ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 9 februarie 2006pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2006  Având în vedere angajamentele României în cadrul calendarului de măsuri prioritare pentru integrarea în Uniunea Europeană la capitolul 20 "Cultura și politica în domeniul audiovizualului", cu termen luna februarie 2006,pentru transpunerea integrală în dreptul intern a acquis-ului comunitar privind desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune,în scopul asigurării libertății retransmiterii pe teritoriul României a serviciilor de programe provenind de la radiodifuzorii aflați sub jurisdicția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și al facilitării accesului publicului din România la aceste servicii de programe,pentru crearea condițiilor de atingere a obiectivului aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007,aceste elemente vizând interesul public și reprezentând situații extraordinare și de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 75 va avea următorul cuprins:(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă și nu necesită nici o autorizare prealabilă.1^1. La articolul 95, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 95(1) În cazul săvârșirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) și la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancțiuni:» (la 28-05-2006, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 197 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006 ) 2. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.  +  Articolul IILegea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Zsolt Nagy
  București, 9 februarie 2006.Nr. 3.---------