GHID DE FINANȚARE din 5 decembrie 2018a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.287 din 5 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțare(1) Ghidul de finanțare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumit în continuare program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) obiectul, scopul, obiectivul și indicatorul de performanță al programului;b) condițiile de validare a instalatorului;c) metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;d) eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea și înscrierea acesteia la instalator, precum și eligibilitatea proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;e) implementarea și monitorizarea proiectului aprobat.  +  Articolul 2Obiectul, scopul, obiectivul programului și indicatorul de performanță(1) Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.(2) Scopul programului îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național.(3) Obiectivul programului constă în creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile.(4) Indicatorul de performanță al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:I = Σ^n_i=1 E_i x f,unde:f = factor emisie CO_2 (0,21337 kg CO_2/kWh conform raportului ANRE/2020);n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).  +  Articolul 3Caracterul programului și aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual și se aplică la nivel național, pe regiuni, după cum urmează:1. Regiunea București-Ilfov;2. Regiunea NE - județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;3. Regiunea SE - județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;4. Regiunea SM - județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;5. Regiunea SV - județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;6. Regiunea V - județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;7. Regiunea NV - județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;8. Regiunea C - județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.  +  Articolul 4Sursa de finanțare pentru derularea programuluiFinanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, precum și din sumele virate prin POR.  +  Articolul 5Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.(2) Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.  +  Articolul 6Cheltuieli eligibile în cadrul programului(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:a) cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kW, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ;b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice;c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final și AFM.(3) În situația în care AMPOR și/sau AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă.(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiției.  +  Articolul 7Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) analiza conformității documentelor - procesul prin care se verifică existența tuturor documentelor obligatorii care trebuie depuse, precum și forma (original, copie, copie legalizată sau copie „certificată conform cu originalul“) și valabilitatea acestora;b) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către AFM, având dublu rol, de gestionare a bugetului alocat programului și de stocare și verificare a informațiilor privind beneficiarii finali înscriși;c) ATR - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la rețeaua electrică a locului de consum și/sau de producere, respectiv pentru satisfacerea cerințelor utilizatorului precizate în cerere;d) beneficiar final - solicitantul eligibil care a încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu AFM;e) cerere de decontare - solicitare a instalatorului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;f) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, la instalatorul validat, în vederea transmiterii acestuia la AFM și obținerii finanțării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;g) cerere de validare - formular completat și depus la AFM, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;h) certificat de racordare - document emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;i) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiarul final cu achiziția de produse și/sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi finanțate de AFM;j) contract de finanțare nerambursabilă - contractul încheiat între beneficiarul final și AFM, denumit în continuare contract de finanțare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;k) contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalatorul validat și AFM, denumit în continuare contract de participare;l) contribuție proprie - suma susținută de beneficiarul final reprezentând diferența dintre valoarea acordată de AFM prin program și valoarea totală a facturii aferente achiziției și montării sistemului de panouri fotovoltaice;m) curent (electric) alternativ - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);n) curent (electric) continuu - curent electric la care direcția de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;o) dosar de decontare - dosarul constituit de AFM, care cuprinde documentele prevăzute la art. 29;p) dosar de finanțare - documentele depuse de către solicitant la instalatorul validat, potrivit prevederilor ghidului de finanțare;q) dosar de validare - dosarul care cuprinde cererea de validare definită la lit. g), însoțită de documentele obligatorii care se depun la AFM de către instalator, în vederea validării în program;r) instalator - operatorul economic specializat care comercializează și instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;s) instalator validat - operatorul definit conform lit. r), a cărui cerere de validare a fost aprobată de către AFM în cadrul programului;ș) invertor - aparat care convertește curentul continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în rețeaua electrică;t) panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;ț) putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieșire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25ºC în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 wați pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus și celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu fața direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);u) putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volți) și intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);v) sistem de panouri fotovoltaice - complex de instalații, echipamente și elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părțile componente nu au mai fost folosite;w) solicitant eligibil - persoana fizică care îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate și depune la instalatorul validat documentele obligatorii prevăzute în ghid.x) listă solicitanți eligibili - document elaborat de instalatorul validat potrivit prevederilor art. 18 alin. (3). (la 27-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) AMPOR - Autoritatea de management Programul operațional regional 2014-2020;c) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;d) ATR - aviz tehnic de racordare;e) CNP - cod numeric personal;f) POR - Programul operațional regional 2014-2020;g) SPV - spațiul privat virtual;h) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 8Etapele programuluiEtapele programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării programului;b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora;c) înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;d) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;e) implementarea proiectului;f) decontarea și plata sumelor solicitate de către instalatorii validați;g) monitorizarea beneficiarilor finali.  +  Articolul 9Reguli generale privind gestionarea informațiilor(1) Pentru derularea programului, prin dispoziția președintelui AFM, se aprobă:a) sesiunile de desfășurare a programului și sumele alocate finanțării pe regiuni, care se publică pe pagina de internet a AFM;b) modelul grilelor de verificare și evaluare a conformității dosarelor de finanțare și criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;c) comisia de validare, comisia de analiză și comisiile de soluționare a contestațiilor.(2) Informațiile necesare desfășurării programului, sumele alocate finanțării pe regiuni și documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicației informatice, precum și prin alte modalități stabilite de către AFM și comunicate terților. (la 27-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (3) Informațiile și documentele relevante pentru program pot fi transmise către AFM și prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, precum și prin poștă electronică.  +  Capitolul II Procesul de analiză, aprobare, contractare, implementare și monitorizare în cadrul programului  +  Articolul 10Publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării programuluiPerioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării instalatorilor se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM, care se publică pe pagina de internet a AFM cu minimum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.  +  Subcapitolul I Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei acestora  +  Secţiunea 1 Validarea instalatorilor  +  Articolul 11Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatoruluiEste eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română;b) are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalații electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în caz contrar, instalatorul angajându-se ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de participare în vederea decontării cu AFM;e) nu este sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu are suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;h) deține atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, deține document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice;j) are personal angajat în funcția de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) și inginer profil electric sau asimilat;k) se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție a energiei electrice și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;l) se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare.  +  Articolul 12Conținutul dosarului de validareDosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele operatorului economic de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele operatorului economic de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că operatorul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data depunerii dosarului de validare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;g) certificatul constatator/furnizare informații emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social instalatorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă și formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, în copie, sau angajamentul că va deschide acest cont și îl va prezenta cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM;i) atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copii certificate „conform cu originalul“; în situația în care instalatorul este atestat în altă țară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare, în copie certificată „conform cu originalul“;j) documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice, însușite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate „conform cu originalul“;k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) și inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însușit prin semnătură de către instalator, în original.  +  Articolul 13Depunerea dosarului de validare(1) Dosarul de validare se depune paginat și opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la AFM.(2) Plicul conținând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acestuia de către AFM în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conținând dosarul de validare va avea înscrise următoarele informații:a) denumirea completă a instalatorului și adresa sediului social;b) titlul: „Dosar de validare în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională“ - instalator;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepționării plicului conținând dosarul de validare, acesta din urmă primește de la AFM un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) În cazul în care se constată neclarități în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanțe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, AFM aduce la cunoștință instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării. În termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, instalatorii au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau clarificările, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.(6) Dispozițiile alin. (5) nu se aplică documentelor aflate în afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de validare.