SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 18 decembrie 2018prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 bis din 20 decembrie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.854 din 18 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.080 din 20 decembrie 2018.
  1. Obiectivul Programului Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 108/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 352/24.12.2013. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților. Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul schemei de minimis și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 a fost de 1.713.798.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 2.000.000.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual. Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim anual 10000 de beneficiari.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la lit. (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.3.2. (1) Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;d) au capital social integral privat;e) asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;g) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) și autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;i) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.j) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la lit. j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane. În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali"). Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei. Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență. Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței. Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/AIMMAIPE/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.(2) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de: ● producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope; ● producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing, precum și:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*2): *2) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură– 031 - Pescuitul– 032 - Acvaculturab) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;c) activități de prelucrare și comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;ii. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri); Prin "prelucrarea produselor agricole" se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)– 051 - Extracția cărbunelui superior– 052 - Extracția cărbunelui inferior– 061 - Extracția petrolului brut– 062 - Extracția gazelor naturale– 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu– 0892 - Extracția turbei– 091 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale– 099 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelorg) Ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.(3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.  +  Notă referitoare la conflictul de interese: Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;(4) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestora pentru cel puțin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis. Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finanțare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.(5) Nu sunt eligibile în cadrul programului:– societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale;– societățile ai căror acționari/asociați au semnat acord de finanțare, nu au implementat și nu au depus cerere de renunțare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare (01 octombrie 2018);(6) Pot aplica pentru finanțare societăților care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat denumit în continuare MMACA prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între MMACA și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituția parteneră selecționată are calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de minimis și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri.4.2. Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:– Alocație Financiară Nerambursabilă - maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.4.3.1. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe și obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.b) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism/beneficiar.(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din H.G. nr. 2139/2004;e) Achiziționarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;f) Achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;g) Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț; Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste angajarea numărului și tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului și cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.i) Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize*3), etichetare ecologică; *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;j) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene - pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;l) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.m) Programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv licențe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfășurării activității (programe software la comandă) pentru care se solicită finanțare.n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.o) Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:– una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc.);– una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).4.3.2. (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează.(2) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.(3) Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localitate pentru care a obținut punctaj.4.3.3. Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților pentru care se accesează finanțarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în "Clasificarea activităților din economia națională- CAEN Rev 2". Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/utilajelor/programelor software achiziționate, nu sunt eligibile.4.5. Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.4.7. Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.4.8. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziții Solicitanții care au semnat acordul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate). În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis, precum și societăților ai căror asociați/acționari au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis. O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului. O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.5. Procedura de înscriere în Program5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe site-ul ministerului www.aippimm.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro pe toată perioada de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. După crearea contului de înscriere aplicația va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real și transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.5.6. (1) În momentul salvării și trimiterii planului de afaceri online, aplicația electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării și cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. După trimiterea planului de afaceri solicitanții au posibilitatea de descărcare a acestuia, până la data închiderii aplicației. După data închiderii aplicației aplicantul nu mai are acces la plan.(2) După completarea și trimiterea on-line a planurilor de afaceri, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.(3) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 și în conformitate cu punctajul obținut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptați în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Programului, precum și lista cu solicitanții respinși care nu au obținut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala: ● numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; ● numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri; ● punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare); ● data și ora înscrierii în program. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.5.7. În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicația electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății, și a altor documente justificative conform Anexei 1 Plan de afaceri.5.8. (1) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înțelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu mențiunea "conform cu originalul".(2) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.6. Verificarea și selecția beneficiarilor În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecție, Evaluare și Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Planurile de afaceri care intră în verificare în limita bugetului vor fi repartizate de către minister în ordinea RUE și în mod egal pentru verificare la cele 9 agenții.6.1. (1) Verificarea documentelor depuse și a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:a) din punct de vedere administrativ și al eligibilității: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înștiințare a respingerii din Program.b) verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ și al eligibilității, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții nu semnează acordul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.(2) Verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, concordanța între codul CAEN pe care se accesează și activitățile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE și conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanțare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicația electronică. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Termenul de verificare a planurilor de afaceri în limita bugetului este 31 mai al anului următor deschiderii aplicației de înscriere și 31 octombrie al anului următor deschiderii aplicației de înscriere pentru dosarele care pot intra la finanțare în urma eliberării de buget.(3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înștiințare a respingerii planului de afaceri. Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicație, solicitantul va primi Scrisoare de înștiințare a respingerii planului de afaceri transmisă automat de către aplicație.6.2. În cadrul Programului se finanțează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numărului RUE și în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obținut cel puțin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.6.3. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestație, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.6.5. Contestația se formulează în scris și va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal. Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la punctele 6.3.-6.5.6.6. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al planului de afaceri pentru care s-a depus contestație.6.7. Termenul de soluționare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin email.6.8. (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanțare (anexa nr. 9 la prezenta procedură). Termenul-limită de semnare a acordurilor de finanțare este 12 iulie a anului în care au fost acceptate de principiu la finanțare, pentru dosarele admise în buget, și 15 noiembrie a anului în care au fost acceptate de principiu la finanțare, pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget.MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare. (la 24-06-2019, Alineatul (1) din Subpunctul 6.8., Punctul 6. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.133 din 18 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iunie 2019 ) (2) În vederea semnării Acordului de Finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:– cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății;– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât și pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât și pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverință;– documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;– documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare. Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:a. O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;b. Perioada de 3 ani de monitorizare. Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanțare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanții vor primi Scrisoare de înștiințare a respingerii la finanțare, transmisă automat de către aplicație.(4) Acordul de finanțare va fi reziliat și alocația financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanțare semnat de părți. Pentru solicitanții care implementează cu credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră până la plata AFN. Rezilierea acordului de finanțare și recuperarea alocației financiare nerambursabile se face și în situația în care echipamentele/bunurile achiziționate sunt mutate într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepția situației în care echipamentele trebuie exploatate în locații diverse, precum utilajele pentru construcții). Acest lucru este permis doar în situația în care beneficiarul își deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un județ care are același punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, și declară mutarea activității la noul punct de lucru.(5) În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 28 iunie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe, respectiv prima tranșă pentru avans și a doua tranșă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obținerii acestei facilități pot depune cererea de plată/rambursare într-o singură tranșă. Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități. În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare/plată. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentanților instituției partenere. Reprezentanții instituției partenere vor face verificări la fața locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj. Notă
  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 902 din 22 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 28 aprilie 2020, termenul prevăzut în Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1080 și 1080 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5), pentru depunerea cererilor de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise în limita bugetului, respectiv 28 iunie 2020, se prorogă până la 28 septembrie 2020.
  Notă
  Reproducem prevederile art. I din ORDINUL nr. 2.654 din 10 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 721 din 11 august 2020:
  Articolul 1
  Prin derogare de la prevederile pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr 1.854/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 și 1.080 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, toate cererile de plată/rambursare aferente acordurilor de finanțare se pot depune până la data de 31.12.2020.
  (6) În situația neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.(7) Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente la instituția parteneră.
