ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 februarie 2008pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2008  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012:
  ”Articolul II
  (1) Prevederile referitoare la abrogarea lit. d) a alin. (2) al art. 13, precum și prevederile alin. (4) al art. 13 și ale lit. b) a alin. (1) al art. 38 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor prevederilor legale privind serviciul public de alimentare cu energie termică.
  (2) Regulamentele-cadru și caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilități publice, prevăzute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice, prevăzute la art. 24 alin. (2) din aceeași lege, în vigoare la data publicării prezentei legi, se actualizează în conformitate cu prevederile acesteia de către autoritățile de reglementare competente, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
  Prezenta reglementare are un caracter urgent și este impusă de schimbările și de evoluția cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilități publice, intervenite după publicarea, respectiv după intrarea în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.Oportunitatea promovării acestei ordonanțe de urgență rezultă din necesitatea eliminării contradicțiilor semnalate între principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice - Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, Legea nr. 51/2006 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare -, precum și din necesitatea clarificării, compatibilizării și armonizării acestora cu prevederile Programului Operațional Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeană, în scopul accelerării procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării și/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice de interes local.Necesitatea amendării în regim de urgență a legislației privind serviciile comunitare de utilități publice și în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare rezultă din faptul că neadoptarea acestui proiect de act normativ pune în pericol implementarea Programului Operațional Sectorial - Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013 și realizarea obligațiilor ce revin României în acest sector, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.În acest sens, prin prezenta ordonanță de urgență se introduc precizările necesare cu privire la natura juridică, modul de constituire, organizare și funcționare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, la definirea conceptului de delegare a gestiunii și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" se înlocuiește cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice".2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 1 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) a) alimentarea cu apă;b) canalizarea și epurarea apelor uzate;c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;e) salubrizarea localităților;f) iluminatul public;g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;h) transportul public local.(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilități publice definite la alin. (2), înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 1 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (4) Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au următoarele particularități:a) au caracter economico-social;b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;c) au caracter tehnico-edilitar;d) au caracter permanent și regim de funcționare continuu;e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;f) presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;h) sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență;j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; (la 29-11-2012, Litera j) din Alineatul (4) , Articolul 1 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate sau taxe speciale.3. La articolul 2, literele a), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii; (la 29-11-2012, Litera a) din Articolul 2 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) ...............................................................e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea; (la 29-11-2012, Litera e) din Articolul 2 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) .............................................................g) operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența și capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea națională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilități publice și care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia; (la 29-11-2012, Litera g) din Articolul 2 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 4. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) operator regional - operatorul societate comercială cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți subordonați autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Litera g^1) din Articolul 2 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 4^1. La articolul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) activitate din sfera serviciilor de utilități publice, denumită în continuare activitate - componentă funcțională distinctă a lanțului tehnologic specific unui serviciu de utilități publice. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 6. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g^1). Operatorii pot avea următorul statut:a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; (la 29-11-2012, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 3 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) b) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 3 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) c) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; (la 29-11-2012, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 3 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) d) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale respective; (la 29-11-2012, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 3 , Punctul 7. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) e) societăți comerciale cu capital social privat;f) societăți comerciale cu capital social mixt.8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:a) universalitate;b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.9. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;9^1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 9^2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile administrației publice locale au competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 10. La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora; (la 29-11-2012, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) ................................................................h) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;11. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Administrației și Internelor împreună cu autoritățile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; (la 29-11-2012, Litera d^1) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 11^1. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor de utilități publice: (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 12. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicată, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.(3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se constituie și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice nu pot fuziona, nu se pot diviza și nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare dela prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a concesiona sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 și la art. 32, cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) și g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) și la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) și j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) și g), la art. 9 alin. (3) și la art. 32 alin. (2) și (3) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.(6) Sistemele de utilități publice sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții noi realizate în cadrul asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre și se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii:a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia; (la 29-11-2012, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) b) bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației; (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) c) pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației și este prevăzută în contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unități administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau dacă județul nu este membru. (la 29-11-2012, Litera c) din Alineatul (6) , Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (6^1) Modalitatea de aplicare a criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilește prin statutul asociațiilor și prin contractul de delegare a gestiunii respective. (la 29-11-2012, Articolul 10 din Punctul 13. , Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (7) Statutul și actul constitutiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se semnează, în numele și pe seama acestora, de primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și/sau, după caz, de președinții consiliilor județene.(8) Modul de organizare și de funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, pe baza actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru. (la 29-11-2012, Alineatul (8) din Articolul 10 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (9) Hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ. (la 29-11-2012, Articolul 10 din Punctul 13. , Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 14. La articolul 12, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilități publice este încredințată Ministerului Administrației și Internelor, în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având următoarele atribuții: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Articolului 12 din Punctul 14. , Articolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 15. La articolul 12, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) monitorizează, centralizează și evaluează realizarea indicatorilor de performanță ai serviciilor comunitare de utilități publice, conform metodologiei prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d^1); (la 29-11-2012, Litera d^1) din Articolul 12 , Punctul 15. , Articolul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 15^1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. și A.R.R. au calitatea de autorități de reglementare în sensul prezentei legi, coroborată cu prevederile legilor speciale corespunzătoare fiecărui serviciu de utilități publice în parte. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 15^2. La articolul 13 alineatul (2), litera d) a se abrogă. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 16. La articolul 13 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) transport public local, conform competențelor acordate prin legea specială.17. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului A.N.R.E. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 13 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local și, potrivit competențelor acordate de prezenta lege și de legea specială, elaborează metodologii și regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acordă licențe de transport și monitorizează și controlează respectarea de către operatori a legislației în vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a condițiilor impuse prin licențele de transport.18. La articolul 14, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:.  +  Articolul 14(1) A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 14 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) ................................................................(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul Administrației și Internelor, cu Ministerul Mediului și Pădurilor, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenței, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile și consiliile județene, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice cu atribuții în domeniul serviciilor de utilități publice ori în legătură cu acestea, cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, cu asociațiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializați care prestează servicii de sector, cu asociațiile profesionale din domeniu și cu asociațiile patronale și sindicale reprezentative din domeniu. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 14 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 19. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, cele pentru eliberarea autorizațiilor, contribuțiile operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 15 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Modalitatea de stabilire și aprobare a nivelului tarifelor și al contribuțiilor menționate la alin. (1) se prevede în regulamentul de organizare și funcționare al A.N.R.S.C.20. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți și revocați de primul-ministru la propunerea ministrului administrației și internelor. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 16 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 20^1. La articolul 16, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. pot fi atacate, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Curtea de Apel București. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 21. La articolul 16, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Ordinele și deciziile președintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.22. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu exercitarea oricăror activități cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, precum și cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu.23. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) eliberează, potrivit competențelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de utilități publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă acest aviz este prevăzut prin legile speciale;23^1. La articolul 20 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:i^1) supraveghează și monitorizează desfășurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice; (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 24. La articolul 21, alineatul (1) se abrogă.24^1. La articolul 21, litera d) a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) normele privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;.............................................................(3) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licențelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale, și îl supune spre aprobare Guvernului.» (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 25. Articolul 22 se abrogă.26. La articolul 23, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.(4) Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației, se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației.27. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:a) hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;b) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori de adunările generale ale asociațiilor, după caz, în cazul gestiunii delegate. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 24 , Punctul 27. , Articolul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 28. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 25 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) a) date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe;b) concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate. (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor de utilități publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 30, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 25 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 29. La articolul 29, alineatele (1)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; acești operatori pot fi:a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; (la 29-11-2012, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 29 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) b) servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 29 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) c) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. (la 29-11-2012, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 29 , Punctul 29. , Articolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), serviciile de utilități publice pot fi furnizate/prestate și de regii autonome de interes local sau județean numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene ori din împrumuturi rambursabile, până la finalizarea acestora. (la 29-11-2012, Articolul 29 din Punctul 29. , Articolul I a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (3) Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, au patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională; acești operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.(4) Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.(5) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.(6) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor serviciilor publice de interes local sau județean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilități publice, se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Disponibilitățile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanțării acestora se administrează și se utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate.30. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:a) societăți comerciale cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora;b) societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unic;c) societăți comerciale cu capital social privat;d) societăți comerciale cu capital social mixt.(5) Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăți comerciale al căror capital social este deținut în totalitate de unități administrativ-teritoriale se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (6) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi:a) contract de concesiune;b) contract de parteneriat public-privat. (la 29-11-2012, Alineatul (7) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice sunt:a) licitația publică deschisă - procedura la care orice operator licențiat interesat are dreptul de a depune ofertă;b) negocierea directă - procedura prin care unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți operatori licențiați interesați.(9) Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitație publică deschisă. Procedura de licitație se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunțului de participare la licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte și cel puțin 3 ofertanți îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunțului, nu au fost depuse cel puțin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puțin 3 ofertanți, delegatarul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, în termen de maximum 60 de zile de la data anulării procedurii. (la 29-11-2012, Alineatul (9) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (10) Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor alin. (9), nu a fost posibilă desemnarea unui câștigător. La procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanții care au depus oferte la procedurile de licitație organizate și derulate conform prevederilor alin. (9). (la 29-11-2012, Alineatul (10) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (11) Procedura de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat urmează regimul juridic prevăzut de Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (11) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (12) Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice definite la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se stabilește în baza procedurii-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, elaborată de A.N.R.S.C. și aprobată prin hotărâre a Guvernului. În cazul serviciului de transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind serviciile de transport public local. (la 29-11-2012, Alineatul (12) din Articolul 30 , Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (13) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;b) regulamentul serviciului;c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:a) denumirea părților contractante;b) obiectul contractului;c) durata contractului;d) drepturile și obligațiile părților contractante;e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric;f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;k) răspunderea contractuală;l) forța majoră;m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;o) menținerea echilibrului contractual;p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;s) alte clauze convenite de părți, după caz.(15) Cesiunea sau novația contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. (la 29-11-2012, Articolul 30 din Punctul 30. , Articolul I a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 31. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) se fac în baza unei documentații de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfășurarea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice. Documentația de atribuire se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 31 , Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Alegerea procedurii și aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.(3) Existența garanțiilor profesionale și financiare ale operatorilor, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiții de calitate și cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.(4) Operatorii nou-înființați pot fi admiși într-o procedură de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleași condiții ca și societățile existente.(5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului delegat se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru corespunzătoare serviciului delegat. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.32. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;b) operatorilor cu statut de societăți comerciale și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități publice. (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 31^1 , Punctul 32. , Articolul I a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice atribuite în baza prevederilor alin. (1) și (2), delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).(4) În situația contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, respectiv unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, vor evalua, în baza condițiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță. În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat.33. La articolul 32, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de câte ori autoritatea administrației publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiții ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depășească 49 de ani. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 32 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (4) Prelungirea va fi aprobată, în condițiile alin. (3), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatori și unitățile administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 32 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 34. La articolul 33, alineatele (4)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Furnizorii/Prestatorii serviciilor de utilități publice existenți la data intrării în vigoare a prezentei legi își pot continua activitatea potrivit prevederilor:a) hotărârilor de dare în administrare adoptate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii directe;b) contractelor de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, până la expirarea acestora, dacă își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 33 , Punctul 34. , Articolul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără licență atrage răspunderea administrativă sau contravențională, după caz, a celor vinovați și constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de atribuire, precum și de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz.(6) Operatorii prevăzuți la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligația aplicării prevederilor legislației în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziții publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice.(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice au obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților autorităților administrației publice locale, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice sau, după caz, ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate.35. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali pot fi privatizați, în condițiile legii, cu condiția să nu beneficieze de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă sau să nu gestioneze programe de investiții publice de interes local ori intercomunitar destinate înființării, modernizării sau dezvoltării sistemelor de utilități publice, finanțate din fonduri publice nerambursabile, inclusiv din fonduri europene.(2) Hotărârea privind privatizarea operatorilor/operatorilor regionali și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorului regional.(3) Privatizarea se organizează și se derulează în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, delegatarul poate proceda și la renegocierea contractului de delegare a gestiunii, pe baza căruia noul operator va furniza/presta serviciul.(4) Privatizarea operatorilor/operatorilor regionali se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurențiale prevăzute de legislația privind privatizarea.(5) În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, operatorii regionali pot fi privatizați numai cu acordul tuturor membrilor asociației care au și calitatea de acționar/asociat al operatorului regional.