(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5);b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori ieșirea sa din perioada de valabilitate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât și ale alin. (7), acesta va fi respins.  +  Articolul 14Validarea instalatorului(1) Validarea instalatorului se face în urma analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate.(3) AFM publică pe pagina proprie de internet lista instalatorilor prevăzuți la art. 13 alin. (5), acordând acestora termen pentru înlăturarea deficiențelor constatate.(4) AFM aprobă lista instalatorilor propuși spre validare și lista instalatorilor propuși spre respingere, care se publică pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 15Contestarea rezultatului procesului de validare(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestație împotriva rezultatului procesului de validare.(2) Contestația se transmite/se depune la AFM în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a AFM a listei instalatorilor respinși.(3) Contestația poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepționării acesteia de către AFM în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepționării contestației, aceasta primește de la registratura AFM un număr unic de înregistrare.(5) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura AFM dosarului de validare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază;e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia și semnătura.(6) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora și publică rezultatele procesului de validare pe pagina de internet a AFM.(7) Împotriva deciziei de soluționare a contestației solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Procedura specifică de soluționare a contestațiilor și modul de comunicare a deciziilor de soluționare se stabilesc prin instrucțiuni emise de AFM, care se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea contractelor cu instalatorii validați și publicarea listei acestora  +  Articolul 16Programarea în vederea încheierii contractului de participare(1) Pentru încheierea contractelor de participare, AFM stabilește programarea instalatorilor validați, care se publică pe pagina de internet a AFM.(2) În vederea încheierii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se prezintă la AFM cu actul de identitate valabil. Contractul poate fi semnat și de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului validat, caz în care se va prezenta actul de identitate și împuternicirea notarială.  +  Articolul 17Contractul de participare în vederea decontării(1) Modelul contractului de participare în vederea decontării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(2) Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.(3) Contractul de participare se redactează și se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(4) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la stingerea tuturor obligațiilor asumate.(5) După încheierea contractului de participare, AFM furnizează instalatorului validat parola personalizată de acces în aplicația informatică.(6) Lista instalatorilor validați care au încheiat contracte de participare cu AFM se publică pe pagina de internet a AFM.  +  Subcapitolul II Înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților  +  Secţiunea 1 Înscrierea solicitanților și rezervarea sumelor aferente finanțării  +  Articolul 18 Modalitatea de înscriere și rezervarea sumelor(1) În vederea înscrierii în program, persoana fizică depune la instalatorul validat care a încheiat contract de participare cu AFM dosarul de finanțare, cuprinzând documentele prevăzute la art. 21.(2) Instalatorul validat procedează la identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate cu condițiile impuse prin ghid.(3) După parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), instalatorul validat întocmește lista solicitanților, care cuprinde minimum următoarele informații: numele, prenumele, CNP ale solicitantului, județul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice și regiunea, selectată dintre cele prevăzute la art. 3.(4) Instalatorul validat transmite AFM lista solicitanților, elaborată conform prevederilor alin. (3), în termenul și condițiile stabilite prin dispoziția președintelui.(5) În baza programării și în condițiile stabilite prin dispoziția președintelui, instalatorul validat introduce în aplicația informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanților, documentele prevăzute la art. 21, în format .pdf, precum și următoarele informații:1. atributele de identificare a solicitantului;2. atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;3. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral al imobilului respectiv.(6) În situația în care se constată că instalatorul validat nu a introdus în aplicația informatică documentele și informațiile conform prevederilor alin. (5), AFM procedează la notificarea respectivului instalator în vederea remedierii acestei situații.(7) La momentul și în vederea înscrierii în aplicația informatică a datelor prevăzute la alin. (5), instalatorul validat verifică, în baza de date a aplicației informatice, datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/devălmașilor imobilului-clădire pe care se dorește implementarea/deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, în vederea respectării criteriului de la art. 19 alin. (1) lit. f).(8) Înscrierea solicitantului eligibil în program se consideră finalizată în momentul în care au fost îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (4) și (5) și aplicația informatică a generat un număr de înregistrare. La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.(9) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (7) constituie caz de culpă și atrage răspunderea instalatorului. (la 27-12-2021, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 19Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării(1) Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este persoană fizică cu domiciliul în România;b) este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanțare, în situația în care imobilul-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate/devălmășie;d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; imobilul pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;e) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4); (la 27-12-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) f) solicitantul și coproprietarii/devălmașii pot beneficia o singură dată de finanțare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii/devălmașii.Se consideră că a beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitantul care, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), se află în una dintre următoarele situații:1. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii a/au încheiat contract de finanțare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral;2. solicitantul sau coproprietarii/devălmașii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanțare pentru același imobil pentru care solicită finanțare, identificat după numărul cadastral. (la 27-12-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) g) solicitantul și, după caz, coproprietarii/devălmașii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii/devălmașii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.(2) În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanțare pentru același imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de eligibilitate.(3) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăți individuale, apartamente-locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.  +  Articolul 20Criterii de eligibilitate a proiectului și cerințe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în rețeaua națională de distribuție.(2) Prin program se finanțează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW.(3) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarea dimensionare pentru componentele principale:a) panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;c) structura de susținere a sistemului - capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;d) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalația existentă.(4) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcționalități:a) stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puțin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;b) colectarea de la distanță a informațiilor prevăzute la lit. a), precum și transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;c) compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operațiuni de interogare pe secundă pentru a face față cerințelor de raportare automată și manuală.(5) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.(6) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să respecte următoarele condiții minime:a) panourile fotovoltaice trebuie:– să respecte standardele obligatorii - SREN/IEC 61215 și SREN/IEC 61730;– să aibă garanție - minimum 10 ani;– să aibă garanție privind deprecierea puterii - peste 90% în 10 ani și peste 80% în 25 de ani;b) invertorul, care poate fi și hibrid, trebuie:– să respecte standardul obligatoriu - SREN/IEC 62109;– să aibă garanție - minimum 6 ani, calculați de la data procesului-verbal de recepție a sistemului de panouri fotovoltaice.  +  Articolul 21Documente necesare solicitantului în vederea înscrieriiDocumentele pe care le depune/transmite solicitantul la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:a) cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4); (la 27-12-2021, Litera b) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) c) actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4); (la 27-12-2021, Litera c) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) d) împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul;e) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4); (la 27-12-2021, Litera e) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; în situația în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare; (la 27-12-2021, Litera f) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) g) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală; în situația în care copia cărții funciare colective este obținută de solicitant pe cale electronică, se depune la instalatorul validat forma tipărită a acesteia;h) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis în SPV; (la 27-12-2021, Litera h) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 27-12-2021, Litera i) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) j) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul. (la 27-12-2021, Litera j) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Aprobarea solicitanților  +  Articolul 22Procesul de aprobare a solicitanților(1) În vederea aprobării solicitanților înscriși potrivit prevederilor art. 18 alin. (8), AFM efectuează analiza documentelor depuse de către aceștia și introduse în aplicația informatică de către instalator. În situația în care datele de identificare și documentația aferente unei persoane fizice sunt înscrise în aplicația informatică, dar aceasta nu se regăsește în lista prevăzută la art. 18 alin. (4), se consideră că persoana fizică respectivă nu a fost înscrisă în cadrul programului, iar AFM nu evaluează documentele aferente acesteia. (la 27-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul AFM, cât și personal extern.(3) Comisia de analiză poate proceda, o singură dată pentru același motiv, la solicitarea remedierii/clarificării documentației depuse pentru:a) documentele încărcate în aplicație nu sunt completate prin tehnoredactare, nu sunt completate integral sau documentele respective nu sunt încărcate integral;b) documentele încărcate sunt ilizibile;c) există neconcordanțe în cuprinsul documentelor încărcate.(4) Solicitarea documentelor pentru remedierea dosarului se desfășoară prin intermediul aplicației informatice, respectiv prin transmiterea unui e-mail de informare instalatorului.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii emailului, instalatorul validat are posibilitatea să încarce în aplicație documentele solicitate, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare.(6) În situația în care din analiza cererii de finanțare rezultă un motiv de respingere și un motiv de respingere cu posibilitate de remediere, cererea de finanțare va fi respinsă.(7) Atrag respingerea dosarului:a) lipsa unui document;b) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;c) nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (5);d) lipsa includerii persoanei fizice în lista prevăzută la art. 18 alin. (4). (la 27-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (8) Analiza valabilității documentelor prevăzute la art. 21 va fi raportată la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4). (la 27-12-2021, Alineatul (8) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Subcapitolul II , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (9) Comisia de analiză verifică conformitatea documentelor și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și înaintează Comitetului director al AFM centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare și centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(10) Prin decizie, Comitetul director aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere și avizează centralizatoarele cuprinzând proiectele și sumele propuse spre aprobare, pe care le înaintează, în vederea aprobării, Comitetului de avizare.(11) Deciziile Comitetului director cuprinzând listele proiectelor respinse, precum și hotărârea Comitetului de avizare cuprinzând listele proiectelor aprobate se aduc la cunoștința solicitanților prin publicarea pe site-ul AFM.(12) Cererile de finanțare înscrise în aplicația informatică pot fi aprobate în limita creditelor de angajament alocate programului.(13) Cererile de finanțare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, însă nu pot fi aprobate întrucât depășesc limita creditelor de angajament alocate programului vor fi înscrise în liste separate care se vor publica pe site-ul AFM și vor fi aprobate în măsura în care bugetul programului va fi suplimentat.  +  Articolul 23Contestarea rezultatului procesului de aprobare a solicitanților(1) Solicitanții pot depune o singură contestație împotriva deciziei Comitetului director sau a hotărârii Comitetului de avizare, în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM a deciziilor/hotărârilor prevăzute la art. 22 alin. (11).(2) Se consideră îndeplinită procedura prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contestațiilor depuse, în original, la instalatorul validat la care solicitantul s-a înscris, aceasta fiind ulterior scanată și introdusă în aplicația informatică, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestația va fi semnată olograf și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) datele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanțare;c) obiectul contestației;d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora la AFM/în aplicația informatică și publică rezultatele procesului de analiză pe pagina de internet a AFM.(5) Împotriva deciziei de soluționare a contestației solicitantul poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Până la soluționarea contestației, sumele rezervate finanțării contestatarilor rămân indisponibilizate în favoarea acestora.(7) Procedura specifică de soluționare a contestațiilor și modul de comunicare a deciziilor de soluționare se stabilesc prin instrucțiuni emise de AFM, care se publică pe pagina de internet a acesteia.  +  Subcapitolul III Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă  +  Articolul 24Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă(1) AFM pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul aplicației informatice, contractul de finanțare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum și declarația pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid. Instalatorul listează contractul și declarația și le pune la dispoziția solicitantului aprobat în vederea completării și semnării de către acesta.(2) Instalatorul nu va permite semnarea contractului de finanțare dacă solicitantul aprobat nu completează și nu semnează declarația pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ghid.(3) În termen de 60 zile de la data publicării listei cu solicitanții aprobați, instalatorul validat scanează și introduce în aplicația informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat.(4) Neprezentarea la instalatorul validat și neintroducerea contractului de finanțare nerambursabilă în aplicația informatică, în termenul prevăzut la alin. (3), se consideră renunțare la finanțare și atrag anularea rezervării sumei aferente finanțării solicitantului respectiv.(5) Contractul de finanțare nerambursabilă poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.  +  Subcapitolul IV Implementarea proiectului  +  Articolul 25Dispoziții generale(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiarul final prin îndeplinirea formalităților specifice obținerii tuturor avizelor și acordurilor, precum și prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice și racordarea acestuia la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021:Articolul IIGhidul de finanțare, astfel cum a fost modificat prin anexa la prezentul ordin, se aplică cererilor de finanțare depuse după publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIIPrin excepție de la art. II, prevederile de la art. 25 alin. (2) din ghidul de finanțare prevăzut la art. I se aplică inclusiv proiectelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (3) Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.
   +  Articolul 26Documente justificative aferente cererii de decontareDocumentele justificative aferente cererii de decontare sunt:1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat;2. dovada achitării contribuției proprii de către beneficiarul final (extras de cont, chitanță sau alt document probator al plății);3. procesul-verbal de recepție, din care să reiasă îndeplinirea, cel puțin, a cerințelor tehnice ale sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, a faptului că toate componentele investiției sunt noi, precum și indicarea echipamentului care permite îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 20 alin. (4);4. certificatul de racordare emis pe numele beneficiarului și pentru locul de implementare declarat în cererea de finanțare;5. document emis de operator/furnizor care să confirme titularul contractului, respectiv beneficiarul, în cazul în care în certificatul de racordare nu este menționat numele titularului de contract cu operatorul/furnizorul.  +  Articolul 27Reguli privind întocmirea facturii(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidențieze prețul de vânzare și, distinct, să facă mențiunea „.... lei, se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională“.(2) Factura fiscală trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM și după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă.(3) Factura trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) atributele de identificare a instalatorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului final: numele și prenumele, codul numeric personal;c) denumirea și cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate.
