REGULAMENT din 10 aprilie 2013 pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 22 din 10 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generaleScop  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește condițiile, termenele și procedurile de acordare, de suspendare și de retragere a atestatelor pentru persoanele fizice care desfășoară:a) activități de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției, pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, pentru instalațiile aferente activității de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV)/biogaz/ biometan, precum și pentru instalațiile de gaze naturale lichefiate (GNL);b) activități de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producției, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, a instalațiilor aferente activității de producere/stocare GNC/GNCV/biogaz/biometan, precum și a instalațiilor GNL. (la 16-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (2) Acordarea, modificarea, suspendarea și retragerea atestatelor precizate la alin. (1), precum și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, conform legislației în vigoare.(3) Prezentul regulament stabilește relațiile și schimbul de informații dintre ANRE și persoanele fizice care dețin sau intenționează să dobândească calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în domeniile precizate la alin. (1).(4) Nu fac obiectul prezentului regulament activitățile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan/gaz petrolier lichefiat (GPL).Domeniu de aplicare  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice care solicită atestarea în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).(2) Atestarea se referă la evaluarea și recunoașterea capacității tehnice și a experienței profesionale a persoanelor fizice care solicită obținerea atestatului în vederea exercitării calității de verificator de proiecte sau de expert tehnic.(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice și operatorii economici care își desfășoară activitatea în sectorul gazelor naturale pe teritoriul României.Terminologie  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) atestat - act administrativ individual emis de ANRE persoanelor fizice pentru exercitarea unui drept și executarea unor obligații;b) avizare - activitatea desfășurată de un verificator de proiecte atestat prin care se analizează și se certifică conformitatea unui proiect tehnic cu cerințele legislative și prin care se acordă permisiunea punerii în practică a acestuia;c) cerințe de calitate - condiții obligatoriu a fi îndeplinite pentru asigurarea unui nivel minim de siguranță și securitate tehnică în activitatea de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale;d) instalație - orice instalație din sectorul gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcționează, cu excepția instalației de utilizare a gazelor naturale.  +  Capitolul II Tipuri de atestate  +  Articolul 4(1) Calitatea de verificator de proiecte, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea verificării proiectelor tehnice aferente următoarelor obiective:a) conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale; (la 16-12-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune; (la 16-12-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) c) sisteme de distribuție a gazelor naturale și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune; (la 16-12-2016, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) d) instalații aferente activității de producere/stocare GNCV;e) instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan;f) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale;g) instalații GNL.(2) În sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru verificatorii de proiecte:a) VGp - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. a);b) VGt - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. b);c) VGd - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. c);d) VGv - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. d);e) VGb - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. e);f) VGs - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. f);g) VGg - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. g).(3) Calitatea de expert tehnic, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea desfășurării activității de expertiză tehnică pentru următoarele obiective:a) conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale; (la 16-12-2016, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune; (la 16-12-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) c) sisteme de distribuție a gazelor naturale și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune; (la 16-12-2016, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) d) instalații aferente activității de producere/stocare GNCV;e) instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan;f) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale;g) instalații GNL.(4) În sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru experții tehnici:a) EGp - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. a);b) EGt - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. b);c) EGd - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. c);d) EGv - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. d);e) EGb - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. e);f) EGs - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. f);g) EGg - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. g).(5) O persoană fizică poate solicita atestarea pentru mai multe obiective din cele prevăzute la alin. (1) și/sau la alin. (3), cu respectarea tuturor condițiilor de studii și practică în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 6.(6) La verificarea proiectelor tehnice pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, verificatorii de proiecte urmăresc, în mod obligatoriu, prevederea de către proiectant a măsurilor de realizare și menținere, pe întreaga durată de existență a acestora, a următoarelor cerințe esențiale:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale. (la 16-12-2016, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (7) În activitatea desfășurată conform competențelor deținute, experții tehnici vor urmări îndeplinirea în cadrul obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale a cerințelor precizate la alin. (6) lit. A-G. (la 16-12-2016, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Capitolul III Condiții, termene și proceduri de acordare a atestatelorCondiții  +  Articolul 5(1) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dobândește prin examen, conform dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a președintelui ANRE. (la 09-05-2013, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 mai 2013. ) (2) Înscrierea solicitanților în vederea participării la examenul menționat la alin. (1) se face prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) actul de identitate, în copie;b) actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în România, în copie; (la 16-12-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european - europass;d) memoriul de activitate din care să reiasă activitatea de proiectare sau de avizare a proiectelor în domeniul de atestare solicitat, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;e) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate menționat la lit. d);f) Abrogată; (la 16-12-2016, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) g) certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;h) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) i) dovada achitării tarifului de examen, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(3) În cazul în care solicitantul intenționează să susțină examenul pentru mai multe domenii de atestare, acesta face mențiunile corespunzătoare în cerere și prezintă documentele precizate la alin. (2) într-un singur exemplar.(4) Programarea la examen a solicitantului se face de către ANRE, conform prevederilor art. 8.  +  Articolul 6(1) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte sunt:a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale - sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;b) deținerea calității de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, în funcție de tipul de atestat solicitat;c) vechime de minimum 6 ani în gradul I D sau I T, în funcție de tipul de atestat solicitat;d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani.(2) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca expert tehnic sunt:a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale - sau a unor studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă;b) deținerea calității de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, în funcție de tipul de atestat solicitat;c) vechime de minimum 9 ani în gradul I D sau I T, în funcție de tipul de atestat solicitat;d) vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani.  +  Articolul 7(1) Analizarea documentelor precizate la art. 5 alin. (2) se face de către direcția de specialitate din cadrul ANRE.(2) Candidatul care, din motive obiective, independente de voința sa, nu se poate prezenta la examen, înștiințează în acest sens ANRE, în termen de maximum 5 zile înainte de data examenului, fiind reprogramat pentru o sesiune ulterioară; în cazul în care candidatul nu a putut înștiința ANRE, în termenul prevăzut anterior, dar prezintă ulterior dovada imposibilității participării sale la examen, poate fi reprogramat pentru o sesiune ulterioară.(3) Indiferent de motivele care au stat la baza neacordării calității de verificator de proiecte sau de expert tehnic, tariful de examen nu se restituie.Proceduri și termene  +  Articolul 8Organizarea examenului se face conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a președintelui ANRE. (la 09-05-2013, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 mai 2013. )  +  Articolul 9(1) Examinarea solicitanților se face de către o comisie numită prin decizie a președintelui ANRE.(2) Comisia de examen a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici are în componență 10 membri, specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea, dintre care: 4 reprezentanți ai ANRE, 2 reprezentanți ai învățământului superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalații pentru construcții sau politehnic, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un reprezentant al Ministerului Economiei, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții.(3) Atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele atestate la comisie și nici nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.(4) ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului și cazării membrilor comisiei de examen, dacă examenul se desfășoară în altă localitate decât București.  +  Articolul 10(1) Candidatul declarat admis în urma examenului dobândește calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic.(2) Persoanele declarate admise în urma examenului ridică atestatele de la sediul ANRE, în termen de 15 de zile. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (3) Persoanele declarate admise în urma examenului au obligația de realizare a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic în conformitate cu modelul pus la dispoziție de ANRE.