ORDIN nr. 1.551 din 14 decembrie 2018privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP15.266 din 14.12.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1064 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru Relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 14 decembrie 2018.Nr. 1.551.  +  ANEXĂMODIFICAREA SI COMPLETAREAanexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilormaximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializatede către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanțiiacestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentruacele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății,casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiuluiBucurești, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punerepe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative