ORDIN nr. 26 din 3 ianuarie 2019privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2019    Având în vedere:– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– art. 9 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;– art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu modificările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, definite conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile Serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal, cod 8790SF-C, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) asigură creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi la o persoană, familie sau la asistent maternal profesionist.  +  Articolul 2(1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 sunt organizate ca servicii fără personalitate juridică, funcțiile acestora fiind îndeplinite de minimum două persoane/serviciu, reprezentate de managerul de caz al copilului și de persoana, familia sau asistentul maternal profesionist la care a fost dat în plasament copilul, conform hotărârii/deciziei organismelor abilitate prin lege. (2) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 sunt înființate, organizate, administrate și monitorizate de furnizori publici de servicii sociale reprezentați de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, denumite în continuare DGASPC, precum și de furnizori privați de servicii sociale reprezentați de organismele private autorizate prevăzute de lege, denumite în continuare OPA.(3) Furnizorii publici și privați de servicii sociale prevăzuți la alin. (1) au responsabilitatea organizării și administrării serviciilor sociale de tip familial, precum și a recrutării, instruirii și monitorizării activității asistenților maternali profesioniști, a persoanelor și familiilor prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni.(2) Secțiunea I - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu cifre arabe;c) condiții/criterii ale fiecărui standard, corespunzătoare indicatorilor de proces: enunț, detaliere și numerotare compusă din litera S și cifre arabe corespunzătoare numărului standardului și numărului condiției/criteriului;d) indicatori de monitorizare-Im, corespunzători indicatorilor de realizare: documente și modalități de evidențiere a respectării standardului.(3) Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la alin. (2), respectă elementele care definesc standardele de calitate, după cum urmează:a) condițiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor de proces, măsură a modului/procesului în care sunt livrate serviciile, respectiv condițiile/criteriile fiecărui standard;b) indicatorii de monitorizare-Im corespund indicatorilor de realizare - măsură, de obicei cantitativă, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structură instituțională;c) rezultatele așteptate corespund indicatorilor de rezultat, măsură a efectelor sau impactului obținute prin furnizarea serviciilor. (4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial se aplică serviciilor organizate conform prevederilor art. 2 alin. (1). (5) Secțiunea a II-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fișei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(6) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea a II-a din anexa la prezentul ordin, a documentelor justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.  +  Articolul 4(1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.  +  Articolul 5(1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost emise autorizații administrative prealabile de funcționare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile care au emis autorizațiile de funcționare respective, după caz: din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și justiției sociale,
    Marius-Constantin Budăi
    București, 3 ianuarie 2019.Nr. 26.  +  ANEXĂSTANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială