REGULAMENT din 31 mai 2013 pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 15 iulie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 34 din 31 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 427 din 15 iulie 2013.
  Notă
  Redăm, mai jos, prevederile art. II, IV și V din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019:  +  Articolul II(1) Pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale puse în funcțiune înainte de 15 iulie 2013 și incluse în anexele aferente condițiilor de valabilitate asociate licențelor, titularii licențelor de operare au obligația de a transmite la ANRE informațiile în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE, până la data de 31 decembrie 2019.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) fac referire, în funcție de activitate, după caz, la:1. localizarea conductei (județ, localitate, stradă);2. numărul imobilului - pentru racord;3. tipul obiectivului - conductă, racord;4. materialul - PE80, PE100, OL;5. diametrul - exterior pentru PE, nominal pentru OL;6. regimul de presiune - ÎP, MP, RP, JP;7. lungimea;8. tipul stației - uscare, măsurare, reglare, reglare-măsurare, comprimare;9. capacitatea maximă proiectată a stației;10. anul punerii în funcțiune a conductei/racordului.  +  Articolul IVAutorizațiile de înființare a instalațiilor GNC/GNCV și licențele de furnizare GPL, GNC/GNCV își încetează valabilitatea în condițiile legii.  +  Articolul VSolicitările depuse la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizațiile de înființare și licențele prevăzute la art. 6 și 7 în condițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și ale prezentului regulament.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2(1) În vederea acordării, modificării, suspendării sau retragerii autorizațiilor de înființare și a licențelor prevăzute la art. 6 și 7, prezentul regulament se aplică de către:a) ANRE, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2);b) solicitanți, care pot fi: (i) operatorii economici;(ii) unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora;(iii) persoanele fizice din Uniunea Europeană, în condițiile prezentului regulament.(2) Operatorii prevăzuți la alin. (1) lit. b) pct. (i) pot fi:a) români;b) străini, cu sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;c) străini, alții în afara celor prevăzuți la lit. b). (la 21-01-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 3Prezentul regulament nu se aplică solicitanților care solicită acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea de autorizații în vederea proiectării și executării lucrărilor în sectorul gazelor naturale. (la 21-01-2019, sintagma: operatorilor economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 4Solicitarea acordării/modificării/suspendării/ retragerii autorizației de înființare și/sau a licenței este responsabilitatea solicitanților prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b), care trebuie să acționeze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament. (la 21-01-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 5Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Legea nr. 123/2012; lista cuprinzând abrevierile folosite este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Tipuri de autorizații de înființare și licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 6ANRE emite autorizații pentru înființarea de noi:a) conducte de alimentare din amonte aferente activității de producție a gazelor naturale;b) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite;c) instalații de producere a biogazului/biometanului;d) sisteme de transport al gazelor naturale;e) sisteme de distribuție a gazelor naturale;f) instalații de gaz natural lichefiat (GNL);g) instalații de gaz natural comprimat (GNC) și instalații de gaz natural comprimat pentru vehicule (GNC/GNCV); (la 24-10-2014, Lit. g) a art 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, și de pct. 1 al art. I din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019, dispozițiile cu privire la gaze petroliere lichefiate GPL și la gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV din cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se abrogă.
  h) sisteme de distribuție închise;i) magistrale directe.
   +  Articolul 7ANRE emite licențe în sectorul gazelor naturale pentru desfășurarea activităților de:a) furnizare de:(i) gaze naturale;(ii) biogaz/biometan;(iii) GNL;(iv) GNC/GNCV; (la 24-10-2014, Pct. (iv), lit. a) a art 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) (v) gaz petrolier lichefiat (GPL); Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019, dispozițiile cu privire la gaze petroliere lichefiate GPL și la gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV din cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se abrogă.
  b) operare a:(i) sistemului de transport;(ii) sistemului de distribuție;(iii) sistemului de înmagazinare;(iv) conductelor de alimentare din amonte aferente producției;(v) terminalului GNL;(vi) sistemului de distribuție închis;(vii) abrogat; (la 24-10-2014, Pct. (vii), lit. b) a art 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014. ) c) administrare a piețelor centralizate.d) trader de gaze naturale. (la 21-01-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Capitolul III Regimul autorizațiilor de înființare și al licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Proceduri, termene și condiții de acordare a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 8(1) Pentru acordarea/modificarea unei autorizații de înființare/licențe, solicitanții depun la sediul ANRE o cerere, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în prezentul regulament. (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 8 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Operatorul economic străin, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c), poate solicita acordarea de autorizații de înființare/licențe numai dacă are stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizației de înființare/licenței, necesar desfășurării activităților. (la 21-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 8 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) Cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele comune și specifice, se înregistrează la ANRE; acestea se transmit la ANRE în format hârtie și în format electronic pe suport CD/DVD pentru fiecare solicitare de autorizație de înființare/licență; anexele nr. 4-6 se transmit în format electronic editabil. (la 21-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 8 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) În cazul în care, la data transmiterii cererii conform prevederilor alin. (1), solicitantul deține autorizație de înființare/licență emisă de ANRE, acesta poate solicita, în scris, utilizarea documentelor comune/specifice menționate în prezentul regulament, deja depuse, sub condiția completării acestora, în situația în care au intervenit modificări/actualizări ale unor documente și a transmiterii unei declarații pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele în cauză sunt valabile. (la 21-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 8 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (5) Nu pot primi autorizație de înființare/licență solicitanții aflați în procedura falimentului și nici solicitanții cărora le-a fost retrasă sau suspendată o autorizație/licență într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, pentru motive imputabile acestora.(6) Un operator economic străin prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b), care solicită acordarea licenței de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale, poate desfășura în România aceste activități fără să dețină licență acordată de ANRE, dacă acesta deține o licență valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului respectiv, și dacă declară pe propria răspundere că respectă normele tehnice și comerciale din România aplicabile pentru acea activitate. (la 21-01-2019, Articolul 8 din Secțiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (7) În situația prevăzută la alin. (6), ANRE emite o decizie în condițiile și cu respectarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene. (la 21-01-2019, Articolul 8 din Secțiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (8) În situația în care solicitantul nu deține documentele specifice solicitate pentru acordarea/modificarea autorizației de înființare/licenței, acesta poate transmite documente înlocuitoare, inclusiv raport/rapoarte de expertiză tehnică întocmit/întocmite de expert/experți tehnic/tehnici atestat/atestați ANRE aferent/aferente obiectivelor din sectorul gazelor naturale care fac obiectul solicitării. (la 21-01-2019, Articolul 8 din Secțiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 8^1(1) ANRE emite persoanelor fizice numai autorizații pentru înființarea de noi instalații de producere a biogazului/biometanului, respectiv numai licențe pentru desfășurarea activității de furnizare de biogaz/biometan.(2) Persoanele fizice solicitante trebuie să dovedească ANRE că îndeplinesc condițiile stabilite de legislația în domeniu privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice.(3) La cererea unei persoane fizice străine de acordare/ modificare/prelungire a unei autorizații de înființare/licențe prevăzute la alin. (1), aceasta anexează și copia pașaportului și a actelor din care rezultă reședința în România. (la 21-01-2019, Secțiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 9(1) ANRE analizează documentația depusă de solicitant conform prevederilor prezentului regulament și, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoștință completările sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.(2) Abrogat. (la 21-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) Toată documentația necesară acordării/modificării/ suspendării/retragerii autorizației de înființare/licenței se poate transmite în format electronic, certificată cu semnătură electronică ce aparține solicitantului, prin intermediul unui portal pus la dispoziție de ANRE în acest scop. (la 21-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 9 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Solicitantul are obligația de a completa documentația conform observațiilor transmise de ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării. (la 21-01-2019, sintagma: Operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4^1) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4), analizarea documentației se reia după transmiterea de către solicitant a tuturor documentelor solicitate conform observațiilor transmise de ANRE, dar nu mai mult de 6 luni de la data înregistrării solicitării, dată la care intervin clasarea solicitării și notificarea solicitantului în acest sens. (la 21-01-2019, Articolul 9 din Secțiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (5) În perioada de analiză a documentației, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor, ANRE poate decide:a) invitarea, la sediul ANRE, a reprezentanților împuterniciți ai solicitantului, pentru clarificarea aspectelor referitoare la documentele depuse;b) verificarea și certificarea conformității unor documente/documentații specifice prin intermediul compartimentelor din cadrul ANRE, la solicitarea direcției generale de specialitate;c) verificarea la fața locului a situației/documentelor existente, prin intermediul direcției generale de specialitate și, după caz, în colaborare cu direcția generală de control; concluziile și/sau constatările rezultate în urma discuțiilor și/sau a verificărilor se înscriu într-un document semnat de reprezentanții ANRE și ai solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Documente comune solicitate pentru toate tipurile de autorizații de înființare și de licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 10(1) Cererea privind acordarea autorizației de înființare/licenței este însoțită de următoarele documente:a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de solicitant/reprezentantul legal al solicitantului, care să cuprindă informații de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social/profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerțului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociații/acționarii solicitantului, persoana/ persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conțină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația de înființare/licența, sucursale/subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România sau alte documente similare emise de autorități competente, după caz; (la 21-01-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) copii de pe actele de identitate și curriculum vitae pentru reprezentantul legal/administrator/director general - experiență de minimum 2 ani în activități manageriale, iar pentru responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale - experiență de minimum 5 ani în conducerea/coordonarea activităților specifice din sectorul gazelor naturale; cerința privitoare la responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale este aplicabilă numai pentru activitățile precizate la art. 7 lit. b).(2) Solicitanții străini prezintă documentele justificative emise de organele competente din țara de origine, care să corespundă cerințelor precizate la alin. (1), în traducere autorizată. (la 21-01-2019, sintagma: Operatorii economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) În situația în care un solicitant solicită simultan mai multe autorizații de înființare/licențe, documentele comune precizate la alin. (1) se depun într-un singur exemplar. (la 21-01-2019, sintagma: operator economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Abrogat. (la 21-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 10 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Documente specifice solicitate pentru toate tipurile de autorizații de înființare și de licențe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 11(1) La solicitarea autorizației de înființare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale sau a autorizației de înființare a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente activității de înmagazinare a gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice: (la 21-01-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) a) copie de pe acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislației specifice incidente;a^1) în cazul solicitanților care nu sunt titulari de licență, este necesară copia contractului de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepție și punere în funcțiune a:(i) conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, încheiat cu un titular de licență de operare a conductelor de alimentare din amonte, care are o experiență similară de minimum 3 ani;(ii) instalațiilor tehnologice de suprafață aferente activității de înmagazinare a gazelor naturale, încheiat cu un titular de licență de operare a sistemului de înmagazinare subterană, care are o experiență similară de minimum 3 ani; (la 21-01-2019, Alineatul (1) al Articolului 11 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;c) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;d) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/directorului general/administratorului a solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;g) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera g) din Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2) La solicitarea acordării autorizației de înființare a sistemului de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie a contractului de concesiune încheiat conform prevederilor legale specifice incidente;b) copie de pe contractul de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepția și punerea în funcțiune a sistemului, încheiat cu un titular de licență de transport, ce are o experiență similară de minimum 3 ani, în cazul solicitanților care nu sunt titulari de licență de transport al gazelor naturale; (la 21-01-2019, sintagma: operatorilor economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;d) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 5; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;g) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) La solicitarea acordării autorizației de înființare a sistemului de distribuție, a sistemului de distribuție închis sau a magistralei directe de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) în funcție de solicitare, copie a:(i) contractului de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale sau asimilate pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale; (la 21-01-2019, Punctul (i) din Litera a) , Alineatul (3) , Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (ii) documentelor conform prevederilor art. 139 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție închis;(iii) avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale și de emitere a avizelor conforme pentru solicitanții din sectorul gazelor naturale, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a magistralei directe; (la 21-01-2019, sintagma: operatorii economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (la 27-11-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 11 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 ) b) copie de pe contractul de asistență tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licență de distribuție a gazelor naturale ce are o experiență similară de minimum 3 ani, în cazul solicitanților care nu sunt titulari de licență de distribuție a gazelor naturale; (la 21-01-2019, sintagma: operatorilor economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, a obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;d) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;e) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul aflat în amonte, la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;f) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 6; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;h) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) La solicitarea acordării autorizației de înființare a instalațiilor de producere a biogazului/biometanului sau a instalațiilor GNL, GNC/GNCV, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice: (la 24-10-2014, Partea introductivă a alin. (4) al art 11 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) a) schema tehnologică, cuprinsă în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizația de înființare;b) planul de ansamblu ce conține obiectivele pentru care se solicită autorizația de înființare, conținut în documentația tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidențierea limitelor administrative ale localităților pe teritoriul cărora se amplasează acestea;c) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentației tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerințele cuprinse în avizul tehnic de racordare;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) e) informații privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizația de înființare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE;f) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 11 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019, dispozițiile cu privire la gaze petroliere lichefiate GPL și la gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV din cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se abrogă.
