ORDIN nr. 7 din 17 ianuarie 2019privind stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2019  Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., funcționează Consiliul tehnico-economic, în scopul analizării și avizării studiilor de prefezabilitate și fezabilitate ale obiectivelor de investiții noi, precum și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele M.A.I.(2) Consiliul tehnico-economic este constituit ca organ consultativ de specialitate, care analizează necesitatea și oportunitatea realizării unor obiective de investiții, prezintă concluzii și recomandări referitoare la categoriile de documentații aferente investițiilor publice, aflate în competența de aprobare a M.A.I.(3) Categoriile de documentații aferente investițiilor publice aflate în competența de aprobare a M.A.I. sunt:a) studii de prefezabilitate;b) studii de fezabilitate;c) documentații de avizare a lucrărilor de intervenții cuprinse în programele M.A.I.(4) Ordonatorul principal de credite analizează și, după caz, aprobă realizarea obiectivelor de investiții.  +  Articolul 2Pentru obiectivele de investiții aflate în competența de aprobare a Guvernului, obținerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, precum și elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului se fac prin grija unității beneficiare, după obținerea avizului Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile următoare: „obiectiv/proiect de investiții“, „obiect de investiții“, „obiectiv/proiect mixt de investiții“, „obiectiv/proiect major de investiții“, „intervenție la construcție existentă“, „investiție publică“, „investitor“, „beneficiar al investiției“, „construcție“, „construcție existentă“, „construcție nefinalizată“, „soluție tehnică“, „durata de execuție a obiectivului de investiții“, „durata de realizare a obiectivului de investiții“ și „durata de implementare a obiectivului de investiții“ au înțelesurile prevăzute în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Funcționarea și atribuțiile Consiliului tehnico-economic  +  Secţiunea 1 Funcționarea Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 4(1) Consiliul tehnico-economic este format din reprezentanți ai M.A.I., componența acestuia fiind prevăzută în anexa nr. 1.(2) Consiliul tehnico-economic este condus de un președinte. În lipsa acestuia, ședințele Consiliului tehnico-economic sunt conduse, prin delegare, de vicepreședinte.(3) Pregătirea și desfășurarea lucrărilor Consiliului tehnico-economic se asigură de secretariatul acestuia, denumit în continuare secretariat, care funcționează în cadrul Direcției proiectare și consultanță în construcții, denumită în continuare D.P.C.C., din subordinea Direcției generale logistice.  +  Articolul 5(1) Consiliul tehnico-economic își desfășoară lucrările în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(2) În cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la ședință, acesta este reprezentat, pe bază de împuternicire, de înlocuitorul său legal, cu drept de vot.(3) Convocarea membrilor pentru ședință se face prin grija secretarului, de regulă, cu minimum 5 zile înainte de data desfășurării ședinței ori în timp util.(4) Ședințele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 6(1) La ședințele Consiliului tehnico-economic participă și reprezentanți ai ordonatorilor secundari de credite pentru investițiile ai căror beneficiari sunt ordonatori terțiari de credite din subordine, reprezentanți ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terțiari de credite din finanțarea directă a ordonatorului principal de credite, precum și, după caz, reprezentanți ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susținerea necesității și oportunității investițiilor propuse spre avizare. (2) În funcție de complexitatea lucrărilor, la ședințele Consiliului tehnico-economic pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor unități/instituții/structuri aflate în subordinea/ în coordonarea/în cadrul M.A.I., pentru susținerea necesității și oportunității investițiilor propuse spre avizare.  +  Articolul 7(1) Membrii Consiliului tehnico-economic analizează propunerile ordonatorilor secundari și terțiari de credite privind necesitatea/oportunitatea realizării obiectivelor de investiții ale M.A.I., răspund pentru avizarea acestora și întocmesc o fișă individuală de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care rezultă concluziile și propunerile analizei efectuate, potrivit domeniului de competență. (2) Concluziile și propunerile rezultate se comunică în cadrul ședinței Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 8Mapa de lucru a ședinței Consiliului tehnico-economic este pusă la dispoziția membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării ședinței și conține:a) ordinea de zi;b) notele de prezentare aferente documentațiilor supuse aprobării;c) documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor supuse analizei;d) referatul elaborat de către D.P.C.C. privind analizarea documentațiilor tehnico-economice.