   +  Subcapitolul V Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validați  +  Articolul 28Mecanismul de decontare(1) Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se desfășoară prin încărcarea, în aplicația informatică, a următoarelor documente:1. formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială și copia după C.I. a împuternicitului;2. lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată;3. documentele prevăzute la art. 26, pentru beneficiarii incluși în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicația informatică vor fi certificate „conform cu originalul“ de către instalatorul validat.(2) După recepția documentelor prevăzute la alin. (1) pct. 1, aplicația informatică generează număr de înregistrare al cererii de decontare.(3) Instalatorul transmite la AFM cererile de decontare împreună cu documentația prevăzută la alin. (1) o dată pe lună.(4) AFM analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora de către instalatorii validați și stabilește cheltuielile eligibile și sumele ce pot fi finanțate, conform prevederilor prezentului ghid.(5) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în măsura în care cererile de decontare și documentele anexate acestora sunt complete și corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.(6) În situația în care instalatorul validat nu respectă condițiile impuse de ghid și obligațiile asumate prin contractul încheiat cu AFM, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată de instalator, aferentă beneficiarilor finali în cauză.(7) AFM nu acordă plăți în avans și finanțează doar cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de validare, respectiv de finanțare nerambursabilă.(8) AFM nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finali și furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.  +  Articolul 29Conținutul dosarului de decontareDosarul de decontare se constituie de AFM și conține următoarele:a) formularul cererii de decontare, întocmit pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, precum și împuternicirea notarială și copia după C.I. a împuternicitului, după caz;b) lista beneficiarilor finali pentru care se solicita plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată, care va cuprinde următoarele elemente: numărul de înregistrare alocat de aplicație, numele și prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul și seria echipamentului care permite stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și colectarea acestora de la distanță, puterea instalată, suma solicitată, împuternicirea notarială și copia după C.I. a împuternicitului, după caz;c) documentele menționate la art. 26;d) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final;e) declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 24 alin. (1), semnată de solicitantul aprobat.  +  Subcapitolul VI Monitorizarea beneficiarilor finali  +  Articolul 30Dispoziții generale(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului, a investițiilor realizate, precum și a respectării condițiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.(2) Beneficiarii finali au următoarele obligații pe perioada de monitorizare:1. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;2. să mențină în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziționat prin program;3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților AFM și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;4. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu AFM;5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice;6. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul și să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea recuperării de către AFM a finanțării acordate;8. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul.  +  Articolul 31Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanțare/Recuperarea finanțării în cadrul programului(1) AFM anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanțare/recuperează finanțarea acordată și reziliază contractul de finanțare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile în următoarele situații:a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidența Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare;d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entități care desfășoară activități economice;e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locațiune).(2) Pentru verificarea condițiilor de la alin. (1), AFM și organismele abilitate au dreptul să solicite informații și documente relevante de la instituțiile competente.  +  Articolul 32Dispoziții conexeObligațiile prevăzute la art. 30 vor fi preluate de către terții dobânditori ai imobilului pe care a fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanțare nerambursabilă de către beneficiarul final, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.
