ANEXĂ din 17 decembrie 2013 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  1. La CAPITOLUL I: "DISPOZIȚII GENERALE" punctul 1.1 "Obiectul contabilității publice", se elimină textul:* Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme.** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)2. La CAPITOLUL III: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANȚ", punctul 3.2. "Categorii de provizioane", se adaugă o liniuță cu următorul cuprins:"cu diminuările din valoarea garanțiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant".3. La CAPITOLUL IV: "PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL", punctul 1 "Cheltuieli", 1.2. "Momentul recunoașterii cheltuielilor", paragraful: "Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut și nu atunci când sunt plătite" se completează cu următorul text:"Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare".4. CAPITOLUL VI: "PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" se modifică și se înlocuiește potrivit anexei nr. 1.5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile și denumirile conturilor, cât și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit "PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE" prevăzut în anexa nr. 1.6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor cu următoarele informații: cod sector, sursă de finanțare și clasificație venituri (capitol, subcapitol, paragraf), clasificație funcțională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) și clasificație economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit "Dezvoltării conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice", prevăzută în anexa nr. 2.7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:– 701 "Venituri din vânzarea produselor finite",– 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor",– 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale",– 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate",– 705 "Venituri din studii și cercetări",– 706 "Venituri din chirii",– 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"– 708 "Venituri din activități diverse";– 719 "Alte venituri operaționale";– 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări".În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.8. CAPITOLUL VII: "INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR" se modifică și se completează astfel:8.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 12 "Rezultatul patrimonial", contul 121 "Rezultatul patrimonial", se modifică și se completează astfel:După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial8.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială", contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se modifică și se completează astfel:După "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului" se elimină textul:550 «Disponibil din fonduri cu destinație specială»– cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii" și se înlocuiește cu textul:560 «Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii»– cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legiiDupă "Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului" se elimină textul:"6811 «Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe»– la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului" și se înlocuiește cu textul:"117 «Rezultatul reportat»– la sfârșitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziționate din fondul de dezvoltare a spitalului".8.3. Clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate", se modifică și se completează astfel:8.3.1. Se introduce contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" cu următorul cuprins:Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Sănătate țin evidența sumelor utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:16601 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660101 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660102 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660103 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";1660104 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)";16602 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660201 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660203 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)";1660204 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)".Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează la sfârșitul anului, sumele utilizate din disponibilitățile primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitelor bugetare.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii.52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.8.3.2. Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor", se elimină textul:"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exercițiilor viitoare pentru împrumuturi și datorii asimilate".După "Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate" și se înlocuiește cu următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu dobânda datorată și calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.8.4. Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII", se modifică și se completează astfel:– Simbolul și denumirea contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se modifică astfel: 560 01 02 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit", cu aceeași funcțiune și conținut.– Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se elimină și se introduc cu conținutul prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.8.5. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială", contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor", se elimină textul:" 121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial" și se completează cu textul cu următorul cuprins:"52002 «Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent»– la sfârșitul exercițiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de stat din anul curent.52102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent.52502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.56002 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii din anul curent.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții din anul curent.56202 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului activităților finanțate din venituri proprii din anul curent.57102 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent.57402 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent.57502 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu din anul curent".8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 "Conturi în afara bilanțului", se introduc următoarele conturi cu următorul cuprins:Contul 8082 "Datorii contingente"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente.În debit se evidențiază garanțiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate.În credit se evidențiază diminuările de garanții, cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum și cu diminuările de garanții, ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi plătite de garant.Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanțiilor.9. CAPITOLUL IX: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2005 în noul plan de conturi general", se modifică și se înlocuiește cu: "TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice", potrivit anexei nr. 3.10. CAPITOLUL X: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:10.1. Se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" cu următorul conținut:Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional.Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați din buget de stat și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat și a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat.La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.117 "Rezultatul reportat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.10.2. Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:52001 "Disponibil al bugetului de stat";5200100 "Disponibil al bugetului de stat";52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";5200200 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare țin evidența disponibilităților bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"– cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare și a altor titluri imobilizate vândute;– cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.463 "Creanțe ale bugetului de stat".– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului de stat, pe structura clasificației bugetului de stat;– cu sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate înainte de efectuarea plății;– cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.733 "Impozit pe salarii– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.736 "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe fiscale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.750 "Venituri din proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;– cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri și servicii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit"– cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donații din străinătate.790 "Venituri din despăgubiri din asigurări"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat.791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"– la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.52001 "Disponibil al bugetului de stat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.770 "Finanțarea de la buget"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale.10.3. La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se elimină punctul VI "Închiderea conturilor" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A. La sfârșitul exercițiului financiar   
  1. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat     
  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent   770   52002
  1.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent    52002    489
  2.La Agenția Națională de Administrare Fiscală   
  2.1.  Închiderea contului 52001 "Disponibil al bugetului de stat" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent   52002   52001
  2.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent    489    52002
  3.La Trezoreria centrală   
  3.1.    Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale     770     52002
  3.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale    52002    489
  3.3. Preluarea deficitelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei statului  489  52002
  3.4. Preluarea excedentelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei statului.  52002  489
  B.La începutul exercițiului financiar următor   
  1. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat     
  1.1.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   489   117
  2.La Agenția Națională de Administrare Fiscală   
  2.1.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   117   489
  3.La Trezoreria centrală   
  3.1.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" - deficit   117   489
  3.2.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" - excedent   489   117
  11. CAPITOLUL XI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE", punctul 1. "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează după cum urmează:11.1. Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se modifică și se completează astfel: După "Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"12101 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local;– la sfârșitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituțiile publice finanțate din bugetul local (în roșu);6xx "Cheltuieli. . . . "– la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate din bugetul local".11.2. Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»– la instituțiile publice finanțate din bugetul local, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se elimină textul:"5211 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la sfârșitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuției bugetare curente a bugetului local (excedent)" și se înlocuiește cu următorul text:"52101 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la unitatea administrativ-teritorială, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent".După "Contul 5212 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"48109 «Alte decontări»– la unitățile administrativ-teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă preluate de la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent;770 «Finanțarea de la buget»– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent".11.3. Contul 135 "Fondul de risc" se elimină și se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul cuprins:Contul 777 "Veniturile fondului de risc"Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile la împrumuturile interne și, respectiv, pentru garanțiile la împrumuturile externe.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori"– cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente.555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.11.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:– Se elimină punctele intitulate: "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" și "Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acestea.– După punctul intitulat "Ajustări pentru deprecierea creanțelor", se introduce următorul text:
