ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 iunie 2005privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 10 iunie 2005  În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze, în mod unitar, modalitatea de rotunjire a veniturilor din salarii, precum și a celor asimilate salariilor, a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, a indemnizațiilor de șomaj, a ajutoarelor și prestațiilor sociale, inclusiv a altor drepturi de natura celor menționate, acordate potrivit legii, element care vizează interesul public. Întrucât denominarea monedei naționale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune, în regim de urgență, reglementarea acestei situații.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominării monedei naționale, veniturile din salarii, precum și cele asimilate salariilor, pensiile și alte drepturi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare, indemnizațiile și alte drepturi prevăzute de legi speciale, indemnizațiile de șomaj, ajutoarele și prestațiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor menționate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc în monedă nouă, leu nou, denumită în continuare leu.  +  Articolul 2Operațiunea de conversie în monedă nouă a drepturilor prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, se va face prin împărțirea sumelor în moneda veche la 10.000 lei.  +  Articolul 3(1) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, precum și drepturile și obligațiile care se calculează, potrivit legii, prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și se neglijează fracțiunile de până la 49 de bani inclusiv.(2) În cazul reținerilor de orice tip din veniturile prevăzute la art. 1, se aplică prevederile alin. (1).(3) Rezultatul operațiunii de conversie în monedă nouă a sumelor reprezentând rețineri din drepturile prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori mai mici de un leu, se întregesc la un leu.  +  Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 3, salariile de bază, pensiile, indiferent de sursa de finanțare, și indemnizațiile de șomaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiază de dreptul respectiv. (la 26-09-2005, Articolul 4 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 256 din 21 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 23 septembrie 2005 )  +  Articolul 5Suma totală a restanțelor cu titlu de pensie cuvenite pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2005 se denominează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 6Prevederile art. 3 și 4 se aplică și asupra drepturilor prevăzute la art. 1, care se stabilesc după data de 30 iunie 2005.  +  Articolul 7(1) Elementele de calcul utilizate la determinarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv valoarea de referință sectorială și alte elemente de calcul de această natură, prevăzute de lege, care, prin aplicarea prevederilor art. 2, rezultă cu patru zecimale, nu se rotunjesc.(2) La determinarea valorii salariului mediu brut prevăzut la art. 5 alin. (3) și a venitului lunar asigurat prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, în urma aplicării prevederilor art. 2, se procedează la rotunjirea prevăzută de dispozițiile art. 3 alin. (1).(3) Valoarea punctului de pensie, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificările ulterioare, rezultată în urma aplicării prevederilor art. 2, este de 295,56 lei.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru drepturile și obligațiile care se achită începând cu luna iulie 2005.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 1 iunie 2005.Nr. 47.-------