  6.9. Finanțarea planurilor de afaceri se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitățile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți, însoțit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare (Anexa 9). În sensul programului, depunerea ultimei cereri de rambursare/plată se consideră finalizată după primirea tuturor clarificărilor, la data plății ultimei cereri de rambursare/plată.6.11. (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoțită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură și documentele justificative care însoțesc formularul de decont, în original și o copie conform cu originalul, în ordinea activităților completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;b) certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;c) declarația pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziționat/achiziționate este/sunt nou/noi și puse în funcțiune la locul implementării proiectului, și că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE/instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută și anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.e) dovada înregistrării brevetului de invenție sau serviciului/indicației geografice/designului industrial la O.S.I.M.f) Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziționat, din care să rezulte categoria de folosință, după caz;g) pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;h) dovada achiziției proprietății pentru spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spațiului, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.i) pentru francize - contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba română;j) pentru licențe și software - factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);k) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;l) pentru cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - statutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfășurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original și copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;m) pentru consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului și/sau implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanță*4); statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanță pentru întreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original și copie certificată, proces-verbal privind execuția contractului de consultanță. *4) În contract se va preciza perioada de desfășurare a activității și obiectul serviciilor de consultanță furnizate.n) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la data plății ultimei cereri de plată/rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu excepția celor cărora legislația nu le permite 8 ore, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariați din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL și, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislația în vigoare (extras REGES, Registru salariați din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL).o) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare, conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plății (ordine de plată/chitanță/cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/dispoziții de plată interne și externe, traduse în limba română și legalizate, extras de cont). Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Agenția poate dispune o singură dată returnarea către beneficiar a cererii de plată/rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct. 6.11 din prezenta schemă pentru revizuire, corectare, completare și redepunere. Redepunerea se poate face în maxim 20 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a cererii de plată/rambursare. În sensul Programului se consideră că:– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;– beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.(2) Întreaga documentație va fi depusă în 2 exemplare: 1 original și 1 fotocopie certificată a documentelor depuse.(3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituția parteneră. Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar și instituția parteneră.(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.6.12. Cele 2 exemplare (original și copie certificată) ale dosarelor conținând același număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat și depuse la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).I. Destinatar:– AIMMAIPE - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);– UPSEC: Programul START - up NationII. Expeditor:– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;– denumirea completă a operatorului economic solicitant;– nr. de înregistrare la ORC;– CUI/codul de înregistrare fiscală;– suma solicitată;– adresa beneficiarului, inclusiv județul.6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9). Nu se admit compensări între beneficiarii de AFN și furnizorii lor.6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziționare, activele pentru care au primit acordul de principiu.6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția celor de la pct. 4.3 lit. l) și n).6.16. (1) Plata se face în maxim 2 tranșe astfel:a) avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, cu excepția cheltuielilor care constituie sumă forfetară, acordat în condițiile legislației în vigoare;b) cerere plată și/sau rambursare; Pentru solicitanții care nu optează sau nu obțin avans, decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și/sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice și software-ului necesar desfășurării activității este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj la momentul depunerii cererii de avans, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită. În cazul în care beneficiarul a primit avans, valoarea alocației financiare, redimensionată, include și suma primită în avans. Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.(2) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.– AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare însoțit de formularul aferent cererii de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.– Sumele primite de beneficiar în baza formularelor de decont nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.– În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.– Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.– Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.(3) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.– AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.(4) Neîndeplinirea obligației beneficiarului de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată conduce la recuperarea ajutorului de minimis.(5) Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.(6) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.(7) Avansul nu poate fi folosit pentru cheltuielile aferente sumei forfetare.6.17. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control și Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.6.18. UMCR întocmește acordul de utilizare ajutor de minimis, în baza formularului de decont aprobat de UPSEC și a procesului verbal de certificare încărcat în RUE de către instituția parteneră. Acordul de utilizare ajutor de minimis semnat de ordonatorul terțiar de credite va fi scanat și încărcat în RUE.6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe activități pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanților acordul de finanțare însoțit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare, aceștia au obligația de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.(2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activitățile și cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunțare parțială la finanțare formulate conform alin. (1).(3) Beneficiarii pot renunța la activitățile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9) numai dacă, prin această modificare, punctajul obținut la completarea on- line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.(4) Cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare și poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.6.20. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.c) Transmiterea documentelor prin intermediul poștei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.
  7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea ajutorului de minimis7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.7.2. Reprezentanții AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât și la cel al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.7.3. Verificarea la fața locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis și angajamentelor din acordul de finanțare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiția și la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanțării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de finanțare (Anexa 9) sau în schema de ajutor de minimis, UMCR va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, și va anunța MMACA că a fost declanșată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MMACA nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017. Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.7.5. Beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea și transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăți efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) și electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la prezenta schema) și direcția.imm@imm.gov.ro. În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanțare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puțin o dată pe perioada celor 3 ani de monitorizare.7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut punctaj în cadrul planului de afaceri on-line.7.8. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.7.9. În situația în care, pe perioada contractuală precum și pe durata celor 3 ani după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis8.1. Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs.8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MMACA la adresa www.aippimm.ro, și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.8.3. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*5), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național. *5) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.20078.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis. AIMMAIPE, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanțare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menționând titlul acestuia și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri.8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.(2) Pentru realizarea acestei evidențe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/minimis.8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.9. Reguli de promovare/publicitate a programului Beneficiarii au obligativitatea, pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe, de a afișa și de a menține la loc vizibil două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:– una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);– una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc). Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul www.aippimm.ro.10. Confidențialitate10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii AIMMAIPE și UPSEC având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10.2. MMACA - prin direcția de specialitate și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul ajutorului de minimis acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).11. Precizări Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziția operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceștia, până cel târziu la data de 28 aprilie a anului următor efectuării plății. Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al Ministrului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa nr. 1la schema de ajutor de minimis
  CONȚINUT PLAN AFACERI
  Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation
  ● Notă: Planul de afaceri este parte integrantă din procedura de implementare a proiectului. Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului. Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate în aplicația programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei/societății care este desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANȚARE1. Numele firmei: ......................2. Codul unic de înregistrare: ......................3. Forma juridică de constituire: ......................4. Data înființării/Număr Registrul Comerțului: ......................5. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societății: ......................6. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
  Producție Se punctează cu 30 puncte
  Servicii, inclusiv industriile creative definite conform H.G. nr. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
  Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte
  7. Codul CAEN al activității pentru care solicită finanțare: ......................8. Valoarea capitalului social: ......................9. Natura capitalului social:*1) ...................... *1) Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile în cadrul programului start-up nation.
  Natura capitalului social (%) Acționar persoană fizică (%)
  Român
  Străin
  10. Asociați, acționari:*2) *2) Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile în cadrul programului start-up nation.
  Numele și prenumeleCNP Domiciliu Pondere în Capitalsocial %
  Menționați dacă reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation:DA [ ] NU [ ]
  11. Administratori
  Numele și prenumele/DenumireDomiciliu/sediul societățiiCod Numeric Personal/ Cod Unic de Înregistrare
  12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului:
  DenumireAdresăe-mail Telefon Numele persoaneidesemnateTelefon persoană desemnată
  Societatea beneficiară (obligatoriu)
  Societatea care asigură consultanță pentru elaborareaproiectului (dacă este cazul)
  13. Categorie IMMMicroîntreprindere [ ]Mica [ ]Mijlocie [ ] Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.14. Prezentarea societăților din grup: Dacă societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informații: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicită AFN -Dacă este cazul-.
  Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3), se completează, semnează și se urcă cu browse. Se descarcă Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 5 obligatoriu și Anexa 6 după caz- (dacă mai aveți alte firme), se completează, semnează și se urcă în aplicație) Se descarcă Declarația de minimis (Anexa 2) se completează, semnează și se urcă în aplicație Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant. Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.
  2. VIZIUNE, STRATEGIE În acest capitol de început încercați să răspundeți la următoarele întrebări:A.
  Întrebare Răspuns
  Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?
