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.(5) Forma de pregătire aprobată pentru obținerea și menținerea valabilității brevetelor și certificatelor personalului navigant reprezintă totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, aprobate de Autoritatea Navală Română. (la 19-11-2007, Articolul 11 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) CERONAV își poate desfășura activitatea de perfecționare profesională și prin intermediul unor furnizori de educație acreditați de Ministerul Transporturilor, conform legii.(2) Furnizorii de educație privind serviciile de pregătire și perfecționare a personalului din transportul maritim și pe căile navigabile, care au fost acreditați sau supuși unei proceduri similare în vederea desfășurării acestor activități într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, sunt exceptați de la cerința acreditării prevăzute la alin. (1). (la 19-11-2007, Articolul 12 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autoritatea Navală Română are obligația să monitorizeze permanent respectarea condițiilor în baza cărora au fost aprobate formele de pregătire prevăzute la art. 11 alin. (5), modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea și experiența personalului didactic și ale instructorilor, precum și baza tehnico-materială aferentă.(2) Dacă în cadrul procesului de monitorizare se constată nerespectarea criteriilor de acreditare în baza cărora cursurile organizate de un furnizor de educație au fost aprobate, Autoritatea Navală Română va notifica furnizorul de educație, pentru ca într-o perioadă limitată de timp să remedieze deficiențele constatate.(3) Dacă furnizorul de educație nu remediază deficiențele constatate de Autoritatea Navală Română, comisia de evaluare va propune suspendarea acreditării pe o perioadă de maximum 3 luni.(4) Dacă deficiențele constate nu au fost remediate după expirarea termenului de suspendare, Autoritatea Navală Română va decide anularea acreditării acordate furnizorului de educație pentru desfășurarea unui anumit curs.(5) Toate cursurile sau programele de formare profesională aflate în desfășurare în momentul emiterii unei decizii de suspendare ori anulare a acreditării vor fi finalizate sub supravegherea comisiei de evaluare acreditate. Pe perioada suspendării sau după anularea acreditării este interzisă începerea unor grupe noi de formare profesională în domeniu. (la 19-11-2007, Articolul 13 din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 16. Capitolul III "Activități de transport naval", alcătuit din articolul 14, se abrogă.17. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Nave18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Toate navele maritime și de navigație interioară, care fac obiectul prezentei ordonanțe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staționează în apele naționale navigabile ale României și în porturile românești, sunt obligate să respecte prevederile legislației naționale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte. (la 19-11-2007, Articolul 15 din Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 19. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Normele tehnice obligatorii pentru navele care arborează pavilionul român privind proiectarea, construcția, modificarea și transformarea sunt cele aprobate de minister sau cele ale unor organizații recunoscute.20. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de construcție a navelor care arborează pavilionul român se dovedește cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizație recunoscută, prevăzută în lista redactată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz. (la 19-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 16^1 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (2) Conformitatea navelor care arborează pavilionul român cu cerințele tehnice prevăzute în acordurile și convențiile internaționale aplicabile, la care România este parte, se dovedește cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizație recunoscută cu care Autoritatea Navală Română a încheiat contract de mandat special.(3) Orice navă care se construiește în alt stat și urmează, la finalizarea lucrărilor, să arboreze pavilionul român trebuie să fie supravegheată în timpul construcției de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizație recunoscută cu care Autoritatea Navală Română a încheiat contract de mandat special, în funcție de solicitarea proprietarului navei.21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Accesul navelor maritime și de navigație interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturile românești și pe căile navigabile interioare este liber și nediscriminatoriu.22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Supravegherea navigației și controlul traficului în apele naționale navigabile și în porturi se exercită de Autoritatea Navală Română.(2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, își exercită autoritatea și asupra navelor care arborează pavilionul român și navighează în marea liberă sau în apele naționale navigabile ale altor state. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 18 , Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 23. La articolul 21, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Bazinele șantierelor navale sunt suprafețe de apă din incinta șantierelor navale, care, împreună cu cheiurile aferente, sunt destinate activităților de construcții și reparații de nave.24. La articolul 21, alineatul (8) se abrogă.25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Regulile de siguranță a navigației în apele naționale navigabile și în porturi se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 26. Titlul secțiunii a 2-a "Nave" a capitolului IV se abrogă.27. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Sunt nave, în înțelesul prezentei ordonanțe:a) navele maritime și de navigație interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafață ori în imersie, destinate transportului de mărfuri și/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii;b) instalații plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare și altele asemenea, cu sau fără propulsie;c) construcții plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj și altele asemenea, faruri plutitoare;d) ambarcațiuni de agrement. (la 19-11-2007, Articolul 23 din Punctul 27. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 28. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Fac parte din nave instalațiile, mașinile și motoarele care asigură propulsia navei sau produc o altă acțiune mecanică, împreună cu mecanismele și mijloacele necesare transmiterii acestei acțiuni, toate echipamentele necesare navigației, diferitelor manevre, siguranței navei, salvării vieții omenești, prevenirii poluării, comunicațiilor, igienei și exploatării potrivit destinației navei, precum și proviziile.29. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Ministerul aprobă și face publice normele tehnice naționale obligatorii de construcție a navelor.(2) Autoritatea Navală Română va face publică lista cuprinzând organizațiile recunoscute cu care a încheiat contracte de mandat special.30. Articolele 27-29 se abrogă.31. Secțiunea a 3-a "Înscrierea navelor, constituirea, transmiterea și stingerea drepturilor reale asupra navelor" a capitolului IV, cuprinzând articolele 30-43, se abrogă.32. Titlul secțiunii a 4-a a capitolului IV va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aNaționalitatea navei. Dreptul de a arbora pavilionul român. Înmatricularea, radierea și evidența navelor (la 19-11-2007, Titlul secțiunii a 4-a din capitolul IV , Punctul 32. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 33. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) În numele Guvernului, ministerul, prin Autoritatea Navală Română, acordă, suspendă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului român.(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:a) navelor maritime și de navigație interioară deținute în proprietate sau în leasing de persoane juridice sau fizice române; (la 19-11-2007, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 45 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) b) navelor maritime și de navigație interioară proprietate a persoanelor fizice care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European; (la 19-11-2007, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 45 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) c) navelor maritime și de navigație interioară proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menționate la lit. b); (la 19-11-2007, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 45 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) d) navelor maritime sau de navigație interioară proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române.(3) În toate cazurile prevăzute la alin. (2) trebuie să se facă dovada că navele îndeplinesc prevederile art. 16^1 .(4) Navele menționate la alin. (2) pierd dreptul de arborare a pavilionului român la încetarea contractului de închiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea în scris a proprietarului sau a operatorului cu avizul proprietarului, după caz. (la 19-11-2007, Articolul 45 din Punctul 33. , Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 34. Articolul 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Pentru a obține dreptul de arborare a pavilionului român, în condițiile art. 45, persoanele fizice sau juridice române/străine trebuie să prezinte:a) certificatul de radiere pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c); (la 19-11-2007, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 46 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) b) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d). (la 19-11-2007, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 46 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (2) Navele menționate la alin. (1) pierd dreptul de arborare a pavilionului român la încetarea contractului de închiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea în scris a proprietarului sau a operatorului, cu avizul proprietarului, după caz.35. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1(1) Dreptul de arborare a pavilionului român se acordă de Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port desemnate în conformitate cu prevederile art. 51^1 alin. (4). După acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, căpităniile de port înmatriculează nava în registrele matricole și emit actul de naționalitate a navei, care atestă acest drept.(2) După emiterea actului de naționalitate căpitănia de port comunică Autorității Navale Române datele din registrul matricol pentru a fi centralizate în Registrul de evidență centralizată a navelor care arborează pavilionul român.(3) Valabilitatea actelor de naționalitate este de 5 ani și se poate prelungi pe perioade de încă 5 ani, cu condiția ca certificatele tehnice să fie valabile.36. Articolul 48 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Navele care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român au dreptul să navigheze numai dacă au la bord următoarele documente valabile:a) documentele care atestă dreptul de a arbora acest pavilion;b) certificatul de conformitate cu normele tehnice obligatorii;c) certificatele care să ateste conformitatea cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(2) Navele care arborează pavilionul român trebuie să țină un jurnal de bord și, după caz, alte jurnale stabilite prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 37. Articolul 49 se abrogă.38. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Dreptul de a arbora pavilionul român se retrage:a) la solicitarea proprietarului navei;b) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 45 alin. (2);c) Abrogată. (la 19-11-2007, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 50 , Punctul 38. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) d) dacă nava a suferit o pierdere totală ca urmare a unui naufragiu, eșuării, incendiului, scufundării, abandonării sau altor asemenea împrejurări ori a fost dezmembrată.(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, nava se radiază din registrul matricol.39. Articolul 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Procedurile privind obținerea dreptului de a arbora pavilionul român, înmatricularea, luarea și scoaterea din evidență a navelor, transcrierea drepturilor reale asupra navelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 40. După articolul 51 se introduc unsprezece noi articole, articolele 51^1 - 51^11, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) Navele maritime care arborează pavilionul român se înmatriculează în Registrul matricol al navelor maritime.(2) Navele de navigație interioară care arborează pavilionul român se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de navigație interioară.(3) Navele maritime și de navigație interioară prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și d) și care au obținut dreptul de a arbora pavilionul român se înscriu în Registrul matricol al navelor în bare-boat și leasing. (la 19-11-2007, Alineatul (3) din Articolul 51^1 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3) se țin de căpităniile de port desemnate în acest sens prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.(5) Autoritatea Navală Română ține evidența navelor prevăzute la alin. (1)-(3) în Registrul de evidență centralizată a navelor.(6) Forma și conținutul registrelor prevăzute în prezentul articol se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 51^2(1) Categoriile de ambarcațiuni de agrement, precum și certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement pe care trebuie să îl posede conducătorii acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (2) Modelul certificatelor și condițiile de obținere a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 51^3(1) Navele maritime, navele de navigație interioară, instalațiile și construcțiile plutitoare cu propulsie proprie se individualizează printr-un nume propus de proprietar și aprobat de Autoritatea Navală Română. (la 19-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 51^3 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (2) Navele maritime, navele de navigație interioară, navele de agrement, instalațiile și construcțiile plutitoare fără propulsie se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 51^3 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (3) La solicitarea proprietarului și cu acordul căpităniei portului de înmatriculare, navele prevăzute la alin. (2) pot purta și un nume.(4) Numele navei sau numărul prin care navele se individualizează se înscrie pe corpul navei, în mod vizibil, pe ambele borduri și în pupa navei și, după caz, și pe suprastructura acesteia. În pupa navei se înscrie și numele portului de înmatriculare.(5) Numele navei sau numărul prin care nava se individualizează se înscrie și pe colacii, plutele, bărcile și șalupele de salvare cu care este echipată aceasta.  +  Articolul 51^4(1) Navele care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrele prevăzute la art. 51^1 alin. (1)-(3).(2) Nu se înmatriculează în registrele matricole prevăzute la art. 51^1 următoarele categorii de nave:a) navele cu un deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone;b) ambarcațiunile de agrement;c) ambarcațiunile cu o lungime mai mică de 7 m și/sau cu o propulsie mai mică de 15 kW;d) ambarcațiunile propulsate prin forța umană;e) ambarcațiunile de agrement cărora nu li se aplică reglementările naționale privind introducerea pe piață a acestora, cu excepția ambarcațiunilor destinate să transporte persoane în scop comercial și a ambarcațiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanțe.(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se înscriu într-un registru de evidență de către căpităniile de port.(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidență al căpităniilor de port.(5) Forma și conținutul registrului de evidență prevăzut la alin. (3), precum și procedurile de înscriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.(6) La solicitarea proprietarului navele prevăzute la alin. (2) pot obține dreptul de arborare a pavilionului român și vor fi înmatriculate în conformitate cu prevederile alin. (1). (la 19-11-2007, Articolul 51^4 din Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 51^5(1) Dreptul de arborare a pavilionului român se poate suspenda în cazul navelor care arborează pavilionul român și fac obiectul unui contract de bare-boat sau leasing cu o durată mai mare de un an, încheiat cu o persoană juridică străină, la solicitarea proprietarului, în vederea înscrierii într-un registru al altui stat.(2) Proprietarul navei care solicită suspendarea pavilionului român are obligația să predea actul de naționalitate al navei și să declare noul stat de pavilion. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 51^5 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (3) Pe perioada suspendării pavilionului român aspectele legate de publicitatea proprietății, a garanțiilor reale și a sarcinilor ce grevează nava vor continua să fie guvernate de legea română.(4) Suspendarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani. În cazul în care contractul de bare-boat sau leasing prevăzut la alin. (1) este încheiat pentru o perioadă mai mare de 2 ani, proprietarul navei poate solicita prelungirea suspendării pentru perioade de maximum 2 ani.  +  Articolul 51^6(1) În cazul contractelor de închiriere de tip bare-boat sau leasing pentru nave care arborează pavilionul român, încheiate între proprietarii români și operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv nava trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, eliberarea unui nou act de naționalitate în care, pe lângă numele proprietarului, să fie menționat și numele acestuia. Noul act de naționalitate se emite cu condiția depunerii prealabile a actului de naționalitate inițial, care se păstrează la Autoritatea Navală Română.(2) Noul act de naționalitate, emis în condițiile alin. (1), este valabil pe perioada derulării contractului sau până la solicitarea în scris a proprietarului privind anularea acestuia.(3) După expirarea sau anularea actului de naționalitate emis în condițiile alin. (1), acesta se depune la Autoritatea Navală Română, care restituie proprietarului actul de naționalitate inițial.  +  Articolul 51^7(1) Evidența navelor în construcție se ține de către căpităniile de port în a căror zonă de jurisdicție se află șantierul naval, în Registrul de evidență a navelor în construcție.(2) Forma și conținutul Registrului de evidență a navelor în construcție se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (3) În Registrul de evidență a navelor în construcție se va menționa, în mod obligatoriu, contractul de construcție.  +  Articolul 51^8(1) Orice navă care se construiește în România, cu excepția celor care nu se înmatriculează și a celor pentru care există reglementări speciale, trebuie să aibă un proiect avizat de autoritatea competentă a statului al cărui pavilion urmează să îl arboreze sau de o societate de clasificare agreată de respectiva autoritate.(2) Persoanele juridice sau fizice care construiesc o navă în România trebuie să obțină, înaintea începerii construcției acesteia, autorizația de construcție, emisă de căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdicție se construiește nava, pe baza proiectului prevăzut la alin. (1).(3) Autoritatea sau societatea de clasificare prevăzută la alin. (1) are obligația să supravegheze executarea construcției navei.(4) Ridicarea sau lansarea la apă de pe cală ori doc a unei nave se poate face numai cu aprobarea căpităniei de port. (la 19-11-2007, Alineatul (4) din Articolul 51^8 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 51^9(1) În perioada probelor de marș, navele nou-construite în șantierele navale din România arborează pavilionul român, pe baza unui permis provizoriu emis de căpitănia de port, la solicitarea șantierului naval.(2) După preluarea de către beneficiar a navelor nou-construite, acestea vor arbora pavilionul statului în care urmează să fie înmatriculate și vor avea la bord documentul care atestă naționalitatea navei, emis de autoritatea competentă a statului respectiv.(3) Navele nou-construite în România, care urmează să fie înmatriculate în alt stat, pot naviga pe baza documentelor de înmatriculare sau pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului, emise de autoritățile competente ale statului respectiv. (la 19-11-2007, Alineatul (3) din Articolul 51^9 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 51^10(1) Până la obținerea dreptului de arborare a pavilionului român, navele nou-construite sau dobândite în afara teritoriului României de persoane juridice ori fizice române pot naviga pe baza unui permis provizoriu emis de misiunea diplomatică a României pentru statul unde se află nava.(2) Misiunea diplomatică prevăzută la alin. (1) emite permisul provizoriu de arborare a pavilionului român numai dacă solicitantul face dovada că nava îndeplinește condițiile tehnice minime care să îi permită staționarea sau deplasarea în siguranță și că nu constituie o sursă de poluare a mediului.(3) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României conform alin. (1), pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungită numai în mod excepțional, cu acordul ministerului.(4) Nava care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.  +  Articolul 51^11(1) Constituirea și/sau transmiterea de drepturi reale asupra navelor, precum și stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 51^1 și 51^7, nu sunt opozabile terților.(2) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român se transcrie, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, făcându-se mențiunile corespunzătoare și în actul de naționalitate.41. Articolul 52 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor, indiferent de cetățenie, care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obținut ori recunoscut în conformitate cu prevederile legale și care dă dreptul acestora să îndeplinească funcții la bordul navelor.(2) Evidența personalului navigant român se ține de Autoritatea Navală Română în registrele de evidență a personalului navigant.(3) Forma și conținutul Registrului de evidență a personalului navigant român se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 42. Articolul 55 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Fiecare membru al echipajului trebuie să posede, în mod obligatoriu, un document de identitate.