(6) Operatorii subordonați autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, respectiv operatorii regionali, care au beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu pot fi privatizați, nu pot atribui managementul unor entități private și nu se pot asocia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii. (la 29-11-2012, Punctul 35. din Articolul I a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 36. La articolul 36 alineatul (2), literele a) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;.............................................................i) să furnizeze cu regularitate autorităților administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente, informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță, să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilități publice, în condițiile legii;37. La articolul 37, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Intervențiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreținere și reparații la construcțiile sau instalațiile aferente sistemelor de utilități publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritățile administrației publice locale sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 10 zile înainte de data programată..................................................................(3) În cazul intervențiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depășesc 24 de ore, acestea se efectuează în maximum 72 de ore și se aduc la cunoștința autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, a utilizatorilor, a deținătorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervențiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în contracte.37^1. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Acordarea licențelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice intră în sfera de competență a autorităților de reglementare competente, după cum urmează:a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menționate la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), e), f) și g);b) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. d);c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h). (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 38. La articolul 39, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente și a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în administrare.(2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente. Fac excepție furnizorii/prestatorii aflați în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care sunt asimilați operatorilor și care au obligația obținerii licenței în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice este permisă numai pe baza licenței emise sau recunoscute, după caz, de autoritățile de reglementare competente.39. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.40. La articolul 41 alineatul (2), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să sesizeze autorităților administrației publice locale competente sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilități publice și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;..........................................................h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice centrale sau locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ori instanțelor judecătorești, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.41. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prevederile alin. (2) și (4) au caracter minimal și se dezvoltă în regulamentele-cadru și în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilități publice.42. La articolul 43, alineatele (5), (6) și (8) ale se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, vor ține seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităților de reglementare competente.(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii..............................................................(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali. (la 29-11-2012, Alineatul (8) din Articolul 43 , Punctul 42. , Articolul I a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 43. La articolul 44 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;44. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaționale pentru realizarea unor programe de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice au obligația constituirii, alimentării și utilizării unui fond de rezervă. Acest fond este destinat întreținerii, înlocuirii și dezvoltării sistemelor de utilități publice sau a unor părți din componența acestora, precum și asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte de investiții. Fondul de rezervă, denumit în continuare Fondul IID, se constituie și se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (2^1) din Articolul 44 , Punctul 44. , Articolul I a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 45. La articolul 44, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, după caz, și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor respective. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 44 , Punctul 45. , Articolul I a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 46. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;a^1) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament; (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost completat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) b) racordarea la sistemele de utilități publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branșare/racordare eliberat de operator;c) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;d) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.(2) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branșa/racorda noi utilizatori, precum și impunerea unor soluții de branșare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic și neconforme actelor normative în vigoare și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale de reglementare competente;c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.(3) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilități publice stabilite de autoritățile de reglementare competente, precum și nerespectarea condițiilor asociate licențelor;b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziția autorităților de reglementare competente datele și/sau informațiile solicitate ori furnizarea incorectă și incompletă de date și/sau informații necesare desfășurării activității acestora;c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliți prin normele tehnice și/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acțiunii de contorizare la branșamentele utilizatorilor;e) nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice a dispozițiilor prezentei legi și a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilități publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autoritățile de reglementare competente.(4) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) refuzul operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de către operatorii fără licență eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licență a cărei valabilitate a expirat; (la 29-11-2012, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) c^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate; (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost completat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) d) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;e) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislației specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare; (la 29-11-2012, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost modificată de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) f) aprobarea obiectivelor de investiții publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilități publice fără respectarea documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și de protecția mediului, adoptate potrivit legii;g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului;h) nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilități publice în conformitate cu modalitățile de gestiune prevăzute la art. 23, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5), art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (4). (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost completat de Punctul 44, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (5) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenții în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) și c) și ale alin. (4) lit. a), b) și c) se aplică corespunzător și operatorilor economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor. (la 29-11-2012, Alineatul (6) din Articolul 47 , Punctul 46. , Articolul I a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 47. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului administrației și internelor, ai ministrului transporturilor și infrastructurii, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Pădurilor, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 48 , Punctul 47. , Articolul I a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 48. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Furnizorii/Prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu dețin licență, dar care furnizează/prestează servicii de utilități publice fie în gestiune directă, fie în gestiune delegată, au obligația de a solicita și de a obține eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă prin legea specială nu se prevede altfel. În caz contrar, aceștia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele își încetează valabilitatea. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 49 , Punctul 48. , Articolul I a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 49. La articolul 49, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru obținerea licenței, furnizorii/prestatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să facă dovadă că dețin toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare derulării serviciului, prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile specifice acestuia.(1^2) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, obținerea licenței este condiție suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Furnizorul/Prestatorul are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8). (la 29-11-2012, Alineatul (1^2) din Articolul 49 , Punctul 49. , Articolul I a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 50. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Regulamentele-cadru și caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilități publice, prevăzute la art. 23 alin. (4), precum și contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevăzute la art. 24 alin. (2), se elaborează de autoritățile naționale de reglementare competente, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.51. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Soluționarea litigiilor contractuale dintre operator și utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de instanțele competente potrivit legii și se judecă în procedură de urgență. Cererea se introduce la instanțele de judecată în a căror competență teritorială se află domiciliul/sediul utilizatorului.52. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul operatorului.53. La articolul 51, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Litigiile dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și asociație se soluționează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul asociației. (la 29-11-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 49, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 )  +  Articolul II(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, criteriile de selecție-cadru prevăzute la art. 31 alin. (5), precum și contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice se elaborează de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice constituie un model și se adaptează potrivit nevoilor și situațiilor specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Actul constitutiv-cadru și statutul-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice se elaborează de Ministerul Internelor și Reformei Administrative și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul IIILegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVLegea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul legii, sintagma ”asociație de dezvoltare comunitară” se înlocuiește cu sintagma ”asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare”. (la 29-11-2012, Punctul 1. din Articolul IV a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 1 , Punctul 2. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale. (la 29-11-2012, Alineatul (2^1) din Articolul 1 , Punctul 3. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 4. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.(2) Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.5. La articolul 3, partea introductivă a literei c), precum și literele i), j) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) serviciul de canalizare - totalitatea activităților necesare pentru: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Literei c) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) ................................................................i) branșament de apă - partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. În cazuri bine justificate și atunci când condițiile tehnice nu permit altă soluție se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin același branșament. Părțile componente ale unui branșament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății și numai în baza unei documentații avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligația montării contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate;j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor și repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului imobilului...............................................................u) punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalațiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziția de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenței instalațiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;6. La articolul 3, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:j^1) repartizarea costurilor - totalitatea acțiunilor desfășurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune; (la 29-11-2012, Litera j^1) din Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 7. La articolul 3, după litera v) se introduce o nouă literă, litera v^1), cu următorul cuprins:v^1) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, constituită în scopul înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare. (la 29-11-2012, Litera v^1) din Articolul 3 , Punctul 7. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 7^1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare realizate prin investiții noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale pe care o deservesc. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 57, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 8. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și aprobate prin ordin al președintelui acesteia. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale. (la 29-11-2012, Articolul 6 din Punctul 8. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 9. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în funcție de necesitățile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 8 , Punctul 10. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 11. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 10 , Punctul 11. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înființării, organizării, finanțării, monitorizării și gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și pentru înființarea, modernizarea, dezvoltarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condițiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.11^1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Consiliile locale, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz, își stabilesc propriile strategii de dezvoltare și funcționare pe termen scurt, mediu și lung a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ținând seama de planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și de angajamentele internaționale în domeniul protecției mediului. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 11^2. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) elaborarea și aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 11^3. La articolul 16 alineatul (2), literele b) - d) se abrogă. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 11^4. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. e), A.N.R.S.C. aprobă prețurile și tarifele pentru operatorii economici și instituțiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă și de canalizare de natura celui public și care nu se află în subordinea autorităților administrației publice locale respective și nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă și de canalizare. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 61, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 12. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 17 , Punctul 12. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 13. La articolul 17, după alineatul (1) introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (1^1) din Articolul 17 , Punctul 13. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 14. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.15. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public, așa cum aceștia au fost definiți la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale acestora.16. La articolul 20, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competențele și responsabilitățile proprii privind asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (1) din Articolul 20 , Punctul 16. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) ..................................................................(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de autoritățile executive ale acestora sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora și în condițiile Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 20 , Punctul 16. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 17. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt licitația publică deschisă și negocierea directă, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006.(2) Organizarea procedurilor și derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fac în baza unei documentații de atribuire aprobate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Documentația de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice acestuia și se întocmește în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice și pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 21 , Punctul 17. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 18. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în următoarele situații:a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) operatorilor cu statut de societăți comerciale și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și exploatare bunuri, activități ori servicii de alimentare cu apă și de canalizare.(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare seface cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv autoritățile administrației publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță.(5) În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor se procedează la:a) schimbarea managementului operatorului, în cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile contractului de mandat;b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt. (la 29-11-2012, Articolul 21^1 din Punctul 18. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 19. La articolul 22, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, conform mandatului încredințat acestora de unitățile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate și aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-11-2012, Alineatul (3) din Articolul 22 , Punctul 19. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (4) În procesul de atribuire și executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare vor urmări obținerea celui mai bun raport cost-calitate realizat în condiții similare, precum și satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităților locale. (la 29-11-2012, Alineatul (4) din Articolul 22 , Punctul 19. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 20. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităților administrației publice locale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și nu exclude responsabilitățile și dreptul acestora, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea și de a controla: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 23 , Punctul 20. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în baza mandatului încredințat de unitățile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât și pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor de investiții publice pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 23 , Punctul 20. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 21. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare sunt bunuri de retur și se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri proprii și, respectiv, prin redevența stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri publice. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 24 , Punctul 21. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 22. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.(2) Sunt considerați utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice care nu au branșament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiții tehnice pentru delimitarea/separarea instalațiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor și pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pot fi:a) operatori economici;b) instituții publice;c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;d) utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.22^1. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Operatorii pot solicita încheierea de convenții individuale în baza metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului, elaborate și aprobate de autoritatea administrației publice locale.(1^2) Convențiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiții cumulative:a) în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;b) la nivelul întregului imobil/asociației;c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.(1^3) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz. (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 70, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 23. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcție de modul de proiectare și realizare al instalației interioare de distribuție adoptat, astfel:a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare orizontale;b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare verticale.24. La articolul 34, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (5) din Articolul 34 , Punctul 24. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 24^1. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:(6) Prețurile/Tarifele operatorilor economici care produc și/sau transportă apă într-un sistem de alimentare și o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități, cu defalcarea prețurilor/tarifelor de producere și transport.(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și operatorilor ale căror prețuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite prin hotărâre a Guvernului, care livrează apă în afara ariei de operare către alți operatori. După stabilirea prețurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în hotărâri ale Guvernului.(8) Prețurile prevăzute la alin. (6) se aprobă de autoritatea publică locală sau asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz, și se avizează de autoritatea de reglementare competentă, iar cele prevăzute la alin. (7) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă.» (la 29-11-2012, Articolul IV a fost completat de Punctul 72, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 25. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și operator și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 35 , Punctul 25. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 26. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, au dreptul să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță aprobați, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 37 , Punctul 26. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 74, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menținerea deficiențele constatate; procedura de calcul și cuantumul penalizărilor vor fi prevăzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare adoptat la nivel local, cât și în contractul de delegare a gestiunii serviciului;b) solicitarea de retragere/suspendare a licenței de către A.N.R.S.C.;c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.27. La articolul 38 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-11-2012, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 38 , Punctul 27. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/ prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite potrivit art. 21^1. (la 29-11-2012, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 38 , Punctul 27. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 75, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) 28. La articolul 41, partea introductivă a alineatului (1), precum și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu avizul autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, au obligația de a iniția și aproba în prealabil: (la 29-11-2012, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 41 , Punctul 28. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 ) (2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator. (la 29-11-2012, Alineatul (2) din Articolul 41 , Punctul 28. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 76, Articolul I din LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2012 )  +  Articolul VLegea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Dumitru Pantea
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 20 februarie 2008.Nr. 13.--------------