   +  Articolul 12(1) La solicitarea acordării licenței de furnizare a gazelor naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice: (la 24-10-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art 12 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, din care să rezulte:(i) atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor angajate în activitățile aferente furnizării de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL; (la 24-10-2014, Pct. (i), lit. a), alin. (1) al art 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) (ii) existența unui sistem de comunicare cu clienții;(iii) existența unui sistem de colectare și de rezolvare a reclamațiilor clienților; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) a^1) lista sediilor solicitantului, în care urmează a se desfășura activitatea aferentă furnizării de gaze naturale, precum și lista punctelor unice de contact, de informare și relații cu clienții; (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) documente din care să rezulte că solicitantul dispune de o sumă de bani cel puțin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate ca furnizor de gaze naturale, biogaz/biometan sau GNL, dar nu mai puțin de 100.000 euro pentru gaze naturale și GNL, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:(i) capitaluri proprii a căror valoare se calculează pe baza datelor din ultima balanță de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale pe care solicitantul le comunică organelor fiscale;(ii) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază solicitantul, conform documentelor financiare justificative în acest sens;(iii) resurse financiare pe care asociații și/sau acționarii solicitantului le pun la dispoziția acestuia prin contracte de finanțare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoțite de documente financiare justificative; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind cantitățile estimate a fi furnizate în anul în care se acordă licența și, respectiv, în primele 12 luni de activitate, exprimate în MWh pentru gaze naturale, biogaz/biometan și în tone pentru GNL. (la 21-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) d) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019, dispozițiile cu privire la gaze petroliere lichefiate GPL și la gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV din cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se abrogă.
  (2) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor. (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia, pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție pentru care sunt responsabili, dețin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) e) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, în format electronic; (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul de înregistrare a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Punctul 7. din Litera g) , Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 7^1. data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie a autorizației de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic;i) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) j) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie a regulamentului de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale sistemului de transport;(iv) acces și racordare la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia, pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție pentru care sunt responsabili, dețin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se acordă licența, exprimată în MWh; (la 21-01-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) d) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta și detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fișier XML, conform schemei puse la dispoziție de către ANRE; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, în format electronic; (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) h) informații în sistem național de coordonate stereografic 1970, în concordanță cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul de înregistrare a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Punctul 7. din Litera h) , Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 7^1. data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.)i) copie a autorizației de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic;j) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera j) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) La solicitarea acordării licenței de operare a sistemului de distribuție sau a sistemului de distribuție închis, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice: (la 24-10-2014, Partea introductivă a alin. (4) al art 12 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014. ) a) copie a regulamentului de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanței, din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale sistemului de distribuție;(iv) acces și racordare la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;(vi) asigurarea evidenței verificărilor și reviziilor instalațiilor de utilizare; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia, pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție pentru care sunt responsabili, dețin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se acordă licența, exprimată în MWh; (la 21-01-2019, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) d) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera d) din Alineatul (4), Articolul 12, Sectiunea a 3-a, Capitolul III a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) e) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, după caz, în format electronic; (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) h) informații în sistem național de coordonate stereografic 1970, în concordanță cu schema de calcul hidraulic, care să cuprindă grafic fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic, cu atașarea ca atribute a datelor:1. localizare (județ, localitate, stradă);2. nr. imobil - pentru branșament;3. tip obiectiv - conductă, branșament;4. material - PE80, PE100, OL;5. diametru - exterior pentru PE, nominal pentru OL;6. regim de presiune - ÎP, MP, RP, JP;7. lungime;8. tip stație - SR, SM, SRS, SRM;9. capacitate maximă proiectată a stației;10. numărul de înregistrare a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Punctul 10. din Litera h) , Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 10^1. data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 11. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;12. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)i) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera i) din Alineatul (4) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (5) La solicitarea acordării licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, sau a normelor proprii de asigurare a mentenanței din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) acces și racordare la sistem;(iv) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor;(v) asigurarea evidenței verificărilor și reviziilor instalațiilor de utilizare racordate direct la conductele de alimentare din amonte; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia, pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție pentru care sunt responsabili, dețin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; datele prevăzute în anexa nr. 4 se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE; (la 21-01-2019, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) e) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, în format electronic; (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare ori, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip stație - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul de înregistrare a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Punctul 7. din Litera g) , Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 7^1. data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie de pe autorizația de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenței, în format electronic;i) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera i) din Alineatul (5) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (6) La solicitarea acordării licenței de operare a terminalelor GNL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, ori după normele proprii de asigurare a mentenanței din care să rezulte că sunt incluse cel puțin următoarele activități:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(ii) sesizări, reclamații și intervenții;(iii) verificări și revizii ale instalațiilor tehnologice de suprafață aferente terminalelor GNL;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentațiilor și/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepțiilor și punerea în funcțiune a lucrărilor; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităților prevăzute la lit. a), din care să rezulte experiența profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani și faptul că aceștia, pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție pentru care sunt responsabili, dețin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera c) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenței, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta și în format fișier XML conform schemei puse la dispoziție de către ANRE; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) e) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera e) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) copia procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, în format electronic; (la 21-01-2019, Litera f) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) g) informații în sistemul național de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau stație din proiectul tehnic aflate după robinetul de secționare amplasat la ieșirea din instalația de condiționare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condițiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu atașarea ca atribute a datelor:1. tipul obiectivului - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tipul stației - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul de înregistrare a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Punctul 7. din Litera g) , Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 7^1. data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; (la 21-01-2019, Litera g) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completata de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcțiune a obiectivelor.9. valoare contabilă - lei.(Informațiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fișiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.)h) copie de pe autorizația de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenței, în format electronic;i) Abrogată. (la 21-01-2019, Litera i) din Alineatul (6) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (7) La solicitarea acordării licenței de administrare a pieței centralizate, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, din care rezultă:1. atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în activitățile aferente administrării piețelor centralizate de gaze naturale;2. existența unui sistem de comunicare cu clienții;3. existența unui sistem de depunere a clarificărilor și soluționare a contestațiilor clienților; (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) documente din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilități din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, de cel puțin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României, valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenței;c) document prin care se prezintă descrierea piețelor centralizate de gaze naturale pe care solicitantul intenționează să le administreze în baza licenței;d) lista cuprinzând sistemele și aplicațiile informatice capabile să asigure organizarea și administrarea piețelor centralizate angro de gaze naturale, aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul organizării și administrării piețelor centralizate de gaze naturale prevăzute la lit. c), cu precizări privind deținerea drepturilor de utilizare a acestora; (la 21-01-2019, Litera d) din Alineatul (7) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) e) regulamentul solicitantului de tranzacționare pentru produsele care fac obiectul solicitării; (la 21-01-2019, Litera e) din Alineatul (7) , Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) f) Abrogată. (la 05-07-2018, Litera f) din Alineatul (7) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) g) descrierea funcțională a aplicației informatice integrate specializate, prin care se realizează separarea activităților care fac obiectul licenței prin contabilitatea de gestiune și rapoarte care reflectă modul de alocare a veniturilor și cheltuielilor aferente fiecărei activități conform situațiilor financiare anuale, precum și ultima balanță încheiată; (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) h) copia documentului de certificare a sistemelor informatice utilizate conform unui standard internațional ce conține cerințele pentru un sistem de management al securității informațiilor, astfel încât să confirme capabilitatea organizației de a evalua riscurile privind securitatea informațiilor și de a implementa măsuri de control pentru a putea asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor; (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) i) copia documentului de certificare a sistemului de management utilizat conform unui standard internațional care să demonstreze capabilitatea sa de a furniza produse și servicii care să îndeplinească atât cerințele clienților, cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile; (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) j) copia contractului încheiat cu un auditor independent pentru auditarea situațiilor financiare, în termen de valabilitate; (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care își asumă, pe toată perioada de valabilitate a licenței:(i) punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind situațiile financiare anuale și raportul auditorilor;(ii) respectarea obligativității transmiterii la ANRE a rapoartelor conform reglementărilor în vigoare;(iii) respectarea reglementărilor și condițiilor stabilite prin licența acordată de către ANRE; (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) l) copia situațiilor financiare anuale și raportul auditorilor puse la dispoziția publicului de solicitant, conform prevederilor art. 146 alin. (2^1) lit. f) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 12 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (8) La solicitarea acordării licenței de trader de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoțite de următoarele documente specifice:a) copie de pe regulamentul de organizare și funcționare a solicitantului, integral sau în extras, din care să rezulte atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor angajate în activitatea de trader de gaze naturale;b) lista sediilor solicitantului, în care urmează a se desfășura activitatea traderului de gaze naturale;c) documente din care să rezulte că solicitantul dispune de o sumă de bani cel puțin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate ca trader de gaze naturale, dar nu mai puțin de 100.000 euro, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:(i) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor din ultima balanță de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;(ii) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază solicitantul conform documentelor financiare justificative în acest sens;(iii) resurse financiare pe care asociații și/sau acționarii solicitantului le pun la dispoziția acestuia prin contracte de finanțare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoțite de documente financiare justificative;d) declarația scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind cantitățile de gaze naturale estimate a fi furnizate în anul în care se acordă licența și, respectiv, în primele 12 luni de activitate, exprimate în MWh. (la 21-01-2019, Articolul 12 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Secţiunea a 4-a Termene de valabilitate a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 13(1) După verificarea documentației depuse, ANRE întocmește un raport prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de acordare/modificare a autorizației de înființare/licenței.(2) În raportul de acordare se precizează durata de valabilitate propusă pentru autorizația de înființare/licență, după cum urmează:a) pentru autorizațiile de înființare prevăzute la art. 6 sau licențele prevăzute la art. 7 lit. b) pct. (i)-(iv) termenul de valabilitate se corelează cu durata prevăzută în contractul în baza căruia se desfășoară activitatea, respectiv:(i) contractul de concesiune sau contractul de asociere încheiat cu autoritatea locală; termenul de valabilitate se prelungește în cazul în care durata de realizare a lucrărilor este modificată prin acte adiționale la aceste contracte;(ii) acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislației specifice incidente;b) licențele prevăzute la art. 7 lit. a), lit. b) pct. (v)-(vi), lit. c) și d) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 25 de ani. (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) Raportul prevăzut la alin. (1) se prezintă, în vederea aprobării sau respingerii, Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 14(1) Titularul autorizației de înființare/licenței are dreptul de a solicita prelungirea valabilității acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situație solicitantul trebuie să țină cont de durata analizării de către ANRE a solicitării, precum și de periodicitatea ședințelor Comitetului de reglementare astfel încât să fie asigurată continuitatea valabilității autorizației de înființare/licenței.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul transmite ANRE o cerere întocmită conform modelului din anexa nr. 2 însoțită de: (la 21-01-2019, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 14 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) a) certificatul constatator precizat la art. 10 alin. (1) lit. a);b) copia documentului prin care a fost achitat tariful de analiză a cererii de prelungire a valabilității autorizației de înființare/licenței, conform tarifelor aprobate de ANRE; acest tarif nu se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizației de înființare/licenței. (la 21-01-2019, Litera b) a Alineatului (2) din Articolul 14 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 5-a Aprobarea solicitării privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 15(1) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizației de înființare/licenței, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentației complete de către solicitant. (la 27-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 ) (2) Acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizației de înființare/licenței se face prin decizie a președintelui ANRE.  +  Articolul 16(1) În situațiile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ANRE are dreptul să desemneze un alt operator economic, titular al unei licențe similare, pentru desfășurarea activității, ținând cont de prevederile Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ANRE emite o decizie privind desemnarea pentru preluarea operării sistemului de distribuție operatorului economic desemnat, însoțită de anexele D1 și D2 prevăzute în Condițiile-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-01-2019, Articolul 16 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 21-01-2019, Articolul 17 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 18Condițiile de valabilitate aferente autorizațiilor de înființare/licențelor conțin, după caz, următoarele prevederi principale:a) drepturile și obligațiile conferite de autorizația de înființare/licență; (la 21-01-2019, Litera a) din Articolul 18 , Secțiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) condiționările, limitările și restricțiile privind continuitatea și regimul de funcționare a obiectivelor autorizate;c) datele tehnice privind obiectivul autorizat;d) obligativitatea titularilor de autorizații de înființare/licențe de a furniza informații către ANRE, referitoare la activitatea desfășurată în sectorul gazelor naturale, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor și altele asemenea, specificate de ANRE și/sau reglementările în vigoare.  +  Articolul 19(1) Autorizațiile de înființare și licențele se înregistrează de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE într-un registru electronic, iar înregistrarea se face în ordinea emiterii lor.(2) Numărul autorizației de înființare/licenței este numărul de ordine din acest registru.(3) Modelul de autorizație de înființare/licență este prezentat în anexa nr. 8.  +  Articolul 20Autorizația de înființare/licența se eliberează într-un exemplar, fiind transmisă de ANRE titularului, iar o copie se atașează la raportul prevăzut la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 21(1) Abrogat. (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 21 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Abrogat. (la 21-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 21 , Secțiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) Abrogat. (la 21-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 21 , Secțiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Deciziile președintelui ANRE privind acordarea/refuzul acordării autorizației de înființare/licenței pot fi atacate la instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.
