LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*)privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 7 septembrie 2015  Notă
  Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 februarie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al localităților.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.(3) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale.  +  Articolul 2(1) Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.(2) Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.(3) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, constituie ansambluri tehnologice și funcționale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de la captarea din sursă a apei brute până la evacuarea în emisari a apelor uzate epurate.(4) În localitățile rurale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiția asigurării colectării apelor uzate prin alte sisteme individuale.  +  Articolul 3Termenii tehnici utilizați în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează:a) serviciu de alimentare cu apă și de canalizare - totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia;b) serviciu de alimentare cu apă - totalitatea activităților necesare pentru:– captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane;– tratarea apei brute;– transportul apei potabile și/sau industriale;– înmagazinarea apei;– distribuția apei potabile și/sau industriale;c) serviciul de canalizare - totalitatea activităților necesare pentru:– colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;– epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;– colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;– evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;– evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților;d) sistem public de alimentare cu apă - ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemele publice de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente:– captări;– aducțiuni;– stații de tratare;– stații de pompare cu sau fără hidrofor;– rezervoare de înmagazinare;– rețele de transport și distribuție;– branșamente, până la punctul de delimitare;e) sistem public de canalizare - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemele publice de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente:– racorduri de canalizare de la punctul de delimitare și preluare;– rețele de canalizare;– stații de pompare;– stații de epurare;– colectoare de evacuare spre emisar;– guri de vărsare în emisar;– depozite de nămol deshidratat;f) rețea publică de transport al apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din rețeaua de conducte cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție;g) rețea publică de distribuție a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții-anexe, care asigură distribuția apei la 2 sau la mai mulți utilizatori independenți;h) rețea publică de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, cămine, guri de scurgere și construcții-anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la 2 sau de la mai mulți utilizatori independenți.Nu constituie rețele publice:– rețelele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice;– rețelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituții publice pe care se află mai multe imobile, indiferent de destinație, despărțite de zone verzi și alei interioare private;– rețelele aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces și spațiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;i) branșament de apă - partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul deservește un singur utilizator. În cazuri bine justificate și atunci când condițiile tehnice nu permit altă soluție se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin același branșament. Părțile componente ale unui branșament se precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție, indiferent de modul de finanțare a execuției. Finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Amplasamentul căminului de branșament se stabilește la punctul de delimitare al instalațiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietății și numai în baza unei documentații avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea și individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligația montării contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate;j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune, în scopul individualizării consumurilor și repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului imobilului;k) repartizarea costurilor - totalitatea acțiunilor desfășurate, conform reglementărilor legale în vigoare, de către o persoană fizică sau persoană juridică în scopul repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apă în imobilele condominiale dotate cu instalații interioare de utilizare comune;l) racord de canalizare - partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; părțile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare;m) aviz de branșare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;n) acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabilește condițiile de furnizare pentru utilizator și definește parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul utilizatorului și prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă;o) acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare și care definește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere și/sau industriale preluate la canalizarea publică;p) ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;q) ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;r) ape uzate orășenești - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor și a curților imobilelor;s) ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitații atmosferice;ș) instalații interioare de apă - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare;t) instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică;ț) punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branșează la instalațiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalațiilor asigură identificarea amplasamentului căminului de branșament, precizează poziția de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenței instalațiilor, precum și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;u) contor de branșament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branșament între două vane - robinete la limita proprietății utilizatorului; contorul este ultima componentă a rețelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei;v) asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, astfel cum este definită de Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituită în scopul înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;w) gestionarea în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului în interesul comun al unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, prin intermediul unui operator regional;x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - operatorul regional definit conform art. 2 lit. g) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;y) master plan județean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - document de politici publice care stabilește strategia de furnizare/prestare și dezvoltare a serviciului, planul de investiții pe termen scurt, mediu și lung privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare dintr-un județ/zonă.Master planul județean/zonal este aprobat de consiliul județean/consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București, după caz.Master planul județean/zonal se corelează cu strategiile locale ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;z) strategie locală a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare - document de politici publice adoptat la nivelul unei unități administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele și modul de furnizare/prestare și dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, detaliat prin programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și obiectivele înființării de noi sisteme la nivelul unității administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului județean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general;aa) strategia asociației de dezvoltare intercomunitară privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare - document de politici publice elaborat și aprobat de asociația de dezvoltare intercomunitară