(4) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în sectorul gazelor naturale se dovedește prin certificatul de atestare.(5) Dreptul de practică se dovedește prin legitimația aflată în termen de valabilitate, emisă de către ANRE, prin registrul electronic de evidență a legitimațiilor, împreună cu atestatul prevăzut la alin. (4). (la 16-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (6) Valabilitatea legitimației este de 5 ani de la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 16.(7) Evidența verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pe tipuri de atestate, se va consemna în registrul electronic de evidență a atestatelor, gestionat de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.(8) În situația în care o persoană este atestată pentru mai multe domenii, la solicitarea acesteia, ANRE poate sincroniza termenele specificate în legitimație cu respectarea prevederilor art. 16.  +  Articolul 11(1) Certificatul de atestare, legitimația și ștampila sunt nominale și netransmisibile.(2) Modelul atestatului și al ștampilei sunt prevăzute în anexele nr. 3a și 3c. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (3) Verificatorii de proiecte dețin un singur certificat de atestare, o singură legitimație și o singură ștampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.(4) Experții tehnici atestați dețin un singur certificat de atestare, o singură legitimație și o singură ștampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.(5) Verificatorii de proiecte și experții tehnici au obligația de a casa și a distruge ștampilele care nu mai sunt conforme cu certificatul de atestare.  +  Capitolul IV Competențele verificatorilor de proiecte și ale experților tehnici din sectorul gazelor naturale  +  Articolul 12(1) Competențele verificatorilor de proiecte și ale experților tehnici sunt precizate în cadrul condițiilor de valabilitate aferente fiecărui atestat.(2) Condițiile-cadru de valabilitate aferente certificatelor de atestare sunt prevăzute în anexele nr. 4a și 4b.  +  Articolul 13(1) Verificatorul de proiecte și expertul tehnic își pot desfășura activitatea în una dintre următoarele forme:a) angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activități de inginerie și consultanță tehnică legată de aceasta, cu respectarea prevederilor legale;b) persoană fizică autorizată să desfășoare activități în mod independent;c) angajat al investitorului, cu contract de muncă sau având altă formă legală de colaborare privind prestările de servicii încheiată cu acesta.(2) Verificatorul de proiecte atestat efectuează verificări numai în conformitate cu competențele conferite prin certificatul de atestare.(3) Expertul tehnic efectuează expertize numai în conformitate cu competențele conferite prin certificatul de atestare.(4) Verificatorul de proiecte atestat întocmește și ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a.(5) Expertul tehnic întocmește și ține la zi un registru de evidență a expertizelor tehnice efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b.  +  Capitolul V Pregătire de specialitate  +  Articolul 14(1) Pregătirea specifică a solicitantului menționată la art. 5 alin. (2) lit. g) se dovedește printr-un certificat de absolvire a unui curs de specialitate, corespunzător tipului de atestat solicitat, cu o durată de minimum 20 de ore.(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) are drept scop actualizarea pregătirii profesionale a specialiștilor, în contextul implementării și alinierii legislației naționale la cea europeană, aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor generale teoretice și practice în sectorul gazelor naturale deținute de către aceștia, precum și implementarea unui proces de pregătire continuă.  +  Articolul 15(1) Cursul de specialitate precizat la art. 14 alin. (1) se organizează de către instituțiile de învățământ superior în cadrul cărora funcționează facultăți/secții/catedre având ca domeniu de pregătire specialități din sectorul gazelor naturale ori instalații pentru construcții, precum și de către asociațiile profesionale cu atribuții/activități relevante în sectorul gazelor naturale sau operatori economici, autorizate/autorizați de către Autoritatea Națională pentru Calificări.(2) Programa de desfășurare a cursului menționat la alin. (1) se avizează de către ANRE conform prevederilor Metodologiei de selectare a formatorilor, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(3) Predarea cursurilor de specialitate se asigură, de regulă, de către cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituțiilor de învățământ superior precizate la alin. (1); în scopul predării cursurilor pot fi cooptate/cooptați și:a) alte cadre didactice universitare, atestate ca verificatori de proiecte/experți tehnici în sectorul gazelor naturale;b) specialiști atestați ca verificatori de proiecte/experți tehnici în sectorul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.(4) Cursurile de specialitate, pentru fiecare domeniu de atestare, cuprind două module, astfel:a) modulul de teorie, cuprinzând, în principal, prezentarea legislației specifice și a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare la data organizării cursului;b) modulul de aplicație.(5) Modulul de teorie se finalizează prin susținerea unui test de verificare a cunoștințelor dobândite.(6) Modulul de aplicație se finalizează, după caz, prin:a) verificarea unui proiect tehnic și întocmirea unui referat pentru verificatorii de proiecte;b) realizarea unei expertize tehnice pentru un obiectiv/sistem din sectorul gazelor naturale pentru experții tehnici.(7) Certificatul de absolvire a cursului de specialitate, eliberat de instituțiile menționate la alin. (1), trebuie să conțină calificativele finale obținute la modulul teoretic și la modulul de aplicație; cursantul este declarat admis dacă a obținut la examenul final calificativul mediu minim 8.(8) ANRE afișează pe pagina de internet, pentru fiecare instituție de învățământ superior, asociație profesională sau operator economic prevăzută/prevăzut la alin. (1), promovabilitatea, exprimată în procente, a candidaților declarați admiși în urma susținerii examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale. (la 16-12-2016, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Capitolul VI Prelungirea valabilității dreptului de practică  +  Articolul 16În vederea emiterii unei noi legitimații, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației, un fișier în formă arhivată care conține următoarele documente scanate:a) cererea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate;c) dovada absolvirii anuale a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;d) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera d) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) e) dovada achitării tarifului pentru prelungirea dreptului de practică, stabilit prin ordin al președintelui ANRE. (la 16-12-2016, Articolul 16 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Articolul 17(1) Compartimentul de specialitate din cadrul ANRE analizează cererea și documentele prevăzute la art. 16 în vederea emiterii legitimației pentru prelungirea dreptului de practică a verificatorului de proiecte/expertului tehnic.(2) ANRE, prin registrul electronic de evidență a legitimațiilor, emite legitimația, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoțite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de președintele ANRE, potrivit prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.(2) Contravențiile se sancționează complementar prin:a) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă de 6 luni;b) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare.(3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:a) procesul-verbal de sancționare contravențională a abaterilor în sectorul gazelor naturale;b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că nu au fost remediate măsurile dispuse prin procesul-verbal menționat la lit. a);c) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experți tehnici numiți prin decizie a președintelui ANRE, după cum urmează:– o persoană din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE;– o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancționare;– un cadru didactic din învățământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalații pentru construcții sau politehnic.(4) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a președintelui ANRE.(5) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menționate la alin. (4). (la 16-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (6) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau în cazul retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestată.(7) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul și ștampila. (la 16-12-2016, Alineatul (7) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (8) Retragerea atestatului are loc atunci când se întrunesc condiții pentru o a treia suspendare a dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, într-o perioadă de 5 ani, când se produc accidente tehnice la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale din cauza nerespectării cerințelor de calitate în proiectele tehnice sau în exploatarea acestora, nesesizate de către verificatorul de proiecte ori de către expertul tehnic, sau când nu sunt respectate prevederile alin. (5).  +  Articolul 20(1) Nerespectarea de către verificatorii de proiecte sau de către experții tehnici a condițiilor de valabilitate a certificatului de atestare, în funcție de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri:a) convocarea titularului atestatului în vederea clarificării situației create;b) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;d) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare.(2) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:a) raportul întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că au fost încălcate condițiile de valabilitate a certificatului de atestare;b) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experți tehnici, după caz, numiți prin decizie a președintelui ANRE, după cum urmează:– o persoană din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE;– o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancționare;– un cadru didactic din învățământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalații pentru construcții sau politehnic.(3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a președintelui ANRE.(4) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menționate la alin. (3). (la 16-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (5) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau a retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestată.(6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul și ștampila. (la 16-12-2016, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (7) Retragerea atestatului are loc în condițiile prevăzute la art. 19 alin. (8).  +  Articolul 21(1) Contestația la decizia de suspendare a dreptului de practică sau de retragere a certificatului de atestare se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoștință de raportul scris al comisiei menționate la art. 19 alin. (4) sau la art. 20 alin. (3).(2) În cazul în care contestația nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia se suportă de către persoana care a făcut contestația.(3) Soluționarea contestației se face de către ANRE, conform procedurilor interne; decizia este definitivă.(4) Sancțiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidență a certificatelor de atestare, gestionat de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22(1) Verificatorii de proiecte/Experții tehnici care au fost atestați de alte instituții a căror competențe sunt preluate de către ANRE în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 vor fi atestați conform prevederilor art. 24.(2) În situația pierderii/deteriorării atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens, posesorul adresează ANRE o cerere, însoțită de dovada publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic într-un cotidian de răspândire națională și face dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Articolul 23(1) Personalul ANRE, cu respectarea condițiilor de studii și de vechime stipulate prin prezentul regulament, poate participa la examen în vederea obținerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic fără achitarea tarifului specific.(2) Personalul care obține calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, conform celor precizate la alin. (1), nu poate desfășura activități cu caracter lucrativ în sectorul gazelor naturale pe întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în cadrul ANRE.  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 123/2012, verificatorii de proiecte care au fost atestați de alte instituții își păstrează, la cerere, competențele obținute, prin echivalarea atestatului.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 123/2012, experții tehnici care au fost atestați de alte instituții își păstrează, la cerere, competențele obținute, prin echivalarea atestatului.(3) În vederea echivalării atestatului deținut persoanele precizate la alin. (1) și (2) transmit la ANRE următoarele documente:a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) actul de identitate, în copie;c) actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în România, în copie; (la 16-12-2016, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) d) curriculum vitae întocmit conform modelului european - europass;e) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) f) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;g) atestatul în termen de valabilitate, în copie; (la 16-12-2016, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) h) Abrogată. (la 16-12-2016, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) i) o adeverință eliberată de emitentul certificatului de atestare, din care să reiasă dacă solicitantul a fost sancționat contravențional pentru abateri de la prevederile legale, precum și natura acelor abateri;j) deținerea calității de instalator autorizat ANRE, gradul ID sau IT, în funcție de tipul de atestat pentru care solicită echivalarea.(4) Verificatorii de proiecte atestați pentru specialitatea Instalații de gaze Ig, care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", cu modificările și completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGd.(5) Verificatorii de proiecte atestați pentru sectorul gazelor naturale care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGp, VGt sau VGs, conform competențelor deținute anterior.(6) Experții tehnici atestați, care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", cu modificările și completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de expert tehnic tip EGd.(7) Experții tehnici atestați pentru sectorul gazelor naturale care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de experți tehnici tip EGp, EGt sau EGs, conform competențelor deținute anterior.  +  Articolul 25Persoanele fizice care solicită atestarea ca verificator de proiecte tip VGv, VGb sau VGg ori expert tehnic tip EGv, EGb sau EGg, în locul documentelor precizate la art. 5 alin. (2) lit. d) și e), prezintă un memoriu de activitate și o adeverință eliberată de angajator, semnată de reprezentantul legal al acestuia, din care să reiasă activitatea desfășurată ca proiectant în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 26Abrogat. (la 06-02-2019, Articolul 26 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 )  +  Articolul 27(1) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerințele stabilite prin Legea nr. 123/2012 de către specialiști verificatori de proiecte, atestați de ANRE.(2) Sunt supuse verificării tehnice de către verificatori de proiecte atestați de ANRE:a) documentația tehnică necesară obținerii autorizației de construire;b) proiectele tehnice;c) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluției tehnice din documentația tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;d) proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.(3) Verificatorul de proiecte semnează și ștampilează, pe fiecare pagină, memoriul tehnic, breviarul de calcul și toate piesele desenate ale proiectului, numai în condițiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerințelor stabilite prin prevederile legale; indiferent dacă proiectul corespunde sau nu cerințelor menționate în antecedență, verificatorul de proiecte întocmește un referat de verificare prin care declară proiectul tehnic conform ori solicită refacerea acestuia. Referatul de verificare se întocmește cu respectarea cerințelor minime precizate în anexa nr. 7.(4) Documentația tehnică verificată, necesară obținerii autorizației de construire, nu se poate substitui proiectului tehnic verificat.