HOTĂRÂRE nr. 700 din 11 iulie 2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri.(2) Autoritatea are sediul în municipiul București, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.(3) Finanțarea Autorității se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2(1) Autoritatea coordonează și realizează strategia și politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor, acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor.(2) Autoritatea are ca principale obiective:a) crearea unui cadru legislativ național în domeniul protecției consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană;b) desfășurarea activității de informare și educare a cetățenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;c) desfășurarea activităților de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor;d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;e) efectuarea activității de analiză și marcare a metalelor prețioase și de expertizare a acestora și a pietrelor prețioase;f) autorizarea persoanelor fizice și juridice, în condițiile legii, să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase;g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a Procesului Kimberley.  +  Articolul 3(1) Autoritatea are următoarele atribuții principale:a) participă, împreună cu alte organe ale administrației publice centrale și locale de specialitate cu atribuții în domeniu și cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecției consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;b) asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecției consumatorilor;c) propune Guvernului spre adoptare și avizează proiecte de acte normative în domeniul protecției consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum și interzicerea penalităților asimetrice dintre client și prestatorul de servicii publice și alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile și interesele lor legitime;d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, proceduri privind obiectivele, condițiile și modul de colaborare în desfășurarea activității de protecție a consumatorilor;e) inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției consumatorilor cu organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniu, precum și cu organisme neguvernamentale;f) participă la realizarea programelor interne și internaționale în domeniul protecției consumatorilor, colaborând cu organizații și instituții din țară și din străinătate, conform competențelor ce îi revin potrivit dispozițiilor legale în vigoare;g) prezintă informări periodice Guvernului și organelor administrației publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor;h) desfășoară activități de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor;i) controlează respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, referitoare la securitatea produselor și serviciilor, precum și la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piață la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, și în unitățile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum și la documentele referitoare la acestea, excepție făcând controalele igienico-sanitare și sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;j) constată contravenții și dispune măsuri de limitare a consecințelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare și servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale din domeniile de activitate ale Autorității, prin aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;k) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piață sunt însoțite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;l) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare, a licenței de fabricație ori a certificatului de clasificare, în condițiile legii;m) coordonează schimbul rapid de informații cu instituțiile și organele competente, naționale și internaționale, privind produsele și serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea și securitatea consumatorilor;n) sesizează factorii de decizie și operatorii implicați în sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor, în baza constatărilor proprii și a informațiilor primite de la organismele neguvernamentale și de la consumatori, cu privire la neconformitățile produselor și serviciilor destinate consumului populației în raport cu documentele de certificare și propune îmbunătățirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;o) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare și nealimentare, analize și încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;p) efectuează sau finanțează studii, teste comparative și cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor și serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoștința publicului;q) stabilește relații de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare și certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări și teste comparative;r) desfășoară activități de informare, consiliere și educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele și serviciile destinate acestora; editează publicații de specialitate în domeniul protecției consumatorilor;s) sprijină asociațiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;ș) sprijină asociațiile de consumatori în acțiunea de înființare și funcționare a centrelor de consultanță, informare și educare a consumatorilor;t) susține înființarea unor organisme de mediere în domeniul protecției consumatorilor;ț) informează permanent consumatorii asupra produselor și serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;u) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările asociațiilor pentru protecția consumatorilor, precum și sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilorconsumatorilor, în condițiile legii;v) desfășoară activități de pregătire a specialiștilor în domeniul protecției consumatorilor;w) acordă consultanță de specialitate în domeniul protecției consumatorilor pentru operatorii economici;x) stabilește și percepe taxe și tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanță, cursuri de pregătire, specializare sau perfecționare, alte servicii prestate în condițiile legii;y) stabilește și percepe taxe și tarife pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, pentru activități de analiză, marcare și expertizare a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase;z) fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;aa) urmărește, potrivit legii, legalitatea publicității pentru produsele și serviciile destinate consumatorilor;bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnată;cc) autorizează operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;dd) stabilește și aprobă mărcile de certificare, de garanție proprie și de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;ee) efectuează expertize ale metalelor prețioase și pietrelor prețioase, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;ff) efectuează operațiuni de marcare a bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate;gg) acordă consultanță de specialitate și sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici;hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;ii) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele și deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.jj) realizează, prin Direcția de soluționare alternativă a litigiilor, denumită în continuare Direcția SAL, soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, atât la nivel național, cât și transfrontalier, potrivit legislației speciale; (la 27-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul 14 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) kk) asigură, prin comisia de insolvență la nivel central și prin comisiile de insolvență la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice, conform prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare; (la 30-05-2017, Litera kk) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 353 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2017 ) ll) asigură înregistrarea intermediarilor de credite, a reprezentanților desemnați, a entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și a creditorilor nonfinanciari, funcționarea punctului unic de informare, precum și cooperarea și efectuarea schimbului de informații cu statele membre conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. (la 30-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 353 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2017 ) (2) Autoritatea controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeană din domeniul său de competență.(3) Autoritatea este punct național de contact pentru sistemul de schimb rapid de informații privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre și Comisie, în baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor - GPSD.(3^1) În cadrul Autorității își desfășoară activitatea, potrivit Regulamentului (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1.926/2006/CE, Centrul European al Consumatorilor România (ECC România), unitate fără personalitate juridică. (la 01-01-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul 14 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) (3^2) Autoritatea, prin laboratoarele proprii, îndeplinește următoarele atribuții:a) execută încercări necesare obținerii licențelor de fabricație pentru produsele alimentare;b) execută expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a stabilirii parametrilor calitativi și de securitate pentru produsele ce urmează a fi valorificate prin direcțiile generale ale finanțelor publice, a caracterizării produselor ce constituie obiectul unor anchete ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Afacerilor Interne sau altor instituții, precum și expertize în cazurile de litigiu privind parametrii produselor;c) efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, încercări și certificări ale produselor fabricate în țară sau importate, în condițiile convenite între părți, pe bază de tarife;d) efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, studii și încercări privind materialele de ambalat și ambalarea produselor, precum și pentru alte tipuri de produse care vin în contact cu alimentele, pe bază de tarife;e) în baza datelor proprii privind produsele ce pot afecta viața, sănătatea consumatorilor sau mediul înconjurător, propune reglementări cu privire la limitele valorilor admisibile ale parametrilor acestor produse. (la 21-01-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Autoritatea îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate.(5) Tarifele percepute de Autoritate se aprobă prin ordin al președintelui Autorității, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar sumele obținute se varsă integral la bugetul de stat. (la 21-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu organismele neguvernamentale.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informațiile necesare de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituții, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii.(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) furnizează relațiile și informațiile solicitate și eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Autoritatea este condusă de un președinte, ajutat de 2 vicepreședinți, numiți prin decizie a primului-ministru.(2) Funcțiile de președinte și vicepreședinte sunt asimilate cu funcția de secretar de stat și, respectiv, subsecretar de stat.(3) Președintele Autorității are calitatea de ordonator secundar de credite.(4) Președintele Autorității conduce activitatea acesteia și o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituții naționale și internaționale și cu persoane juridice și fizice române și străine.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.(6) Vicepreședinții îndeplinesc atribuțiile și însărcinările delegate de președinte prin ordin.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza și alte servicii, compartimente, precum și birouri și colective temporare, conform actelor normative în vigoare.(2) Atribuțiile și sarcinile direcțiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autorității, precum și ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Autorității, care se aprobă prin ordin al președintelui.(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 1.012, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 379, iar pentru comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor 633. (la 21-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii, care îndeplinește atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte atribuții încredințate de președinte, conform actelor normative în vigoare.(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita temporar atribuțiile curente, acestea sunt îndeplinite de către unul dintre vicepreședinți, desemnat prin ordin.(6) În structura Autorității funcționează Direcția generală laboratoare Larex, care include laboratoarele preluate de la Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor «Larex», Laboratorul pentru analiza calității vinurilor și băuturilor alcoolice și Laboratorul pietre prețioase, proces Kimberley și încercări metale prețioase. (la 21-01-2019, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (6^1) Laboratoarele prevăzute la alin. (6) se organizează la nivel de serviciu sau birou, după caz. (la 21-01-2019, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (7) Autoritatea îndrumă și controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate și desfășoară acțiuni operative pe întreg teritoriul țării, în baza sarcinilor și atribuțiilor stabilite de președinte.(8) Autoritatea, prin conducerea și direcțiile/serviciile sale, urmărește modul de realizare a atribuțiilor încredințate structurilor teritoriale subordonate și stabilește toate măsurile operative pentru optimizarea activității de supraveghere și control.(9) Personalul din cadrul Autorității are atribuții de supraveghere, inspecție și control, precum și de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul țării.