ORDONANȚA nr. 40 din 14 iulie 2005pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III. 7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), literele a), b), d), i), j) și k) vor avea următorul cuprins:a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;...........................................................................d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru invatarea conducerii auto - la 6 luni și autovehicule speciale ambulanta - la un an;...........................................................................i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti și cvadricicluri - la 2 ani;j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani;2. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se abrogă.3. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru invatarea conducerii auto se supun primei inspecții tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Inspecția tehnica periodică se efectuează în conformitate cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În intervalul dintre doua inspecții tehnice periodice, deținătorul vehiculului rutier are obligația de a asigura menținerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb și materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare.6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Inspecțiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin reprezentantele sale județene sau prin operatori economici autorizați și monitorizati de R.A.R.(2) Activitatea de inspecție tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizați, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceștia, în condițiile legii.(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituțiile publice care au dotarea tehnica necesară pentru desfășurarea activității de inspecție tehnica periodică pot fi autorizate și vor încheia contracte de franciza cu R.A.R.(4) În activitatea de inspecție tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea marcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizați sau de către instituțiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecința a drepturilor și obligațiilor ce decurg din aceasta.(5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecția tehnica periodică nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspecție tehnica periodică.(6) Aparatura utilizata în stațiile de inspecție tehnica periodică trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnica prevăzute de Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică.(7) Pregătirea tehnica specifică și atestarea personalului care efectuează inspecția tehnica periodică se fac de R.A.R.(8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnica periodică cuprinde:a) supravegherea tehnica a statiilor de inspecție tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice;b) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în stațiile de inspecție tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste stații; (la 22-12-2005, Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) c) controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificarea în stațiile reprezentanțelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în stațiile autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice. (la 22-12-2005, Litera c) din Alineatul (8) , Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) d) controlul tehnic în trafic.(9) Persoanele autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., și prin personalul implicat în activitatea de inspecții tehnice periodice trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R. (la 22-12-2005, Alineatul (9) din Articolul 4 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (10) Condițiile privind autorizarea operatorilor economici și a instituțiilor publice în vederea efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și pentru atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Inspecția tehnica periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epoca, la autovehiculele pentru competitii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum și inspecția tehnica în vederea redobandirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. În stațiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.8. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.9. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică rămâne în sarcina deținătorului legal. (la 22-12-2005, Alineatul (3), Articolul 6 din Punctul 9., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) 10. Articolul 6^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) efectuarea de inspecții tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituții publice neautorizate sau având autorizația suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat;b) cesionarea activității de inspecție tehnica periodică de către stațiile de inspecție tehnica autorizate;c) utilizarea în activitatea de inspecție tehnica periodică de aparatura care nu respecta prevederile art. 4 alin. (6);d) efectuarea inspecției tehnice periodice în stații de inspecție tehnica periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;e) efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva statie de inspecție tehnica nu este autorizata;f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecției tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;g) atestarea ca bun pentru circulație pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplinește condițiile reglementate;h) atestarea efectuării inspecției tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în statia de inspecție tehnica.i) efectuarea inspecției tehnice periodice la vehiculele care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului; (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) j) efectuarea necorespunzătoare a inspecției tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8); (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) k) neaplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică de către deținătorul vehiculului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3). (la 22-12-2005, Alineatul (1) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (2) Se sancționează cu amendă:a) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) și h);b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f), i) și j); (la 22-12-2005, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) c) de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), fapta prevăzută la alin. (1) lit. k). (la 22-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. c)-j), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare al inspectorului tehnic. (la 22-12-2005, Alineatul (3) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (4) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravențională prevăzută la alin. (2) lit. a), R.A.R. va dispune anularea autorizației statiei de inspecție tehnica periodică.(5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (2)-(4) contravenienții pot depune contestații la R.A.R. în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de sancționare. R.A.R. este obligat să răspundă la contestații în termen de 10 zile de la primirea acestora. În cazurile în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, contravenienții pot depune contestații la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în termen de 5 zile de la data primirii răspunsului de la R.A.R. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este obligat să răspundă la aceste contestații în termen de 15 zile de la primirea acestora. (la 22-12-2005, Alineatul (5) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (6) Răspunsul dat în rezolvarea contestației poate fi atacat la instanța competența, în termen de 15 zile de la comunicare.(7) Contravențiile și sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) și alin. (2) lit. a) și b) se constată și se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. (la 22-12-2005, Alineatul (7) din Articolul 6^2 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) (8) Contravențiile și sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. k) și alin. (2) lit. c) se constată și se aplică de Poliția Rutieră. (la 22-12-2005, Articolul 6^2 din Punctul 10. , Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 19 decembrie 2005 ) 11. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^3În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecția tehnica periodică în condițiile prevăzute prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.  +  Articolul IIÎn textul Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului".  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va actualiza Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnica periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 40.----