HOTĂRÂRE nr. 982 din 13 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 17 decembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 2.d), litera e) de la definiția „prospect de emisiune“ se modifică și va avea următorul cuprins:e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă, numărul de deținători de titluri de stat care vor primi bonusul, precum și mecanismul utilizat pentru selectarea, în condițiile legii, a deținătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, în cazul emisiunilor de titluri de stat pentru populație cu bonus de dobândă acordat unui număr limitat de investitori;2. La punctul 2.d), definiția „bonus de dobândă“ se modifică și va avea următorul cuprins:– bonus de dobândă - element de natura dobânzii, exprimat în valoare absolută, acordat, în condițiile legii, unui număr limitat de deținători de titluri de stat destinate populației;3. La punctul 4.1 a), b).1^1, subpunctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. prospectul de emisiune va include atât precizări în ceea ce privește derularea operațiunilor de piață primară și piață secundară, detalii privind intermediarul/sindicatul de intermediere, perioada de subscriere, metoda de adjudecare, caracteristicile principale ale titlurilor de stat, și anume: valoarea nominală a unui titlu, moneda, scadența, cuponul, datele de plată, cât și alte elemente considerate relevante de către emitent, intermediarul/sindicatul de intermediere și Bursa de Valori București - S.A. Prospectul de emisiune nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE și Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce privește informațiile cuprinse în prospecte, precum și formatul, includerea și publicarea acestor prospecte și diseminarea materialelor publicitare. Rata dobânzii la titlurile de stat destinate populației lansate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară poate include o primă de până la 100 puncte de bază peste cotațiile titlurilor de stat tranzacționate pe piața interbancară.4. La punctul 4.1.a), b).1^1, subpunctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. În cazul emisiunilor de titluri de stat destinate populației pentru care se acordă un bonus de dobândă unui număr limitat de deținători, prospectul emisiunii va include valoarea bonusului de dobândă și mecanismul utilizat pentru selectarea deținătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, precum și numărul deținătorilor care vor beneficia de acest bonus. Bonusul de dobândă reprezintă cheltuială a bugetului de stat și se suportă de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe5. La punctul 4.1.a), b).1^1, după subpunctul 9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10, cu următorul cuprins:10. Independent de programul de derulare a emisiunilor de titluri de stat pentru populație, ministrul finanțelor publice va aproba momentul organizării selecției beneficiarilor bonusului de dobândă, înainte sau la scadența titlurilor de stat, eligibilitatea participanților și a emisiunilor pentru care se acordă bonus de dobândă, modalitatea de acordare și valoarea acestuia, termenul de plată a bonusului de dobândă și alte elemente considerate relevante de către emitent.6. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice și include condițiile de derulare și termenii specifici fiecărei emisiuni, caracteristicile principale ale titlurilor de stat, după caz, mecanismul de acordare a bonusului de dobândă și alte elemente considerate relevante de către emitent.4. Referatul de aprobare a ordinului privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației va cuprinde, după caz, principalele elemente caracteristice ale emisiunilor, cum ar fi: suma anunțată, perioada de subscriere, maturitatea sau structura de maturități, plafonul alocat fiecărei emisiuni, nivelul de dobândă pentru fiecare maturitate propusă și alte elemente considerate relevante de către emitent. Rata dobânzii la titlurile de stat pentru populație, distribuite prin rețeaua Trezoreriei Statului subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română - S.A. și instituțiilor de credit, poate include o primă de până la 100 puncte de bază peste cotațiile titlurilor de stat tranzacționate pe piața interbancară.7. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Independent de programul de derulare a emisiunilor de titluri de stat pentru populație, ministrul finanțelor publice poate aproba momentul organizării selecției beneficiarilor bonusului de dobândă, înainte sau la scadența titlurilor de stat, eligibilitatea participanților și a emisiunilor pentru care se acordă bonus de dobândă, modalitatea de acordare și valoarea acestuia, termenul de plată a bonusului de dobândă și alte elemente considerate relevante de către emitent.8. La punctul 4.1.a), b)2, după subpunctul 11 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 11^1-11^3, cu următorul cuprins:11^1. În cadrul Programului pot fi structurate emisiuni de tipul plasamentului privat a căror documentație contractuală face parte din documentația Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes».11^2. Contractarea împrumuturilor de tipul plasamentului privat în cadrul Programului se poate realiza prin parcurgerea procedurii prevăzute la pct. 4.1.a), b).5.11^3. Asistența juridică cu privire la împrumuturile de tipul plasamentului privat în cadrul Programului se realizează de către societatea/societățile profesională/profesionale civilă/civile de avocați din România și/sau din străinătate selectată/ selectate. În situația în care Ministerul Finanțelor Publice se află în imposibilitatea de a selecta o societate de avocatură, asistența juridică pentru astfel de tranzacții este asigurată de către structura de specialitate juridică internă.9. La punctul 4.1.a), b)5, după subpunctul 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. ministrul finanțelor publice aprobă oportunitatea și/sau necesitatea utilizării plasamentelor private, având în vedere condițiile și termenii financiari ai acestora, necesitățile de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, precum și alte aspecte strategice privind activitatea de finanțare și implementarea strategiei de administrare a datoriei publice;10. La punctul 4.1.a), b)5, subpunctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. în cazul în care oferta este considerată avantajoasă prin raportarea la condițiile respective de piață și/sau în funcție de necesitățile de finanțare a deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice guvernamentale, se supune aprobării ministrului finanțelor publice mandatul de negociere a ofertei -condițiile și termenii financiari, precum și alte condiții, dacă este cazul;11. La punctul 4.1.a), b)5, după subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. plasamentul privat se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice;
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 13 decembrie 2018.Nr. 982.-----