LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României, denumit în continuare Institut, for național științific, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar.(2) Institutul este continuatorul tradiției științifice a Institutului de Științe Administrative înființat în anul 1925, tradiție reluată și promovată prin Asociația Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu".(3) Institutul reunește personalități reprezentative din domeniul dreptului și al științelor administrative, de înaltă competență profesională, cu titlul științific de doctor și doctoranzi, cu experiență în activitatea de cercetare științifică ori în învățământul juridic superior sau care ocupă funcții în administrația publică sau în autoritatea judecătorească, precum și absolvenți ai învățământului juridic superior ori de științe administrative. (la 10-07-2011, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. ) (4) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, județul Sibiu.(5) Institutul editează Revista de drept public. Redacția revistei are sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5. Revista va fi mediatizată la nivelul aparatului de specialitate al celor două Camere ale Parlamentului, precum și la nivelul senatorilor și deputaților, prin grupurile parlamentare de care aparțin. (la 10-07-2011, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. )  +  Articolul 2(1) Institutul are ca scop fundamentarea științifică a soluțiilor de perfecționare a organizării și funcționării autorităților publice centrale și locale, prezentând rapoarte științifice bianuale Parlamentului și, după caz, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Rapoartele științifice bianuale ale Institutului vor cuprinde și propunerile de perfecționare a legislației, proiecte de acte normative cu impact asupra reformei instituționale a statului și de armonizare a dreptului public intern cu legislația Uniunii Europene. (la 10-07-2011, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. )  +  Articolul 3(1) Pentru desfășurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu instituții de învățământ superior sau cu instituții de profil din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate, în condițiile legii, și poate organiza cursuri de specializare și de perfecționare. Pentru realizarea acestor cursuri se vor încheia parteneriate cu autoritățile publice interesate. (la 10-07-2011, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. ) (2) Institutul realizează studii, proiecte și publicații în domeniul dreptului public și al științelor administrative și dezvoltă relații de colaborare cu autorități, instituții și organizații neguvernamentale de profil din țară sau din străinătate.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral din venituri proprii. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Articolul 54, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, legate, donații sau alte mijloace legale, pe baza aprobării consiliului științific.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Institutului  +  Articolul 5Institutul se organizează și funcționează potrivit prezentei legi și regulamentului propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 6Conducerea Institutului se asigură de:a) adunarea generală;b) consiliul științific;c) președinte.  +  Articolul 7(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Institutului.(2) Adunarea generală alege consiliul științific, președintele și vicepreședintele Institutului, în condițiile prevăzute de regulament.  +  Articolul 8(1) Consiliul științific este organul care asigură conducerea curentă a Institutului între ședințele adunării generale și se compune din membri de onoare și membri activi, persoane fizice române sau străine. Numărul de membri în consiliul științific se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare a Institutului.(2) Alegerea consiliului științific, a președintelui și a vicepreședintelui este validată de Senat, iar rapoartele bianuale de activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului. (la 10-07-2011, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. )  +  Articolul 9(1) Președintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani și poate fi reales cel mult încă un mandat. Președintele asigură conducerea operativă a Institutului și are calitatea de ordonator principal de credite. (la 10-07-2011, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. ) (2) Președintele Institutului este președintele consiliului științific și conduce lucrările adunării generale la care participă.(3) Președintele reprezintă Institutul în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de vicepreședinte, delegat, după caz, de consiliul științific sau de președinte.  +  Articolul 10(1) Vicepreședintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales cel mult încă un mandat și îndeplinește atribuțiile specifice coordonării direcțiilor pe domenii, precum și atribuțiile stabilite de consiliul științific sau de președinte. (la 10-07-2011, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. ) (2) Secretarul general este înalt funcționar public, numit de consiliul științific.(3) Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru al Institutului, realizarea legăturilor funcționale între direcțiile pe domenii și celelalte structuri ale Institutului, precum și cu terțe persoane, îndeplinind atribuțiile încredințate de președinte, consiliul științific și adunarea generală.  +  Articolul 11Mandatul președintelui și al vicepreședintelui încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleși sau prin hotărârea consiliului științific, dacă aceștia sunt în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile sau își depun demisia.  +  Articolul 12Președintele, vicepreședintele, secretarul general și directorii de departamente nu pot face parte din partide politice.  +  Articolul 13(1) Desfășurarea activității Institutului este asigurată prin aparatul propriu de lucru, constituit din funcționari publici și personal contractual.(2) Pentru desfășurarea unor activități complexe și de cercetare, Institutul poate consulta colaboratori externi, inclusiv personal din structurile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, Guvernului, al altor autorități publice ori al autorităților administrației publice locale. (la 10-07-2011, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 155 din 5 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011. ) (3) Salarizarea personalului aparatului de lucru al Institutului, care are calitatea de funcționar public, se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalul contractual din cadrul Institutului este salarizat potrivit anexei nr. Ib (cap. II/B) și anexei nr. VI/2b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.(5) Statul de personal, structura posturilor pe compartimente și fișa postului se aprobă prin decizie a consiliului științific.(6) Numirea, modificarea, suspendarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin ordin al președintelui.(7) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea consiliului științific al Institutului.  +  Articolul 14(1) În vederea realizării scopului și atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, județul Sibiu, identificat ca Pavilionul A din cazarma 562 Sibiu, se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Institutului.(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării și Institut, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) La data încheierii protocolului prevăzut la alin. (2), Institutul se subrogă Ministerului Apărării în contractele încheiate referitoare la acest imobil.  +  Articolul 15(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data publicării prezentei legi, Asociația Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu" se dizolvă după procedura prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.(3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, regulamentul propriu de organizare și funcționare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 12 iulie 2007.Nr. 246.------