(2) Membrii de echipaj care își desfășoară activitatea pe nave maritime pot folosi ca document de identitate și carnetul de marinar.(3) Carnetul de marinar se emite, în numele Guvernului, de minister, prin Autoritatea Navală Română.(4) Membrii de echipaj care își desfășoară activitatea pe nave de navigație interioară trebuie să posede un carnet de serviciu prin care fac dovada calificării, a aptitudinilor medicale, a timpilor de navigație și a sectoarelor parcurse.(5) Forma și conținutul carnetului de marinar și ale carnetului de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (6) Carnetul de serviciu se emite de Autoritatea Navală Română.43. Articolul 56 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Pe perioada efectuării probelor de marș ale navelor nou-construite sau ieșite din reparații, la bord se poate afla personalul de specialitate al șantierelor. Pe această perioadă, personalul de specialitate al șantierelor beneficiază de aceleași drepturi ca și personalul navigant, salariul acestuia acordându-se potrivit legii.(2) Căpitănia de port stabilește echipajul minim de siguranță care trebuie să fie ambarcat pe navele prevăzute la alin. (1), pe perioada probelor de marș.44. Articolul 57 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57La bordul navelor care arborează pavilionul român, în afara echipajului, pot fi îmbarcate și alte persoane, în limita mijloacelor de salvare existente la bord, cu acordul și pe răspunderea proprietarului/operatorului navei și cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare.45. La articolul 58 alineatul (1), litera c) se abrogă.46. Articolul 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Ierarhia funcțiilor în cadrul echipajului navei este:1. pentru nave maritime:a) comandant;b) ofițer punte secund;c) șef mecanic;d) ofițeri punte;e) ofițeri mecanici;f) alți ofițeri;g) personal cu certificat de capacitate;h) personal auxiliar;2. pentru nave de navigație interioară:a) conducător de navă;b) timonier fluvial;c) șef mecanic fluvial;d) mecanic;e) personal cu certificate de capacitate;f) personal auxiliar.47. Articolul 60 se abrogă.48. Articolul 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Brevetele, certificatele de capacitate, precum și certificatele de conducător de ambarcațiuni de agrement se obțin după promovarea unui examen susținut în fața unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere.(2) Brevetele, certificatele de capacitate, atestatele de conformitate și de recunoaștere se emit, în numele Guvernului, de minister, prin Autoritatea Navală Română.(3) Certificatele de conducător de ambarcațiuni de agrement se emit de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port. (la 19-11-2007, Alineatul (3) din Articolul 62 , Punctul 48. , Articolul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 49. Articolul 63 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63Condițiile de obținere, reconfirmare, recunoaștere, suspendare sau anulare a brevetelor, a certificatelor de capacitate și a certificatelor de conducător de ambarcațiuni de agrement, forma și conținutul acestora, precum și funcțiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii acestora se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 50. Articolul 64 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64Pentru participarea la examenul prevăzut la art. 62 alin. (1), orice candidat trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire și perfecționare organizate în conformitate cu reglementările naționale și acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.51. Articolul 66 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66Autoritatea Navală Română va stabili sectoarele din apele naționale navigabile pe care se desfășoară activitățile sportive și de agrement, precum și tipurile de nave cu care se desfășoară aceste activități.52. Articolul 67 se abrogă.53. Articolul 68 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Personalul navigant român se poate ambarca și pe nave care arborează pavilionul altor state, pe cont propriu sau prin intermediul agențiilor de furnizare de personal navigant.(2) Agențiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice române, pentru a-și desfășura activitatea, trebuie să fie autorizate în condițiile legii și sunt obligate:a) să respecte prevederile convențiilor internaționale la care România este parte, referitoare la echipaje;b) să constituie garanția stabilită pentru a asigura plata drepturilor bănești neachitate la termen și cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului, în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu își îndeplinește aceste obligații.(3) Agențiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care își desfășoară activitatea în contextul dreptului de stabilire, se supun acelorași condiții ca și agențiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice române.(4) Agențiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care, fără a se stabili în România, prestează servicii de intermediere personalului navigant din această țară și care au fost autorizate, avizate sau supuse unei proceduri similare în vederea desfășurării activității într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, sunt exceptate de la cerința autorizării în România.54. Articolul 70 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70Timpul de lucru și cel de odihnă, precum și drepturile și condițiile de muncă și viață ce trebuie asigurate la bordul navelor care arborează pavilionul român se stabilesc în conformitate cu legislația muncii, cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și cu prevederile contractului colectiv de muncă.55. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Pe perioada în care se află ambarcat, personalul care formează echipajul navei are dreptul la cazare și la hrană gratuită pe navă sau la alocație de hrană zilnică, care se acordă în cuantumul și în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă și/sau prin contractul individual de ambarcare, pentru societățile comerciale, ori prin hotărâre a Guvernului, pentru instituțiile publice sau regiile autonome. Cheltuielile pentru hrană sau alocația zilnică de hrană se suportă de angajator din cheltuielile de exploatare, sunt deductibile fiscal și nu se includ în veniturile salariale supuse impozitării.56. La articolul 71, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru navigația în zone de război, echipajul navei are dreptul de a cere repatrierea sau o compensație suplimentară drepturilor existente, stabilită prin contractul colectiv de muncă negociat. (la 19-11-2007, Alineatul (5) din Articolul 71 , Punctul 56. , Articolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 57. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Comandantul/conducătorul de navă exercită comanda pe navă și în acest scop este învestit cu autoritate asupra tuturor persoanelor ambarcate pe navă și îndeplinește atribuțiile ce îi revin potrivit prevederilor legislației naționale, instrucțiunilor proprietarului sau operatorului navei, precum și acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(2) Comandantul/conducătorul de navă este reprezentantul proprietarului sau operatorului navei în relațiile cu autoritățile.58. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) În cazul în care comandantul/conducătorul de navă sau șeful mecanic îmbarcat la bordul unei nave care arborează pavilion român, indiferent de motiv, se află în imposibilitatea de a exercita comanda acelei nave, aceasta trece asupra altei persoane din echipaj, în ordine ierarhică, în conformitate cu legislația națională. (la 19-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 73 , Punctul 58. , Articolul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 59. Articolul 74 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Comandantul/conducătorul de navă este responsabil de starea de navigabilitate a navei, de menținerea la bord a condițiilor pentru navigația în siguranță și de protecție a mediului, a condițiilor de muncă și viață pentru echipajul navei.(2) Înaintea începerii oricărui voiaj, precum și în timpul acestuia comandantul/conducătorul de navă trebuie să se asigure că nava îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), în caz contrar acesta trebuind să informeze proprietarul sau, după caz, operatorul navei, pentru remedierea situației.60. Articolul 75 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75În cazul în care nava se află în pericol, comandantul/conducătorul de navă trebuie să acționeze pentru a salva persoanele care se află la bord, pentru a proteja nava și încărcătura și pentru a păstra în siguranță jurnalul de bord și celelalte documente ale navei și nu va părăsi nava, cu excepția cazului când nu mai există șanse reale de salvare a navei.61. Articolul 76 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) În cazul în care o navă care arborează pavilionul român este arestată, reținută sau sechestrată de autoritățile dintr-un alt stat, comandantul/conducătorul de navă va informa imediat cea mai apropiată misiune diplomatică a României și Autoritatea Navală Română.(2) În același mod trebuie să acționeze comandantul/ conducătorul de navă și în situația în care a fost revocată măsura arestării, reținerii sau sechestrării.62. Articolul 77 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77(1) Comandantul/conducătorul de navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când nava se află în staționare sau navighează în apele naționale navigabile ale României, navighează în apele interioare naționale navigabile ale altor state sau în marea liberă și urmează să facă escală într-un port românesc, este obligat să întocmească un raport scris despre orice eveniment petrecut pe navă, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord și altele asemenea.(2) Comandantul/conducătorul de navă este obligat să depună raportul asupra evenimentelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) la căpitănia de port în a cărei jurisdicție se afla nava în momentul producerii incidentului;b) la căpitănia primului port românesc în care va sosi nava, dacă în momentul evenimentului nava se afla în marș în apele naționale navigabile ale României, în marea liberă sau dacă evenimentul s-a produs pe căile navigabile interioare între ultimul port străin și primul port din apele naționale ale României.63. La articolul 78, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78În cazul în care navele care arborează pavilionul român se află în afara apelor naționale navigabile ale României, raportul comandantului/ conducătorului de navă privind evenimentele prevăzute la art. 77 alin. (1) se depune după cum urmează:64. La articolul 79, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Dacă raportul se depune după acest termen, comandantul/conducătorul de navă devine răspunzător de eventuala dispariție a probelor sau de imposibilitatea conservării lor, precum și de consecințele acestora.(3) În cazul în care evenimentul se produce în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare, comandantul/ conducătorul de navă este obligat să anunțe despre producerea evenimentului, în afară de căpitănia de port, și pe operatorul portuar.65. Articolul 80 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80Prin raport al comandantului/conducătorului de navă se înțelege inclusiv protestul sau reclamația pe care o face comandantul/conducătorul de navă, în cazul tuturor evenimentelor prevăzute la art. 77 alin. (1).66. Articolul 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) În situații deosebite, comandantul/ conducătorul de navă are dreptul de a impune măsuri excepționale la bordul navei, în funcție de gravitatea situației.(2) Comandantul/conducătorul de navă are dreptul să izoleze orice persoană aflată la bord, dacă acțiunile acesteia, chiar dacă nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, pun în pericol siguranța navei, a persoanelor sau a lucrurilor aflate pe navă.67. Articolul 82 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Comandantul/conducătorul de navă are obligația de a face cercetările care se impun în cazul în care la bordul navei sunt descoperite elemente ale unei infracțiuni prevăzute de legislația română, să acorde persoanei acuzate dreptul la apărare, să o protejeze pe ea și proprietățile ei, să o rețină în condiții normale de viață la bord și să o predea autorităților competente din primul port de escală, împreună cu documentele întocmite în timpul cercetării.(2) Comandantul/conducătorul de navă are obligația de a consemna în jurnalul de bord al navei evenimentele prevăzute la alin. (1) și să informeze în scris misiunea diplomatică a României din statul în al cărui port face escală nava.68. Articolul 83 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83Comandantul/conducătorul de navă are obligația de a înregistra în jurnalul de bord nașterile, căsătoriile și decesele care au loc la bordul navei și are dreptul și obligația de a certifica testamentul unei persoane aflate la bord, când nava se află în marș. Certificarea acordată de comandantul/conducătorul de navă este echivalentă cu certificarea acordată de un notar public.68^1. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Activități efectuate cu nave maritime și de navigație interioară69. Secțiunea 1 "Activități care se efectuează cu nave care arborează pavilionul român" a capitolului VI, cuprinzând articolele 84 și 85, se abrogă.70. Articolul 87 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87În cazul în care comandantul/conducătorul de navă care arborează pavilionul român primește un mesaj care indică faptul că o navă se află în pericol, este obligat ca, în măsura în care nu își pune în primejdie nava, echipajul, pasagerii și/sau încărcătura, să se deplaseze cu toată viteza posibilă în respectivele circumstanțe către acea navă pentru a-i acorda asistența necesară și pentru a salva persoanele aflate în pericol la bordul acelei nave.71. Articolul 88 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88Comandantul/conducătorul de navă este obligat a acorda, după abordaj, asistență celeilalte nave, echipajului și pasagerilor acesteia și, în măsura posibilului, a indica celeilalte nave numele propriei sale nave, portul său de înmatriculare și portul cel mai apropiat la care va ajunge.72. La articolul 89, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89(1) Comandantul/conducătorul de navă nu mai are obligația de asistență și salvare în cazul în care comandantul/conducătorul navei aflate în pericol refuză expres ajutorul, precum și atunci când s-a primit informația că ajutorul nu mai este necesar.73. La articolul 90, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 90(1) Asistența și salvarea navei, a încărcăturii și/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac potrivit înțelegerii cu comandantul/conducătorul de navă sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia. Înțelegerea poate fi scrisă sau transmisă prin orice mijloc de comunicație și consemnată în jurnalul de bord.