(5) Litigiile dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic atestat de ANRE, angajat de investitor; decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.(6) Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.  +  Articolul 28(1) Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări ori încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a unui obiectiv/sistem sau a unei instalații existente, în vederea identificării și fundamentării măsurilor ce se impun; această activitate se efectuează de către experți tehnici atestați, atunci când un organism cu atribuții de control al statului solicită acest lucru ori când o situație deosebită o impune, pentru:a) rezolvarea unor situații care intervin la obiective/sisteme sau instalații existente;b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor existente, în cazul dezastrelor ori accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor ori instalațiilor;d) întocmirea unei documentații tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalațiile aflate în funcțiune, în cazul în care documentația tehnică inițială a fost deteriorată ori distrusă;e) prelungirea duratei de funcționare a unor obiective/sisteme sau instalații aflate în funcțiune.(2) Expertul tehnic, în momentul în care constată că se impune luarea unor măsuri urgente pentru asigurarea securității persoanelor și/sau a bunurilor, le aduce la cunoștință, în scris, solicitantului expertizei, proprietarului ori investitorului/administratorului, care sunt obligați să le pună în aplicare imediat.(3) În vederea efectuării unei expertize, expertul tehnic verifică cel puțin următoarele:a) condițiile de amplasament și de exploatare a obiectivului/sistemului ori instalației;b) starea tehnică a obiectivului/sistemului sau instalației;c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalației;d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalației și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalației.(4) Pe baza activității prevăzute la alin. (1), expertul tehnic elaborează raportul de expertiză tehnică cuprinzând soluțiile și măsurile care se impun; raportul se însușește de către proprietar sau investitor/administrator; raportul conține și propunerile pentru efectuarea unor expertize suplimentare în domenii conexe, dacă acestea se impun.(5) În situația în care solicitantul expertizei, proprietarul sau investitorul/administratorul nu este de acord cu soluțiile ori măsurile rezultate din raportul de expertiză tehnică are dreptul de a solicita o contraexpertiză.(6) Expertul tehnic atestat nu poate desfășura activități de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică, execuție sau coordonare a lucrărilor de execuție a participat.  +  Articolul 29Nu pot participa la examenul de atestare persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancțiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani. (la 16-12-2016, Articolul 29 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Articolul 30Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentCEREREpentru înscriere la examenul de verificator de proiecte/expert tehnicDomnule președinte,Subsemnatul/a ....................., domiciliat/ă în localitatea ....................., str. .................. nr. ...., bl, ..., et. ..., ap. ....., posesor al actului de identitate seria .... nr. ....., eliberat de ...... la data de .........,cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][], născut în anul ....., luna............., ziua ..... în localitatea ....................., județul .....................,vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de verificator de proiecte/expert tehnic tip ............................*).Pentru înscriere anexez următoarele documente:................................................................Subsemnatul,........................................, declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea și că am luat cunoștință de prevederile art. 292**) din Codul penal privind falsul în declarații.Data Semnătura....................... .......................-----*) Se completează cu tipul/tipurile pentru care solicitantul dorește să susțină examenul de atestare.**) Art. 292: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.[Art. 145: Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.]  +  Anexa nr. 2la regulamentMemoriu de activitate- model -Numele .........................................Prenumele ......................................Data nașterii ..................................I. Studii superioareFacultatea .....................................Specialitatea ..................................Data absolvirii ................................Media examenului de diplomă ....................II. Activitatea profesionalăA. Locuri de muncă și funcții deținute
  Nr.crt Unitatea (instituția)AnulFuncțiaDescrierea sumară a atribuțiilor de serviciu
  B. Lucrări avizate sau elaborate în calitate de proiectant
  Nr.crtDenumirealucrării Anul,luna Tipul activității (proiectare/avizare)BeneficiarulPrecizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării
  III. Activitatea științificăa) invenții și inovații:
  Nr.crtDenumireainvențieisau inovațieiAnul,luna Numărul brevetuluiși emitentul Descrierea sumară a scopului și principiului de funcționare
  b) lucrări publicate (titlul lucrării, editura, anul);c) activități didactice în învățământul superior (instituția de învățământ superior, facultatea, catedra, disciplina, funcția didactică);d) doctorat (data înmatriculării ca doctorand, teza de doctorat, data susținerii).
  Data Semnătura.................. ....................
