ORDIN nr. 3.386 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016  Notă
  Conform art. II din ORDIN nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 8 ianuarie 2019, prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2018.
  Având în vedere prevederile art. 101 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: a) 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod. 14.13.01.04, prevăzut în anexa nr. 1;b) 120 "Decont privind accizele", cod. 14.13.01.03, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3.(2) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 3 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2016.  +  Articolul 6 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoș Doroș
  București, 17 noiembrie 2016. Nr. 3.386.  +  Anexa nr. 1 (la 08-01-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 )  +  Anexa nr. 2 (la 08-01-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 )  +  Anexa nr. 3
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 101 "Declarație privind
  impozitul pe profit", cod 14.13.01.04
  I. Depunerea declarației Declarația privind impozitul pe profit se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile, respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din același act normativ. În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul mai multor sedii permanente în România, sediul permanent desemnat în România calculează, declară și plătește impozitul pe profit, pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparțin aceleiași persoane juridice străine. Declarația se depune și de persoanele juridice rezidente întrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau art. 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:– se bifează rubrica "Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 și art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", și se completează statul de rezidență, în rubrica prevăzută în acest scop;– declarația se depune pe perioada termenului de prescripție și va fi însoțită de certificatul/certificatele de rezidență fiscală în care se menționează faptul că persoana juridică a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, respectiv într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri în anul obținerii venitului și în anul exercitării opțiunii privind regularizarea impozitului în România;– în vederea identificării plăților anticipate se vor prezenta documente justificative care să dovedească efectuarea reținerii la sursă a impozitului (de exemplu: contracte, facturi, ordine de plată, dispoziții de plată valutare externe etc.). Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să depună declarația privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b), alin. (16) și (17), care depun declarația anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate. Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil. În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop. Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop. La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 08-01-2019, Ultimul paragraf de la Punctul I. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit și sfârșitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 - 31 decembrie 18). Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2019, Punctul 1. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) 2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului" În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.Eliminat. (la 08-01-2019, Al doilea paragraf de la Punctul 2. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost eliminat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală a entității care și-a încetat existența. (la 08-01-2018, Punctul 2. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului.3. Secțiunea B "Date privind impozitul pe profit" Rândurile 1-7 se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidența contabilă a contribuabililor. La rândul 2 "Cheltuieli de exploatare" se înscrie și cheltuiala cu impozitul pe profit. În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul "-" (minus) Rândul 8 se completează cu sumele reprezentând:a) diferențele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în evidența contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;b) rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliare, după caz, potrivit art. 23 lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) câștigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate;e) alte elemente similare veniturilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 8.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 46 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 8.2 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se impozitează potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 8.1. Rândul 8.3 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudențiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 8.4 - se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2019, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 9 se completează cu sumele reprezentând:a) diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanțelor și datoriilor în valută, înregistrate în evidența contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;b) valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, această valoare este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata inițială stabilită conform legii, mai puțin perioada pentru care s-a calculat amortizarea;c) pierderea înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferența dintre prețul de vânzare al titlurilor de participare proprii și valoarea lor de dobândire/răscumpărare;d) sumele care se deduc la calculul rezultatului fiscal potrivit art. 25 alin. (4) lit. q) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) sumele transferate din contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție" în creditul contului 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care reprezintă elemente similare cheltuielilor, potrivit pct. 5 alin. (3) lit. e) din titlul II din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.f) alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2019, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 9.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 11 se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și amortizarea fiscală determinată potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din același act normativ. Acest rând se completează și cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe. Rândul 11.1 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 11.2 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 11.3 se completează cu valoarea mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 12 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu și sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori. (la 08-01-2019, Rândul 12 de la Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera f), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 13 se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creșterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 14 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular. Rândul 14.1 se completează cu sumele reprezentând filtrele prudențiale care sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal. Rândul 15 se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 15.1 se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 17.1 se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 17.2 se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terț, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 23 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 17.3 se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condițiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 18 se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/ vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 19 se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operațiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operațiunii de lichidare, potrivit art. 23 lit. j) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 20 se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 17-19, prevăzute la art. 15 și 23 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 23 se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum și cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Rândul 24 se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidența contabilă. Rândul 25 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 26 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depășește limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare și/sau mecenat și cu bursele private, efectuate potrivit legii și înregistrate în contabilitate. Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează și cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe. Rândul 29 - se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere și a rezervelor, peste limitele ori în alte condiții decât cele prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 30 - se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2019, Rândul 30 de la Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera g), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 40^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate cu cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depășesc limitele prevăzute la art. 40^2 din Codul fiscal. (la 08-01-2019, Rândul 31, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera h), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 32 se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acest rând se completează și cu sumele reprezentând cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 33 se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:– depășirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozițiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), g), h) și i);– cheltuielile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), b), e) și i);– alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice. Rândul 36 se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 37 se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, și care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 38 se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie și data la care operațiunea respectivă produce efecte și transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 39 se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât și din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Acest rând se completează în cazul operațiunilor de reorganizare și cu următoarele valori:– persoana juridică beneficiară înscrie și valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenți de contribuabilul cedent și transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți pe care continuă să o recupereze, recalculată proporțional cu activele menținute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 41.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă. Rândul 41.2 se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condițiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rândul 42.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin și dacă persoana juridică română prezintă documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin. Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obțin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reținere la sursă, venituri impuse atât în România, cât și în statul străin, respectiv:1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reținere la sursă și virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, la:– profiturile impozabile obținute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– celelalte venituri obținute în acel stat străin. Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spațiul Economic European își desfășoară activitatea în România printr-un sediu permanent și acel sediu permanent obține venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spațiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât și în statul unde au fost obținute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obținute veniturile, fie direct, fie indirect prin reținerea și virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (4) și (5) din același act normativ. Rândul 42.2.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 42.2.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2018, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) Rândul 42.3 - se înscriu sumele ce reprezintă scutiri și reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislației în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea și/sau mecenatul și bursele private, efectuate potrivit legii.Rândul 42.3.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-01-2019, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 ) Rândul 44.1 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, precum și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din anul curent. Rândul 44.2 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul, precum și cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 46 - se înscrie suma ce reprezintă reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculată conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. (la 08-01-2018, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) Rândul 47 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular. (la 08-01-2018, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Litera e), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) Rândul 48 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie impozitul reținut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit. (la 08-01-2018, Punctul 3. din Punctul II. , Anexa nr. 3 a fost completat de Litera f), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) NOTĂ: Persoanele juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează în mod corespunzător rândurile secțiunii B "Date privind impozitul pe profit".4. Secțiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»:4.1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.4.2. În caseta «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.4.3. În rubrica «Nume, prenume/Denumire» se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.4.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului. (la 08-01-2019, Punctul II. din Anexa nr. 3 a fost completat de Litera j), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.200 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 08 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului
  120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03
  I. Depunerea decontului Decontul privind accizele se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor. Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea decontului Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/plătitorului" În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situația în care formularul se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența. (la 08-01-2018, Punctul II. din Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.160 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 08 ianuarie 2018 ) În prima căsuță se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului. Secțiunea B "Date privind accizele" Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare, fiind cuprinse și accizele aferente produselor provenite din import. Secțiunea C "Date privind deducerile din accizele datorate" Se înscriu sumele cumulate, reprezentând deducerile din accizele datorate pentru anul de raportare, în conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producția internă, pentru produsele provenite din achizițiile intracomunitare, precum și pentru produsele provenite din import, astfel:– contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătății, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare;– suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru țigarete, țigări și țigări de foi și băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care contribuabilul/plătitorul corectează decontul depus inițial, decontul rectificativ se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.
   +  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICI
  de tipărire, modul de difuzare,
  de utilizare și de păstrare a formularelor
  1. Denumire: 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03.2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularele se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează la declararea anuală a impozitului pe profit și a accizelor.4. Se completează și se depun de contribuabilii/plătitorii care au obligația declarării impozitelor și taxelor.5. Circulă:– un exemplar la organul fiscal competent în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii;– un exemplar la contribuabil/plătitor.6. Se arhivează la organul fiscal:– formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;– formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
  ----