  Nr. crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.  Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local, la sfârșitul trimestrului       
  1.Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2.Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.  Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului local, la sfârșitul exercițiului financiar       
  1. La instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local     
  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent   770   52102
  1.2.   Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" cu soldul plăților netede casă efectuate din bugetul local în anul curent    52102    48109
  2.La unitatea administrativ-teritorială   
  2.1.  Închiderea contului 5210100 "Disponibil al bugetului local", cu soldul conturilor de venituri ale bugetului local din anul curent   52102   5210100
  2.2.  Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent", cu soldul conturilor de venituri ale bugetului local din anul curent   48109   52102
  2.3.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent   770   52102
  C.  Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului de stat, la sfârșitul exercițiului financiar       
  1. La instituțiile publice de subordonare locală, pentru finanțarea din bugetul de stat     
  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent   770   52002
  1.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent    52002    489
  D.La începutul exercițiului financiar următor   
  1.La unitățile administrativ-teritoriale   
  1.1.Închiderea contului 48109 "Alte decontări" 117 48109
  2. La instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local     
  2.1.Închiderea contului 48109 "Alte decontări" 48109 117
  3. La instituțiile publice de subordonare locală finanțate din bugetul de stat     
  3.1.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   489   117
  – La punctul "Constituirea și utilizarea fondului de risc":– contul 135 "Fondul de risc" se înlocuiește cu contul 777 "Veniturile fondului de risc";– se elimină ultima operațiune cu următorul cuprins:
     La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de venituri și de cheltuieli din diferențe de curs valutar 765  135 135  665
  – și se înlocuiește cu următorul text:
     La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de venituri și de cheltuieli din diferențe de curs valutar 765  121 121  665
  – Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice, cu următorul conținut:Notă: Operațiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se efectuează de unitățile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial obținut din activitatea proprie finanțată din bugetul local (cont 121.01.02) și a celorlalte rezultate patrimoniale obținute din activitatea instituțiilor publice subordonate finanțate din bugetul local (contul 121.01.02) și au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al bugetului unității administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanțată activitatea proprie și a instituțiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite bugetare.Înregistrările contabile se efectuează pe baza informațiilor din contabilitatea proprie și a celor furnizate de instituțiile publice finanțate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic și la determinarea lui se au în vedere toate veniturile și cheltuielile înregistrate de instituțiile publice finanțate din bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite.Urmare a efectuării operațiunilor de mai sus, în bilanțul centralizat al unității administrativ - teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local» și 121.01.04 «Alte venituri și finanțări din bugetul local» nu prezintă sold12. CAPITOLUL XII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:12.1. Contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se elimină.12.2. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7703 «Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".12.3. Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5252 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent".12.4. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice", se modifică și se completează astfel:– Se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul caselor teritoriale de pensii" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  Nr. crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.    Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și al caselor teritoriale de pensii, la sfârșitul trimestrului           
  1.Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2.Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.   Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat, la sfârșitul exercițiului financiar         
  1. La Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii     
  1.1.   Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent    770    52502
  1.2.      Închiderea contului 5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncăși boli profesionale" și a contului 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu soldurile conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent 52502 52502      5250101 5250102      
  1.3.    Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat de la casele de pensii sectorialeale Ministerului Apărării Naționale, MinisteruluiAfacerilor Interne și Serviciului Român de Informații     48109     52502
  2.  La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații       
  2.1.   Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent    770    52502
  2.2.  Transmiterea către Casa Națională de Pensii Publice a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat   52502   48109
  C.  Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului de stat, la sfârșitul exercițiului financiar       
  1. La Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii     
  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent   770   52002
  1.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent    52002    489
  D.La începutul exercițiului financiar următor   
  1. La Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii     
  1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări"  48109 117 117 48109
  1.2.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   489   117
  2.  La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații       
  2.1.Închiderea contului 48109 "Alte decontări" 48109 117
  2.2.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   489   117
  13. CAPITOLUL XIII: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:13.1. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"121.01 «Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate)»– la data întocmirii situațiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele regionale de formare profesională a adulților.7704 «Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate"13.2. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii".După "Contul 5742 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent".13.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:– se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor pentru șomaj" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  Nr. crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.    Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor de șomaj la Agenția Națională pentruOcuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale, la sfârșitul trimestrului           
  1.Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2.Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.    Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și al unităților teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar           
  1. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale     
  1.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent   770   57402
  1.2.     Închiderea contului 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și a contului 5740102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj", cu soldurile conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent 57402 57402     5740101 5740102     
  1.3.    Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj din disponibilitățile aflate în contul curent general al trezoreriei statului - la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă     5740202     1660203
  1.4.    Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj - la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă     1660203     1660103
  1.5.   Restituirea sumelor trezoreriei statului din celeacordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj - la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă    1660103    5740202
  2. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă     
  2.1.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent   770   52002
  2.2.   Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent    52002    489
  C.La începutul exercițiului financiar următor   
  1. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale     
  1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări"  48109 117 117 48109
  1.2.  Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"   489   117
  14. CAPITOLUL XIV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE", punctul 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", se modifică și se completează astfel:14.1. Contul 5711 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se modifică și se completează astfel:La "Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate» se creditează prin debitul conturilor" se elimină textul:"7705 «Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete de casă efectuate".14.2. Contul 5712 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se modifică și se completează astfel:După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se debitează prin creditul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii".După "Contul 5712 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» se creditează prin debitul conturilor" se introduce textul:"166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din anul curent".14.3. Punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" se modifică și se completează astfel:– se elimină punctul intitulat "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" împreună cu operațiunile contabile cuprinse de acesta și se înlocuiește cu următorul text:
  Nr. crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.   Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la sfârșitul trimestrului         
  1.Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2.Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.   Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la sfârșitul exercițiului financiar         
  1.  La Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale și casele sectoriale (apărare,ordine publică, siguranță națională și justiție)       
  1.1.   Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent    770    57102
  1.2.   Închiderea contului 5710100 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", cu soldul conturilor de venituri    57102    5710100
  1.3.    Acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din disponibilitățile aflate în contul curent general al trezoreriei statului - la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.     57102     1660204
  1.4.    Evidențierea sumelor de restituit trezoreriei statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - la Casa Naționalăde Asigurări de Sănătate     1660204     1660104
  1.5.    Restituirea sumelor trezoreriei statului din celeacordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - la Casa Națională de Asigurări de Sănătate     1660104     57102
  C.La începutul exercițiului financiar următor   