   +  Anexa nr. 3ala regulament- model -AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEICERTIFICAT DE ATESTARENr. ...... din ............În baza Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,în urma cererii nr. ......... din ............. și a verificării efectuate de Comisia de examen din data de ............ se eliberează prezentul certificat de atestare.Se atestă domnul (doamna) ...................., de profesie ..................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. ..................... nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......, județul ................, pentru calitatea de ..................., în domeniul/domeniile .................................și tipul/tipurile de atestat .................................pentru următoarele cerințe:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Anexa 3a a fost completata de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiPreședintele Comisiei de examen................................  +  Anexa nr. 3bAbrogată. (la 16-12-2016, Anexa 3b a fost abrogată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Anexa nr. 3cla regulamentȘTAMPILĂ- model -NOTĂ:Diametrul exterior al ștampilei este de 48 de milimetri.Numărul de pe ștampilă este numărul certificatului de atestare și al legitimației specialistului posesor al ștampilei.Domeniul de atestare este reprezentat de VGp, VGt, VGd, VGv, VGb, VGs, VGg, EGp, EGt, EGd, EGv, EGb, EGs sau EGg și reprezintă specialitățile specificate la art. 4 din Regulamentul pentru atestarea persoanelor fizice care desfășoară activități de verificare a proiectelor din sectorul gazelor naturale.Cerințele de calitate sunt reprezentate de:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Anexa 3c a fost completata de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Anexa nr. 4ala regulamentCONDIȚII-CADRUde valabilitate aferente Certificatului deatestare nr. ....... destinat persoanei fizice care desfășoarăactivități de verificare a proiectelor din sectorul gazelor naturale1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului .........../(nume și prenume) .........., numită/numit în continuare titular.2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calității de verificator de proiecte pentru ........../(precizarea domeniului/domeniilor) ............. .4. Durata de valabilitate a Certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimație, conform prevederilor regulamentului.5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condițiile prevăzute de regulament.6. Titularul are obligația de a verifica proiectele tehnice în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea următoarelor criterii:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Punctul 6. din Anexa 4a a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 7. Titularul va desfășura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.8. Titularul verifică tehnic următoarele:a) documentația tehnică necesară obținerii autorizației de construire;b) proiectele tehnice;c) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluției tehnice din documentația tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;d) proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.9. Titularul are următoarele obligații:a) să verifice documentațiile prevăzute la pct. 8 numai în domeniul pentru care a fost atestat;b) să verifice soluțiile tehnice în vederea asigurării unui nivel calitativ al lucrărilor corespunzător criteriilor menționate la pct. 6;c) să verifice respectarea reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la realizarea lucrărilor specifice domeniului de atestare;d) să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină memoriul tehnic, breviarul de calcul și toate piesele desenate ale proiectului, numai în condițiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerințelor stabilite prin prevederile legale;e) să întocmească referatul de verificare, conform prevederilor regulamentului, indiferent de faptul că documentele prezentate la verificare corespund sau nu cerințelor prevederilor legale;f) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a documentațiilor verificate;g) să nu folosească în alte scopuri și să nu transmită terților elemente și detalii din proiectele tehnice verificate, fără acordul proiectantului sau investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;h) să participe la activitățile de monitorizare și control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia;i) să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.10. Titularul nu poate semna și ștampila, în această calitate, proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.11. Titularul nu se angajează în practici anticoncurențiale și nu împiedică alți titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de verificare a proiectelor.12. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului și ale legislației incidente.13. Nerespectarea de către titular a cerințelor pct. 12 îndreptățește ANRE să aplice sancțiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calității de verificator de proiecte.14. În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte, titularul are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei. (la 16-12-2016, Punctul 14. din Anexa 4a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 15. În situația schimbării datelor de identificare, titularul este obligat să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoțită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare. (la 16-12-2016, Punctul 15. din Anexa 4a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 16. Titularul este obligat să caseze și să distrugă ștampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.17. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiții de valabilitate se sancționează conform legislației în vigoare.18. Schimbul de informații cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poștă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București.  +  Anexa nr. 4bla regulamentCONDIȚII-CADRUde valabilitate aferente Certificatului de atestare nr. .........destinat persoanei fizice caredesfășoară activități de expertiză tehnică a proiectelortehnice și/sau a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului ........../(numele și prenumele) ................, numită/numit în continuare titular.2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calității de expert tehnic pentru .........