ORDONANȚĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, înființate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București, se pot constitui cu personalitate juridică, prin hotărâre a consiliilor locale.2. La articolul 5, litera e) va avea următorul cuprins:e) actualizează Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;3. La articolul 5, după litera e^1) se introduce o nouă literă, litera e^2), cu următorul cuprins:e^2) utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;4. La articolul 7, literele a) și c) vor avea următorul cuprins:a) actualizează Registrul județean de evidență a persoanei;.........................................................................c) coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă și a listelor electorale permanente;5. La articolul 7, după literele a^1) și d) se introduc două noi litere, literele a^2) și, respectiv, d^1), cu următorul cuprins:a^2) utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;...........................................................................d^1) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de Inspectorat;6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, care funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, fără personalitate juridică, se asigură de la bugetele locale.7. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Contravaloarea cărții de identitate și a cărții de identitate provizorii se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică.8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Materialele necesare producerii cărților de identitate, cărților de identitate provizorii și cărților de alegător, precum și elementele de particularizare aplicabile prin ștanțare pe cartea de identitate provizorie se achiziționează, în condițiile legii, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectorat, și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. (la 25-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 23 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 190 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006 ) (2) Imprimatele tipizate și tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a cărților de identitate, precum și ștampilele care se aplică pe cărțile de identitate provizorii se confecționează de Tipografia Ministerului Administrației și Internelor și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin Inspectorat.(3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecționează și se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Administrației și Internelor se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.9. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Pentru asigurarea compatibilității hardware și software, a sistemelor informatice și de comunicații pentru emiterea cărților de identitate și a cărților de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetățenilor care solicită cărți de identitate, precum și cele necesare actualizării registrelor locale de evidență a persoanelor se achiziționează de către serviciile publice comunitare locale în baza specificațiilor tehnice elaborate de Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.(2) Pentru înlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum și pentru instalarea produselor software și aplicațiilor necesare operării bazelor de date, sunt autorizați specialiștii structurilor teritoriale ale Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.10. La articolul 25 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Până la constituirea în toate localitățile a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, activitatea de evidență a persoanelor, pentru unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localități.(3) Modificarea arondării actuale, în funcție de înființarea și organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea serviciului public comunitar județean, cu avizul Inspectoratului.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 26 ianuarie 2006.Nr. 16.----------