în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociația de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.Strategia asociației de dezvoltare intercomunitară este elaborată în conformitate cu master planul județean/zonal și conține planul de investiții și lista investițiilor prioritare;ab) arie de operare - arie geografică ce cuprinde unitatea/unitățile administrativ-teritoriale membră/membre a/ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în care operatorul/operatorul regional primește dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;ac) aglomerare umană - zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculată în locuitori echivalenți, care poate cuprinde mai multe unități administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul județean/zonal pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;ad) preț - contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;ae) tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură;af) preț/tarif unic - prețul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe baza regulilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și de canalizare finanțate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, care să acopere costurile de operare ulterior finalizării investiției și o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ținând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condițiile legii;ag) strategia de tarifare - strategia aplicată pentru finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care are la bază prețul/tariful unic și care asigură acoperirea costurilor de operare și a costurilor de investiții;ah) operator economic - furnizor/prestator de servicii de alimentare cu apă și de canalizare care exploatează un sistem privat.  +  Articolul 4(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branșamentele acestora, condițiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice și reglementările legale în vigoare, precum și parametrii de debit și presiune precizați în acordurile și contractele de furnizare.(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare realizate prin investiții noi de către o unitate administrativ-teritorială pe raza unei alte unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale pe care o deservesc.(4) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilități față de necesarul de apă potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare.(5) În cazul în care cerințele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral sau pot fi acoperite numai parțial, aceștia pot să își asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate și exploatate în condițiile legii.(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul străzilor și al spațiilor verzi, spălatul piețelor și al străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apă industrială.(7) Apa industrială sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de alimentare cu apă industrială, fie prin sisteme individuale realizate și exploatate de operatorii economici.(8) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă și sistemele de alimentare cu apă industrială.  +  Articolul 5(1) Sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea și evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum și a apelor pluviale sau de suprafață colectate de pe teritoriul localităților.(2) Nămolurile provenite din stațiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare și din stațiile de epurare a apelor uzate orășenești se tratează și se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.(3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condițiile precizate prin acordul de preluare în canalizarea publică, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum și pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor de canalizare;b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare;c) perturbarea funcționării normale a stației de epurare, prin depășirea debitului și a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului de exploatare a sistemului;e) apariția pericolelor de explozie.(4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate și depozitarea nămolurilor provenite din stațiile de epurare se fac numai în condițiile calitative și cantitative precizate în avizele, acordurile și autorizațiile de mediu eliberate de autoritățile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecției calității apei și a mediului, astfel încât să se garanteze protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.(5) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alți utilizatori neracordați la rețelele publice de distribuție a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depășită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanțe impurificatoare și numai dacă nu conțin poluanți toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.  +  Articolul 6Desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și aprobate prin ordin*) al președintelui acesteia. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale. Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 și 324 bis din 15 mai 2007 și Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 și 324 bis din 15 mai 2007.
   +  Articolul 7(1) Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:a) securitatea serviciului;b) tarifarea echitabilă;c) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;d) solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;e) transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;f) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;g) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;h) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;i) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.(2) Principiile prevăzute la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cuprinse și dezvoltate atât în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cât și în regulamentele serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare aprobate la nivel local.  +  Articolul 8(1) Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță prevăzuți în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.(2) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în funcție de necesitățile utilizatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, studiul de specialitate se elaborează în cadrul acestora, se avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunările generale.(3) Propunerile de indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării lor de către autoritățile administrației publice locale.
   +  Capitolul II Autorități și competențe  +  Articolul 9(1) Statul sprijină prin măsuri legislative, administrative și economice dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente.(2) Măsurile adoptate la nivelul autorităților administrației publice centrale competente trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective strategice:a) dezvoltarea și extinderea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul întregii țări, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață ale comunităților locale;b) realizarea unui serviciu și a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile să susțină dezvoltarea economico-socială a localităților, să atragă investiții private și să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităților locale;c) conservarea și protecția mediului și a sănătății publice.  +  Articolul 10(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește:a) aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;b) aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) aprobarea regulamentelor și a caietelor de sarcini ale serviciului;d) adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentațiilor de organizare și derulare a procedurilor de delegare a gestiunii;e) aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului.(2) Unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înființării, organizării, finanțării, monitorizării și gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și pentru înființarea, modernizarea, dezvoltarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condițiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Consiliile locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, după caz, își stabilesc propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, corelate cu master planurile județene/zonale ținând seama de planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și cu angajamentele asumate de România în domeniul protecției mediului.(2) Consiliul local/consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București își stabilesc master planuri județene/zonale pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, corelate cu planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și cu angajamentele asumate de România în domeniul protecției mediului.(3) Strategiile autorităților administrației publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:a) orientarea serviciului către utilizatori;b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;c) asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;d) îmbunătățirea calității mediului, prin utilizarea rațională a resurselor naturale de apă și epurarea corespunzătoare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile legislației de mediu și ale directivelor Uniunii Europene;e) reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;f) reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizator, inclusiv prin contorizarea branșamentelor și a consumurilor individuale;g) promovarea programelor de investiții, în scopul dezvoltării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;h) adoptarea soluțiilor tehnice și tehnologice, cu costuri minime și în concordanță cu prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistică și demografică a comunității;i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, crearea unui mediu concurențial, stimularea participării capitalului privat și promovarea formelor de gestiune delegată;j) promovarea metodelor moderne de management;k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.(4) În vederea asigurării continuității serviciului și funcționării sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin normele și prescripțiile tehnice, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, au responsabilitatea planificării și urmăririi execuției lucrărilor de investiții, în corelare cu propriile strategii ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și planurile de urbanism general. În acest scop vor întocmi programe de investiții multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și de înființare de noi sisteme la nivelul unității administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianuală a investițiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale, corelate cu planurile de investiții din master planurile județene/zonale.(5) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare elaborează și aprobă propriile strategii doar pentru aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, chiar atunci când județul este membru al asociației, fără a afecta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare al acelor unități administrativ-teritoriale din județ care nu sunt membre ale asociației, însă luând în considerare master planul județean/zonal privind acest serviciu, pentru a asigura coerența dezvoltării serviciului și a investițiilor în infrastructura aferentă serviciului.  +  Articolul 12(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a programelor multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii;b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;d) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv înființării și exploatării în comun a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare și pentru realizarea investițiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiții aflate în derulare;e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum și încredințarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;f) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale mixte pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și/sau furnizarea/prestarea serviciului;g) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza normelor-cadru și a regulamentelor-cadru elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;i) aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile;j) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;k) elaborarea și aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului;l) elaborarea și aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile;m) acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile art. 12^1; (la 03-08-2018, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018 ) n) asigurarea, din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite, a fondurilor necesare pentru plata valorii totale sau a unei părți din cheltuielile realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în condițiile art. 12^2. (la 03-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018 ) (2) Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 12^1(1) Ajutoarele lunare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) se acordă în funcție de veniturile lunare ale persoanei singure/familiei, prin compensarea procentuală a contravalorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în limita unui consum de apă, respectiv a unei cantități de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare de 75 l/persoană/zi.(2) Pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puțin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.(3) La stabilirea venitului bănesc net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru acordarea ajutorului lunar pot fi utilizate procentele și limitele de venituri prevăzute, pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu energie termică, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) În vederea stabilirii dreptului la ajutorul lunar, noțiunile utilizate pentru familie și persoană singură au semnificația celor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare.(6) Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziția primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei.(7) Cuantumurile, condițiile, organizarea acordării ajutorului lunar și modalitatea de decontare a acestuia între unitatea administrativ-teritorială, familiile/persoanele singure beneficiare și operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. (la 03-08-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018 )  +  Articolul 12^2Cuantumul sumelor acordate, perioada de implementare, numărul estimat de beneficiari, condițiile și modalitatea de decontare a cheltuielilor realizate pentru branșarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale. (la 03-08-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 215 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018 )  +  Articolul 13(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul să verifice, să aprobe sau să respingă, în condițiile legii, fără a periclita rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, prețurile și tarifele propuse de operatori, precum și să urmărească modul de respectare de către aceștia a normelor metodologice pentru stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor elaborate de A.N.R.S.C. și aprobate prin ordin al președintelui acesteia.(2) Divergențele cu privire la prețuri și tarife dintre autoritățile administrației publice locale și operatori se rezolvă de instanțele de judecată competente.(3) Autoritățile administrației publice locale au acces la orice informație de interes public deținută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de gestiune adoptată pentru realizarea acestuia.  +  Articolul 14Autoritățile administrației publice locale au, în raport cu utilizatorii pe care îi reprezintă, următoarele sarcini și responsabilități:a) să gestioneze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe criterii de competitivitate și eficiență economică;b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;c) să monitorizeze și să controleze activitățile de furnizare/prestare a serviciului și să adopte măsurile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii, în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță asumați;d) să stabilească și să aprobe indicatorii de performanță ai serviciului numai după ce aceștia au fost supuși în prealabil dezbaterii publice;e) să adopte normele locale și modalitățile de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;f) să informeze și să consulte utilizatorii și asociațiile acestora cu privire la strategiile de dezvoltare a serviciului, precum și despre necesitatea instituirii unor taxe locale privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;g) să medieze rezolvarea conflictelor dintre utilizatori și operator sau dintre operatori, la cererea uneia dintre părți.  +  Articolul 15(1) Autoritățile administrației publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege, următoarele obligații față de operatori:a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor și să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;b) să respecte independența managerială a operatorului;c) să adopte și să mențină o conduită echilibrată, echidistantă și nediscriminatorie între operator și utilizatori;d) să promoveze relații contractuale echilibrate, orientate spre rezultat;e) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului;f) să aducă la cunoștință publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile având ca obiect modul de organizare și de funcționare a serviciului;g) să stabilească condițiile de asociere sau de formare de societăți mixte, în conformitate cu prevederile legale care reglementează fiecare tip de contract prin care se deleagă gestiunea;h) să respecte și să își îndeplinească propriile obligații, prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului;i) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele de interes public, cu privire la activitatea operatorilor;j) să încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale de pe domeniul public și privat al localității.(2) Autoritățile administrației publice locale au, în raporturile cu operatorii, dreptul și obligația să monitorizeze și să controleze:a) menținerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de delegare a gestiunii serviciului;b) încadrarea profitului operatorului în limitele minime și maxime negociate și modul de utilizare a Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fondul IID) în condițiile legii;c) respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice și păstrarea integrității patrimoniului public sau privat aferent serviciului;d) respectarea programului social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;e) respectarea obligațiilor contractuale potrivit contractului de delegare a gestiunii și îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului, indiferent de forma de gestiune;f) aplicarea penalităților prevăzute de documentele contractuale, în cazul neîndeplinirii de către operatori a indicatorilor de performanță asumați;g) exploatarea eficientă a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare;h) respectarea reglementărilor administrative, tehnice, fiscale și comerciale din domeniu;i) impactul serviciului asupra mediului și asupra sănătății publice;j) siguranța serviciului și protecția utilizatorilor;k) asigurarea patrimoniului preluat în gestiune și asigurarea pentru daunele provocate terților, în cazul gestiunii delegate.  +  Articolul 16(1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este A.N.R.S.C. Aceasta își exercită competențele și atribuțiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, față de toți operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului, de modalitatea de gestiune adoptată sau de țara de origine.(2) A.N.R.S.C. elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui acesteia:a) metodologia și procedura-cadru de stabilire, monitorizare, măsurare, comparare și analiză a indicatorilor de performanță ai serviciului;b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare*). Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007.
  (3) Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. b), A.N.R.S.C. aprobă prețurile și tarifele pentru operatorii economici și instituțiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă și de canalizare de natura celui public și care nu se află în subordinea autorităților administrației publice locale respective și nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă și de canalizare.(4) A.N.R.S.C. monitorizează evoluția indicatorilor de performanță ai serviciului, în scopul diseminării, la nivelul autorităților administrației publice locale și al operatorilor, a celor mai bune practici din domeniu. A.N.R.S.C. va dezvolta un sistem informațional ce va permite întocmirea unei baze de date și compararea continuă a fiecărui indicator de performanță cu nivelul atins de operatorul cel mai performant din domeniu. Pentru implementarea activităților de monitorizare și de realizare a bazei de date, operatorii au obligația de a furniza A.N.R.S.C. toate informațiile solicitate în legătură cu indicatorii de performanță ai serviciului.(5) În relația cu operatorii și cu autoritățile administrației publice locale, potrivit competențelor și atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune adoptată, A.N.R.S.C. monitorizează următoarele:a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor și măsurilor stabilite în condițiile de emitere sau de menținere a licențelor;b) respectarea sistemului de reglementări emise în aplicarea legislației primare din domeniu;c) respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor;d) respectarea reglementărilor cu privire la concurență și transparență, pentru a preveni practicile anticoncurențiale care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.
   +  Capitolul III Organizarea și funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 17(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, pe care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(2) Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin actul constitutiv și statutul asociației, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(3) Gestionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea apei potabile și epurarea apelor uzate și în funcție de:a) nevoile comunităților locale;b) mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale localităților;c) starea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare existente;d) posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor.(4) Înființarea, organizarea, funcționarea și gestionarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fundamentează în baza unor studii de specialitate care vor analiza elementele prevăzute la alin. (3); soluția optimă se va adopta după dezbaterea publică a studiului și după consultarea utilizatorilor.  +  Articolul 18(1) Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se organizează și se realizează în următoarele modalități:a) gestiune directă;b) gestiune delegată.(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.  +  Secţiunea a 2-a Gestiunea directă  +  Articolul 19(1) În cadrul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, gestionarea, administrarea, exploatarea și funcționarea serviciului.(2) Gestiunea directă se realizează numai prin intermediul unor operatori de drept public așa cum sunt definiți la art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(3) Structurile menționate la alin. (2) își desfășoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului în baza hotărârii de dare în administrare și exploatare a serviciului și a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente și în baza licenței eliberate de A.N.R.S.C.(4) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor cu statut de compartimente/servicii publice de specialitate care gestionează și exploatează un serviciu de alimentare cu apă și de canalizare, rămase la finele exercițiului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.(5) Disponibilitățile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau transferuri de la bugetul de stat destinate cofinanțării unor obiective de investiții specifice se administrează și se utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate.  +  Secţiunea a 3-a Gestiunea delegată  +  Articolul 20(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate competențele și responsabilitățile proprii privind asigurarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(2) Operatorii care desfășoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în regim de gestiune delegată sunt cei stabiliți prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(3) Operatorii menționați la alin. (2) își desfășoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare a gestiunii și a licenței eliberate de A.N.R.S.C.(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și se semnează de autoritățile executive ale acestora sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora și în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt licitația publică deschisă și negocierea directă, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(2) Organizarea procedurilor și derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se fac în baza unei documentații de atribuire aprobate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Documentația de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice acestuia și se întocmește în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice și pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.  +  Articolul 22(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct în următoarele situații:a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;b) operatorilor cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființați după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare și exploatare bunuri, activități ori servicii de alimentare cu apă și de canalizare.(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.(3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioară a acestora se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(4) În situația contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv autoritățile administrației publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanțele operatorului regional, respectiv operatorului, precum și modul de respectare a indicatorilor de performanță.(5) În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanță în furnizarea/prestarea serviciilor se procedează la:a) schimbarea managementului operatorului, în cazul operatorilor de drept public sau al operatorilor de drept privat cu capital al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile contractului de mandat;b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul operatorilor de drept privat cu capital privat sau mixt.  +  Articolul 23(1) Garanțiile profesionale și financiare ale operatorului constituie elemente obligatorii pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, având scopul de a proteja autoritățile administrației publice locale. Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nou-create pot fi admise, într-o procedură de atribuire a unei delegări a gestiunii, în aceleași condiții ca și societățile deja existente.(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept dacă operatorul nu respectă condițiile contractuale. În cazul retragerii licenței, contractul de delegare a gestiunii încetează de plin drept.(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selecție specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, conform mandatului încredințat acestora de unitățile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate și aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(4) În procesul de atribuire și executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare vor urmări obținerea celui mai bun raport cost-calitate realizat în condiții similare, precum și satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităților locale.  +  Articolul 24(1) Delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităților administrației publice locale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și nu exclude responsabilitățile și dreptul acestora, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea și de a controla:a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori;b) calitatea și eficiența serviciului furnizat/prestat și respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare încredințat prin contractul de delegare a gestiunii;d) modul de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.(2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în baza mandatului încredințat de unitățile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât și pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor de investiții publice pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului.  +  Articolul 25(1) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanțarea și realizarea investițiilor.(2) Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare sunt bunuri de retur și se vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri proprii și, respectiv, prin redevența stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri publice.  +  Capitolul IV Operatori și utilizatori  +  Secţiunea 1 Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 26(1) Au calitatea de operatori furnizorii/prestatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare care asigură funcționarea, gestionarea, administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului și care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe. Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt definiți potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(2) Acordarea licențelor operatorilor furnizori/prestatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare intră în sfera de competență a A.N.R.S.C. Licența se eliberează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(3) Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare au, în temeiul prezentei legi, aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de țara de origine din Uniunea Europeană.  +  Articolul 27(1) În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a localităților, operatorii trebuie să asigure:a) producerea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;c) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;d) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orășenești în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;f) întreținerea și menținerea în stare de permanentă funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;g) contorizarea cantităților de apă produse, distribuite și, respectiv, facturate;h) creșterea eficienței și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrică și prin reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;i) limitarea cantităților de apă potabilă distribuită prin rețelele publice, utilizată în procesele industriale, și diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea și reutilizarea acesteia.(2) Dreptul de trecere pentru utilități asupra terenurilor afectate de lucrările de execuție, reabilitare, întreținere și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparținând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuția noilor lucrări de investiții.(3) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenție pentru retehnologizări, reparații, revizii, înlăturare avarii se produc pagube, operatorii au obligația să plătească aceste despăgubiri în condițiile legii. Cuantumul despăgubirilor se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.(4) Operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare organizați ca societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.(5) Operatorii au obligația să țină evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte.(6) Operatorii regionali/Operatorii care își desfășoară activitatea în mai multe localități înființează sedii secundare în localitățile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori.  +  Secţiunea a 2-a Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 28(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branșament al condominiului. Noțiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pot fi:a) operatori economici;b) instituții publice;c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;d) utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.(4) Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condițiile legii și ale avizului de branșare emis de operator. Realizarea de branșamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care și-au realizat branșamente proprii de apă, se face la instalațiile interioare comune de canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul să restricționeze exercitarea folosinței de către ceilalți coproprietari a instalațiilor comune de canalizare.(6) În condominiile în care instalația interioară de distribuție a apei calde este realizată în sistem vertical, consumul de apă rece pentru apa caldă de consum înregistrat de contorul de energie termică de la branșament se facturează către asociație și se repartizează de către administrator pe fiecare proprietate, conform reglementărilor legale în vigoare.(7) Branșamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă cu titlu gratuit autorității administrației publice locale. Recepția și preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administrației publice locale conform legislației în vigoare. Contorul de branșament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, care reprezintă și locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului de către utilizatorul individual. Darea în funcțiune a branșamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor  +  Articolul 29Dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.  +  Articolul 30(1) Raporturile juridice dintre operator și utilizatori, drepturile și obligațiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului și în contractul de furnizare/prestare a serviciului.(2) Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să conțină prevederi referitoare la:a) accesul la informațiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;b) condițiile de acces și de utilizare a serviciului, în funcție de caracteristicile sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, de programele de reabilitare, extindere și modernizare a acestora și cu respectarea reglementărilor tehnice și comerciale specifice;c) dreptul oricărui utilizator de a avea montat pe branșamentul care îl deservește, la limita de proprietate, un aparat de măsurare a consumului;d) obligația consiliilor locale, a consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, ori a A.N.R.S.C. de a aduce la cunoștința publică deciziile cu privire la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.  +  Articolul 31(1) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.(2) În vederea trecerii la încheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociației luată cu unanimitate de voturi, și după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.(3) În condominiile cu sistem de distribuție verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea individuală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanță care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență;b) în toate proprietățile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, același tip de contor;c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanță montate în toate proprietățile individuale se predau operatorului.(4) În condominiile cu sistem de distribuție orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) contorul de apă aferent proprietății individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență, pe cheltuiala utilizatorului;b) în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, pe lângă condițiile de la lit. a), utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanță în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuală; în toate proprietățile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, același tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă și se verifică metrologic la scadență;c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăților individuale și, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanță montate în proprietățile individuale se predau operatorului.(5) Indiferent de sistemul de distribuție a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branșamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.(6) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu operatorul, iar contractul încheiat cu asociația de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului.(7) Principalele obligații ale operatorului în raport cu utilizatorii din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:a) să asigure la branșamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;b) să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branșamentul condominiului; diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară și se facturează individual;c) să emită lunar factură fiecărui utilizator; factura va cuprinde și o rubrică cu termenele de scadență ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodică metrologică;d) să factureze în sistem paușal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietății individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadență ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;e) să nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de condominiu în caz de neplată a facturilor individuale.(8) Principalele obligații ale utilizatorilor din condominiu în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului sunt:a) să suporte proporțional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreținere și reparare a instalațiilor comune de alimentare cu apă și de canalizare din condominiu;b) să plătească până la termenul de scadență facturile individuale emise de operator;c) să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică și înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietății individuale;d) să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanță numai cu contoare de același tip și să comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria și indexul contorului nou împreună cu seria și indexul contorului înlocuit;e) să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrității contoarelor și a funcționării instalațiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancțiunea facturării în sistem paușal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat și de la aplicarea altor sancțiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte acțiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.(9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligațiilor prevăzute la alin. (7) și (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.(10) Operatorii pot solicita încheierea de convenții individuale în baza metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului, elaborate și aprobate de autoritatea administrației publice locale, iar utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.(11) Convențiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiții cumulative:a) în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;b) la nivelul întregului imobil/asociației;c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru*) de furnizare/prestare a serviciului. Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 și 324 bis din 15 mai 2007.
  (12) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.(13) Utilizatorii au obligația de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului serviciului.(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.(15) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.(16) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.(17) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu.(18) Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, iar în anumite cazuri, chiar sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile contractului.(19) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora, la anularea autorizațiilor de funcționare și la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește.(20) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea repartizării pe proprietăți/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcție de modul de proiectare și realizare al instalației interioare de distribuție adoptat, astfel:a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare orizontale;b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație - în cazul distribuției interioare verticale.(21) În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuția verticală la distribuția orizontală a apei în condominiu se face cu acordul scris al tuturor deținătorilor cu orice titlu ai spațiilor din cadrul condominiului și pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociației luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentații tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale.(22) Trecerea la distribuția orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spațiile cu destinație de locuință și/sau altă destinație, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuție.(23) Abrogat. (la 29-12-2018, Alineatul (23) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 82, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (24) Abrogat. (la 29-12-2018, Alineatul (24) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 82, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )
   +  Articolul 32(1) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu își achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranșarea de la rețelele publice de distribuție a apei ori de la rețelele publice de canalizare, și să solicite recuperarea debitelor în instanță.(2) Măsura debranșării de la rețeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant și se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită și în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.(3) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru*) aprobat de A.N.R.S.C. Notă
  *) A se vedea asteriscul de la art. 31 alin. (11) lit. c).
