ORDIN nr. 82 din 16 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 8 februarie 2019  Notă
  Articolele 1-3 din ORDINUL nr. 1.043 din 4 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 23 noiembrie 2021 prevăd:Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozițiile referitoare la cerința deținerii avizului de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din cuprinsul anexelor nr. 1-3 și 6 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 și 100 bis din 8 februarie 2019, denumit în continuare ordin, își încetează aplicabilitatea.Articolul 2Punctajele prevăzute în secțiunea a 2-a din anexele nr. 1-3 și 6 la ordin se diminuează în mod corespunzător cu un punct ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor referitoare la îndeplinirea cerinței deținerii avizului de înființare emis de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.Articolul 3Prevederile art. 1 și 2 se aplică inclusiv în cazul cererilor de licențiere a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, depuse în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  Având în vedere:– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, după cum urmează:a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare: centre de îngrijire și asistență, cod 8790 CR-D-I, centre de recuperare și reabilitare, cod 8790 CR-D-II, și centre de pregătire pentru o viață independentă, cod 8790 CR-D-IV;b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, cod 8790 CR-D-VII, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități sau centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI;d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, cod 8810ID-II, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin; e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciul „Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități“, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8810ID-III;f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cod 8899 CZ-D-I și centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități, cod 8899 CZ-D-II, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin;g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități, cod 8899 SC-D-I, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Standardele specifice minime de calitate obligatorii prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni.(2) Secțiunea nr. 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultat și numerotare cu cifre arabe;c) cerințe minime ale fiecărui standard: enunț, detaliere și numerotare cu cifre arabe;d) indicatori de monitorizare (Im): modalități de evidențiere a respectării standardului;e) indicatori de control (Ic).(3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fișei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social se realizează pe baza punctajului prevăzut în secțiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.  +  Articolul 3(1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele specifice minime de calitate obligatorii atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.  +  Articolul 4(1) Verificarea respectării standardelor specifice minime de calitate obligatorii în baza cărora au obținut licența de funcționare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost emise autorizații administrative prealabile de funcționare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile care au emis autorizațiile de funcționare respective, după caz: din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 și 116 bis din 13 februarie 2015.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 16 ianuarie 2019.Nr. 82.  +  Anexa nr. 1STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare șireabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independentă pentrupersoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 2STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 3STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentrupersoane adulte cu dizabilități, Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 4STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 5STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru serviciul Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 6STANDARDE SPECIFICE MINIMEde calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adultecu dizabilități și Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriupentru persoane adulte cu dizabilități  +  Anexa nr. 7STANDARDE SPECIFICE MINIMEobligatorii de calitate pentru Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități