ORDONANȚA nr. 35 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. III.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, se modifica și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚA privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea și certificarea autenticității acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care dețin omologare comunitara (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.(4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele rutiere noi prezentate pentru omologare naționala de tip a întregului vehicul și care dețin omologare comunitara (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, procedura de omologare naționala de tip a întregului vehicul cuprinde numai certificarea conformitatii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentației respective privind omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, existenta sau prezentată la R.A.R. de către fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator.(5) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care au fost înmatriculate ultima data într-un stat membru al Uniunii Europene.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanțe termenii de mai jos au următorul înțeles:1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, și Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.5. prima utilizare a unui vehicul - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul care nu se înmatriculează sau înregistrează; (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 6. deținătorul omologării de tip - persoana juridică ce a obținut omologarea de tip. Persoana juridică poate fi fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz; (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației; (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticității; (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 9. omologarea de tip a unui vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, condiționată de existența tuturor omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și entitățile tehnice, prevăzute în legislația în vigoare în funcție de categoria vehiculului respectiv; (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și entitățile tehnice - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții specifice aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau entitatea tehnică respectivă, conform legislației în vigoare. (la 18-12-2005, Articolul 1^1 din Punctul 3. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:a) certificatul de omologare naționala a unui tip de vehicul. În baza omologării naționale de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat și care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; saub) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deținătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoți fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.(2) În vederea înmatriculării sau înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, conform prevederilor prezentei ordonanțe.(3) În vederea eliberării cărții de identitate a vehiculelor, R.A.R. asigură și încadrarea acestora din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul înscrise de R.A.R. în cartea de identitate reprezintă datele oficiale de referință pentru acel vehicul. (la 18-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 2 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:a) omologarea națională de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare; (la 18-12-2005, Litera a) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un vehicul rutier îndeplinește individual condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare; (la 18-12-2005, Litera b) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare armonizate cu legislația comunitară în domeniu. (la 18-12-2005, Litera c) din Articolul 3 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acordă pentru:a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăți de același tip, de către aceeași persoana juridică sau fizica;b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5); (la 18-12-2005, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) c) vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele județene sau a municipiului București.7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Omologarea naționala de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română.(2) La omologarea naționala de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia, emise de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, și certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia emise de către autoritățile competente din statele care sunt părți contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile.(3) Omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.(4) La omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaște certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia emise de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile.8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de către R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanțe.9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile. (la 18-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (2) În baza omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare naționala de tip.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile, armonizate cu legislația comunitară în domeniu. (la 18-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitara (CE) de tip.(5) Omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile. (la 18-12-2005, Alineatul (5) din Articolul 7 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (6) În baza omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internationala (CEE-ONU) de tip.10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Eliberarea certificatelor de omologare internationala (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin R.A.R. și, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ și, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.(2) R.A.R. îndeplinește în numele Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologării individuale și modificării cărții de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 9 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (2) La modificările menționate la alin. (1), în cazul intervenției la sistemele care privesc siguranța circulației, protecția mediului, eficienta energetica și protecția împotriva furturilor și care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entități tehnice, piese și materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislației în vigoare.(3) Modificările menționate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizați de R.A.R., conform legislației în vigoare.12. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. și, după caz, de către deținătorul omologării de tip a întregului vehicul.13. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a casării acestuia sau a exportului, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligația de a retine cartea de identitate a vehiculului și de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se va menționa «Vehicul casat» sau «Vehicul exportat».14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Eliberarea cărții de identitate se face în următoarele condiții:a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat și corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației, de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi este destinat; (la 18-12-2005, Litera a) din Articolul 11 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) b) în cazul existenței unei omologări naționale de tip a întregului vehicul valabile, în baza copiei certificatului de omologare naționala de tip a întregului vehicul;c) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul existenței unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, în baza certificatului de conformitate CE;d) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al stării tehnice.15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărții de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și nici eliberarea certificatului de autenticitate.(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea certificatului de autenticitate și nici eliberarea/modificarea cărții de identitate a vehiculului. (la 18-12-2005, Articolul 12 din Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) La înmatriculare în România, deținătorii vehiculelor rutiere, cu excepția celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticității acestora.(2) Certificarea autenticității unui vehicul rutier consta, după caz, în:a) atestarea faptului ca principalele sale elemente de identificare sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;b) atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia;c) atestarea faptului ca vehiculul nu figurează la data efectuării certificării autenticității ca dat în urmărire pe plan intern sau internațional conform bazelor de date aflate la dispoziția autorităților competente din România;d) atestarea faptului ca formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din țara de proveniență, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).(3) Activitatea de certificare a autenticității se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R. (la 18-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 13 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (4) Certificarea autenticității se efectuează pentru:a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;b) vehiculele rutiere înmatriculate în România și care își schimba deținătorul;c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).(5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate. (la 18-12-2005, Alineatul (5) din Articolul 13 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează o nota de constatare.(7) Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive și vehiculele istorice. (la 18-12-2005, Alineatul (7) din Articolul 13 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil timp de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia. (la 18-12-2005, Alineatul (8) din Articolul 13 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) 17. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^1Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate și înregistrate în România, precum și la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern și internațional aflate la dispoziția autorităților competente din România, pe bază de protocol încheiat între autorități.18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu deține carte de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonanțe, după caz;b) menținerea în circulație a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menționate în certificatul de înmatriculare; (la 18-12-2005, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) c) nerespectarea cerințelor precizate la art. 9 alin. (2) și (3) referitoare la efectuarea modificărilor la vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.(2) Se sancționează cu amendă:a) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapta prevăzută la alin. (1) lit. a);b) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se constata și se sancționează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(4) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b) se constata și se sancționează de către personalul Inspectoratului General al Poliției împuternicit în acest scop de către Ministerul Administrației și Internelor.(5) Prevederile prezentei ordonanțe referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:a) acorda omologarea naționala de tip a întregului vehicul;b) acorda omologarea comunitara (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;c) acorda omologarea naționala de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia;d) acorda omologarea comunitara (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;e) acorda omologarea internationala (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a întregului vehicul;g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naționale de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia;i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaționale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia;k) verifica la deținătorul omologării de tip conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de vehicul;l) impune deținătorului omologării de tip menționat la lit. k) remedierea defectiunilor de fabricație constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de același tip și care pun sau pot pune în pericol siguranța circulației ori protecția mediului;m) supraveghează pe piața conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere, sistemelor, echipamentelor, componentelor și entitatilor tehnice ale acestora introduse pe piața;n) supraveghează pe piața conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piața;o) acorda omologarea individuală a unui vehicul rutier;p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculelor care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului; (la 18-12-2005, Litera s) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) t) asigura eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;u) efectuează operațiunile impuse la certificarea autenticității vehiculelor și eliberează certificatul de autenticitate sau nota de constatare, după caz. (la 18-12-2005, Litera u) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Punctul 19. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 15 decembrie 2005 ) (2) În funcție de neconformitățile constatate, R.A.R. poate impune deținătorilor omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării și/sau retragerea lotului de vehicule neconforme, cu interdicția comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulație a vehiculelor neconforme cu tipul omologat.(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformitatilor și repunerii în circulație a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către deținătorul omologării de tip.20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) La epuizarea spațiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deținătorilor, R.A.R. este obligat sa elibereze o noua carte de identitate a vehiculului.(2) Pentru situații speciale, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului poate aproba eliberarea cărților de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.21. Articolul 16^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate, cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.(2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărții de identitate în cazul refuzului de predare a cărții de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite.22. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului se stabilesc:a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea naționala de tip a întregului vehicul și categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea comunitara de tip (CE) a întregului vehicul;c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia;e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;f) procedura de certificare a autenticității vehiculelor;g) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;h) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele și entitatile tehnice ale acestuia;i) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.(2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice se stabilesc instrucțiunile privind cartea de identitate a vehiculului.(3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, și Instrucțiunile ministrului de interne, ale ministrului finanțelor și ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.(4) Ordinele prevăzute la alin. (1) și (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va actualiza Reglementările privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor și a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticității și identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 36/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 35.---------