  (4) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator.(5) Asociația de proprietari/locatari, în calitate de cedent, poate cesiona către operatori, în calitate de cesionari, în vederea recuperării, debitele utilizatorilor din imobilele de tip condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, în cazul în care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui branșament. Recuperarea acestor debite urmează a fi efectuată de către operatori inclusiv prin acționarea utilizatorilor, în calitate de debitori cedați, în instanțele judecătorești/de executare.(6) Operatorii/Operatorii regionali nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în imobilele de tip condominiu dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (5).
   +  Articolul 33(1) Drepturile și obligațiile operatorilor în raport cu autoritățile administrației publice locale se prevăd în regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii:a) încasarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului public furnizat/prestat, stabilite potrivit normelor în vigoare;b) ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor, în raport cu modificările intervenite în costuri;c) modificarea prețurilor și tarifelor, în condițiile legii, dacă a intervenit o schimbare semnificativă a echilibrului contractual sau în structura costurilor.(2) Operatorii au următoarele obligații față de utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare:a) să furnizeze/presteze serviciul de alimentare cu apă și de canalizare numai pe baza unui contract încheiat cu utilizatorii serviciului;b) să respecte prevederile contractuale;c) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați, în condițiile prevederilor regulamentului serviciului;d) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a gestiunii serviciului;e) să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;f) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii;g) să echipeze cu contoare branșamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Penalitățile și sancțiunile aplicabile operatorilor pentru nerespectarea de către aceștia a indicatorilor de performanță ai serviciului se prevăd în mod obligatoriu în hotărârea de dare în administrare ori în contractul de delegare a gestiunii.  +  Articolul 34(1) Asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea contorizării la branșamentul utilizatorului, prevăzută la art. 33 alin. (2) lit. g), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută această investiție, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.(2) Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu această destinație prevăzute în bugetele locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, aprobate potrivit legii și transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiții stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăși consumul stabilit în regim paușal.
   +  Capitolul V Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  +  Articolul 35(1) Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționării și exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.(2) În cazul în care proiectele de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare, care se fundamentează în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.(3) Strategia tarifară se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a fiecărei unități administrativ-teritoriale membre a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile.(4) Stabilirea nivelului prețului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale prețului/tarifului unic se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare și cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii și/sau în contractele de cofinanțare, anexe la contractul de delegare.(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilesc, se ajustează și se modifică pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. și aprobate prin ordin al președintelui acesteia.(6) Fundamentarea prețurilor și tarifelor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face de către operator, astfel încât structura și nivelul acestora:a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;b) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației;c) să descurajeze consumul excesiv și să încurajeze investițiile de capital;d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;e) să garanteze continuitatea serviciului.(7) Procedurile de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor se stabilesc prin normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C. și aprobate prin ordin*) al președintelui acesteia. Notă
  *) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).
  (8) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanțare decât cele menționate la alin. (2), se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale și precizați în hotărârea de dare în administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul furnizat/prestat și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;c) asigurarea exploatării, întreținerii și administrării eficiente a infrastructurii aferente serviciului și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.(9) Prețurile/Tarifele operatorilor/operatorilor economici care produc și/sau transportă apă într-un sistem de alimentare și o livrează în alt sistem de alimentare se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități, cu defalcarea prețurilor/tarifelor de producere și transport.(10) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau apele uzate de la operatorii/operatorii economici care prestează servicii de canalizare în alte arii de operare, se vor determina în baza elementelor de cheltuieli aferente activităților de transport și epurare ape uzate.(11) Dispozițiile alin. (9) și (10) se aplică și operatorilor ale căror prețuri/tarife se determină în baza unor reguli sau formule stabilite în contractul de delegare sau prin hotărâre a Guvernului. După stabilirea prețurilor/tarifelor, ajustările ulterioare se vor efectua conform regulilor sau formulelor prevăzute în contractele de delegare sau în hotărârile Guvernului.(12) Prețurile/Tarifele prevăzute la alin. (9), (10) și (11) se aprobă de autoritatea de reglementare competentă.
   +  Articolul 36(1) Operatorul are dreptul să solicite periodic ajustarea prețurilor și tarifelor, în funcție de modificările intervenite în structura costurilor.(2) În cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și operator și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, conform competențelor prevăzute la art. 35 alin. (4).(3) Operatorul are dreptul de a propune tarife compuse stabilite conform unei metodologii*) elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., care cuprind o componentă fixă, proporțională cu cheltuielile necesare pentru menținerea în stare de funcționare și exploatarea în condiții de siguranță și eficiență a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, și una variabilă, în funcție de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate evacuate, înregistrate la utilizatori. Notă
  *) A se vedea asteriscul de la art. 16 alin. (2) lit. b).
  (4) Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru unele activități specifice alimentării cu apă și canalizării prestate de operatori economici sau instituții publice care nu au calitatea de operatori și care nu se află în coordonarea sau în subordinea directă a autorităților administrației publice locale se face de A.N.R.S.C., pe baza principiilor și procedurilor prevăzute de prezenta lege.(5) Avizarea prețurilor și tarifelor pentru operatorii cuprinși în programe de finanțare externă se realizează de către A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.(6) La fundamentarea prețurilor și tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Nivelul acestei cote se stabilește de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul A.N.R.S.C.
   +  Articolul 37(1) Finanțarea investițiilor pentru înființarea, dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare intră în competența autorităților administrației publice locale. În funcție de modalitatea de gestiune adoptată și de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanțarea investițiilor pot fi transferate operatorului.(2) Finanțarea lucrărilor de investiții și asigurarea surselor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.(3) Înființarea, dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din bugetele locale se face numai pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului București sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.(4) În cazul gestiunii delegate, pentru menținerea echilibrului contractual, orice subvenție acordată serviciului de alimentare cu apă și de canalizare va putea fi aprobată numai dacă determină o reducere a tarifului și/sau o creștere a calității serviciului, corespunzătoare subvenției acordate.
   +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 38(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați, după caz.(2) Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, au dreptul să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanță aprobați, respectiv pentru nerespectarea altor angajamente asumate, prin:a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzătoare pragului necesar descurajării operatorului în menținerea deficiențelor constatate; procedura de calcul și cuantumul penalizărilor vor fi prevăzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare adoptat la nivel local, cât și în contractul de delegare a gestiunii serviciului;b) solicitarea de retragere/suspendare a licenței de către A.N.R.S.C.;c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.  +  Articolul 39(1) Constituie infracțiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare a localităților;b) nerespectarea zonelor de protecție a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice și de protecție sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum și distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.(2) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) distrugerea, deteriorarea și manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcții și instalații hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, care afectează siguranța serviciilor, funcționarea normală și integritatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și produc efecte sau prejudicii materiale grave;b) împiedicarea accesului la construcțiile, instalațiile și echipamentele componente, prin amplasarea de construcții sau prin depozitarea de obiecte și materiale pe traseul aducțiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranților exteriori etc.(3) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;b) atribuirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;c) darea în administrare de către autoritățile administrației publice locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licență, respectiv atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licență, cu excepția contractelor atribuite potrivit art. 22.(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului și a caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului și a caietului de sarcini-cadru;b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalația aflată în administrarea sa;c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații;d) orice intervenție neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalațiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;g) refuzul operatorului de a încheia, în condițiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.(5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(6) Consiliile locale, consiliile județene și, după caz, Consiliul General al Municipiului București vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (3), (4) și (5) care constituie contravenții în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.  +  Articolul 40(1) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute în prezenta lege, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28.(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 39 alin. (5) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor și pădurilor, de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, de președintele A.N.R.S.C., de președinții consiliilor județene, de primari sau de împuterniciții acestora, conform competențelor lor.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 41Regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv indicatorii de performanță ai serviciului, se elaborează de A.N.R.S.C. și se aprobă prin ordin*) al președintelui acestuia, în termen de un an de la data publicării Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. Notă
  *) A se vedea asteriscul de la art. 6.
   +  Articolul 42(1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu avizul autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, au obligația de a iniția și aproba în prealabil:a) studiile de specialitate pentru stabilirea procedurii optime de delegare a gestiunii serviciului;b) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;c) documentația aferentă procedurii adoptate, în termen de 6 luni de la luarea deciziei cu privire la delegarea gestiunii serviciului;d) demararea procedurilor prin care se deleagă gestiunea, în termen de două luni de la aprobarea documentațiilor.(2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în condițiile mandatului încredințat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnării unui nou operator.  +  Articolul 43(1) Contractele de concesiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, valabil încheiate de către autoritățile administrației publice locale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale.(2) Operatorii existenți care, la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare fără licență au obligația de a solicita și obține eliberarea acesteia de către A.N.R.S.C., în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Licențele care acordă permisiunea furnizării/prestării serviciului, eliberate de A.N.R.S.C. până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea.(4) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale vor proceda la reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu modalitățile de gestiune prevăzute la art. 18 din prezenta lege.  +  Articolul 44Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 45Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999*) privind ajutorul de stat, republicată, și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat. Notă
  *) Legea nr. 143/1999 a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.
   +  Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 241/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:– Art. II, III și IV din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006:Articolul IIÎn termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritățile administrației publice locale vor proceda, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, la reorganizarea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a președintelui consiliului județean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz.Art. III. - (1) Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, prevăzută la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Fondurilor Europene.(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor elabora norme metodologice privind acordarea de ajutoare sociale prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.Art. IV. - Obiectivele de investiții, aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei legi, în domeniul alimentării cu apă și de canalizare, finanțate din fonduri de la bugetul de stat, se finalizează în baza prevederilor legale în vigoare la data începerii acestora.-----