(2) În cazul în care nava în pericol se află în apele naționale navigabile și comandantul/conducătorul de navă, proprietarul sau operatorul acesteia întârzie nejustificat încheierea unei înțelegeri pentru asistență ori salvare și căpitănia de port, în a cărei jurisdicție se află nava în pericol, consideră că respectiva navă constituie un pericol real pentru siguranța navigației, pentru mediu sau pentru populația din împrejurimi, aceasta poate dispune instituțiilor ori operatorilor economici specializați sau altor nave disponibile intervenția pentru salvare. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 90 , Punctul 73. , Articolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 73^1. La articolul 90, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (2) căpitănia de port are obligația să întocmească un document care trebuie să cuprindă: situația de pericol în care se află nava, numele navelor și ale persoanelor care au participat la această activitate din dispoziția sa, conformarea operațiunilor de salvare dispuse de ea, precum și a cheltuielilor aferente acestor operațiuni. Acest document, aprobat de Autoritatea Navală Română, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenită fiecărui participant, persoană juridică. (la 19-11-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 74. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91(1) În toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare și altele asemenea sau de interes general, apărute pe mare, în apele naționale navigabile ori în porturi, Autoritatea Navală Română, prin căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-au produs acestea, coordonează toate activitățile de salvare și de limitare a efectelor acestora. (la 19-11-2007, Alineatul (1) din Articolul 91 , Punctul 74. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 75. La articolul 92, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În caz de imposibilitate sau dacă, în circumstanțele speciale în care s-ar afla, comandantul/conducătorul de navă consideră că nu este rațional și nici necesar să acorde ajutorul său, el este obligat să înscrie în jurnalul de bord motivul pentru care nu poate să facă aceasta.76. La articolul 96, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 96(1) Comandantul/conducătorul de navă și ceilalți membri ai echipajelor navelor care au participat la operațiunile de asistență și salvare, precum și angajații aparținând unităților de pe uscat participante, care au contribuit efectiv la organizarea și la efectuarea operațiunilor de asistență și salvare, sunt îndreptățiți să primească o parte din recompensa de salvare. Aceștia sunt îndreptățiți să primească o parte din recompensa de salvare și în cazul în care operațiunile de asistență și salvare au avut loc între nave aparținând aceleiași persoane juridice sau fizice.77. Articolul 102 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102Navele eșuate, scufundate, părăsite sau abandonate în apele naționale navigabile reprezintă un pericol pentru siguranța navigației și pentru mediu.78. La articolul 103, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 103(1) Dacă o navă eșuează sau se scufundă în apele naționale navigabile, proprietarul ori operatorul navei are obligația de a dezeșua sau de a ranflua nava și de a curăța albia. Căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs evenimentul va notifica în scris proprietarului sau operatorului navei termenul limită de începere a acestor operațiuni.........................................................................................(3) În caz de neîndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1) de către proprietar sau operator, căpitănia de port va solicita administrației portuare și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective să efectueze aceste operațiuni în contul și pe cheltuiala proprietarului ori operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat.79. Articolul 105 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) În situațiile prevăzute la art. 103 alin. (3) și la art. 104, administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective este îndreptățită să vândă, în condițiile legii, cu avizul căpităniei de port, bunurile ce nu se pot păstra sau a căror conservare necesită o cheltuială mai mare decât valoarea lor.(2) Sumele obținute prin vânzare vor fi păstrate de administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare respectivă și vor sta la dispoziția celor care fac dovada că au fost proprietarii acelor bunuri, mai puțin sumele care reprezintă cheltuielile de scoatere la suprafață, precum și cele privind valorificarea acestora.80. La articolul 106, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) După terminarea operațiunilor de scoatere a navei și a încărcăturii, căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a întâmplat sinistrul va face publicitate pentru înștiințarea persoanelor interesate, invitându-le să-și dovedească drepturile pe care le au asupra bunurilor salvate. Înștiințarea se va face prin publicarea anunțului într-un ziar local, în unul național și, după caz, în unul de circulație internațională, precum și prin mijloace electronice și afișarea la sediul căpităniei de port.(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data înștiințării cei interesați nu se prezintă pentru a-și lua în primire bunurile salvate, administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective va proceda la vânzarea acestora, în condițiile legii. Sumele rezultate din vânzare sunt utilizate de aceasta pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu ocazia operațiunilor de ranfluare a navei, a cheltuielilor și a primei de salvare, după caz, a plății taxelor și a altor plăți către bugetul de stat, precum și a altor cheltuieli generate de îndeplinirea procedurilor prevăzute în acest capitol. Suma rămasă este consemnată de căpitănia de port și este păstrată într-un cont distinct de către administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective.81. La articolul 107, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În situații excepționale în care pericolul de navigație sau poluare determină acțiunea imediată, căpitănia de port dispune administrației portuare și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective efectuarea operațiunilor, fără notificarea scrisă prevăzută la alin. (1).82. La articolul 108, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) În situația în care proprietarul sau operatorul navei nu restituie cheltuielile ocazionate de operațiunile de dezeșuare sau ranfluare și de curățare a albiei, nava și toate bunurile recuperate, rămase în custodia administrației portuare și/sau de căi navigabile interioare a zonei respective, vor fi vândute de către aceasta, în conformitate cu prevederile legale.(2) Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de operațiunile de dezeșuare sau ranfluare și de limitare și îndepărtare a consecințelor, precum și de curățare a albiei, pentru plata creanțelor către căpitănia de port și administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare care grevează nava, eventuala diferență rămânând la dispoziția proprietarului sau a operatorului navei.83. Articolul 110 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110Pilotajul navelor maritime în porturi și pe căi navigabile interioare este serviciu de siguranță și se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea și tarifele practicate. (la 19-11-2007, Articolul 110 din Punctul 83. , Articolul I a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 84. Articolul 111 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111Prin serviciul de pilotaj se asigură desfășurarea în condiții de siguranță a navigației navelor în porturi și pe căi navigabile interioare, prin intermediul unei persoane calificate și autorizate în acest sens, denumită în continuare pilot, și al unor mijloace specializate.85. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În situația în care informațiile furnizate de pilot au fost eronate ori au fost transmise eronat cu bună știință, răspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine pilotului. În acest caz administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare, operatorul economic ori asociația profesională căreia îi aparține pilotul poartă răspunderea pentru daunele rezultate.86. La articolul 116, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116(1) În timpul cât se află la bordul navei sau după debarcare, pilotul are obligația de a anunța, în cel mai scurt timp posibil, căpitănia de port, administrația portuară și/sau de căi navigabile interioare, după caz, despre:87. Articolul 117 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) Pilotul trebuie să dețină un brevet valabil pentru zona de navigație pentru care se asigură pilotajul navei, emis de Autoritatea Navală Română.(2) Modul de recrutare, școlarizare, perfecționare și brevetare a piloților se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 88. După articolul 122 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 6-a, alcătuită din articolele 122^1 - 122^7, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 6-a Activități de scafandrerie în porturi și pe căile navigabile interioare  +  Articolul 122^1În apele naționale navigabile ale României și în porturi, operațiunile de scafandrerie se desfășoară numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicție se desfășoară operațiunea.  +  Articolul 122^2Activitățile de scafandrerie se desfășoară numai de operatorii economici autorizați în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 122^3(1) Pentru începerea lucrărilor operatorul economic care desfășoară lucrările de scafandrerie este obligat să obțină un permis de lucru din partea căpităniei de port.(2) După obținerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), căpitănia va informa în scris și va depune o copie a permisului de lucru la administrația portuară și/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfășoară operațiunea. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 122^3 , Sectiunea a 6-a , Punctul 88. , Articolul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 122^4Pe toată perioada derulării lucrărilor, acestea se vor desfășura sub supravegherea căpităniei de port. (la 19-11-2007, Articolul 122^4 din Sectiunea a 6-a , Punctul 88. , Articolul I a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 122^5La terminarea lucrărilor prevăzute la art. 122^3 alin. (1), operatorul economic va depune la căpitănia de port un raport privind derularea și rezultatele lucrărilor. (la 19-11-2007, Articolul 122^5 din Sectiunea a 6-a , Punctul 88. , Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 122^6În cazuri de urgență, operatorii economici care desfășoară lucrări de scafandrerie vor interveni numai din dispoziția căpităniei de port.  +  Articolul 122^7Regulile de desfășurare a operațiunilor de scafandrerie în porturi și în apele naționale navigabile, precum și forma și conținutul permisului de lucru prevăzut la art. 122^3 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 89. Articolul 123 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care intră în apele naționale navigabile sau în porturile românești, sunt obligate să respecte legislația națională privind navigația în apele naționale navigabile, intrarea, staționarea, operarea și ieșirea din porturi.90. După articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 123^1Pe timpul cât navighează în apele naționale navigabile ale României, operează sau staționează în porturile românești, navele maritime și de navigație interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie:a) să aibă la bord toate actele, certificatele și documentele navei și ale echipajului, valabile, emise de autoritățile competente din statul al cărui pavilion îl arborează și/sau de societățile de clasificare agreate de respectivele autorități;b) să aibă la bord echipajul minim de siguranță prevăzut în certificatul eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui pavilion îl arborează nava.91. Articolul 124 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pot ancora sau acosta în afara porturilor sau la malul unei căi navigabile numai în locurile aprobate în acest scop și care sunt semnalizate corespunzător.(2) Ancorarea sau acostarea în locurile prevăzute la alin. (1) se face cu informarea căpităniei de port în a cărei jurisdicție se află acestea. (la 19-11-2007, Alineatul (2) din Articolul 124 , Punctul 91. , Articolul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (3) În cazuri de forță majoră navele pot acosta și în afara zonelor prevăzute la alin. (1), cu condiția luării tuturor măsurilor pentru a nu stânjeni navigația în siguranță a celorlalte nave și cu informarea imediată a căpităniei de port în a cărei jurisdicție și, după caz, a poliției de frontieră în a cărei zonă de jurisdicție s-a produs acostarea. Cazurile de forță majoră invocate de comandantul/ conducătorul de navă se verifică și se atestă de căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-a produs evenimentul sau de căpitănia portului de destinație.92. La articolul 125, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 125(1) În cazuri de forță majoră când, pentru salvarea navei, a încărcăturii acesteia sau pentru evitarea poluării mediului, încărcătura a fost descărcată, parțial ori integral, pe malul apelor naționale navigabile, comandantul/conducătorul de navă are obligația să informeze cea mai apropiată căpitănie de port și, după caz, poliția de frontieră.93. După articolul 125 se introduc două noi articole, articolele 125^1 și 125^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 125^1(1) În apele naționale navigabile ale României următoarele activități se efectuează folosindu-se numai nave care arborează pavilionul român:a) remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi;b) transportul piloților care asigură pilotajul la intrarea și ieșirea din porturi, în interiorul acestora și pe căile navigabile interioare;c) cabotajul, respectiv transportul de mărfuri și pasageri, efectuat între două sau mai multe porturi situate pe căile navigabile interioare ale României.(2) Ministerul poate autoriza ca activitățile prevăzute la alin. (1) să se execute și cu utilizarea unor nave care arborează pavilionul altor state.(3) Activitățile prevăzute la alin. (1) se pot efectua și cu nave care arborează pavilionul altor state, dacă în acordurile, în convențiile internaționale la care România este parte sau în legislația Uniunii Europene se prevede acest lucru.Art. 125^2. - Remorcajul de manevră al navelor de navigație interioară în porturile românești se efectuează după cum urmează:a) cu remorchere sau împingătoare asigurate de administrația portului respectiv;b) în cazul în care administrația portului nu poate asigura remorcherele sau împingătoarele necesare, manevra se poate executa cu remorcherele/împingătoarele asigurate de proprietarul/operatorul navei.94. Articolul 126 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126Activitatea de supraveghere și control al navigației se efectuează de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port. (la 19-11-2007, Articolul 126 din Punctul 94. , Articolul I a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 95. După articolul 126 se introduc două noi articole, articolele 126^1 și 126^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 126^1Reprezentanții Autorității Navale Române și ai căpităniilor de port, împuterniciți de către directorul general al Autorității Navale Române, au dreptul de inspecție și control, la orice oră din zi sau din noapte, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în apele naționale navigabile sau în porturile românești. Activitatea de control se desfășoară în conformitate cu legislația națională și cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte. (la 19-11-2007, Articolul 126^1 din Punctul 95. , Articolul I a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul 126^2Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, au obligația, atunci când se află în apele naționale navigabile ale României și în porturile românești, să respecte dispozițiile Autorității Navale Române, ale căpităniilor de port și ale administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare privind intrarea/ieșirea și navigația prin acestea, staționarea și operarea în porturi.96. Articolul 127 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127(1) Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, eliberează permisul de acostare a navelor, pe baza acceptului de intrare în port eliberat de administrația portului, și permisul de plecare a navelor din port.(2) În cazul navelor care vin din voiaj internațional, permisul de acostare se eliberează numai după obținerea permisului de liberă practică sanitară.97. La articolul 128, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Autoritatea Navală Română are dreptul și obligația să controleze și să monitorizeze navele maritime care arborează pavilionul român, aflate în apele naționale navigabile și în porturile românești, privind respectarea legislației naționale și, în principal, dacă acestea:98. La articolul 128, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Autoritatea Navală Română are obligația de a controla și de a monitoriza navele maritime care arborează pavilionul român, privind respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1), și atunci când aceste nave se află în afara apelor naționale navigabile.(3) În cazul în care constată că navele maritime care arborează pavilionul român nu respectă condițiile prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română va reține navele sau va dispune stoparea operațiunilor de încărcare/descărcare până la remedierea deficiențelor constatate ori poate aproba remedierea deficiențelor într-un șantier naval ales de către armator.99. La articolul 129, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Autoritatea Navală Română are dreptul și obligația de a controla navele care arborează pavilionul altor state, aflate în apele naționale navigabile și în porturile românești, sau care operează pe ori deasupra platoului continental, în ceea ce privește respectarea prevederilor acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(2) În cazul în care constată că navele prevăzute la alin. (1) nu respectă aceste prevederi, Autoritatea Navală Română va interzice accesul în apele aflate în jurisdicția României, va reține navele sau va dispune stoparea operațiunilor de încărcare/descărcare până la remedierea deficiențelor constatate ori poate aproba remedierea deficiențelor într-un șantier naval ales de către armator.(3) Autoritatea Navală Română are obligația de a notifica deficiențele constatate autorității competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul său și/sau organizației recunoscute care a emis certificatul de clasă navei respective, după caz.100. Articolul 130 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130Normele privind controlul statului portului asupra navelor care arborează pavilion străin se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (la 19-11-2007, sintagma: ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului a fost înlocuită de Articolul III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) 101. La articolul 131, litera a) va avea următorul cuprins:a) actele de bord sau certificatele tehnice ale navei lipsesc sau nu sunt valabile;102. Articolul 132 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 132(1) Căpităniile de port pot interzice plecarea oricărei nave dintr-un port sau dintr-un loc de staționare aflat în apele naționale navigabile, la solicitarea Autorității Navale Române, a administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile, a altor autorități publice ale statului ori a unor operatori economici, pentru debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului mărfii aflate pe navă față de respectivele autorități sau respectivii operatori economici.(2) În cazul în care proprietarul sau operatorul unei nave înregistrează debite față de instituțiile prevăzute la alin. (1) ori față de alți operatori economici, aceștia pot solicita căpităniei de port interzicerea plecării respectivei nave.(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) interdicția de plecare a navei nu poate depăși 24 de ore din momentul primirii solicitării avizului de plecare a navei. După această perioadă, nava va fi reținută numai dacă solicitantul prezintă la căpitănia de port o încheiere executorie a instanțelor judecătorești. Reținerea poate înceta dacă proprietarul sau, după caz, operatorul navei ori proprietarul mărfii a făcut dovada constituirii unor garanții suficiente în raport cu creanța invocată și aceasta a fost acceptată de cel care a solicitat reținerea. În calculul celor 24 de ore nu se iau în considerare orele din zilele declarate legal ca nelucrătoare. (la 19-11-2007, Alineatul (3) din Articolul 132 , Punctul 102. , Articolul I a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 ) (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) solicitarea privind interzicerea plecării navei va fi făcută în scris, răspunderea pentru interdicția de plecare revenind solicitantului.103. Articolul 133 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 133Prevederile art. 123^1 nu se aplică navelor care arborează pavilion străin, folosite pentru servicii guvernamentale.104. La articolul 140, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul II(1) Navele cărora le-a fost suspendat dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997, republicată, și ai căror proprietari nu s-au prezentat pentru reconfirmarea actelor de naționalitate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se radiază din oficiu.(2) Navele ai căror proprietari nu s-au conformat prevederilor art. 137 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997, republicată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se radiază din oficiu.  +  Articolul IIIPersoanele juridice române cu capital majoritar străin care la data de 1 august 2003 erau autorizate să efectueze transport public fluvial de mărfuri pot efectua această activitate până la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003. (la 19-11-2007, sintagma: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 )  +  Articolul VOrdonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 20 septembrie 2006.Nr. 74.----