  1. La Casa Națională de Asigurări de Sănătate și unitățile teritoriale     
  1.1. Închiderea contului 48109 "Alte decontări"  48109 117 117 48109
  15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabileContul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate și plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului.Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5750200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori"– cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanță.462 "Creditori"– cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.51807 "Dobânzi de încasat"– cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.7XX "Venituri. . . . "– cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;– cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii;519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenți57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenți.57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.   Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului Fondului pentru mediu, la sfârșitul trimestrului       
  1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.   Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu, la sfârșitul exercițiului financiar       
  1.  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu   5750100   461 (7xx)
  2.          În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu: - reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli: - concomitent:        5190190    57503        5750100    4680109
  3.         În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu: - la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli: - concomitent:       5190190    57503       5750100    4680109
  4.   Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent    770    57502
  5.     Închiderea contului 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul conturilor de venituri: - excedent - deficit     57502 5750100     5750100 57502
  6.   Virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exercițiului curent în excedentul anului precedent    57503    57502
  7.   Pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru mediu din excedentul anului precedent:    57502    57503
  16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu următorul cuprins:1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabileContul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";5600102 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit";56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5600200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii";5600401 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie";5600402 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit";Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți.518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii;– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 5600101 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, rambursate;– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenți.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont instituțiile finanțate integral din venituri proprii țin evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituții de credit.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului:581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții";5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5610200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii și subvenții, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii și subvenții, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.772 "Venituri din subvenții"– cu subvențiile primite în contul de disponibil.Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor.483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii și subvenții.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții din anii precedenți.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III:56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii";5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";5620200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri.Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor:411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate.413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți.419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii.461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori.462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite.472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare.473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil.751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent.Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor:468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  A.     Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial la instituțiile finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și activități finanțate integral din venituri proprii, la sfârșitul trimestrului           
  1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121
  2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx
  B.    Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului la instituțiile finanțate integral din venituri proprii, la sfârșitul exercițiului financiar         
  1.  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor bugetului de venituri proprii   5600101 461; 411, (7xx)
  2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5600101
  3.    Plata cheltuielilor din buget     % 232 (234) 401 (404) 6xx, etc. 770    
  4.   În cursul exercițiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli    5600101    5190190
  5.  Sume acordate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli   4680109   56003
  6.  Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenți   5190190   5600101
  7.  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenți   56003   4680109
  8.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă   770   56002
  9.    Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" cu soldul conturilor de venituri     56002     5600101
  10.   Virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent în excedentul anului precedent    56003    56002
  C.     Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului la instituțiile finanțate parțial din venituri proprii (venituri proprii și subvenții), la sfârșitul exercițiului financiar           
  1.  În cursul exercițiului, încasarea veniturilor bugetului de venituri proprii și subvenții   5610100 461; 411 (7xx)
  2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5610100
  3.    Plata cheltuielilor din buget     % 232 (234) 401 (404) 6xx, etc. 770    
  4.  Restituirea subvențiilor neutilizate, bugetelor din care au fost acordate   772   5610100
  5.   În cursul exercițiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli    5610100    5190190
  6.  Sume acordate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli   4680109   56103
  7.  Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenți   5190190   5610100
  8.  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenți   56103   4680109
  9.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă   770   56102
  10.    Închiderea contului 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" cu soldul conturilor de venituri     56102     5610100
  11.   Virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent în excedentul anului precedent    56103    56102
  D.    Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, la sfârșitul exercițiului financiar         
  1.   În cursul exercițiului, încasarea veniturilor bugetului activității finanțată integral din venituri proprii    5620100   461; 411 (7xx)
  2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5620100
  3.    Plata cheltuielilor din buget     % 232 (234) 401 (404) 6xx, etc. 770    
  4.   În cursul exercițiului, încasarea sumelor din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli    5620100    5190190
  5.  Sume acordate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli   4680109   56203
  6.  Restituirea sumelor primite din excedentul anilor precedenți   5190190   5620100
  7.  Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenți   56203   4680109
  8.  Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" cu soldul plăților nete de casă   770   56202
  9.   Închiderea contului 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" cu soldul conturilor de venituri    56202    5620100
  10.  Virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent în excedentul anului precedent    56203    56202
  17. CAPITOLUL XV: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" devine CAPITOLUL XVII, cu aceeași denumire.18. CAPITOLUL XVI: "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeași denumire, care se modifică și se completează astfel:18.1. Punctul 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" se elimină.18.2. Punctul 2 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile" care devine punctul 1 se modifică și se completează astfel:18.2.1. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 11 "Rezultatul reportat", contul 117 "Rezultatul reportat" se modifică și se completează astfel:După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»– la sfârșitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".După "Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"520 «Disponibil al bugetului de stat»– la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale".18.2.2. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" se elimină contul 135 "Fondul de risc" și contul 139 "Alte fonduri".18.2.3. La clasa 1 "CONTURI DE CAPITALURI", grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" se modifică și se completează astfel:Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se modifică și se completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice.18.2.4. LA CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE", grupa 26 "Active financiare (peste 1 an)", contul 267 "Creanțe imobilizate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans".După "Contul 267 «Creanțe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate"și se înlocuiește cu următorul text:"763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".18.2.5. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate" se modifică și se completează astfel:După "Contul 448 «Alte datorii și creanțe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.139 «Alte fonduri»– cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.– cu alte sume virate bugetului de stat conform legii".18.2.6. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor" se modifică și se completează astfel:După "Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanțării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier;– cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală".și se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală".După "Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligații ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor;– cu creanțele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligațiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum și pentru rate, dobânzi și alte costuri în contul garanțiilor de stat executate și nerecuperate de la debitori".După "Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".După "Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar".și se introduce următorul text:"117 «Rezultatul reportat»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare".18.2.7. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate", contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" și contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se modifică și se completează astfel:După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate, datorate în exercițiile viitoare".După "Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor".După "Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans.763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.766 «Venituri din dobânzi»– cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.8. La clasa 4 "CONTURI DE TERȚI", grupa 48 "Decontări" se modifică și se completează astfel:După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După "Contul 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat".După funcțiunea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se introduce contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". Funcțiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele norme metodologice.18.2.9. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", se modifică și se completează astfel:Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se modifică și se completează astfel:După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate conform prevederilor legale.139 «Alte fonduri»– cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar și de garanție, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a Ordonanței Guvernului nr. 34/1996;– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii;– cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale".și se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate conform prevederilor legale.779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele virate din disponibilitățile fondului de risc conform legii".După "Contul 512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget".După "Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.139 «Alte fonduri»– cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului;– cu dobânzile de încasat aferente disponibilităților altor fonduri".18.2.10. La clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT", grupa 52 "Disponibil al bugetelor" se modifică și se completează astfel:După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale".După "Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor" se introduce următorul text:"481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale".Funcțiunea contului 520 "Disponibil al bugetului de stat" se modifică și se completează conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice.18.2.11. La clasa 6 "CONTURI DE CHELTUIELI", grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" se modifică și se completează astfel:După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli;– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli;– la sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestuia în cadrul aceluiași exercițiu financiar".După "Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale» se debitează prin creditul conturilor" se introduce următorul text:"462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu".După "Contul 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli".După "Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi și datorii asimilate"471 «Cheltuieli înregistrate în avans»– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor"și se înlocuiește cu următorul text:"168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi și datorii asimilate, aferente perioadei de raportare".18.2.12. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 76 "Venituri financiare", se modifică și se completează astfel:După "Contul 763 «Venituri din creanțe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor» se elimină următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate.472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile aferente creanțelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".și se înlocuiește cu următorul text:"267 «Creanțe imobilizate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare".După "Contul 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"135 «Fondul de risc»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.139 «Alte fonduri»– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri".După "Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor" se elimină următorul text:"472 «Venituri înregistrate în avans»– cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente".18.2.13. La clasa 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI", grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială și fonduri cu destinație specială", se modifică și se completează astfel:18.2.13.1. Contul 770 "Finanțarea de la buget" se modifică și se completează astfel:După "Contul 770 «Finanțarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor" se elimină următorul text:"524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului»– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete".și se înlocuiește cu următorul text:"52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului, cu soldul plăților nete de casă, preluat din contul de finanțare bugetară în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent".18.2.13.2. Se introduce contul 777 "Veniturile fondului de risc" cu următorul conținut, și se modifică și completează conținutul contului 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit" și al contului 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" astfel:Contul 777 «Veniturile fondului de risc»Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor, precum și din alte surse prevăzute de lege.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile de stat și acordurile de împrumut subsidiar interne și, respectiv, pentru garanțiile de stat și subîmprumuturi externe.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele încasate din recuperarea creanțelor cesionate;– cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;– cu alte sume încasate, conform prevederilor legale.Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârșitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor aferente fondului de contrapartidă, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc.Fondul de contrapartidă se constituie și se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările și completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanțelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele țărilor membre ale Grupului celor 24.Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import și de asistență financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.Programele de import au ca obiect finanțarea importului unor bunuri și servicii deficitare pe piața internă, pentru susținerea nivelului de trai al populației și pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naționale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda națională a bunurilor și serviciilor pe care le vinde pe piața internă sau unor operatori economici desemnați în acest sens.Programele de asistență financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanțarea importurilor de bunuri și servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naționale.Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul conturilor:461 «Debitori»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală.512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.Contul 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor în lei și în valută constituite din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanțe comerciale și alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, precum și a altor sume constituite din alte operațiuni derulate în contul trezoreriei centrale.În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul conturilor:512 «Conturi la trezorerii și instituții de credit»– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii.Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul contului:121 «Rezultatul patrimonial»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial".18.3. Punctul 3 "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale a principalelor operațiuni" devine punctul 2 și se modifică și se completează astfel:18.3.1. Se elimină operațiunile contabile de la punctul I "Fondul de risc", subpunctele 1, 2, 3, 6, 7, 8.1, 8.2 și 10 (înregistrările 3 și 4) și se înlocuiesc cu următorul text:
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  I Fondul de risc   
  1    Creanțele fondului de risc reprezentând obligațiide plată ale beneficiarilor garanțiilor de stat (garantați de stat) și ai acordurilor de împrumutsubsidiar (subîmprumutați) la fondul de risc         
           Evidențierea creanțelor în lei și în valută, reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile, precum și alte sume datorate conform prevederilor legale          461          777
  2   Creanțele fondului de risc reprezentând obligațiide plată din bugetul trezoreriei statului la fondul de risc       
      Înregistrarea creanței reprezentând dobânzile calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului     51807     766
      Înregistrarea în contul de disponibil al fonduluide risc a dobânzii încasate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent generalal trezoreriei statului     51206     51807
  3 Decontări cu bugetul de stat   
     Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc    51206    777
    La sfârșitul anului, regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite   777   51206
  6 AAAS   
     Predarea la AAAS a creanțelor reprezentând: - rate de capital, dobânzi și alte costuri - comisioane de risc și majorări de întârziere 654    461   
   Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate 51206 777
  8 Stingerea creanțelor fondului de risc   
  8.1      Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire, anulare, prescripție și alte modalități prevăzute de lege reprezentând: - rate de capital, dobânzi și alte costuri - comisioane de risc, dobânzi și majorări de întârziere 654       461      
  8.2  Stingerea creanțelor fondului de risc prin conversie în acțiuni reprezentând     
      - rate de capital, dobânzi și alte costuri conform legii - comision de risc, dobânzi și majorări de întârziere conform legii 654   260   461   117  
  10 Reevaluarea alin. 3 și 4   
    Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului de risc   121   6xx
    Închiderea conturilor de venituri ale fondului de risc   7xx   121
  18.3.2. Se elimină operațiunile contabile de la punctul II "Fondul de contrapartidă", subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 și 12 și se înlocuiesc cu următorul text:
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  II Fondul de contrapartidă   
  1   Înregistrarea sumelor datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară    461    779
  9    Evidențierea sumelor stinse și a celor neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțatedin Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă         
   - Încasarea sumelor neutilizate 51206 462
       - Diminuarea sumelor datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară înregistrate în exercițiul financiar curent - înregistrare în roșu      629      462
      - Diminuarea sumelor datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară înregistrate în următorul exercițiu financiar     462     117
     - Evidențierea stingerii creanțelor prin scutire, anulare, prescripție și alte modalități prevăzute de lege    654    461
  10   Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasatdin bugetul trezoreriei statului, aferente disponibilităților fondului de contrapartidă    51807    766
  12  Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor decheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă   121   6xx
    Închiderea la sfârșitul perioadei a conturilor devenituri aferente Fondului de contrapartidă   7xx   121
  18.3.3. Se elimină operațiunile contabile de la punctul III "Comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/1996
  18.3.4. Se elimină operațiunile contabile de la punctul IV "Venituri din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante", subpunctele 1, 7 și 8 și se înlocuiesc cu următorul text:
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  1   Încasarea sumelor în lei și valută din vărsămintedin privatizare și din valorificarea activelor neperformante % 51206 51207 791   
  7   Închiderea conturilor de venituri aferente operațiunilor din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante    7xx    121
  8   Închiderea conturilor de cheltuieli aferente operațiunilor din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante    121    6xx
  18.3.5. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "471 = 168" de la punctele XVI "Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale", XVII "Bugetul trezoreriei statului" și XXI "Datorie publică guvernamentală".18.3.6. Se elimină operațiunea contabilă evidențiată prin formula contabilă "267 = 472" de la punctul XVII "Bugetul trezoreriei statului".18.3.7. Operațiunile contabile de la punctul XIII "Stabilirea deficitului bugetului de stat", subpunctele 2-4 se modifică și se completează conform punctului 10.4. din prezentele norme metodologice.18.3.8. Se elimină operațiunile contabile de la punctul XVIII "Bugetul trezoreriei statului", evidențiate prin formulele contabile "5242 = 121" și "121 = 5242" și se înlocuiesc cu următorul text:
  Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării excedentelor bugetului trezoreriei statului transferate de unitățile Trezoreriei statului    52402    481
  Înregistrarea la sfârșitul anului a preluării defici- telor bugetului trezoreriei statului transferate de unitățile Trezoreriei statului    481    52402
  Închiderea contului 481 la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat 481 117   117 481  
  18.4. Punctul 4 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi" se elimină.19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:– CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI– CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
   BUGETUL TREZORERIEI STATULUI   
   VENITURI   
  1.   Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare":       
      - înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilități ale unităților Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituții de credit     5180702     766
   - încasarea dobânzilor 52401 5180702
  2.      Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsatela termen" - înregistrarea majorărilor de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului % 46609   52401    75103      
   - încasarea majorărilor de întârziere 52401 46609
  3.  Capitol/subcapitol de venituri bugetare 36.50 "Alte venituri":     
        - înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria statului pentru serviciile prestate clienților și a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, după caz       46609       75104
     - încasarea comisioanelor/ recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul trezoreriei statului    52401    46609
    CHELTUIELI   
  A.  Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități publice și acțiuni externe"     
  I. "Titlul 20 "Bunuri și servicii"   
  I.1 Articolul 20.01 "Bunuri și servicii":   
  a) Materiale consumabile   
         Înregistrarea materialelor consumabile achiziționate de la furnizori, conform sumelor facturate - alineatul 01 "Furnituri de birou" - alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" - alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" - alineatul 06 "Piese de schimb"    % 30208 30208 30202 30204    401     
       Darea în consum a materialelor consumabile - alineatul 01 "Furnituri de birou" - alineatul 02 "Materiale pentru curățenie" - alineatul 05 "Carburanți și lubrifianți" - alineatul 06 "Piese de schimb"   60208 60208 60202 60204   30208 30208 30202 30204
  b)     Cheltuieli privind energia și apa - înregistrareaconsumurilor facturate - alineatul 03 "Încălzit, iluminat și forță motrică" și - alineatul 04 "Apă, canal, salubritate" 610      401     
  c)    Alte servicii executate de terți - valoarea altorservicii executate de terți, facturate - alineatul 30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare" 628     401    
  d)    Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal - contravaloarea transportului de bunuri și transportului de personal datorate terților - alineatul 07 "Transport" 624     401    
  e)        Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de telecomunicații datorate terților - valoarea serviciilor poștale și a taxelor de telecomunicații datorate terților pentru care urmează să se primească facturi - alineatul 08 "Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet" 626         % 401   408     
  f)    Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate - alineatul 09 "Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional"   627 sau 401 627 770    401
  I.2.  Articolul 20.02 "Reparații curente" - valoarea facturată a lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți    611    401
  I.3. Articolul 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar"     
     Valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziționate de la furnizori    30301    401
    Darea în folosință a materialelor de natura obiectelor de inventar   30302   30301
      Înregistrarea scoaterii din evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar, pe baza procesului verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*) 603     % 30301 30302  
  I.4.   Articolul 20.11 "Cărți, publicații și materiale documentare" - valoarea la preț de înregistrare a cărților, publicațiilor și materialelor documentare % 603 60208   401    
  I.5. Articolul 20.30 "Alte cheltuieli"   
  a)   - valoarea primelor de asigurare datorate terților Alineatul 03 "Prime de asigurare non- viață" 613    401   
  b)  Alineatul 04 "Chirii" - valoarea chiriilor datorate terților 612   401  
  II.      Titlul 59 "Alte cheltuieli" Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" - valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate în Trezoreria statului   679       770     
  III.       Titlul 71. Active nefinanciare Articolul 71.01 "Active fixe" a) alineatul 02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport" - înregistrarea activelor fixe achiziționate (cu încadrarea în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe) 213         404        
     b) alineatul 03 "Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale" - înregistrarea activelor fixe achiziționate 214    404   
      - înregistrarea scoaterii din evidență a activelor fixe, pe baza procesului verbal de predare-preluare prevăzut la cap. I. Reguli generale, pct.3*) 658     % 213 214  
  IV   Înregistrarea plății facturilor aferente operațiunilor de la pct. I și pct. III   % 401 404 770   
  B  Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", titlul 30 "Dobânzi"     
            - înregistrarea dobânzilor datorate disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei statului Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei de calcul, operațiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează calculul de dobândă. 666           5180601          
   - înregistrarea dobânzilor plătite 5180601 770
    ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT     
  1.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat patrimonial    7xx    121
  2.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial    121    6xx
  3.   Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial), la începutul anului    121    117
  4.   Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial), la începutul anului    117    121
  5.     Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a contului de finanțare de la bugetul trezoreriei statului prin contul de rezultat al execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent (cu totalul plăților nete de casă)      770      52402
  6.     Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului, la finele anului bugetar: - virare excedent - încasare deficit 481    52402   52402    481  
  7.     Închiderea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului debitor asupra rezultatului reportat      117      481
  8.     Închiderea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului creditor asupra rezultatului reportat      481      117
    Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - MFP- Acțiuni generale     
  1      Capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" - titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe"             
   - înregistrarea dobânzilor datorate 666 51806
   - plata dobânzilor datorate 51806 770
  2            Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației", subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenție" - titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51 "Transferuri curente", alineatele 51.06 "Transferuri din Fondul de intervenție" și 51.16 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Național de Dezvoltare"                         
    - înregistrarea plăților efectuate: 671 770
    ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREAREZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT     
  1.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial    121    6xx
  2.     Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a conturilor de finanțare de la bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat alexecuției bugetului de stat din anul curent (cu totalul plăților nete de casă)      770      52002
  3.   Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuției bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale din anul curent    52002    489
  4.     Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat      489      117
  ------*) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE
  Nr. Crt. Descriere operațiune  Simbol cont debitor Simbol cont creditor
  1              Înregistrarea sumelor încasate în conturile operatorilor economici și altor titulari de cont din afara sectorului public Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale conturilor de disponibilități ale agenților economici diminuate cu rulajele debitoare ale conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",preluate din balanța de verificare aferentă luniirespective. - La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldurile conturilor de la data de 31.12.2013 preluate din balanța de verificare. 5120901               462              
  2           Înregistrarea sumelor utilizate din conturile operatorilor economici și altor titulari de cont din afara sectorului public Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale conturilor de disponibilități ale agenților economici de la pct.1. diminuate cu rulajele creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale agenților economici", preluate din balanța de verificare pentru luna respectivă. 462            5120901           
  3         Înregistrarea depozitelor operatorilor economici și ai altor titulari de cont din afara sectoruluipublic Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, preluate din balanța de verificare aferentă luniirespective, pentru conturile de depozit 43 "Depozite ale agenților economici". 581     5120902      5120901     581     
  4              Restituirea în conturile de disponibilități a sumelor constituite în conturile de depozit ale operatorilor economici și ai altor titulari de cont din afara sectorului public. Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanța de verificare pentru conturile de depozit 43 "Depozite ale agenților economici". - La începutul anului 2014 se înregistrează sumele aflate în soldul conturilor de depozit 43 "Depozite ale agenților economici" existente la data de data de 31.12.2013. 581      5120901          5120902      581         
  5    Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor aflate în soldul conturilor de depozit 43 "Depozite ale agenților economici" existente la data de 31.12.2013     5120902     462
  6           Certificate de trezorerie de la populație în depozit Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare preluate din balanța de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit" - La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldul contului 42 "Certificate de depozit"de la data de 31.12.2013 preluat din balanța de verificare. 51210            5190109           
  7       Lichidarea certificatelor de trezorerie de la populație în depozit Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanța de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit". 5190109        51210       
  20. CAPITOLUL XVII: "ANEXE" devine CAPITOLUL XX: "ANEXE".20.1. Din CAPITOLUL XX: "ANEXE" se elimină următoarele anexe:– Anexa nr. 1 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT - VENITURI";– Anexa nr. 2 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE - VENITURI";– Anexa nr. 3 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - VENITURI";– Anexa nr. 4 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ - VENITURI";– Anexa nr. 5 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - VENITURI";– Anexa nr. 8 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI";– Anexa nr. 10 "TABEL DE TRANSPUNERE - CLASIFICAȚIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII";– Anexa nr. 11 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE";– Anexa nr. 12 "TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ, CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ".20.2. La CAPITOLUL XX: "ANEXE" se introduc următoarele anexe:– "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;– "TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ", prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Notă
  Pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019 prevede:5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe“, se completează astfel:5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801 „Amortizarea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanț de deschidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanț de închidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare și surse de finanțare.
  21. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Anexa nr. 1 Notă
  Planul de conturi pentru instituțiile publice, cu toate modificările și completările ulterioare, poate fi vizualizat în Cap VI din Anexa aprobată prin Ordinul nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  *Font 8*         PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE  C  L G  A R CONT SINTETIC DENUMIRE CONT NOU  S U gr. I, gr. II  A P și gr. III     A  1 CONTURI DE CAPITALURI    10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI         100 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 Fondul activelor fixe necorporale         100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale         101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului         102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului         103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților                                administrativ - teritoriale         104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților                                administrativ - teritoriale         105 Rezerve din reevaluare         105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri         105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri         105 02 Rezerve din reevaluarea construcțiilor         105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcțiilor         105 03 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului         106 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD)         106 00 00 Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor                                încasate (SAPARD) 11 REZULTATUL REPORTAT         117 Rezultatul reportat         117 00 Rezultatul reportat         117 00 00 Rezultatul reportat 12 REZULTATUL PATRIMONIAL         121 Rezultatul patrimonial         121 00 Rezultatul patrimonial         121 00 00 Rezultatul patrimonial 13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ         132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat         133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006         139 Alte fonduri         139 01 Fond de dezvoltare a spitalului         139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 15 PROVIZIOANE         151 Provizioane         151 01 Provizioane sub 1 an         151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,                                daune și alte datorii incerte sub 1 an         151 01 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților sub 1 an         151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în                                instanță sub 1 an         151 01 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate sub 1 an         151 01 08 Alte provizioane sub 1 an         151 02 Provizioane peste 1 an         151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri,                                daune și alte datorii incerte peste 1 an         151 02 02 Provizioane pentru garanții acordate clienților peste 1 an         151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate                                în instanță peste 1 an         151 02 04 Provizioane pentru garanții ce vor fi executate aferente                                împrumuturilor garantate peste 1 an         151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung -         161 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni         161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiul curent         161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiul curent         161 02 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiile viitoare         161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu termen de răscumpărare                                în exercițiile viitoare         162 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale         162 01 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         162 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         162 02 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         162 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         163 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale         163 01 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         163 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         163 02 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         163 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile                                administrației publice locale cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         164 Împrumuturi interne și externe contractate de stat         164 01 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu                                termen de rambursare în exercițiul curent         164 01 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         164 02 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         164 02 00 Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         165 Împrumuturi interne și externe garantate de stat         165 01 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         165 01 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiul curent         165 02 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         165 02 00 Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen                                de rambursare în exercițiile viitoare         166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare         166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru                                sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din                                contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor                                pentru șomaj din contul curent general al trezoreriei statului                                (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent)         166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exercițiului curent)         166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale                                de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele                                ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru                                șomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce                                urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)         166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național                                unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al                                trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul                                exercițiilor viitoare)         167 Alte împrumuturi și datorii asimilate         167 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exercițiul curent         167 01 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special de                                dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exercițiul curent)         167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exercițiul curent)         167 01 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare                                în exercițiul curent)         167 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare         167 02 01 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din Fondul special                                de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 02 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din contul curent                                general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 03 Alte împrumuturi și datorii asimilate - primite din venituri din                                privatizare (cu termen de rambursare în exercițiile viitoare)         167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         167 02 09 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu termen de rambursare în                                exercițiile viitoare)         168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate         168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni         168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni         168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale         168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de                                autoritățile administrației publice locale         168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de                                autoritățile administrației publice locale         168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate                                de stat         168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat         168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat         168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat         168 07 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate         168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului         168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                contul curent general al trezoreriei statului         168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - primite din                                venituri din privatizare         168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea                                creditelor comerciale în împrumuturi         168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate - altele         169 Prime privind rambursarea obligațiunilor         169 01 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiului curent)         169 01 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiului curent)         169 02 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a fi                                plătite în cursul exercițiilor viitoare)         169 02 00 Prime privind rambursarea obligațiunilor (pentru sumele ce urmează a                                fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)  2 CONTURI DE ACTIVE FIXE 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE         203 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 Cheltuieli de dezvoltare         203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare         205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         205 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         205 00 00 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare         206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive         208 Alte active fixe necorporale         208 01 Programe informatice         208 01 00 Programe informatice         208 02 Alte active fixe necorporale         208 02 00 Alte active fixe necorporale 21 ACTIVE FIXE CORPORALE         211 Terenuri și amenajări la terenuri         211 01 Terenuri         211 01 00 Terenuri         211 02 Amenajări la terenuri         211 02 00 Amenajări la terenuri         212 Construcții         212 00 Construcții         212 00 00 Construcții         213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații         213 01 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)         213 01 00 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)         213 02 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare         213 02 00 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare         213 03 Mijloace de transport         213 03 00 Mijloace de transport         213 04 Animale și plantații         213 04 00 Animale și plantații         214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor                                umane și materiale și alte active fixe corporale         215 Alte active ale statului         215 00 Alte active ale statului         215 00 00 Alte active ale statului 23 ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE         231 Active fixe corporale în curs de execuție         231 00 Active fixe corporale în curs de execuție         231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuție         232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale         233 Active fixe necorporale în curs de execuție         233 00 Active fixe necorporale în curs de execuție         233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuție         234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale         234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)         260 Titluri de participare         260 01 Titluri de participare cotate         260 01 00 Titluri de participare cotate         260 02 Titluri de participare necotate         260 02 00 Titluri de participare necotate         260 03 Alte participații         260 03 00 Alte participații         265 Alte titluri imobilizate         265 00 Alte titluri imobilizate         265 00 00 Alte titluri imobilizate         267 Creanțe imobilizate         267 01 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în                                cursul exercițiului curent)         267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare                                aflat la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiului curent)         267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului                                curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi                                încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exercițiului curent)         267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiului curent) - altele         267 01 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiului curent)         267 02 Creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat                                la dispoziția Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent                                general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru                                sumele ce urmează a fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce urmează a                                fi încasate în cursul exercițiilor viitoare)         267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi încasate                                în cursul exercițiilor viitoare) - altele         267 02 08 Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul                                exercițiilor viitoare)         267 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung         267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul de                                dezvoltare la dispoziția Guvernului         267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent                                general al trezoreriei statului         267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din                                privatizare         267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget         267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung - altele         267 06 09 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate         269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare         269 01 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 01 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - curente         269 02 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente         269 02 00 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 28 AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE         280 Amortizări privind activele fixe necorporale         280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare         280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor și activelor similare         280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale,                                drepturilor și activelor similare         280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale         280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale         281 Amortizări privind activele fixe corporale         281 01 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 01 00 Amortizarea amenajărilor la terenuri         281 02 Amortizarea construcțiilor         281 02 00 Amortizarea construcțiilor         281 03 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și                                plantațiilor         281 03 00 Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și                                plantațiilor         281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție                                a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale         281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a                                valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE         290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale         290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare         290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor și activelor similare         290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor                                comerciale, drepturilor și activelor similare         290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale         291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale         291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri         291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor la terenuri         291 02 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor         291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor         291 03 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de                                transport, animalelor și plantațiilor         291 04 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,                                echipamentului de protecție a valorilor umane și materiale și a                                altor active fixe corporale         293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuție         293 01 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție         293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție         293 02 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție         293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție         296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare         296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor cotate         296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor necotate         296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participații         296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare         296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare  3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE 30 STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE         301 Materii prime         301 00 Materii prime         301 00 00 Materii prime         302 Materiale consumabile         302 01 Materiale auxiliare         302 01 00 Materiale auxiliare         302 02 Combustibili         302 02 00 Combustibili         302 03 Materiale pentru ambalat         302 03 00 Materiale pentru ambalat         302 04 Piese de schimb         302 04 00 Piese de schimb         302 05 Semințe și materiale de plantat         302 05 00 Semințe și materiale de plantat         302 06 Furaje         302 06 00 Furaje         302 07 Hrană         302 07 00 Hrană         302 08 Alte materiale consumabile         302 08 00 Alte materiale consumabile         302 09 Medicamente și materiale sanitare         302 09 00 Medicamente și materiale sanitare         303 Materiale de natura obiectelor de inventar         303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie         303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință         303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință         304 Materiale rezervă de stat și de mobilizare         304 01 Materiale rezervă de stat         304 01 00 Materiale rezervă de stat         304 02 Materiale rezervă de mobilizare         304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare         305 Ambalaje rezervă de stat și de mobilizare         305 01 Ambalaje rezervă de stat         305 01 00 Ambalaje rezervă de stat         305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare         305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare         307 Materiale date în prelucrare în instituție         307 00 Materiale date în prelucrare în instituție         307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituție         309 Alte stocuri         309 00 Alte stocuri         309 00 00 Alte stocuri 33 PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE         331 Produse în curs de execuție         331 00 Produse în curs de execuție         331 00 00 Produse în curs de execuție         332 Lucrări și servicii în curs de execuție         332 00 Lucrări și servicii în curs de execuție         332 00 00 Lucrări și servicii în curs de execuție 34 PRODUSE         341 Semifabricate         341 00 Semifabricate         341 00 00 Semifabricate         345 Produse finite         345 00 Produse finite         345 00 00 Produse finite         346 Produse reziduale         346 00 Produse reziduale         346 00 00 Produse reziduale         347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea                                privată a statului         348 Diferențe de preț la produse         348 00 Diferențe de preț la produse         348 00 00 Diferențe de preț la produse         349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale         349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale         349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea                                privată a unităților administrativ - teritoriale 35 STOCURI AFLATE LA TERȚI         351 Materii și materiale aflate la terți         351 01 Materii și materiale aflate la terți         351 01 00 Materii și materiale aflate la terți         351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți         351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terți         354 Produse aflate la terți         354 01 Semifabricate aflate la terți         354 01 00 Semifabricate aflate la terți         354 05 Produse finite aflate la terți         354 05 00 Produse finite aflate la terți         354 06 Produse reziduale aflate la terți         354 06 00 Produse reziduale aflate la terți         356 Animale aflate la terți         356 00 Animale aflate la terți         356 00 00 Animale aflate la terți         357 Mărfuri aflate la terți         357 00 Mărfuri aflate la terți         357 00 00 Mărfuri aflate la terți         358 Ambalaje aflate la terți         358 00 Ambalaje aflate la terți         358 00 00 Ambalaje aflate la terți         359 Bunuri în custodie sau în consignație la terți         359 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți         359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignație la terți 36 ANIMALE         361 Animale și păsări         361 00 Animale și păsări         361 00 00 Animale și păsări 37 MĂRFURI         371 Mărfuri         371 00 Mărfuri         371 00 00 Mărfuri         378 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)         378 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)         378 00 00 Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial) 38 AMBALAJE         381 Ambalaje         381 00 Ambalaje         381 00 00 Ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE         391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime         392 Ajustări pentru deprecierea materialelor         392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile         392 02 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar         393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         393 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție         394 Ajustări pentru deprecierea produselor         394 01 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor         394 05 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite         394 06 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale         395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți         395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți         395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți         395 02 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți         395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți         395 03 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți         395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți         395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți         395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți         395 06 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți         395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terți         395 07 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți         395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți         395 08 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți         395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți         396 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor         397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor         398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor         398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor  4 CONTURI DE TERȚI 40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE         401 Furnizori         401 01 Furnizori sub 1 an         401 01 00 Furnizori sub 1 an         401 02 Furnizori peste 1 an         401 02 00 Furnizori peste 1 an         403 Efecte de plătit         403 01 Efecte de plătit sub 1 an         403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an         403 02 Efecte de plătit peste 1 an         403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an         404 Furnizori de active fixe         404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an         404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an         404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an         405 Efecte de plătit pentru active fixe         405 01 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 01 00 Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an         405 02 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an         408 Furnizori - facturi nesosite         408 00 Furnizori - facturi nesosite         408 00 00 Furnizori - facturi nesosite         409 Furnizori - debitori         409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor                                și pentru prestări de servicii și executări de lucrări         409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor         409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii și executări de lucrări 41 CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE         411 Clienți         411 01 Clienți cu termen sub 1 an         411 01 01 Clienți cu termen sub 1 an         411 01 08 Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an         411 02 Clienți cu termen peste 1 an         411 02 01 Clienți cu termen peste 1 an         411 02 08 Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an         413 Efecte de primit de la clienți         413 01 Efecte de primit de la clienți sub 1 an         413 01 00 Efecte de primit de la clienți sub 1 an         413 02 Efecte de primit de la clienți peste 1 an         413 02 00 Efecte de primit de la clienți peste 1 an         418 Clienți - facturi de întocmit         418 00 Clienți - facturi de întocmit         418 00 00 Clienți - facturi de întocmit         419 Clienți - creditori         419 00 Clienți - creditori         419 00 00 Clienți - creditori 42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE         421 Personal - salarii datorate         421 00 Personal - salarii datorate         421 00 00 Personal - salarii datorate         422 Pensionari - pensii datorate         422 01 Pensionari civili - pensii datorate         422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate         422 02 Pensionari militari - pensii datorate         422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate         423 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         423 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         423 00 00 Personal - ajutoare și indemnizații datorate         424 Șomeri - indemnizații datorate         424 00 Șomeri - indemnizații datorate         424 00 00 Șomeri - indemnizații datorate         425 Avansuri acordate personalului         425 00 Avansuri acordate personalului         425 00 00 Avansuri acordate personalului         426 Drepturi de personal neridicate         426 00 Drepturi de personal neridicate         426 00 00 Drepturi de personal neridicate         427 Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților         427 01 Rețineri din salarii datorate terților         427 01 00 Rețineri din salarii datorate terților         427 02 Rețineri din pensii datorate terților         427 02 00 Rețineri din pensii datorate terților         427 03 Rețineri din alte drepturi datorate terților         427 03 00 Rețineri din alte drepturi datorate terților         428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul         428 01 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 01 Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an         428 01 02 Alte creanțe în legătură cu personalul sub 1 an         428 02 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 01 Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an         428 02 02 Alte creanțe în legătură cu personalul peste 1 an         429 Bursieri și doctoranzi         429 00 Bursieri și doctoranzi         429 00 00 Bursieri și doctoranzi 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE         431 Asigurări sociale         431 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale         431 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         431 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale         431 03 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 03 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         431 04 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate         431 05 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli                                profesionale         431 05 00 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli                                profesionale         431 07 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         431 07 00 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații         437 Asigurări pentru șomaj         437 01 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         437 01 00 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj         437 02 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         437 02 00 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj         437 03 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         437 03 00 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata                                creanțelor salariale         438 Alte datorii sociale         438 00 Alte datorii sociale         438 00 00 Alte datorii sociale 44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE                                STAT ȘI CONTURI ASIMILATE         440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                                bugetelor locale         440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor                                locale         441 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei         442 Taxa pe valoarea adăugată         442 03 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 03 00 Taxa pe valoarea adăugată de plată         442 04 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 04 00 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat         442 06 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 06 00 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă         442 07 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 07 00 Taxa pe valoarea adăugată colectată         442 08 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         442 08 00 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă         444 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         444 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         444 00 00 Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi         446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         446 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         446 00 00 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate         448 Alte datorii și creanțe cu bugetul         448 01 Alte datorii față de buget         448 01 00 Alte datorii față de buget         448 02 Alte creanțe privind bugetul         448 02 00 Alte creanțe privind bugetul 45 DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE                                (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU                                AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI)         450 Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/altor donatori                                - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA         450 03 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 03 00 Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând                                venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale                                de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri                                ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri                                proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor                                beneficiari-ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor                                beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         451 Sume de primit și de restituit Autorităților de Certificare/Ministerul                                Agriculturii- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 01 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 02 00 Sume de restituit Autorităților de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA         451 03 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 03 00 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 01 Sume de restituit Autorităților de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 04 02 Sume de restituit Autorităților de Certificare - deduceri procentuale                                definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 04 09 Alte sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului                                Agriculturii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 05 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 05 00 Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 01 Sume avansate de Autoritățile de Certificare - prefinanțare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 02 Sume avansate de Autoritățile de Certificare pentru plăți intermediare -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 03 Sume avansate de Autoritățile de Certificare din vărsăminte din                                privatizare în cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe                                nerambursabile postaderare         451 06 05 Sume de justificat Autorității de Certificare - decertificare definitivă -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         451 06 06 Sume de justificat Autorității de Certificare - deducere procentuală                                definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI                                DE LA BUGET         451 06 09 Alte sume avansate de Autoritățile de Certificare - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 Sume datorate Agențiilor de Implementare/Autorităților de Management/                                Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 01 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 01 00 Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA         452 02 Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         452 02 00 Sume datorate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         453 Sume de primit și de restituit Autorităților de Implementare -                                PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 01 00 Sume de primit de la Autoritățile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         453 02 00 Sume de restituit Autorităților de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA -         454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-         454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-         454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari - instituții publice - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari - ONG -uri, societăți comerciale,                                etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET         454 04 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. -                                FONDURI DE LA BUGET         454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din                                bugetul local         454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din                                venituri proprii/venituri proprii și subvenții         454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc.         454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile                                postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate                                integral din buget         454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri                                proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat,                                asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 Sume de primit și de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare,                                indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți                                donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET)         455 01 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanțare, indisponibilități temporare de                                fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)         455 03 Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori) - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanțare         455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanțare         455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibilități temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alți donatori         455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități                                temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alți donatori, top-up) -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanțare         455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanțare         455 04 03 Sume de restituit bugetului - indisponibilități temporare de fonduri de la                                Comisia Europeană/alți donatori         455 04 04 Sume de restituit bugetului - top-up         455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/alți                                donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE         455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia                                Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE                                NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite                                de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate -                                FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la                                Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI                                EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE         456 Sume de primit și de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli                                decât cele eligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                                POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET         456 01 Sume de primit de la buge