ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2006pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006  În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare 2005-2008, cu privire la îmbunătățirea standardului de viață al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestațiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care privește pensiile,având în vedere că preluarea activității de arhivare de către casele teritoriale de pensii a condus la crearea unei incompatibilități între activitatea de bază, specifică, casele teritoriale de pensii confruntându-se deja cu probleme grave cauzate de lipsa spațiilor de depozitare, a dotărilor corespunzătoare și a personalului specializat necesar acestei activități, înregistrându-se chiar litigii, ca urmare a imposibilității de preluare a arhivelor, litigii care s-ar putea solda cu obligarea caselor teritoriale de pensii la plata unor daune,luând în considerare faptul că preluarea acestei activități poate conduce și la grevarea fondurilor bugetului asigurărilor sociale de stat alocate activității de bază, de către o activitate nespecifică, prin utilizarea resurselor materiale și umane finanțate din aceste fonduri pentru o activitate căreia nu i s-au alocat fonduri speciale de la buget pentru spații de depozitare dotate corespunzător și cu personal specializat,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanță de urgență, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestații care nu constituie un risc social, așa cum este definit de instrumentele juridice internaționale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecție socială asumate în Programul de guvernare 2005-2008 și în documentele de poziție întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană,luând în considerare și necesitatea reglementării activității de arhivare a documentelor gestionate la nivelul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și al societăților comerciale la care deține cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul 4 al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate prelua toate sau o parte din documentele aflate în arhiva societăților comerciale la care deține cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social. (la 24-12-2006, Alineatul 5 al Articolului 12 din Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 2. După alineatul 1 al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:Documentele create și deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pot fi duse spre păstrare permanentă la Arhivele Naționale din momentul în care, prin ordin al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, se constată că nu mai sunt necesare pentru desfășurarea activității curente. (la 24-12-2006, Alineatul 2 al Articolului 13 din Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 21 decembrie 2006 ) 3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18În cazul desființării, în condițiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, cât și cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale cetățenilor, vor fi preluate de Arhivele Naționale sau de direcțiile județene ale Arhivelor Naționale.Documentele cu valoare practică prevăzute la alin. 1 se preiau după înființarea în cadrul Arhivelor Naționale și al direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condițiile legii, a resurselor umane și logistico-financiare necesare.Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase privind drepturile cetățenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul public de pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, în condițiile alin. 2, pe bază de inventar și proces-verbal de predare-preluare, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3.Asigurarea structurilor specializate prevăzute la alin. 2 se realizează cu încadrarea în numărul de posturi și credite bugetare aprobate Ministerului Administrației și Internelor, prin legile bugetare anuale.4. Alineatul 3 al articolului 18^1 va avea următorul cuprins:Depozitarea documentelor prevăzute la alin. 2 se face în spații și în condițiile corespunzătoare, avizate de Arhivele Naționale sau de direcțiile județene ale Arhivelor Naționale, după caz.5. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligați să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, certificate, copii și extrase de pe documentele pe care le creează, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.6. La articolul 29, litera h) va avea următorul cuprins:h) nerespectarea prevederilor art. 18, 18^1 și ale art. 21 alin. 1.7. Alineatul 1 al articolului 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Contravențiile prevăzute la art. 29 se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, art. II din Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002, Hotărârea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor și/sau deținătorilor de documente, persoane juridice care s-au desființat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 17 februarie 2003, precum și alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 mai 2006.Nr. 39.---------