  Care este locația (previzionată) unde va fi implementat proiectul?
  Care este esența afacerii dumneavoastră?
  Ce anume va genera bani și profit?
  > Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.
  Se va preciza modul în care întreprinderea își utilizează resursele de muncă,materiale, bănești și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse. - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorește a fi organizația în viitor; - identificarea misiunii întreprinderii; - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.
  B. > Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ți obiective cuantificabile!
  Obiective UM N+1*3)
  Cifra de afaceri LEI
  Profit LEI
  Număr de salariați Număr mediu anual de angajați
  *3) N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului (exemplu: dacă ultima rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exercițiul financiar care începe la 01 ianuarie 2020 și se termină la 31 decembrie 2020).
  C. > Activități necesare implementării proiectului.
  Menționați unde și cum va fi asigurată locația dedesfășurare a proiectului (prestarea activității la terți, asigurarea spațiului de producție/ comercial prin achiziție/închiriere, elaborare proiecte tehnice, obținere avize, acorduri, autorizații necesare dacă e cazul amenajare spațiu, etc.)
  Precizați cum veți asigura recrutarea/selecția șiangajare personalului necesar - inclusiv instruirea acestuia.
  Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime,materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea.
  Ce alte activități considerați relevante pentru implementarea proiectului dumneavoastră, care este calendarul de implementare, ce costuri implică și cum le veți asigura finanțarea?
  3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ3.1. Management
  Nume și prenume și vârstaFuncția în societate și principalele responsabilități pe scurt Experiența îndomeniu Studii/Specializări cuimpact asupra afaceriipropuse
  Reprezentant legal:
  Nume și prenumeM/Fvârsta
  Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:
  Total
  * Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare. Se va calcula automat de către aplicație: X ≥ 2 = 10 puncte Loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*)/absolvenți după anul 2012/șomeri: Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*)/absolvent după anul 2012/șomer:DA (minim 1 loc) [ ] NU [ ]Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*)/absolvenți după anul 2012/șomeri [ ] Observații: Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana defavorizată*)/absolvent după anul 2012/șomer *) definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor. Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*)/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare. Prin absolvent după anul 2012 se înțelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverință) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educației naționale nr. 1/2011.
  4. PREZENTAREA PROIECTULUI4.1. Descrierea proiectului de investiții Precizați în ce constă proiectul (înființarea unei capacități de producție/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) și care sunt principalele activități necesare pentru realizarea acestuia.
  Detaliați investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului și activitățile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.
  Prezentați detaliat fluxul activității pentru care se solicită finanțare și principalele utilaje și echipamente utilizate, precum și integrarea echipamentelor achiziționate prin program în fluxul activității.
  Descrieți rolul și importanța elementelor de costpentru care solicitați finanțare.
  Cum veți asigura, dacă este cazul, celelalte echipamente necesare fluxului tehnologic, echipamente care nu fac obiectul achiziției prin proiect dar care sunt necesare pentru obținerea produsului/serviciului descris în planul de afaceri.
  4.2. Locație proiect Sediul social: Județ .............. Localitate ............. Adresa ............... Regiune de dezvoltare: ........................ Urban /rural[ ] / [ ] Locația implementării proiectului: Regiune de dezvoltare: ..................... Județ ................ Adresa .......................... Urban /rural[ ] / [ ] Sediul social și locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori < 4 [] Sediul social sau locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori > = 4 [] Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la procedura de implementare a programului. Se va puncta conform tabelului de mai jos:
  1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în carenumăr de IMM la nivel județean/100 locuitori < 4 20
  2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în carenumăr de IMM la nivel județean/100 locuitori > = 4 5
  Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj. TIPUL SOCIETĂȚIIPLĂTITOARE DE TVA [ ]NEPLĂTITOARE DE TVA [ ]
  4.3. Dimensionare valoare de investiție
  Nr. Crt.Element de investiție/Cheltuieli operaționale Denumire Număr BucățiValoare unitară Fără TVA- lei - Valoareatotală fără TVA- lei -Valoare eligibilăCodul de clasificare
  ACTIVE CORPORALE 1
  1.1 Echipamente tehnologice*), inclusiv echipamente IT, elevatoare, încărcătoare
  1.2 TVA
  2.1 Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare
  2.2 TVA
  3.1 Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din H.G. nr. 2139/2004
  3.2 TVA
  3.3 Plăcuțe informative programul de finanțare Start-up Nation, maxim 500 lei.
  3.4 TVA
  4.1 Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie
  4.2 TVA
  5.1 Instalații de încălzire sau climatizare
  5.2 TVA
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
  ACTIVE CORPORALE 2
  6.1 Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
  6.2 TVA
  7.1 Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor, remorci șisemiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcații fluviale de agrement, aparate de zbor,
  7.2 TVA
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
  ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
  8.1 Salarii, utilități, chirii, servicii de contabilitate.
  8.2 TVA
  9.1 Pagină web pentru prezentarea și promovarea activității inclusive cheltuieli de promovare on-line și cheltuieli înregistrare fără hosting.
  9.2 TVA
  10.1Brevete de invenție, francize, etichetareecologică
  10.2TVA
  11.1Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
  11.2TVA
  12.1Consultanță
  12.2TVA
  13.1Software-uri necesare desfășurării activității, inclusiv licențe și softwarepentru comerțul on-line
  13.2TVA
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
  ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
  14.1Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2
  TOTAL GENERAL
  Procent echipamente tehnologice și software pentru punctaj Se calculează automat astfel: (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1 +13.2)/TOTAL GENERAL
  Procent active corporale 1 Se calculează automat astfel: SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVECORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI2)
  Procent active necorporale și alte cheltuieli 1 Se calculează automat astfel: SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘIALTE CHELTUIELI 1/(TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI2)
  *) Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe și obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport. Notă:– La dimensionarea valorii proiectului de investiții se vor considera numai cheltuielile eligibile;– Se vor atașa oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (oferte emise de furnizor/producător, print screen din magazin online etc. ); Se încarcă oferte de la furnizori!
  4.4. Plan de finanțarea) Structura de finanțare a planului de afaceri:
  Sursa de finanțare
  RON %
  Ajutor de minimis (valoare totală cheltuieli eligibile)
  Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
  TOTAL valoare plan de afaceri 100%
  Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA [ ] NU [ ] Valoare solicitată avans .................... În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare/plată. Punctaj:– Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2) și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile. Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere: o mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte) o mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte) o mai mica decât 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte) Acționarii/asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)DA [ ] NU [ ] Se va puncta 25 puncte opțiunea NU
  5. ANALIZA PIEȚEI5.1. Poziția produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței Descrieți principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră în raport cu cele oferite de concurență).
  5.2. Piața și promovarea noului produs/serviciu5.2.1. Produsul nou Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic pentru care se solicită finanțare - producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):
  Domeniul de activitate Produsul PrețulunitarCantitatea anualăestimată a fi comercializată (an N+1) Venituri totale anuale estimate a firealizate din activitatea propusă (an N+1)
  - în cazul produselor finite prezentați pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilități, căror nevoirăspund, etc. Produsul 1 ... Produsul 2 ... Produsul 3 ...
  - în cazul serviciilor, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se înțeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs. Serviciul 1 ... Serviciul 2 ... Serviciul 3 ...
  - în cazul comerțului, precizați grupele de produse ce le veți vindeși aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata și dacă veți furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanție, reparații etc)Produsul 1 ... Produsul 2 ... Produsul 3 ...
  6. PROIECȚII FINANCIARE
  Cheltuieli de producție/exploatare Suma - LeiN+1 %
  Materii prime și materiale consumabile
  Alte cheltuieli materiale
  Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
  Cheltuieli privind mărfurile
  Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurăriși protecție socială)
  Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului înconjurător etc.)
  TOTAL
  Vânzări An N + 1 Pondere în vânzările totale
  Produsul 1
  Produsul 2
  Produsul 3
  TOTAL

  GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  Nr. crt.Criterii Punctaj
  Domeniul de activitate
  A 1 Producție 30
  2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform H.G. nr. 859/2014*) 30
  3 Comerț și alte activități 10
  Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
  B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pedurată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
  2 Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/șomer 5
  Densitate IMM
  C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele**)în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori < 4 20
  2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele**)în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori > = 4 5
  Criterii aferente investiției
  D 1 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10
  2 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5
  Criterii aferente asociaților/acționarilor
  E 1 Nici unul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unicîntr-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014,2015, 2016, 2017) 25
  **) Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ. Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr. 784/2018)/absolvenți după anul 2012/șomeri;– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);– data și ora înscrierii în program.
   +  Anexa nr. 2la schema de ajutor de minimis
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......, nr. ........., eliberat de ................. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. .......... nr. ....... bl. ......., sc. ....., ap. ........., sectorul/județul ............, în calitate de reprezentant legal al ................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1): *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori solicitării cererii de finanțare.[ ] nu am beneficiat de ajutor de stat și de ajutoare de minimis;[ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și de ajutoare de minimis:
  Nr. Crt.Anul acordării ajutoruluide stat Forma ajutoruluide stat Furnizorul ajutoruluide stat Actul normativ în baza căruiaa beneficiat de finanțare Cuantumul ajutoruluiacordat
  TOTAL
  În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L nr. 352/2013.
  B. Declar pe propria răspundere că: ● întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare, insolvență sau administrare specială. ● întreprinderea nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege. ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2). *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei și puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din tratat, în special a obligației de notificare și a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal. ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. ● întreprinderea nu a beneficiat de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori și nu are asociați, acționari care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. ● întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;C. Declar pe propria răspundere că:[ ] Societatea deține o pagină web pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate;[ ] Societatea NU deține o pagină web pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovateD. Declar pe propria răspundere că:[ ] NU am mai avut/NU am calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere; În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.[ ] AM mai avut/am calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere; În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.E. Declar pe propria răspundere că:[ ] NU există legături de rudenie legături de rudenie până la gradul II și afini până la gradul II între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia.F. Declar pe propria răspundere că:[ ] Respect prevederile de la punctele 3.2 (5), 3.2.(6) și 4.10 din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, atât pentru societate, cât și pentru asociați/acționari/administratori. Semnătura autorizată a solicitantului*3) *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea. Numele ................... Semnătura .................. Data semnării ...................
   +  Anexa nr. 3la schema de ajutor de minimis
  CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Subsemnatul/a/Subscrisa: Denumirea societății .......................... Adresa ...................................... Telefon .........., Fax .........., E-mail .......... Data înregistrării societății .................... Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului .................... Codul unic de înregistrare ...................... Cont ......................, deschis la banca ........... ................., solicit acordarea ajutorului de minimis .......... lei (în cifre și litere) .........., reprezentând .......... % (maximum 100%) din valoarea totală a proiectului .......... lei (în cifre și litere) din care, după caz, aport propriu .......... lei (în cifre și litere). Forma juridică SRL, SRLD, Cooperative (Legea nr. 1/2005) .......... ............ Capitalul social: .......... lei deținut de– persoane fizice .......... % Cod CAEN aferent activității principale ................... Cod CAEN aferent proiectului .................. Localitatea implementării proiectului: ................ Persoana de contact: ................, telefon .............. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic Numele ............... Funcția .............. Semnătura ............ Data semnării ............. NOTĂ! Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituții care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanții AIMMAIPE pot discuta cu solicitanții toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
   +  Anexa nr. 4la schema de ajutor de minimis
  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de investiții și Promovare a Exportului
  (AIMMAIPE)
  Nr. crt.AIMMAIPE (Județe arondate) ADRESA TELEFON/FAX/E-MAIL
  1.BRAȘOV Brașov Covasna Sibiu Str. Turnului, nr. 5, Clădirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 500152 0268-548.018 tel. 0268-548.017 fax www.aippimm.ro agenția.brașov@imm.gov.ro
  2.CLUJ-NAPOCA Bihor Bistrița Năsăud Cluj Maramureș Satu Mare Sălaj Str. Horea, nr. 3, et. 3, Cluj-Napoca, C.P. 400174 0264-487.224 tel. 0264-487.244 fax www.aippimm.ro agenția.cluj@imm.gov.ro
  3.CONSTANȚA Brăila Buzău Constanța Galați Tulcea Vrancea Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanța, C.P. 900669 0241-661.253 tel. 0241-661.254 fax www.aippimm.ro agenția.constanta@imm.gov.ro
  4.CRAIOVA Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea Str. Ștefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130 0251-510.785 tel./fax www.aippimm.ro agenția.craiova@imm.gov.ro
  5.IAȘI Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui Str. Doamna Elena, nr. 61A, et. 2, Iași, C.P.700398 0232-261.101 tel./fax 0232-240.213 tel. www.aippimm.ro agenția.iasi@imm.gov.ro
  6.PLOIEȘTI Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman Bd. Republicii, nr. 12, Bl. 33,B1 - B2, Ploiești, C.P. 100066 0244-522.085 tel. 0244-544.054 fax www.aippimm.ro agenția.ploiești@imm.gov.ro
  7.TÂRGU MUREȘ Alba Harghita Mureș Str. Cuza Vodă, nr. 22, Târgu Mureș, C.P. 540027 0265-311.660 tel. 0265-260.818 fax www.aippimm.ro agenția.targumures@ imm.gov.ro
  8.TIMIȘOARA Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22,Timișoara, C.P. 300575 0256-292.739 tel. 0256-292.767 fax www.aippimm.ro agenția.timișoara@imm.gov.ro
  9.BUCUREȘTI București Ilfov Str. Poterași, nr. 11, sector 4București, C.P. 040263 0374-490.686 tel. 0374-092.945 fax. www.aippimm.ro agenția.bucurești@imm.gov.ro
   +  Anexa nr. 5la schema de ajutor de minimis
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ......................... Adresa sediului social ........................... Cod unic de înregistrare ........................ Numele și funcția .......... (Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)......II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii:[ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 6 - la procedură.[ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.[ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societății este parteneră sau legată) *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anualde salariați Cifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)
  Important:
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare)Nu
  Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2017, dacă societatea este parteneră sau legată.
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ..................... Funcția: ................... Semnătura .................. Data semnării: .............
   +  Anexa nr. 6la schema de ajutor de minimis
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).  +  Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință - anul 2017
  Numărul mediu anualde salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Total active (mii lei/mii Euro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate [se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)]
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există)-dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
   +  Secţiunea A
  ÎNTREPRINDERI PARTENERE
  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificare Numărul mediuanual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediuluisocial Cod unic de înregistrareNumele și prenumelePreședintelui Consiliului de administrație, Director General sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........................ Adresa sediului social .......................... Codul unic de înregistrare ............ Numele, prenumele și funcția ....... Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent.........2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință - anul 2017
  Numărul mediu anualde salariați*1) Cifra de afacerianuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale*2) (mii lei/mii Euro)
  Total
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră ........................................... ........................................... Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ........................................... ...........................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A.2
  Procent Numărul mediu anualde salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale*3) (mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduseîn tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B
  ÎNTREPRINDERI LEGATE
  1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anualde salariați*5) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată(denumire/date de identificare) Adresa sediuluisocial Cod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliuluide administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprindereanumărul: Numărul mediu anualde salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. NOTĂ: Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6) *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ...................... Funcția: .................... Semnătura ................... Data semnării: ..............
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ..... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii .......................... Adresa sediului social ............................ Codul unic de înregistrare .............. Numele, prenumele și funcția .......Președintelui consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent........2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință - 2017
  Numărul mediu anualde salariați*7) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8) *8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ................ Funcția: .............. Semnătura ............. Data semnării: ...............
   +  Anexa nr. 7la schema de ajutor de minimis
  Formular de raportare tehnică pentru Programul Start-up Nation*1)
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toți beneficiarii de alocații financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor plății ultimei cereri de rambursare/plată. Perioada pentru raportare: anul .............. Datele de identificare ale societății: Denumirea societății ......................... Adresa ....................................... Telefon .........., fax ..........,e-mail .......... Data înregistrării societății .................. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ............... Codul unic de înregistrare ................ Am obținut alocație financiară nerambursabilă în valoare de .........., în baza Contractului de finanțare nr.........../zz/ll/aa. Date de raportare tehnică:
  INDICATOR AN I după plata ultimeicereri de rambursare / plată (2019 cu datele raportate în bilanțul anului 2018) AN II după plata ultimei cereri de rambursare/plată(2020 cu datele raportate în bilanțul anului 2019) AN III după plata ultimei cereri de rambursare/plată(2021 cu datele raportate în bilanțul anului 2020)
  cifra de afaceri
  profitul brut
  numărul mediu scriptic anual de personal
  contract/polița de asigurare pentru bunurileachiziționate prin program
  Subsemnatul/Subsemnata, ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de ............... la data de ............., cu domiciliul în localitatea ...................., str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/județul ................, în calitate de reprezentant legal al societății ...................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) și electronic în format editabil (word/excel) la adresa de e-mail a AIMMAIPE. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic Numele .................. Semnătura ............... Funcția ................. Data semnării ....................
   +  Anexa nr. 8la schema de ajutor de minimis
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a) ................. domiciliat(ă) în ...................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat de ................... la data de .............., reprezentant legal/împuternicit al S.C. ............... cu sediul în ..................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul Start-up Nation către Unitatea Monitorizare, Control și Raportare din cadrul AIMMAIPE .................. pe o perioada de 3 ani (trei), începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea și transmiterea Formularului de raportare tehnică (anexa 7), electronic în format editabil (word/excel) la adresa de e-mail a AIMMAIPE și prin poștă sau prin fax, letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului). Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1) *1) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ................. Funcția: ............... Semnătura .............. Data semnării: ..........
   +  Anexa nr. 9la schema de ajutor de minimis
  ACORD DE FINANȚARE
  Nr. ...... din ..........
  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr.........../.........., privind aprobarea schemei de minimis aferentă Programului Start-up Nation, se încheie prezentul acord de finanțare între: Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului .............. denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ..............., str. ............. nr. ......., sectorul ..............., telefon ............., fax ............., e-mail:............, reprezentată prin ordonator terțiar de credite, Director Executiv .............. și Coordonatorul Unității Programare, Selecție, Evaluare și Contractare (UPSEC) ............., în calitate de administrator de Program, și .................., cu sediul în ..............., telefon ............., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ............, reprezentată legal prin ................, având funcția de .............., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.  +  Precizări prealabile În prezentul Acord de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:– Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;– Durata de implementare a proiectului este calculată de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare până la data depunerii ultimei cereri de rambursare/plată dar nu mai târziu de data .............. În termen de maxim 1 an de la data intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de .......... beneficiarul este obligat să depună ultima cerere de rambursare/plată.– Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului acord, ale O.U.G. nr. 10/2017, promulgată prin Legea nr. 112/2017 și ale Ordinului nr. ..........I. Obiectul acordului  +  Articolul 1 Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat, în baza cererii tip de acord de principiu la finanțare și a documentației anexe, din bugetul de stat, prin Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, implementat de către Ministerul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) .......... în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, cu completările și modificările ulterioare.  +  Articolul 2 Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil în valoare de maxim 200000 lei, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de minimis, care constituie anexă la prezentul acord și care face parte integrantă din acesta. Valoarea acordului de finanțare este de .......... lei, valoare aprobată prin Notificarea anexă la prezentul acord. Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract semnat, cu excepția contractului de consultanță înainte de intrarea în vigoare a acordului de finanțare nu este eligibilă.II. Durata acordului  +  Articolul 3 Acordul se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare .......(se completează de AIMMAIPE)...... Acordul se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive– o perioadă de implementare maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a Acordului de finanțare până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;– o perioadă de 3 ani de monitorizare; Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul 4 Termenul-limită pentru efectuarea activităților prevăzute în Notificarea anexa la prezentul acord de finanțare și de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare, pentru toate activitățile este ..............III. Finanțare  +  Articolul 5(1) Prin Program, beneficiarul eligibil primește ajutor de minimis de maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 200.000 lei.(2) Valoarea acordului de finanțare este de .......... lei, reprezentând .......... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul acord.(3) În situația în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este cea stabilită în prezentul acord.(4) În situația în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este calculată prin aplicarea procentului stabilit în prezentul acord.IV. Modalitățile de plată  +  Articolul 6 Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la instituția de credit parteneră. Sumele reprezentând ajutor de minimis vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor, în cazul cererii de rambursare sau după verificarea cererii de plată și a documentelor aferente inclusiv certificarea livrării bunurilor/prestării serviciilor recepționate.  +  Articolul 7 Cheltuielile efectuate/facturile emise/contracte semnate înaintea intrării în vigoare a prezentului acord nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri în limita a maxim 8000 lei. Pentru fundamentarea plății ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul AIMMAIPE - originalul și o copie certificată a dosarului de solicitare a ajutorului de minimis, conform schemei de ajutor de minimis.  +  Articolul 8 În urma cererii de rambursare/plată depusă de către beneficiar, virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar se face după primirea de către instituția de credit a acordului de utilizare a ajutorului de minimis în contul deschis la instituția de credit parteneră.V. Drepturi și obligații  +  Articolul 9 Administratorul de Program:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile acordului și în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parțială per echipament;c) va refuza plata ajutorului de minimis în situația constatării nerespectării prevederilor schemei de finanțare;d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul acord și în schema de ajutor de minimis pe o perioadă 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, pentru activele corporale și necorporale achiziționate, respectiv 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului, pentru locurile de muncă create în cadrul programului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis. AIMMAIPE va efectua cel puțin o vizită de monitorizare în perioada celor 3 ani aferenți acestei etape. Reprezentanții AIMMAIPE ............. și reprezentanții instituției partenere au dreptul să verifice anunțat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât și la cel al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului.  +  Articolul 10 Beneficiarul:a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu prevederile schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața autorității finanțatoare pentru Programul Start-up Nation pentru implementarea proiectului său.b) este obligat să respecte obligațiile asumate pentru care a obținut punctaj în Planul de Afaceri completat on-line, prevederile prezentului acord de finanțare precum și cele ale schemei de ajutor de minimis.c) este obligat să pună la dispoziția Unității Programare, Selecție, Evaluare și Contractare (UPSEC), Unității de Monitorizare, Control și Raportare (UMCR) și Unității de Plată (UP) din cadrul AIMMAIPE și Unității de certificare din cadrul instituției partenere, toate documentele prevăzute schema de ajutor de minimis. Administratorul de Program poate cere oricând informații și documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;d) este obligat să raporteze efectele participării la program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului prin completarea și transmiterea formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 7 la procedura de implementare a Programului). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 - 30 iunie a anului următor finalizării implementării proiectului.e) este obligat ca pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, să mențină investiția pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate în cadrul programului. În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocației financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente;f) este obligat să achiziționeze numai active noi și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;g) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării sau promovării activităților codului CAEN, autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în "Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev 2";h) este obligat să achiziționeze bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență, eficacitate).i) este obligat să asigure în favoarea Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului activele corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.j) trebuie să deschidă cont curent la instituția de credit partenerăk) nu poate schimba la achiziționare activele sau destinația acestora, pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare. Nu poate muta echipamentele într-o altă locație decât cea declarată pentru implementarea proiectului, cu excepția situației în care beneficiarul își deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un județ care are același punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, și declară mutarea activității la noul punct de lucru.l) este obligat să nu înstrăineze și să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin Program, să le mențină în stare de funcționare și să le păstreze în proprietatea societății pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, după data finalizării implementării proiectului. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocației financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente.m) este obligat ca pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului să mențină la locația de implementare a proiectului numărul și tipul locurilor de muncă pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri, respectiv pentru care a primit numărul RUE. În cazul în care, în perioada menționată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent începând cu anul 2013 sau persoană defavorizată definită conform legislației;n) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariați din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL.o) Menținerea locurilor de muncă nou create prin proiect și a tipului acestora pe parcursul anului de implementare și în perioada de monitorizare se va verifica de către AIMMAIPE .......... în cadrul vizitelor de monitorizare;p) schimbarea adresei sediului social/punctului de lucru unde se va implementa proiectul se va face doar cu înștiințarea prealabilă a Administratorului de Program, cu condiția ca atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate dintr-un județ cu punctaj similar punctajului obținut la evaluarea proiectului. De asemenea, până la finalizarea implementării proiectului (perioada de implementare și monitorizare), sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.VI. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11 Administratorul de Program nu răspunde, în nicio situație și pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziționate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului și nici nu poate accepta vreo pretenție de compensare sau cerere de plată legate de aceste situații.  +  Articolul 12 În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 13 Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 14 Reprezentanții Ministerului sau ai AIMMAIPE au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât și la cel al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocației trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților Ministerului/AIMMAIPE/instituției partenere asupra utilizării alocației financiare nerambursabile acordate prin acest program.  +  Articolul 15 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții Ministerului/AIMMAIPE/instituției partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară nerambursabilă ori au schimbat destinația alocației financiare nerambursabile, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.  +  Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program și succesorilor acestuia.VII. Conflict de interese  +  Articolul 17 Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul de Program despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și/sau AIMMAIPE poate refuza plata AFN în situația identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declarație în acest sens, atașată dosarului de achiziție, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese.VIII. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 18 În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.  +  Articolul 19 Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.  +  Articolul 20 Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 21 Părțile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 și 21.IX. Modificarea acordului  +  Articolul 22 Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din acord.  +  Articolul 23 Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.X. Încetarea acordului  +  Articolul 24 Acordul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.  +  Articolul 25 Acordul poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului de Program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de minimis.b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la ONRC, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate.c) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;e) nu transmite/depune la AIMMAIPE până la data de .......... cererea-tip de eliberare a ajutorului de minimis prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;f) nu transmite/depune la AIMMAIPE până la data de .......... cererea-tip de renunțare totală la finanțare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură.  +  Articolul 26(1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 26 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui Program finanțat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea acordului și la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.(2) Acordul poate fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care beneficiarul nu creează și menține numărul și tipul locurilor de muncă pentru care a primit accept la finanțare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, așa cum este stabilită la art.3.XI. Cesiune  +  Articolul 27 Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.XII. Rezolvarea și soluționarea litigiilor  +  Articolul 28 Prezentul acord se supune legislației românești.  +  Articolul 29 Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XIII. Forța majoră  +  Articolul 30 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.  +  Articolul 31 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.  +  Articolul 32 Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în condițiile legii.  +  Articolul 33 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XIV. Dispoziții finale  +  Articolul 34 Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.  +  Articolul 35 Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul Ministrului nr. .......... Prezentul acord face parte integrantă și este Anexă la schema de ajutor de minimis. Prezentul acord a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai celor două părți contractante. Prezentul acord s-a încheiat azi, .......... la sediul AIMMAIPE ...............
  Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, .................................... Beneficiar, .................................
  Ordonator terțiar de credite, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila) Reprezentant legal/funcția, ................................. (numele și prenumele în clar și semnătura)
  Control financiar preventiv propriu, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  Compartiment economic, juridic resurseumane și administrativ, ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  Coordonator UPSEC ............................. (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)
  Notificarea va fi descărcată din aplicația electronică tip RUE.
   +  Anexa nr. 10la schema de ajutor de minimis
  CERERE-TIP DE RENUNȚARE TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A FINANȚĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
  (Se completează în cazul modificării uneia dintre condițiile în care s-a obținut acordul de principiu asupra finanțării)
  Subscrisa ............... având datele de identificare menționate la secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ..............., având calitatea de ............. renunț la finanțarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secțiunea B.  +  Secţiunea A Prezentarea operatorului economic: Denumirea operatorului economic ................................... Adresa .............................................. Telefon ............ Fax .......... E-mail .......... Cod poștal .......... Data înregistrării ............................... Nr. de ordine în Registrul Comerțului ................ Codul unic de înregistrare ................ Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanțare ........... Nr. Notificare .......... Valoarea totală pentru care se solicită renunțarea la finanțare ............... Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1) *1) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele .................. Funcția: ................ Semnătura ............... Data semnării: ............... Notă: Această cerere se completează numai în cazul în care se renunță în totalitate la cel puțin una din activități.  +  Secţiunea B Cheltuieli pentru care se solicită renunțarea la finanțare în cadrul Programului
  Nr. Crt.Element de investiție/ Cheltuieli operaționale Denumire Număr BucățiValoare unitară Fără TVA- lei - Valoareatotală fără TVA- lei - Valoare eligibilăCodul de clasificare
  ACTIVE CORPORALE 1
  1.1 Echipamente tehnologice*), inclusiv echipamente IT, elevatoare, încărcătoare
  1.2 TVA
  2.1 Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare
  2.2 TVA
  3.1 Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
  3.2 TVA
  3.3 Plăcuțe informative programul de finanțare Start-up Nation, maxim 500 lei.
  3.4 TVA
  4.1 Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie
  4.2 TVA
  5.1 Instalații de încălzire sau climatizare
  5.2 TVA
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
  ACTIVE CORPORALE 2
  6.1 Spații de lucru, spații de producțieși spații pentru prestări servicii și comerț
  6.2 TVA
  7.1 Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor,remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcații fluviale de agrement, aparate de zbor,
  7.2 TVA
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE
  ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
  8.1 Salarii, utilități, chirii, serviciide contabilitate
  8.2 TVA
  9.1 Pagină web pentru prezentarea și promovarea activității inclusive cheltuieli de promovare on-line și cheltuieli înregistrare fără hosting
  9.2 TVA
  10.1Brevete de invenție, francize, etichetare ecologică
  10.2TVA
  11.1Cursuri de dezvoltare a abilitățilorantreprenoriale
  11.2TVA
  12.1Consultanță
  12.2TVA
  13.1Software-uri necesare desfășurării activității, inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line
  13.2TVA
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
  ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
  14.1Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2
  TOTAL GENERAL
   +  Secţiunea C Declarație pe propria răspundere Subsemnatul (a) .............., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea .............. str. ............. nr. ..... bl. ..... sc. ...... ap. ...... sectorul/județul ............., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ..............., declar pe propria răspundere că renunț (total) la finanțare în valoare de .......... lei, pentru care am primit acordul de principiu al AIMMAIPE .............. notificare nr. ......... Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2) *2) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele .................. Funcția: ................ Semnătura ............... Data semnării: ................