   +  Capitolul IV Procedura de modificare a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 22(1) La cererea titularilor sau din proprie inițiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor eliberate, în următoarele situații:a) când se impune actualizarea parametrilor tehnici precizați în autorizația de înființare/licență;b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație de înființare/licență prin divizare, fuziune, transformare, ale denumirii, ale sediului, ale capitalului social sau ale patrimoniului;c) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor de înființare/licențelor sau evenimente care afectează substanțial ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activităților autorizate/licențiate.(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor se face din inițiativa ANRE, cu respectarea egalității de tratament a titularilor și în raport cu natura situației care a determinat modificarea; ANRE comunică în scris titularilor de autorizație de înființare/licență modificările survenite.(2^1) Titularul autorizației de înființare/licenței notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:a) activele corporale destinate activităților autorizate prin autorizația de înființare/licență se vor transmite sau vor aparține altei/altor persoane;b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare și de distribuție a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale încheiate cu autoritățile locale, asimilate contractelor de concesiune sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanți. (la 21-01-2019, sintagma: operator/operatori economic/economici a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (la 05-07-2018, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) (2^2) Notificarea prevăzută la alin. (2^1) se transmite cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/transformarea își produce efectele. (la 05-07-2018, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) (2^3) Efectuarea operațiunilor menționate la alin. (2^1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul autorizației de înființare/licenței. ANRE va comunica titularului autorizației de înființare/licenței modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul autorizației de înființare/licenței. (la 05-07-2018, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) (2^4) Titularul autorizației de înființare/licenței transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2^3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului. (la 05-07-2018, Articolul 22 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) (3) După primirea solicitării prevăzute la alin. (2^4), ANRE examinează situația nou-creată și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, modificarea corespunzătoare a autorizațiilor de înființare/licențelor, eliberând autorizații sau licențe cu un conținut modificat. (la 05-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) (4) În cazul în care, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul autorizației de înființare/licenței solicită ANRE transferul autorizației de înființare/licenței către un alt solicitant; în acest caz, solicitantul către care se face transferul trebuie să solicite ANRE acordarea/modificarea autorizației de înființare/licenței corespunzătoare și să depună documentele comune prevăzute la art. 10. (la 21-01-2019, sintagma: operator economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 23(1) Titularul unei autorizații de înființare solicită modificarea acesteia după cum urmează:a) trimestrial, în situația în care obiectivele/sistemele se execută în baza unor documentații tehnice/rapoarte de expertiză/proiecte tehnice ce nu au fost cuprinse în documentația pe baza căreia i s-a acordat inițial autorizația;b) anual, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a), conform prevederilor legislației specifice incidente.(2) Perioada în care titularii de autorizații de înființare solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condițiile de valabilitate a autorizației de înființare, pentru fiecare titular în parte.(3) Solicitările de modificare a autorizației de înființare trebuie să fie în corelație cu planul de investiții aprobat de către ANRE; în caz contrar, solicitantul este obligat să prezinte explicații și justificări ale investiției efectuate în afara planului de investiții aprobat. (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 24(1) Titularul unei licențe solicită modificarea acesteia după cum urmează:a) anterior punerii în funcțiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea se află amplasate într-o locație pentru care nu este acordată licență specifică;b) anual, în cazul punerii în funcțiune a unor obiective noi sau scoaterii din funcțiune a unor obiective, amplasate într-o locație pentru care este acordată licență specifică; (la 21-01-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Perioada în care titularii de licență solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condițiile de valabilitate a licenței specifice, pentru fiecare titular în parte.(2^1) Titularii licențelor de operare a sistemului de transport/distribuție al/a gazelor naturale au obligația ca până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent, să transmită la ANRE situațiile prevăzute în anexele nr. 9-12, după caz, în format electronic editabil. (la 21-01-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2^2) Titularul licenței de furnizare a gazelor naturale nu poate deține simultan și licență de trader de gaze naturale, drepturile specifice activității de trader fiind incluse în licența de furnizare a gazelor naturale pe care o deține. (la 21-01-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2^3) Titularul licenței de trader de gaze naturale nu poate furniza gaze naturale clienților finali. (la 21-01-2019, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) Abrogat. (la 27-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 22 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017 )  +  Articolul 25(1) La solicitarea de modificare a autorizației de înființare, solicitantul depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum și următoarele documente specifice:a) pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale sau pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b)-g), după caz;b) pentru sistemele de transport al gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c)-g), după caz;c) pentru sistemele de distribuție, sistemele de distribuție închise și magistralele directe de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. c)-h), după caz;d) pentru instalațiile de producere a biogazului/biometanului sau instalațiile GNC/GNCV, GNL se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (4). (la 24-10-2014, Lit. d), alin. (1) al art 25 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 103 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014, prin înlocuirea sintagmei "GNCV" cu "GNC/GNCV". ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019, dispozițiile cu privire la gaze petroliere lichefiate GPL și la gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule GNC/GNCV din cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se abrogă.
  (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
  (2) În situația în care acordul petrolier sau contractul de concesiune/asimilat se modifică, inclusiv în situația transferului, titularul acestuia are obligația de a transmite la ANRE o copie a documentului, în termen de 2 zile lucrătoare, însoțită, după caz, de solicitarea de modificare a autorizației de înființare/licenței. (la 21-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3) La solicitarea de modificare a unei licențe, solicitantul depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum și documentele specifice prevăzute la art. 12. (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) Modificarea de către ANRE a autorizației de înființare/licenței, în situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), produce efecte de la data fuziunii/divizării/transformării. (la 05-07-2018, Articolul 25 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 )
   +  Capitolul V Procedura de suspendare și de retragere a autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 26(1) În cazul în care titularul autorizației de înființare/licenței nu îndeplinește condițiile de valabilitate specifice din motive neimputabile acestuia constatate de ANRE, sesizate de către terți sau notificate de către titular, ANRE procedează după cum urmează:a) dacă situația creată se poate remedia, acordă un termen de conformare de maximum 3 luni;b) dacă la expirarea termenului precizat la lit. a) situația nu a fost remediată, solicitantul se sancționează contravențional cu avertisment și, corelativ, se suspendă autorizația de înființare/licența în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens; (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) dacă la expirarea termenului de suspendare precizat la lit. b) situația nu a fost remediată, se retrage autorizația de înființare/licența; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens.(2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate specifice din motive imputabile titularului, ANRE dispune:a) dacă situația creată se poate remedia, solicitantul se sancționează contravențional cu amendă și, corelativ, se acordă un termen de conformare de maximum 3 luni; (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) b) dacă situația nu a fost remediată, solicitantul se sancționează contravențional cu amendă și, corelativ, se suspendă autorizația de înființare/licența în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens; (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) dacă situația nu a fost remediată după expirarea termenului de suspendare, se retrage autorizația de înființare/licența; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens.(3) Suspendarea sau retragerea autorizației de înființare/licenței impune încetarea activității solicitantului conform deciziei ANRE, începând cu data precizată în aceasta. (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) În situații temeinic motivate și fără a fi periclitată siguranța tehnică, dacă activitatea afectează semnificativ interesele consumatorilor de gaze naturale, concedentul împreună cu ANRE au următoarele drepturi:a) să permită continuarea activității în perioada de suspendare a licenței;b) să prelungească lunar termenul de conformare fără a dispune suspendarea sau retragerea autorizației de înființare/licenței conform prevederilor alin. (1) și (2); la expirarea fiecărui termen de conformare, până la remedierea situației, ANRE sancționează contravențional cu amendă solicitantul, în cazul culpei acestuia; (la 21-01-2019, sintagma: operatorul economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) c) dacă autorizația de înființare/licența este acordată pentru mai multe obiective, se poate dispune suspendarea parțială a activității numai pentru obiectivele în cauză și se dispune un termen de conformare lunar;(5) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea autorizației de înființare/licenței, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care intră în vigoare la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia. (la 21-01-2019, Articolul 26 din Capitolul V a fost completat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 27(1) ANRE îi retrage titularului autorizația de înființare/licența în următoarele situații:a) în situațiile precizate la art. 26;b) în cazul decăderii din drepturi, incapacității sau falimentului titularului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă;c) la cererea motivată a titularului; în situația în care activitatea se desfășoară în baza unui contract de concesiune sau asimilat sau a unui acord petrolier, ANRE are dreptul să retragă autorizația de înființare/licența numai după ce titularul prezintă acordul partenerului de contract;d) la încetarea contractului de concesiune sau asimilat sau a acordului petrolier;e) în cazurile în care anularea de către emitent sau expirarea valabilității unuia dintre actele care au stat la baza acordării autorizației de înființare/licenței, conform prevederilor prezentului regulament, este iremediabilă, conducând la imposibilitatea desfășurării activităților permise de autorizația de înființare/licență sau a respectării condițiilor de valabilitate asociate acestora;f) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile în/sau pe care se amplasează obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sau pierderea titlului legal privind deținerea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, care conduce la imposibilitatea desfășurării activității permise de licență, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;g) în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricționare sau de interzicere a activității, hotărâri judecătorești definitive etc.) emise de o autoritate publică, ce atestă că înființarea/ operarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale sau a uneia ori a mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietății și/sau mediului înconjurător.(2) Titularul autorizației de înființare și/sau al licenței este obligat să notifice ANRE situațiile menționate la alin. (1) lit. b), d)-f), în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acestora.(3) În situația radierii unui operator economic, decizia de acordare a autorizației de înființare/licenței își încetează efectele. (la 21-01-2019, Articolul 27 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 27^1În caz de pierdere/distrugere a documentelor emise de ANRE aferente autorizației de înființare/licenței, ANRE emite titularului, la cerere, contra cost, un exemplar duplicat; cererea titularului trebuie însoțită de dovada publicării pierderii/distrugerii documentelor aferente autorizației de înființare/licenței în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 21-01-2019, Capitolul V a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 27^2Prevederile art. 26 și 27 se aplică și solicitanților, persoane juridice străine, cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare, emisă de ANRE. (la 21-01-2019, Capitolul V a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28(1) Pe toată durata de valabilitate a autorizației de înființare/licenței, titularii de autorizații de înființare/licențe au obligația de a respecta prevederile: a) Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației incidente;b) reglementărilor emise de ANRE și ale condițiilor de valabilitate-cadru și specifice asociate autorizației de înființare/ licenței, precum și ale modificărilor și completărilor aduse ulterior acestora.(2) În situația unor modificări legislative care conduc la posibilitatea desfășurării activităților autorizate/licențiate fără deținerea autorizațiilor de înființare/licențelor emise de ANRE, acestea își încetează valabilitatea. (la 21-01-2019, Articolul 28 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 29(1) ANRE percepe tarife pentru:a) analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale;b) acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale;c) emiterea unui duplicat al autorizației de înființare/licenței. (la 21-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (2) Tarifele menționate la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui ANRE.(3) La depunerea documentației de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul depune și o copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentației, conform tarifelor aprobate de ANRE.(3^1) În situația în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondență și nu se cuprinde în planul de lucru al direcției generale de specialitate. (la 21-01-2019, Articolul 29 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (3^2) În situația în care se constată că, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 8 alin. (1), tariful de analiză nu a fost achitat integral și efectiv virat în contul de destinație, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru, precum și la posibilitatea de restituire a documentelor anexate cererii. (la 21-01-2019, Articolul 29 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (4) La acordarea/modificarea autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul achită tariful de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/ licențelor în sectorul gazelor naturale, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(5) ANRE notifică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare decizia adoptată și obligațiile financiare ale acestuia, conform prevederilor alin. (4) și ale art. 30, după caz. (la 21-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRE a înștiințării privind acordarea/modificarea autorizației de înființare/licenței și a facturii emise, solicitantul va face dovada plății tarifului aferent.(7) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (6) a dovezii de achitare a tarifului poate atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRE.(8) Pentru situațiile prevăzute la art. 22 alin. (2), ANRE nu percepe tarife:a) pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor;b) de acordare/modificare a autorizațiilor de înființare/licențelor în sectorul gazelor naturale. (la 21-01-2019, Articolul 29 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 30ANRE percepe tarife/contribuții anuale de la titularii de licențe din sectorul gazelor naturale, pe toată durata de valabilitate a licenței, inclusiv pentru perioada de suspendare a acesteia, conform nivelului tarifelor/contribuțiilor aprobate prin ordin al președintelui ANRE. (la 21-01-2019, Articolul 30 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 31ANRE publică pe pagina de internet a instituției informații actualizate privind autorizațiile de înființare și licențele acordate/respinse, suspendate și/sau retrase.  +  Articolul 31^1(1) Răspunderea asupra respectării legislației în sectorul gazelor naturale, a cerințelor privind calitatea în construcții, precum și a calității lucrărilor le revine titularilor autorizațiilor de înființare și/sau a licențelor de operare. (2) Autorizarea și/sau licențierea în sectorul gazelor naturale nu conduc/nu conduce la transferul de responsabilități de la titularii de autorizații de înființare/licențe la ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.(3) Aplicarea și/sau plata oricărei amenzi contravenționale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage autorizația de înființare/licența în condițiile prezentului regulament. (la 21-01-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 31^2Numărul de înregistrare și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, numărul de inventar și valoarea contabilă se transmit numai pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale. (la 21-01-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Articolul 32Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 21-01-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )  +  Anexa nr. 1la regulament
  LISTA
  cuprinzând abrevieri
  1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei2. Abrogat. (la 21-01-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 3. Abrogat. (la 21-01-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 4. Abrogat. (la 05-07-2018, Punctul 4. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 112 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 05 iulie 2018 ) 5. PT - proiect tehnic6. NT - nod tehnologic (la 21-01-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 7. PM - panou de măsură8. PRM - post de reglare-măsurare9. PR - post de reglare10. SCV - stație de comandă vane11. SR - stație de reglare12. SM - stație de măsurare13. SRM - stație de reglare-măsurare14. SRS - stație de reglare de sector15. OL - oțel16. PE - polietilenă de înaltă densitate17. IP - înaltă presiune18. RP - redusă presiune19. MP - medie presiune19^1. JP - joasă presiune (la 21-01-2019, Anexa nr. 1 a fost completata de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) 20. GIS - Geographic Information System (sistem informatic geografic)21. XML - Extensible Markup Language (sistem extensibil de marcare)22. CD - Compact Disc23. DVD - digital versatile disc
   +  Anexa nr. 2
  CERERE
  pentru acordarea/modificarea/prelungirea autorizației de înființare/licenței în sectorul gazelor naturale
  Numărul de înregistrare la ANRE ...../..............Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)...(denumirea solicitantului).../............................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ......................., CUI ........................, cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. ......, cod poștal ........., telefon .................., fax ..................., e-mail ..........................., website ............................., reprezentată legal prin ........................., în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, solicită ....(acordarea/modificarea/prelungirea autorizației de înființare/licenței)*)./....................... .În susținerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................– .......................................................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ..........................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  *) Se completează cu tipul autorizației de înființare sau al licenței solicitate conform Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-01-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3
  - model -
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal
  Subsemnatul, ....................., reprezentant legal al solicitantului ..................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................., CUI ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;2. pentru proiectarea și executarea lucrărilor care fac obiectul autorizației de înființare, solicitantul deține un număr de instalatori autorizați în structura proprie de personal ANRE și contracte de servicii cu operatori economici autorizați ANRE, după caz, în număr suficient raportat la volumul activităților desfășurate;3. documentațiile tehnice/rapoartele de expertiză/proiectele tehnice au fost întocmite și verificate, conform prevederilor legale specifice incidente;4. pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită acordarea/modificarea autorizației de înființare, solicitantul deține toate documentele, întocmite conform cerințelor legislației în vigoare, acestea putând fi puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării și/sau verificării;5. valoarea actualizată a obiectivelor/sistemului pentru care se solicită acordarea/modificarea autorizației de înființare este de ................... lei (fără TVA);6. calendarul de execuție a lucrărilor pentru care se solicită acordarea/modificarea autorizației de înființare:
  EtapaData de începereData de finalizare

  Semnez prezenta declarație,
  .........................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ........................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ........................... (la 21-01-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  INFORMAȚII
  privind caracteristicile tehnice ale conductelor de alimentare
  din amonte aferente producției de gaze naturale/instalațiilor tehnologice
  de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale
  Tabelul nr. 1 - Conducte de aducțiune (A)/colectoare (C)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametruLungimeDebit maximPresiunea maximă admisibilă de operarePunctele de delimitare a conducteiTipul conducteiAn PIF
  [mm][km][mc/h][bar] (A)(C) 
             
  Tabelul nr. 2 - Stații de măsurare/Panouri de măsurare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieșireTipul instalației de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalații (odorizare, calorimetre, gazcromatografe etc.)An PIF
  [mc/h][bar][bar]
           
  Tabelul nr. 3 - Stații de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumire Debit maxim Presiuneade aspirațiePresiunea de refulare Caracteristici tehnice ale stațieiNr. agregateTip agregateAn PIF
  [mc/h][bar][bar]
            
  Tabelul nr. 4 - Stații de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireTipPresiuneDebit maximAn PIF
  [bar][mc/h]
         
  Tabelul nr. 5 - Caracteristici sonde
  Nr. crt.Nr. identificare sondăPerimetruTip sondăDebit [mc/h]Debit maxim
  injecție (după caz)extracție (după caz)injecțieextracție[mc/h]
          

  Semnez prezenta anexă,
  ....................................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ................. (la 21-01-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 5
  INFORMAȚII
  privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale
  Tabelul nr. 1 - Conducte (transport/tranzit)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametru LungimePresiunea maximă admisibilă de operare An PIF
  [mm][km][bar]
  Tabelul nr. 2 - Racorduri
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametru LungimePresiunea maximă admisibilă de operareAn PIF
  [mm][km][bar]
  Tabelul nr. 3 - SRMP/SM (stații de reglare măsurare predare/stații de măsurare)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieșireTipul instalației de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalații (calorimetre, gazcromatografe etc.)An PIF
  [mc/h][bar][bar]
           
  Tabelul nr. 4 - Stații de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maxim Presiunea de aspirațiePresiunea de refulare Caracteristici tehnice stațieTip agregateNr. agregateAn PIF
  [mc/h][bar][bar]
            
  Tabelul nr. 5 - Stații de comandă vane/Noduri tehnologice (SCV/NT)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumirePresiunea nominalăTipul stației (SCV/NT)An PIF
  [bar]

  Semnez prezenta anexă,
  ....................................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ................. (la 21-01-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 6la regulament
  INFORMAȚII
  privind caracteristicile tehnice ale
  obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale
  Nr.crt    Județul     Cod SIRUTA Unitate adminis-trativă de bază Cod SIRUTA Localitateaparțină- toare   Conducte BranșamenteNr. SRM/SRS    
  OL PE km buc.