(precizarea domeniului/domeniilor).................... (la 09-05-2013, Pct. 3 din anexa 4b la regulament a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 mai 2013. ) 4. Durata de valabilitate a certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimație, conform prevederilor regulamentului.5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condițiile prevăzute de regulament.6. Titularul are obligația de a expertiza tehnic proiectele și/sau obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea următoarelor criterii:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Punctul 6. din Anexa 4b a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 7. Titularul va desfășura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.8. În vederea efectuării unei expertize, titularul verifică cel puțin următoarele:a) condițiile de amplasament și de exploatare a obiectivului/sistemului sau instalației;b) starea obiectivului/sistemului sau instalației;c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalației;d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalației și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalației.9. Titularul efectuează expertiza tehnică atunci când un organism cu atribuții de control al statului solicită acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:a) rezolvarea unor situații care intervin la obiective/sisteme sau instalații existente;b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor existente în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuția unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor;d) întocmirea unei documentații tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalațiile aflate în funcțiune, în cazul în care documentația tehnică inițială a fost deteriorată sau distrusă;e) prelungirea duratei de funcționare a unor obiective/sisteme sau instalații aflate în funcțiune.10. Titularul are următoarele obligații:a) să expertizeze tehnic numai în domeniul pentru care a fost atestat;b) să aducă la cunoștință, în scris, proprietarului sau investitorului, conform prevederilor regulamentului, măsurile urgente ce se impun;c) să verifice calitatea tehnică a proiectelor tehnice/lucrărilor, corespunzător criteriilor menționate la pct. 6 și prevederilor legale, în cazul litigiilor;d) să verifice cele menționate la pct. 8, cu respectarea criteriilor menționate la pct. 6 și a prevederilor legale;e) să întocmească raportul de expertiză, conform prevederilor regulamentului;f) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate;g) să nu folosească în alte scopuri și să nu transmită terților elemente și detalii din proiectele tehnice expertizate, fără acordul proiectantului sau al investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;h) să participe la activitățile de monitorizare și control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia;i) să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.11. Titularul nu poate desfășura activități de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică sau execuție a participat.12. Titularul nu se angajează în practici anticoncurențiale și nu împiedică alți titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de expertiză tehnică.13. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului și ale legislației incidente.14. Nerespectarea de către titular a cerințelor pct. 13 îndreptățește ANRE să aplice sancțiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calității de expert tehnic.15. În cazul suspendării dreptului de practică sau retragerea calității de expert tehnic, titularul are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei. (la 16-12-2016, Punctul 15. din Anexa 4b a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 16. În situația schimbării datelor de identificare, titularul se obligă să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoțită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare. (la 16-12-2016, Punctul 16. din Anexa 4b a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 17. Titularul este obligat să caseze și să distrugă ștampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.18. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiții de valabilitate se sancționează conform legislației în vigoare.19. Schimbul de informații cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poștă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București.  +  Anexa nr. 5ala regulamentRegistru de evidență a proiectelor verificate- model -
  Nr. crt. Data verifi- cării Numărul proiectului și data Firma autorizată pentru proiectareProiectantul autorizat Tipul proiectului (tipul instalațieiverificate)BeneficiarulAdresa LocalitateaJudețul
  ...
   +  Anexa nr. 5bla regulamentRegistru de evidență a expertizelor tehnice efectuate- model -
  Nr. crt. Data expertizei Tipul expertizei efectuate Beneficiarul Adresa Orașul Județul
  ...
   +  Anexa nr. 6la regulamentCEREREpentru prelungirea duratei de valabilitate alegitimației de verificator de proiecte/expert tehnicDomnule președinte,Subsemnatul/a, ..........................., domiciliat/ă în localitatea .................., str. .................., nr. ....., bloc ...., etaj ...., apart. ....., posesor al actului de identitate seria ........ nr. .............., eliberat de Poliția ..................... la data de ........................, cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, născut în anul ........., luna ....., ziua ......, în localitatea ..................., județul ......................,vă rog să-mi aprobați prelungirea duratei de valabilitate a legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic nr. ................ din data de ....................... .Pentru prelungirea valabilității legitimației anexez: ..........................Subsemnatul ............................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 292*) din Codul penal privind falsul în declarații.Data Semnătura.............. ...............__________*) Art. 292: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.[Art. 145: Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.]  +  Anexa nr. 7la regulamentReferat de verificare(cerințe minime)1. Numărul și data referatului de verificare conform registrului de evidență al verificatorului de proiecte2. Datele de identificare a verificatorului de proiecte (numele, prenumele, numărul legitimației, telefonul)3. Date cu privire la cerințele esențiale pentru care se face verificarea4. Datele de identificare ale:a) operatorului economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activități de proiectare;b) investitorului;c) amplasamentului5. Data prezentării proiectului tehnic la verificare6. Sumarul caracteristicilor principale ale proiectului tehnic (categoria de importanță, conținutul proiectului tehnic etc.)7. Sumarul documentelor care se supun verificării:a. memoriu tehnic;b. planșe;c. breviar de calcul;d. schemă izometrică;e. alte documente8. Concluzii asupra verificării tehnice9. Numărul de exemplare în care este întocmit referatul de verificare