   +  Anexa nr. 11la schema de ajutor de minimisA. CERERE-TIP DE RAMBURSARE A AJUTORULUI DE MINIMIS (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare) Subscrisa ................. având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea .................. str. ............. nr. ....... bl. ....... sc. ...... ap. ...... sectorul/județul ............., cod poștal .............. solicit eliberarea alocației financiare nerambursabile în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ........... Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic ...................... Data înregistrării ................................... Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerțului .................. Codul unic de înregistrare .................. Sediul/Adresa .................................. Telefon .......... Fax .......... E-mail ............ Cont bancar .................. deschis la Banca ................ Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanțare ................ Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanțare ............... Anexez la prezenta:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;b) documentele justificative în ordinea activităților completate în formularul de decont; Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele ................. Funcția: ............... Semnătura .............. Data semnării: .................B. CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare) Subscrisa ................ având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea ................... str. ............... nr. ....... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sectorul/județul .............., cod poștal .......... solicit eliberarea alocației financiare nerambursabile în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ............ Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic ....................... Data înregistrării .................................... Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerțului ................. Codul unic de înregistrare ............................ Sediul/Adresa ......................................... Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Cont trezorerie .................... deschis la .......... Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanțare ................ Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanțare .................... Anexez la prezenta:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;b) documentele justificative în ordinea activităților completate în formularul de decont, respectiv facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate sau facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate; Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele .......................... Funcția: ........................ Semnătura ....................... Data semnării: ..................C. CERERE DE RAMBURSARE AFERENTE CERERII DE PLATĂ (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare cu sumele din facturile decontate prin cererea de plată în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor) Subscrisa ............... având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea ................. str. .............. nr. ...... bl. ...... sc. ...... ap. ..... sectorul/județul .............., cod poștal .......... solicit eliberarea alocației financiare nerambursabile în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ........... Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic ................... Data înregistrării ..................... Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerțului ................ Codul unic de înregistrare ............... Sediul/Adresa .............................. Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Cont trezorerie .................... deschis la ................. Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanțare .................. Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanțare .................. Anexez la prezenta:a) documentele justificative aferente efectuării plăților în ordinea activităților completate în formularul de decont; Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele .......... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: ..........D. CERERE DE AVANS (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare cu sumele din facturile decontate prin cererea de plată în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor) Subscrisa ................. având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ............ eliberat la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................... str. ............. nr. ..... bl. ..... sc. ...... ap. ..... sectorul/județul ..............., cod poștal ............... solicit eliberarea avansului de maxim 30% din valoarea alocației financiare nerambursabile în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ........ Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic .................. Data înregistrării ................. Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerțului ................ Codul unic de înregistrare .............. Sediul/Adresa ............... Telefon ................... Fax .......... E-mail .......... Cont trezorerie ................ deschis la .......... Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanțare ................ Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanțare ............. Anexez la prezenta:b) documentele justificative aferente avansului din fonduri publice conform legislației; Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit) Numele .................. Funcția: ................ Semnătura ............... Data semnării: ..........  +  Anexa nr. 12la schema de ajutor de minimis
  - FORMULARUL DE DECONT -
   +  Denumirea operatorului economic ..........
  Nr. Crt.Denumirea cheltuieliiși nr. de bucăți*1) Serie sau număr de inventar*2)Factura Instrumente de plată*3) Valoare ajutorde minimis solicitat Valoare ajutorde minimis aprobat UPSEC*4) Valoare ajutorde minimis aprobat UMCR
  Nr. FacturăData facturiiValoare factură cu TVA Felul documentuluiNr. Data Valoarecu TVA
  Valoare factură fără TVA
  1
  2
  3
  TOTAL ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  *1) Se va completa cu nr. de bucăți. *2) Se va completa de către beneficiar cu seria bunului sau nr. de inventar. *3) Ordine de plată/chitanță/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziții de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română și legalizate. *4) Se va completa de AIMMAIPE.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*5) *5) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele: .......... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: .......... Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru data publicării Ordinului în Monitorul Oficial.
  Viza UPSEC*6)
  *6) Se va completa de AIMMAIPE
  Coordonator VerificatorVerificator
  Nume și prenume
  Semnătura
  Data
  Aprobat (lei)

  Viza UMCR*6)
  *6) Se va completa de AIMMAIPE
  Coordonator VerificatorVerificator
  Nume și prenume
  Semnătura
  Data
  Bun de plată (lei)
   +  Anexa nr. 13la schema de ajutor de minimis
  Lista codurilor CAEN aferente activităților care sunt
  eligibile la finanțare în cadrul Programului Start-up Nation România
  n.c.a.: neclasificate altundeva
  ClasăCAEN Rev.2 Producție (industrie prelucrătoare)Industrii creative + cod 6201 ITServicii Comerț
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii[v]
  0710 Extracția minereurilor feroase [v]
  0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase [v]
  0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietreipentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei [v]
  0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului [v]
  0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și îngrășămintelor naturale [v]
  0893 Extracția sării [v]
  0899 Alte activități extractive n.c.a. [v]
  1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre [v]
  1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) [v]
  1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor [v]
  1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor [v]
  1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume [v]
  1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. [v]
  1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor [v]
  1052 Fabricarea înghețatei [v]
  1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilorși a produselor proaspete de patiserie [v]
  1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie [v]
  1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare [v]
  1081 Fabricarea zahărului [v]
  1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase [v]
  1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei [v]
  1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor[v]
  1085 Fabricarea de mâncăruri preparate [v]
  1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice [v]
  1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a [v]
  1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie [v]
  1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate [v]
  1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile [v]
  1320 Producția de țesături [v]
  1330 Finisarea materialelor textile [v]
  1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare [v]
  1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) [v]
  1393 Fabricarea de covoare și mochete [v]
  1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase [v]
  1395 Fabricarea de textile nețesute și articoledin acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte [v]
  1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile [v]
  1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. [v]
  1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte dinpiele [v]
  1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru [v]
  1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) [v]
  1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp[v]
  1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a [v]
  1420 Fabricarea articolelor din blană [v]
  1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie [v]
  1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte [v]
  1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor [v]
  1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament [v]
  1520 Fabricarea încălțămintei [v]
  1610 Tăierea și rindeluirea lemnului [v]
  1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn [v]
  1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri[v]
  1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții [v]
  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn [v]
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite [v]
  1711 Fabricarea celulozei [v]
  1712 Fabricarea hârtiei și cartonului [v]
  1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton [v]
  1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc șisanitar, din hârtie sau carton [v]
  1723 Fabricarea articolelor de papetărie [v]
  1724 Fabricarea tapetului [v]
  1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. [v]
  1811 Tipărirea ziarelor [v]
  1812 Alte activități de tipărire n.c.a. [v]
  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire [v]
  1814 Legătorie și servicii conexe [v]
  1820 Reproducerea înregistrărilor [v]
  2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților [v]
  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază [v]
  2014 Fabricarea altor produse chimice organice,de bază [v]
  2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase [v]
  2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare [v]
  2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare [v]
  2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produseagrochimice [v]
  2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cerneliitipografice și masticurilor [v]
  2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și aproduselor de întreținere [v]
  2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) [v]
  2052 Fabricarea cleiurilor [v]
  2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol)[v]
  2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale [v]
  2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază[v]
  2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice [v]
  2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor [v]
  2219 Fabricarea altor produse din cauciuc [v]
  2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic [v]
  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic [v]
  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții [v]
  2229 Fabricarea altor produse din material plastic [v]
  2311 Fabricarea sticlei plate [v]
  2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate [v]
  2313 Fabricarea articolelor din sticlă [v]
  2314 Fabricarea fibrelor din sticlă [v]
  2319 Fabricarea de sticlărie tehnică [v]
  2320 Fabricarea de produse refractare [v]
