ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 22 martie 2006pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 martie 2006  Având în vedere faptul că executarea silită demarată de organele fiscale blochează activitatea unor operatori economici cu capital majoritar de stat, cu impact mare în economie, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLa articolul 144 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepționale, prin hotărâre a Guvernului;
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2006. (la 10-04-2006, Data actului normativ a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 22 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 10 aprilie 2006 ) Nr. 22.---------