(10) Personalul Direcției produse și servicii financiare bancare și nebancare are statut de funcționar public, iar personalul Direcției de insolvență a persoanelor fizice are statut de personal contractual. Personalul este angajat pe bază de concurs, în condițiile legii, și este salarizat în conformitate cu legislația aplicabilă pentru fiecare categorie de personal din administrația publică. (la 21-01-2019, Alineatul (10) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 7(1) Autoritatea are în subordine, ca entități cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru protecția consumatorilor. Entitățile cu personalitate juridică din subordinea Autorității sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competențe limitate teritorial, și sunt conduse de comisari-șefi.(3) Comisarii-șefi au calitatea de ordonatori terțiari de credite și îndeplinesc în această calitate toate atribuțiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.(4) Funcțiile publice de conducere de comisari-șefi sunt asimilate din punct de vedere salarial cu funcția publică de conducere de director.(5) Comisariatele regionale au în structură comisariate județene pentru protecția consumatorilor, instituții publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-șefi adjuncți, asimilați din punct de vedere salarial cu funcția de conducere de șef serviciu sau șef birou, după caz.(6) Structura organizatorică detaliată a Autorității, a comisariatelor regionale, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcții, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității, conform actelor normative în vigoare.(7) Activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România) este desfășurată de o structură formată din 6 posturi de personal contractual, în cadrul Autorității. (la 27-10-2016, Articolul 7 a fost completat de Punctul 4, Articolul 14 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )  +  Articolul 8(1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere și control, având calitatea de funcționar public, numit în funcții publice specifice, care poate lua măsuri de sancționare, de suspendare/sistare a activității ca urmare a constatării încălcării legislației de protecție a consumatorilor și a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenției.(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorității are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condițiile prevăzute de lege și este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor, precum și a obligațiilor de serviciu.(3) Personalul Autorității beneficiază de protecția legii și este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de execuție, de decizie sau de control.(4) Prin ordin al președintelui Autorității, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate pot exercita atribuții de inspecție și control, precum și de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al țării.  +  Articolul 9(1) Personalul Autorității împuternicit să efectueze controale și verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice și comerciale de care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.(2) Procedura de control și procedura de rezolvare a reclamațiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al președintelui.  +  Articolul 10Contravaloarea mărfurilor și a eșantioanelor prelevate în cadrul acțiunilor de control efectuate potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri, precum și a cheltuielilor ocazionate de încercarea și verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăția operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.  +  Articolul 11În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanță și asistență din țară sau din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din țară ori din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 12(1) Autoritatea are în dotare 124 de autoturisme operative pentru supraveghere, control și investigații, transport probe laboratoare. (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant, pentru Direcția metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley. (la 21-10-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014. )  +  Articolul 12^1(1) Personalul necesar desfășurării activității derulate de Centrul European al Consumatorilor România (ECC România) este angajat pe bază de concurs, în condițiile legii și este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.(2) Statele de funcții, angajarea și atribuțiile personalului, precum și modul de organizare și funcționare a structurii se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității, potrivit actelor normative în vigoare. (la 27-10-2016, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul 14 din HOTĂRÂREA nr. 775 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 )  +  Articolul 13(1) Personalul structurilor subordonate Autorității se preia/se transferă, în limita posturilor aprobate, de către comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor.(2) Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor nou-înființate preiau de la comisariatele județene pentru protecția consumatorilor desființate, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spațiile și terenurile aferente, precum și toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfășurării activității specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14(1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (la 14-09-2012, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 912 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. ) (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele și cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, litera C, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 668 de posturi, exclusiv demnitarii  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Bogdan Cristian Nica
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 11 iulie 2012.Nr. 700.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  (la 21-01-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  ENTITĂȚI
  cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea
  Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Unități finanțate integral de la bugetul de stat:1. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași), care grupează județele Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău și Vaslui, cu sediul în municipiul Iași2. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest (Timiș), care grupează județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, cu sediul în municipiul Timișoara3. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care grupează județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj4. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov), care grupează județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, cu sediul în municipiul Brașov5. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați), care grupează județele Constanța, Buzău, Tulcea, Brăila, Galați și Vrancea, cu sediul în municipiul Galați6. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploiești), care grupează județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman, cu sediul în municipiul Ploiești7. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, cu sediul în municipiul București8. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova), care grupează județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu sediul în municipiul Craiova (la 21-01-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 16 din 17 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 )