  2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică [v]
  2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă [v]
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental [v]
  2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică [v]
  2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică [v]
  2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică [v]
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. [v]
  2351 Fabricarea cimentului [v]
  2352 Fabricarea varului și ipsosului [v]
  2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții [v]
  2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții [v]
  2363 Fabricarea betonului [v]
  2364 Fabricarea mortarului [v]
  2365 Fabricarea produselor din azbociment [v]
  2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos [v]
  2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei [v]
  2391 Fabricarea de produse abrazive [v]
  2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. [v]
  2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje [v]
  2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel [v]
  2431 Tragere la rece a barelor [v]
  2432 Laminare la rece a benzilor înguste [v]
  2433 Producția de profile obținute la rece [v]
  2434 Trefilarea firelor la rece [v]
  2441 Producția metalelor prețioase [v]
  2442 Metalurgia aluminiului [v]
  2443 Producția plumbului, zincului și cositorului [v]
  2444 Metalurgia cuprului [v]
  2445 Producția altor metale neferoase [v]
  2451 Turnarea fontei [v]
  2452 Turnarea oțelului [v]
  2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare [v]
  2454 Turnarea altor metale neferoase [v]
  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice[v]
  2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal [v]
  2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală [v]
  2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice [v]
  2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) [v]
  2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor [v]
  2561 Tratarea și acoperirea metalelor [v]
  2562 Operațiuni de mecanică generală [v]
  2571 Fabricarea produselor de tăiat [v]
  2572 Fabricarea articolelor de feronerie [v]
  2573 Fabricarea uneltelor [v]
  2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel [v]
  2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal [v]
  2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri [v]
  2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri șișaibe [v]
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.[v]
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) [v]
  2612 Fabricarea altor componente electronice [v]
  2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice [v]
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații [v]
  2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum [v]
  2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație [v]
  2652 Producția de ceasuri [v]
  2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie [v]
  2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice [v]
  2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor [v]
  2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice [v]
  2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității [v]
  2720 Fabricarea de acumulatori și baterii [v]
  2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică [v]
  2732 Fabricarea altor fire și cabluri electriceși electronice [v]
  2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice [v]
  2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat [v]
  2751 Fabricarea de aparate electrocasnice [v]
  2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice [v]
  2790 Fabricarea altor echipamente electrice [v]
  2811 Fabricarea de motoare și turbine [v]
  2812 Fabricarea de motoare hidraulice [v]
  2813 Fabricarea de pompe și compresoare [v]
  2814 Fabricarea de articole de robinetărie [v]
  2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie [v]
  2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor [v]
  2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat [v]
  2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelorși a echipamentelor periferice) [v]
  2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric [v]
  2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație șifrigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic [v]
  2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. [v]
  2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere [v]
  2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor- unelte pentru prelucrarea metalului [v]
  2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. [v]
  2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie [v]
  2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții [v]
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului [v]
  2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei [v]
  2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului [v]
  2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului [v]
  2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. [v]
  2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier [v]
  2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci [v]
  2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule [v]
  2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentruautovehicule și pentru motoare de autovehicule [v]
  3011 Construcția de nave și structuri plutitoare [v]
  3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și deagrement [v]
  3020 Fabricarea materialului rulant [v]
  3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale [v]
  3091 Fabricarea de motociclete [v]
  3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi [v]
  3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. [v]
  3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine [v]
  3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării [v]
  3103 Fabricarea de saltele și somiere [v]
  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. [v]
  3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase [v]
  3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare [v]
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale [v]
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport [v]
  3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor [v]
  3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice [v]
  3291 Fabricarea măturilor și periilor [v]
  3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. [v]
  3311 Repararea articolelor fabricate din metal [v]
  3312 Repararea mașinilor [v]
  3313 Repararea echipamentelor electronice și optice [v]
  3314 Repararea echipamentelor electrice [v]
  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor [v]
  3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale [v]
  3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. [v]
  3319 Repararea altor echipamente [v]
  3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale [v]
  3600 Captarea, tratarea și distribuția apei [v]
  3700 Colectarea și epurarea apelor uzate [v]
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase [v]
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase [v]
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase CU EXCEPȚIA PRODUCȚIEI DE ÎNLOCUITORI DE COMBUSTIBILI ȘI BIOGAZ [v]
  3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase CU EXCEPȚIA DEȘEURILOR NUCLEARE RADIOACTIVE [v]
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor [v]
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate [v]
  3900 Activități și servicii de decontaminare [v]
  4110 Dezvoltare promovare imobiliară [v]
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale [v]
  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor [v]
  4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane [v]
  4213 Construcția de poduri și tuneluri [v]
  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide [v]
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații [v]
  4291 Construcții hidrotehnice [v]
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. [v]
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor [v]
  4312 Lucrări de pregătire a terenului [v]
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții [v]
  4321 Lucrări de instalații electrice [v]
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat [v]
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții [v]
  4331 Lucrări de ipsoserie [v]
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie [v]
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților [v]
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri [v]
  4339 Alte lucrări de finisare [v]
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții [v]
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. [v]
  4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) [v]
  4519 Comerț cu alte autovehicule [v]
  4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor [v]
  4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule [v]
  4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule [v]
  4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor [v]
  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat CU EXCEPȚIA TUTUNULUI [v]
  4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor [v]
  4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii [v]
  4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate [v]
  4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor [v]
  4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselordin carne [v]
  4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile [v]
  4634 Comerț cu ridicata al băuturilor CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE [v]
  4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase [v]
  4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente [v]
  4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște [v]
  4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun - CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE ȘI TUTUNULUI [v]
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile [v]
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei [v]
  4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electricede uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor [v]
  4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere [v]
  4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmeticeși de parfumerie [v]
  4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice [v]
  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat [v]
  4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor [v]
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc [v]
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui [v]
  4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații [v]
  4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor [v]
  4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte [v]
  4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții [v]
  4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusutși de tricotat [v]
  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou [v]
  4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou [v]
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente [v]
  4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare [v]
  4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalațiisanitare și de încălzire [v]
  4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice [v]
  4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare [v]
  4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor [v]
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat [v]
  4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă deproduse alimentare, băuturi și tutun CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE ȘI TUTUNULUI[v]
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă deproduse nealimentare [v]
  4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate [v]
  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate [v]
  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate [v]
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate [v]
  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate CU EXCEPȚIA BĂUTURILOR ALCOOLICE [v]
  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate [v]
  4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate [v]
  4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate [v]
  4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate [v]
  4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate [v]
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate [v]
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate [v]
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate [v]
  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate [v]
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate[v]
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate [v]
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate