ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007  Având în vedere că:– pe parcursul implementării programelor de preaderare PHARE și ISPA pot apărea o serie de venituri din vânzarea caietelor de sarcini, executarea garanțiilor bancare sau din sumele reținute și din penalitățile de întârziere în executarea obligațiilor contractuale, precum și din dobânzi;– aceste venituri trebuie să fie introduse imediat în finanțarea proiectelor și în fluxul de plăți;– Comisia Europeană a instruit autoritățile naționale cu privire la utilizarea acestor venituri,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru utilizarea veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) autoritate contractantă - organismul responsabil pentru implementare, procedura de achiziție, licitație, contractare și efectuare de plăți eligibile, desemnat în memorandumurile de finanțare/acordurile de finanțare/deciziile Comisiei Europene sau care a dobândit această calitate în conformitate cu prevederile documentelor de delegare de atribuții în cadrul programelor ISPA și PHARE; (la 01-07-2010, Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. ) b) contractant - ofertantul care a devenit, în condițiile legii, parte într-un contract de achiziție publică;c) documentația de atribuire - documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;d) garanție de participare - scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original de către ofertant, în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire, și care, în principiu, se returnează ofertantului care nu a câștigat licitația sau se transformă în garanția de bună execuție, în cazul în care ofertantul semnează contractul, ori se execută, în cazul în care ofertantul refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei;e) contract de achiziție publică - acordul scris semnat de autoritatea contractantă și contractant, având ca obiect execuția de lucrări, prestarea de servicii sau furnizarea de produse în conformitate cu cerințele specificate de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire;f) garanție de bună execuție - scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original de către contractant, în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;g) sume reținute - sumele cuvenite contractorului, reținute de autoritatea contractantă din plățile efectuate către contractor pe parcursul implementării proiectului, până la expirarea perioadei de notificare a defectelor;h) garanție bancară aferentă sumelor reținute - scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original de către contractant, în cuantumul sumelor reținute acestuia și pentru perioada prevăzută după finalizarea proiectului până la expirarea perioadei de notificare a defectelor;i) relicitare - relansarea procedurii de achiziții, în scopul atribuirii unui contract pentru îndeplinirea obiectivelor din documentația de atribuire inițială;j) costuri suplimentare - costuri care depășesc bugetul prevăzut în memorandumurile de finanțare/acordurile de finanțare/deciziile Comisiei Europene, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute de acestea;k) venituri:1. sume încasate de autoritățile contractante din vânzarea documentației de atribuire, executarea garanțiilor de bună execuție, a garanțiilor de participare, a garanțiilor pentru plata finală și a garanțiilor aferente sumelor reținute, în conformitate cu prevederile contractuale, sumele reținute și penalitățile de întârziere în executarea contractelor, dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană;2. dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare, începând cu programele PHARE 2003. (la 26-04-2013, Lit. k) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. ) l) garanție de plată finală - instrumentul bancar care condiționează eliberarea tranșei finale de plată la contractor. Valoarea acestei garanții corespunde valorii tranșei finale de plată, iar valabilitatea ei încetează după prezentarea Certificatului de acceptanță finală. (la 01-07-2010, Litera l) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. )  +  Articolul 2(1) Veniturile încasate din vânzarea documentației de atribuire se utilizează pentru acoperirea costurilor administrative în scopul organizării și desfășurării procedurii de achiziție, în cadrul programului care le-a generat, și anume:a) servicii pentru publicarea anunțurilor de licitație;b) consumabile și servicii pentru multiplicarea și imprimarea documentației de atribuire;c) costuri aferente liniilor de fax necesare asigurării comunicării cu ofertanții pe parcursul desfășurării licitațiilor.(2) Prețul documentației de atribuire trebuie să fie rezonabil și să nu fie prohibitiv pentru competitorii potențiali. Ca regulă generală, prețul trebuie să se limiteze la costurile administrative.  +  Articolul 3(1) Veniturile încasate din executarea garanțiilor de bună execuție, executarea garanțiilor pentru plățile finale, executarea garanțiilor bancare aferente sumelor reținute, precum și din sumele reținute și din penalitățile de întârziere în executarea contractelor se utilizează pentru remedieri necesare în vederea continuării și finalizării proiectului, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor stabilite în memorandumurile de finanțare/acordurile de finanțare/deciziile Comisiei Europene. (la 01-07-2010, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. ) (2) Autoritățile contractante trebuie să asigure că aceste sume sunt raportate de o manieră clară și auditabilă și că vor fi prezentate atât comitetelor de monitorizare, cât și în cadrul raportului final.(3) Veniturile neangajate pentru scopurile propuse la alin. (1) lit. a) și b) vor fi avute în vedere la calculul plății finale a contribuției financiare a Comunității Europene.  +  Articolul 4(1) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA, pentru fondurile transferate de Comisia Europeană, se utilizează pentru:a) înlocuirea cofinanțării naționale a cheltuielilor eligibile, inclusiv după perioada de eligibilitate, proporțional cu procentul de participare la finanțare prevăzut în memorandumurile de finanțare ISPA;b) alte cheltuieli eligibile pentru proiect, cu acordul Comisiei Europene;c) compensarea eventualelor debite aferente acestor fonduri stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor, cărora li se cuvine dobânda. (la 26-04-2013, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. ) (2) Raportul final va evidenția valoarea dobânzii și modul în care a fost utilizată.(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia primirii notei de debit de la Comisia Europeană, în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume. (la 30-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, veniturile încasate de autoritățile contractante rămân la dispoziția acestora și se utilizează, de regulă, pe durata de implementare a memorandumurilor de finanțare/acordurilor de finanțare/deciziilor Comisiei Europene și, în mod excepțional, nu mai târziu de un an de la:a) expirarea perioadei de garanție/notificare a defectelor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în contract;b) intrarea în vigoare a notificării de reziliere în cazul contractelor reziliate. (la 01-07-2010, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. )  +  Articolul 6Veniturile neutilizate până la termenele prevăzute la art. 5, aflate în conturile autorităților contractante, au următoarele destinații:a) veniturile încasate din vânzarea documentației de atribuire și dobânda aferentă acestor venituri se utilizează pentru reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile aferente multiplicării documentației de atribuire, până la limita cheltuielilor efectuate; în cazul proiectelor PHARE, diferența rămasă după reîntregirea bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile se repartizează bugetului Comisiei Europene; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferența rămasă neutilizată se transferă într-un cont de venituri al bugetului de stat; (la 26-04-2013, Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. ) b) veniturile încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații, din executarea garanțiilor de bună execuție, executarea garanțiilor pentru plățile finale, executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, din sumele reținute, din penalitățile de întârziere în executarea contractelor, precum și dobânda aferentă acestor venituri se repartizează finanțatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinanțarea este asigurată dintr-un împrumut de la o instituție financiară internațională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contribuției Comunității Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declarațiilor finale; în cazul proiectelor ex-ISPA, diferența rămasă aferentă contribuției Comunității Europene, precum și contribuției de cofinanțare cuvenite beneficiarilor se utilizează pentru compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA, stabilite în sarcina beneficiarilor, cărora li se cuvin aceste sume în baza prezentei litere a acestui articol; (la 26-04-2013, Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. ) b^1) prin excepție de la prevederile lit. b), veniturile încasate din executarea garanțiilor de bună execuție pentru contractele reziliate înaintea începerii derulării activităților și pentru care autoritatea contractantă nu a efectuat nicio plată se repartizează finanțatorilor fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; procentul aferent contribuției proprii a beneficiarului finanțat din fonduri publice se repartizează bugetului de stat. (la 01-07-2010, Litera b^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 7 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010. ) c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizează, în următoarea ordine, pentru:1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile și certificate de Autoritatea de certificare și plată;2. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor sau a cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA și care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;3. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile exISPA a căror cofinanțare a fost asigurată de acesta integral sau parțial prin bugetul propriu, inclusiv din împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale, sau virarea în contul de venituri ale bugetului de stat pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată integral din bugetul de stat. (la 30-12-2018, Litera c) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 6^1Veniturile din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu PHARE 2003, neutilizate pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor, la data închiderii programelor PHARE comunicată de Comisia Europeană, se fac venit la bugetul de stat. (la 26-04-2013, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. )  +  Articolul 7Autoritățile contractante vor asigura gestionarea veniturilor definite la art. 1 alin. (2) lit. k) în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, precum și:a) reflectarea distinctă în contabilitate a operațiunilor privind încasarea și utilizarea veniturilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;b) stabilirea procedurilor adecvate și menținerea unei piste de audit corespunzătoare;c) asigurarea accesului autorităților de audit interne și externe, precum și a reprezentanților Ministerului Economiei și Finanțelor, pentru o perioadă de 5 ani după finalizarea fiecărui proiect, la documentele justificative și la înregistrările scrise referitoare la gestionarea acestor venituri.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei și Finanțelor emite normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2007.Nr. 63.-----------