ORDONANȚĂ nr. 11 din 21 ianuarie 2005privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Titlul legii va avea următorul cuprins:«LEGEpentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești» (la 19-05-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul Național Anticorupție sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreți și traducători pentru efectuarea traducerilor în și din limbi străine.(2) Instanțele judecătorești, parchetele de pe lângă acestea și organele de cercetare penală utilizează interpreți și traducători, în condițiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum și de Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și de tratatele internaționale ratificate de România. (la 19-05-2005, Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 1^1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Activitatea de interpret și traducător pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, instanțele judecătorești, parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, pentru avocați și executori judecătorești se efectuează de către persoane atestate în profesie și autorizate de Ministerul Justiției.» (la 19-05-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:c) posedă o diplomă de licență ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă că a absolvit un institut de învățământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea sau posedă o diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităților naționale pentru care solicită autorizarea ori este atestat de către Ministerul Culturii și Cultelor ca traducător pentru specialitatea științe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea și din limba străină în limba română. (la 19-05-2005, Litera c) din Articolul 3, Punctul 2., Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 3. La articolul 3, litera d) se abrogă.4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(3) Forma și conținutul autorizației se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.4^1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ministerul Justiției întocmește listele cu interpreții și traducătorii autorizați, precum și cu cei prevăzuți la art. 6 ind. 1 alin. (4), pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetului Național Anticorupție și curților de apel.(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție va comunică listele cu interpreții și traducătorii autorizați parchetelor din subordine.(3) Curțile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor și judecătoriilor din circumscripțiile lor.(4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administrației și Internelor, Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Uniunii Naționale a Barourilor din România și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, care le vor aduce la cunoștință, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocați și birourilor executorilor judecătorești.(5) Actualizarea listelor prevăzute la alin. (1)-(4) se va face periodic, în funcție de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calității de interpret ori de traducător autorizat. (la 19-05-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 5. La articolul 6, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni în legătură cu exercițiul profesiei;5^1. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate; (la 19-05-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 5^2. La articolul 6^1, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Interpreții și traducătorii autorizați în condițiile prezentei legi sunt obligați să solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizării, luarea în evidență la tribunalul în circumscripția căruia domiciliază.(2) În cazul în care interpreții și traducătorii își schimbă numele, domiciliul, reședința sau numărul de telefon, au obligația să aducă la cunoștință această situație, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiției și tribunalului unde sunt luați în evidență...........................................................................(4) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European prevăzuți la art. 3^1 alin. (3) și (5), pentru a presta activitate de interpret și traducător, în condițiile prezentei legi, vor fi luați în evidență, la cerere, de Ministerul Justiției și, după caz, de tribunalul în circumscripția căruia își au domiciliul sau reședința. (la 19-05-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Tarifele pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de organele prevăzute la art. 1 se vor stabili și se vor indexa anual, în funcție de indicele ratei inflației, prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice. Tarifele pentru plata interpreților nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe oră. (la 19-05-2005, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) (2) Onorariul traducătorilor și interpreților folosiți de organele prevăzute la art. 1 se va stabili prin ordonanța sau încheierea de numire a traducătorului și interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin contract civil pentru prestări de servicii, potrivit legii.(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majoră astfel:a) cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză etc.) sau rar folosită;b) cu 50% pentru traducerile efectuate în regim de urgență (24-48 de ore);c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, la instanțele judecătorești, la organele de cercetare penală și la parchete; (la 19-05-2005, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 ) d) cu 100% atunci când interpreții și traducătorii vor fi solicitați în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, precum și pentru prestațiile efectuate între orele 22,00-6,00.7. Articolele 8, 9 și 12 se abrogă.8. Anexa se abrogă.  +  Articolul IIOri de câte ori în titlul și în conținutul Legii nr. 178/1997, cu modificările și completările ulterioare, se folosește expresia "traducător și/sau interpret" aceasta se va citi "traducător și interpret".  +  Articolul IIIArticolul II din Legea nr. 281/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției se abrogă. (la 19-05-2005, Articolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 )  +  Articolul IVAplicarea prevederilor prezentei ordonanțe se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetului Național Anticorupție și Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004. (la 19-05-2005, Articolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 110 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 16 mai 2005 )  +  Articolul VLegea nr. 178/1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, după aprobarea sa de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul culturii și cultelor,
  Monica Octavia Muscă
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 21 ianuarie 2005.Nr. 11.-----