   Lungime km Dn Lungime km OL PE OL PE 
  Semnez prezenta anexă,...........................Reprezentantul legal al solicitantului, (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) ...............................................(numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)Data..............
   +  Anexa nr. 7
  - model -
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal
  Subsemnatul, ......................., reprezentant legal al solicitantului .................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ........................., CUI ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:1. toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;2. pentru desfășurarea activității care face obiectul licenței, solicitantul deține un număr de instalatori autorizați ANRE în structura proprie de personal și contracte de servicii cu operatori economici autorizați ANRE, după caz, în număr suficient raportat la volumul activităților desfășurate;3. au fost respectate prevederile legale privind proiectarea, verificarea tehnică a documentației tehnice/proiectului tehnic, execuția și recepția lucrărilor în sectorul gazelor naturale;4. pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită acordarea/modificarea licenței, solicitantul deține toate documentele, întocmite conform prevederilor legale specifice incidente, iar acestea pot fi puse la dispoziția Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării sau verificării;5. valoarea obiectivului/sistemului pentru care se solicită acordarea/modificarea licenței este de ................. lei (fără TVA).
  Semnez prezenta declarație,
  .........................................
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  ........................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  Data ........................... (la 21-01-2019, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 8la regulament
  Model de licență/autorizație de înființare
  În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,se acordă ............/(denumirea solicitantului) ............ (la 21-01-2019, sintagma: operatorului economic a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 ) LICENȚA/AUTORIZAȚIA DE ÎNFIINȚAREnr. ......... din ..........pentru ............./(tipul licenței/autorizației de înființare) ......................Prezenta licență/autorizație de înființare este valabilă până la data de ..............., conform condițiilor de valabilitate asociate.....................(data eliberării)Președinte,
   +  Anexa nr. 9
  Situația privind durata de funcționare a principalelor componente
  ale sistemului de transport al gazelor naturale la sfârșitul anului ........................ (anul precedent)
  Durata de funcționare (D)Conducte de transportRacorduriTotal număr stații de reglare-măsurare/ posturi de reglare-măsurareStații de reglare-măsurare/ posturi de reglare-măsurareStații de reglare-măsurare amplasate pe conductele de tranzitStații de reglare-măsurare a gazelor naturale din importStații de protecție catodicăStații de comandă vaneStații de comprimareStații de odorizare
  [ani][km][km][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.]
  12345 = 6 + 7 + 86789101112
  D > 40
  30 < D ≤ 40
  20 < D ≤ 30
  10 < D ≤ 20
  5 < D ≤ 10
  D ≤ 5
  TOTAL

  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  (la 21-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 10
  Situația privind durata de funcționare a principalelor componente
  ale sistemului de distribuție a gazelor naturale la sfârșitul anului ......................... (anul precedent)
  Denumire componenteTotal componente la sfârșitul anului precedent, din care:Durata de funcționare (D) [ani]Componente care necesită înlocuiri/reabilitări/modernizări la sfârșitul anului precedentn (anul curent)n + 1n + 2n + 3n + 4Total componente la sfârșitul anului n + 4, din care:Durata de funcționare (D) [ani]Componente care necesită înlocuiri/reabilitări/modernizări la sfârșitul anului n+4
  D > 4030 < D ≤ 4020 < D ≤ 3010 < D ≤ 20 5 < D ≤ 10D ≤ 5Înlocuiri/ Reabilitări/ ModernizăriExtinderiÎnlocuiri/ Reabilitări/ ModernizăriExtinderiÎnlocuiri/ Reabilitări/ ModernizăriExtinderiÎnlocuiri/ Reabilitări/ ModernizăriExtinderiÎnlocuiri/ Reabilitări/ ModernizăriExtinderiD > 4030 < D ≤ 4020 < D ≤ 3010 < D ≤ 205 < D ≤ 10D ≤ 5
  123 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9456789101112131415161718192021 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 2722232425262728
  Conductă de distribuție [km]OL
  PE
  Racord [km]OL
  PE
  Racord [buc.]OL
  PE
  Stații reglare-măsurare [buc.]

  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  (la 21-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 11
  Situația privind sistemul de distribuție a gazelor naturale,
  în funcție de regimul de presiune și numărul clienților finali racordați,
  la sfârșitul anului .................. (anul precedent)
  Obiective sector gaze naturaleSistem de distribuție presiune înaltăSistem de distribuție presiune medieSistem de distribuție presiune redusăSistem de distribuție presiune joasă
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  Conducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordațiConducte distribuțieRacorduriNr. clienți finali racordați
  [km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.][km][km][buc.]
  Sistem de distribuție a gazelor naturale
  Magistrala directă

  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar, semnătura)
  (la 21-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 12
  Situația privind actualizarea caracteristicilor tehnice aferente
  obiectivelor din sectorul gazelor naturale aflate în operare
  la sfârșitul anului ......................... (anul precedent)
  Nr. crt.Anul PIFConducte de transport/distribuție al/a gazelor naturaleRacorduri de gaze naturaleTotal stații de reglare-măsurare/ posturi de reglare-măsurareStații de reglare-măsurare/ posturi reglare-măsurareStații de reglare-măsurare amplasate pe conductele de tranzitStații de reglare-măsurare a gazelor naturale din importStații de protecție catodicăStații de comandă vaneStații de comprimareStații de odorizare
  OLPEOLPE
  [km][km][km][buc.][km][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.][buc.]
  123456789 = 10 + 11 + 1210111213141516
  1............
  ....1950
  ...............
  ....2017
  ...............
  n.(anul precedent)
  NOTE:1. Anul PIF - anul punerii în funcțiune prevăzut în procesul-verbal de punere în funcțiune.2. Se includ și magistralele directe.
  Reprezentantul legal al solicitantului,
  .....................................................
  (Numele și prenumele în clar, semnătura)
  (la 21-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 16 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2019 )