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 9Consiliul tehnico-economic are următoarele atribuții:a) analizarea și avizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate aferente obiectivelor noi de investiții aflate în competența de aprobare a:(i) Guvernului (prin hotărâre a Guvernului);(ii) ordonatorului principal de credite;(iii) ordonatorilor secundari și terțiari de credite;b) analizarea și avizarea documentațiilor aferente lucrărilor de intervenții la construcțiile existente aflate în competența de aprobare a:(i) ordonatorului principal de credite;(ii) ordonatorilor secundari și terțiari de credite;c) analizarea și avizarea documentelor și a documentațiilor pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum și modificări ale soluțiilor și indicatorilor tehnico-economici;d) analizarea stadiului execuției investițiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici.  +  Capitolul III Atribuțiile secretariatului Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 10(1) Secretariatul are următoarele atribuții:a) primește și înregistrează documentațiile propuse spre analiză și avizare;b) întocmește ordinea de zi și convocatorul ședințelor;c) comunică celor interesați data întâlnirii și ordinea de zi a ședințelor Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), după aprobarea de către președintele Consiliului tehnico-economic a ordinii de zi și a convocatorului ședințelor; d) pregătește mapele de lucru pentru membrii Consiliului tehnico-economic;e) întocmește avizul Consiliului tehnico-economic și ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în condițiile art. 19 alin. (2);f) întocmește procese-verbale de avizare, urmărește introducerea în documentații a condițiilor și recomandărilor stabilite prin concluziile ședinței de avizare;g) întocmește și păstrează registrul unic al proceselor-verbale de ședință și registrul avizelor și ordinelor emise;h) transmite avizele și documentația supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari și structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiții al ministerului;i) numerotează și înregistrează avizele și ordinele într-un registru constituit special în acest scop;j) păstrează un exemplar din documentația supusă avizării;k) întocmește baza de date și gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.(2) În situația în care documentațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt incomplete, acestea se restituie beneficiarilor pentru completare.  +  Capitolul IV Avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente  +  Secţiunea 1 Documentații tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente  +  Articolul 11Documentațiile tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții se elaborează, pe etape, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente sunt prevăzute în anexele nr. 3-10 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Etapele de întocmire și avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente  +  Articolul 13Etapele de întocmire și avizare a documentațiilor tehnico-economice în fazele de studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate pentru lucrările de investiții/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la construcții existente se desfășoară astfel:a) cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.A.I., unitățile beneficiare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite aflați în finanțarea directă a ordonatorului principal de credite sau de ordonatori secundari de credite, transmit la Direcția generală logistică, până la data de 30 septembrie a anului în curs, solicitările de investiții pentru nevoile proprii și, după caz, pentru nevoile ordonatorilor terțiari din subordine, însoțite de note conceptuale avizate de către conducătorii respectivi; solicitările se analizează și răspunsul li se comunică acestora de către D.P.C.C. până la data de 31 octombrie a anului în curs;b) până la data de 31 decembrie a anului în curs, unitățile beneficiare transmit Direcției generale logistice temele de proiectare verificate și avizate de către ordonatorii secundari de credite și ordonatorii terțiari de credite aflați în finanțarea directă a ordonatorului principal de credite, însoțite de extras de carte funciară, certificat de urbanism, avize de principiu, studiu geotehnic, audit energetic și expertiză tehnică, după caz, plan de situație, plan rețele exterioare, relevee, secțiuni, fațade;c) ori de câte ori este nevoie, în cazul existenței unor situații de urgență temeinic argumentate în nota conceptuală, unitățile beneficiare pot solicita D.P.C.C. elaborarea, cu celeritate, a documentațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor prezentate la lit. b).  +  Articolul 14Se interzice ordonatorilor de credite să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investiții și lucrărilor de intervenții în lipsa avizării în Consiliul tehnico-economic a fazei anterioare de proiectare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente  +  Articolul 15Procedura de avizare a documentațiilor tehnico-economice se desfășoară conform următoarelor etape:a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul unităților/instituțiilor/structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/ în cadrul M.A.I. a documentelor corespunzătoare etapelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) analizarea și verificarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;c) supunerea la vot a documentației corespunzătoare fiecărui dosar;d) avizarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;e) întocmirea procesului-verbal al ședinței de către secretarul Consiliului tehnico-economic;f) întocmirea avizului tehnico-economic;g) întocmirea ordinului de aprobare, pentru investițiile aflate în competența de aprobare a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 16(1) Documentațiile tehnico-economice analizate și avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, astfel cum sunt definite de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Actualizarea devizului general se face în condițiile prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în următoarele situații:a) la modificarea soluțiilor tehnice;b) la finalizarea proiectului tehnic de execuție.(3) După actualizarea devizului general potrivit alin. (2), indicatorii tehnico-economici se avizează de Consiliul tehnico-economic.  +  Articolul 17(1) Avizarea sau respingerea documentației tehnico-economice se face prin votul majorității simple a membrilor prezenți cu drept de vot.(2) Președintele Consiliului tehnico-economic nu are drept de vot.  +  Articolul 18Documentațiile tehnico-economice respinse de la avizare se returnează beneficiarului/autorității contractante, prin grija secretariatului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ședinței, comunicându-se totodată motivele care au stat la baza deciziei de respingere.  +  Secţiunea a 4-a Avizarea și întocmirea ordinului de aprobare pentru obiectivele de investiții noi și/sau lucrările de intervenții la construcții existente  +  Articolul 19(1) Certificarea necesității și oportunității realizării obiectivelor de investiții noi și/sau a lucrărilor de intervenții la construcții existente, în concordanță cu cerințele autorității contractante și cu posibilitățile financiare preconizate, se materializează printr-un aviz emis de Consiliul tehnico-economic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.(2) Avizul cuprinde informații privind denumirea, codul și indicatorii tehnico-economici ai investiției.(3) Pentru investițiile noi și/sau lucrările de intervenții aflate în competența de aprobare a ordonatorului principal de credite, odată cu avizul se emite și ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Avizele și ordinele se întocmesc de către secretariatul Consiliului tehnico-economic, se numerotează și se înregistrează într-un registru special destinat care se păstrează la secretariat.(5) Pentru obiectivele de investiții noi și/sau lucrările de intervenții la construcții existente aflate în competența de aprobare a celorlalți ordonatori de credite, ordinul se emite de către aceștia.  +  Articolul 20(1) Avizele/Ordinele eliberate de Consiliul tehnico-economic sunt valabile până la finalizarea obiectivelor de investiții.(2) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului/ordinului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.  +  Articolul 21(1) Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum și documentațiile de avizare pentru lucrări de intervenții la construcții existente se întocmesc de către D.P.C.C.(2) În cazul în care D.P.C.C. nu are capacitatea de elaborare a documentațiilor solicitate, beneficiarii pot contracta servicii de proiectare cu firme de specialitate, în conformitate cu prevederile legale din domeniul achizițiilor publice, cu avizul prealabil al acesteia.  +  Articolul 22Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum și documentațiile de avizare pentru lucrări de intervenții la construcții existente, elaborate de firme de specialitate, se supun spre avizare Consiliului tehnico-economic numai după verificarea documentațiilor de către D.P.C.C.  +  Articolul 23(1) Direcția generală logistică elaborează și aplică criteriile specifice M.A.I. de analiză și selecție a proiectelor de investiții publice, aprobate de secretarul general.(2) În baza avizelor Consiliului tehnico-economic și a criteriilor specifice M.A.I., Direcția generală logistică elaborează anual, pentru fundamentarea bugetului anului următor, tabelul centralizator privind prioritizarea proiectelor de investiții la nivelul M.A.I., în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, aprobat de secretarul general.(3) Notele de fundamentare elaborate la nivelul ordonatorilor de credite privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la lit. C „Alte cheltuieli de investiții“ a art. 38^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă astfel:a) de către secretarul general pentru cheltuielile efectuate la nivelul:(i) ordonatorului principal de credite;(ii) aparatului propriu al ordonatorilor secundari de credite;(iii) ordonatorilor terțiari de credite aflați în finanțarea directă a ordonatorului principal de credite;b) de către ordonatorii secundari de credite pentru cheltuielile efectuate la nivelul ordonatorilor terțiari de credite din subordine, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției.  +  Articolul 24(1) Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiții:a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;c) pentru care a fost aprobată finanțarea anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.(2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislația referitoare la elaborarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și la elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, în vigoare la data la care au intervenit situațiile respective.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 17 ianuarie 2019.Nr. 7.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Consiliului tehnico-economic
  I. Președinte: secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne II. Vicepreședinte: directorul general al Direcției generale logisticeIII. Membri:1. directorul general adjunct al Direcției generale logistice, care coordonează activitatea de patrimoniu imobiliar, investiții și proiectare pentru construcții;2. directorul general al Direcției generale financiare;3. directorul general al Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației;4. directorul general al Direcției generale management operațional;5. șeful Serviciului patrimoniu imobiliar și protecția mediului - Direcția generală logistică;6. șeful Serviciului bugetare și monitorizare investiții - Direcția generală logistică; 7. șeful Serviciului controlul calității în construcții - Direcția generală logisticăIV. Secretar: directorul Direcției proiectare și consultanță în construcții - Direcția generală logistică
   +  Anexa nr. 2Fișă individuală de evaluare(model)CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC AL M.A.I.Ședința din data ……………………….
  FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE
  Obiectiv de investiții:.........................................................................Observații privind:1. Necesitatea și oportunitatea investiției și încadrarea în programe/strategii:..................................................................................................................................................2. Soluția tehnică aleasă și respectarea normelor și normativelor în vigoare:..................................................................................................................................................3. Evaluarea lucrărilor, devizul general și finanțarea lucrărilor:..................................................................................................................................................4. Avize și acorduri:..................................................................................................................................................5. Concluzii și propuneri:..................................................................................................................................................
  Structura
  .......................
  Membru/Membru supleant
  (semnătura)
  .....................................
   +  Anexa nr. 3AVIZ(model)ANTET
  Aprob
  Președintele Consiliului tehnico-economic,
  .........................................

  AVIZ Nr. .......
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 privind stabilirea conținutului-cadru, întocmirea și avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi și/sau lucrărilor de intervenții la construcții existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizei efectuate în ședința din data ....................., Consiliul tehnico-economic avizează favorabil documentația pentru realizarea investiției, cu următorii indicatori tehnico-economici:Tipul avizului: .................................................................
  Nr. crt.Denumire lucrare + amplasament, tip obiectiv + cod documentațieINV C+M Valoare totală- lei -Sursa de finanțare (capitol/sursă/titlu)Capacități aprobateDurata de realizare
  ...................................................................................
  1.Valori inițiale .............................................
  Consolidare .......................................
  Modernizare ........................................
  Refacere ...............................................
  Extindere ..............................................
  Investiție ..............................................
  Valori actualizate .......................................
  Consolidare ........................................
  Modernizare ........................................
  Refacere ...............................................
  Extindere ..............................................
  Investiție ...............................................

  Secretarul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne,
  ...................................................................................................
   +  Anexa nr. 4Ordin de aprobare a indicatorilor tehnico-economici(model) (STEMA ROMÂNIEI) ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  ORDIN
  Nr. ........... din ...............
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNICSe aprobă documentațiile tehnico-economice, faza ........................ (studiu de fezabilitate sau documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), pentru obiectivul de investiții „............................“, din cadrul ........................................, elaborate de ........................, cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezentul ordin.
  Ordonator principal de credite,
  ….....…..........................
   +  ANEXA la Ordinul nr. ............
  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
  ai ..................... (SF sau DALI) pentru obiectivul de investiții/intervenții la construcții „......................“
  ....................................................................
  (denumirea autorității contractante, nr. cadastral și adresa)
  Total: ............. lei, din care – C+M: ............. leiCapacități tehnice ............... Durata de execuție ............... Secretarul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne,......................................................
  ----