   +  Capitolul III Reguli și proceduri aplicate de AFM în cadrul programului  +  Articolul 33Reguli și proceduri generale aplicate în cadrul programului(1) AFM nu plătește/nu finanțează dosarele de decontare/ finanțare care nu respectă condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute în ghid, instalatorul validat asumându-și responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicația informatică, precum și a datelor/informațiilor referitoare la înscrierea solicitantului în program.(2) Analiza cererii de decontare constă în:a) verificarea concordanței dintre datele/informațiile înscrise de instalatori în lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata și datele/informațiile/documentele încărcate în aplicația informatică;b) verificarea respectării condițiilor impuse prin ghid.(3) În situația în care AFM constată nerespectarea condițiilor prevăzute în ghidul de finanțare, notifică instalatorul validat în vederea remedierii deficienței respective. Instalatorul validat are obligația să remedieze deficiența semnalată de AFM, în termenul prevăzut la art. 4 pct. 4.1 lit. f) din anexa nr. 2 la prezentul ghid, sub sancțiunea neefectuării plății cheltuielilor aferente deficiențelor sau recuperării sumelor deja plătite.(4) Sumele rezervate în aplicația informatică devin disponibile în vederea înscrierii de noi solicitanți la împlinirea următoarelor termene sau condiții:a) după expirarea termenului privind contestarea deciziei AFM;b) după soluționarea nefavorabilă a contestației;c) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 24 în termenele specificate;d) în cazul în care solicitantul aprobat solicită AFM, în scris, renunțarea la finanțare.(5) După aprobarea cererii de finanțare, solicitantul aprobat/beneficiarul are posibilitatea să transmită la AFM, prin poștă/curier/poșta electronică, o cerere motivată însoțită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul-construcție pe imobilul-teren sau viceversa, aferente cărții funciare incluse în cererea de finanțare, sub condiția respectării condițiilor de eligibilitate ale solicitantului/proiectului.(6) Instalatorul validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin intermediul aplicației, precum și prin alte mijloace stabilite de AFM prin acte interne de reglementare. (la 27-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 33 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) (7) În situația în care aplicația informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanțare care depind de funcționarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcționat.(8) AFM nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiarul final/instalator a termenelor și condițiilor stipulate în prezentul ghid.(9) AFM poate înscrie, în cartea funciară a imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, contractul de finanțare nerambursabilă, după efectuarea plăților către instalatorii validați, în baza dosarelor de decontare.(10) AFM poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum și pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanțare orice informație sau document relevant în legătură cu finanțarea acordată.(11) Metodologia specifică de analiză, selectare și finanțare în cadrul programului, în aplicarea prevederilor prezentului ghid, se stabilește prin proceduri interne în cadrul AFM.(12) În aplicarea prevederilor prezentului ghid, AFM poate emite instrucțiuni care se aprobă prin dispoziție a președintelui și se publică pe site-ul AFM.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 34Transmiterea obligațiilor către terți(1) Obligațiile rezultate din participarea persoanei fizice în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia și de terții dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligații conform prevederilor prezentului ghid și contractului de finanțare nerambursabilă. Astfel, beneficiarul final are obligația de a aduce la cunoștința terților dobânditori obligațiile respective.(2) Prevederile alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanțare nerambursabilă.(3) În situația în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai persoanei fizice și terții dobânditori nu preiau obligațiile beneficiarilor finali, aceștia nu mai pot beneficia de finanțarea acordată prin program.(4) Dacă situația prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăților către instalatorii validați, în baza dosarelor de decontare, AFM recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanțate.  +  Articolul 35Transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final către un alt instalator(1) În baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, AFM poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.(2) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), AFM va solicita celor doi instalatori implicați:a) acordul privind transferul solicitantului aprobat/ beneficiarului final;b) acordul privind transferul dosarului solicitantului aprobat/ beneficiarului final, care va include dosarul cererii de finanțare și/sau documentele aferente contractării.(3) AFM va publica instrucțiuni cu privire la modalitatea de realizare a transferului.(4) În situația aprobării cererii prevăzute la alin. (1):a) dosarul solicitantului, în format electronic, va fi transferat în aplicația informatică de AFM, iar accesul la datele/finanțarea de care beneficiază solicitantul transferat va fi acordat instalatorului cu care s-a optat continuarea implementării proiectului;b) dosarul solicitantului, în format fizic, va fi transmis de instalatorul inițial, prin intermediul serviciilor poștale/de curierat, către instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului, în termen de 15 zile de la primirea comunicării efectuate de AFM, potrivit instrucțiunilor prevăzute la alin. (3);c) instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va realiza conformitatea documentelor încărcate în aplicația informatică, cu documentele recepționate, în condițiile prevăzute la lit. b).(5) Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.(6) AFM poate aproba transferul beneficiarului final către un alt instalator, de cel mult două ori, în condițiile prezentului ghid.  +  Articolul 36Păstrarea documentelor(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera instalatorului validat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, în condițiile acceptării motivelor de respingere și renunțării la dreptul de a le contesta, AFM poate restitui documentele depuse de către instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererea de validare nu poate face obiectul restituirii.(5) Documentele depuse de către beneficiarul final în cadrul programului nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, AFM poate elibera acestuia copii ale documentelor încărcate în aplicația informatică de către instalatorul validat.  +  Articolul 37Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare la instalatorul validat, precum și prin încheierea contractului de finanțare nerambursabilă cu beneficiarul final, acesta declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea, de către AFM și de către instalatorul validat, a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora de către AFM către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate.(2) Prin depunerea cererii de validare și încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către aceștia.  +  Articolul 38Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preț, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta și suma finanțată prin program.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai și în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta și programul finanțat din Fondul pentru mediu de AFM.  +  Articolul 39Publicarea informațiilor relevante(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 40Prevederi privind eventuale decalări ale termenelorDacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice) terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 41Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 42AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghidNr. de înregistrare la AFM......./....../...........
  CERERE
  de validare a instalatorului
  Denumirea completă a instalatorului .......................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............., cont nr. ............... deschis la Trezoreria .......................Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, județul/sectorul ........................., cod poștal .................., telefon (fix și mobil) ...................., fax .................., e-mail ......................, website .................., reprezentat/reprezentată legal de ........(persoana care reprezintă)......, în calitate de .........(calitatea/funcția persoanei care reprezintă).......Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......(persoana care reprezintă sau persoana împuternicită)......, cod numeric personal .............................., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ................, eliberat de către ................ la data de ..............., domiciliat/cu reședința în localitatea ......................, str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ................., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ..............., fax ..............., e-mail ................Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).În cadrul programului, societatea noastră intenționează să elaboreze documentația tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanțare.Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. a) și nici pentru orice altă situație similară;c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului», însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în copie;d) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;f) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;g) mă oblig să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, și voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor prelucrate;h) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate.Declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ..........................
  Funcția ......................................
  Semnătura ....................................
  Data .........................................
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII
  Nr. ........ din ....................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, București, reprezentată legal prin .................... - președinte, în calitate de finanțator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, denumită în continuare AFM,și........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ......................, cod poștal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr.. .................., cod de identificare fiscală..............., cont nr. ..................... deschis la Trezoreria ................., reprezentată legal prin ................. - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract AFM plătește instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul final al finanțării și facturate de instalator.1.2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizați termenii consacrați prin ghid.  +  Articolul 2Durata contractuluiPrezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de ................  +  Articolul 3Modalitatea de decontare și plată3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM și creditarea contului nr. ................ deschis la Trezoreria ................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condițiile în care cererea de decontare și documentele aferente sunt complete și corect întocmite.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.3.4. Programul se derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.3.5. Cererea de decontare se depune la AFM la data de ....... a fiecărei luni.3.6. În situația în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.3.7. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4Obligațiile părților4.1. Instalatorul se obligă:a) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;b) să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minimum 3 kW, în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute de ghidul de finanțare aferent programului;c) să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;d) să permită reprezentanților AFM și altor organisme abilitate accesul la sediul său social și punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;e) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;f) să furnizeze, în maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;g) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziționate prin program, în orice formă și în orice mediu, că acesta se realizează prin programul privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de AFM;h) să prezinte orice reducere de preț, indiferent de denumirea sub care este promovată, în așa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta și finanțarea acordată din Fondul pentru mediu;i) să pună la dispoziția solicitanților, potențiali beneficiari finali ai programului, informații cu privire la condițiile și termenele de desfășurare a programului;j) să verifice, la înscrierea solicitanților, autenticitatea documentelor prezentate, concordanța și realitatea datelor cuprinse în acestea, precum și îndeplinirea tuturor criteriilor de conformitate stabilite prin ghidul de finanțare;k) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-l înscrie în program sau, dacă acesta a fost înscris, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;l) să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidențialitatea asupra datelor și informațiilor prelucrate și să gestioneze în condiții de maximă siguranță documentele depuse de către persoanele fizice;m) să înscrie solicitanții în program numai după includerea sa în lista instalatorilor validați care au încheiat contracte de participare în vederea decontării, publicată pe pagina de internet a AFM;n) să respecte integral condițiile, etapele și termenele stabilite în cuprinsul ghidului;o) să întocmească toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;p) să verifice identitatea persoanei care se prezintă pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă și să permită semnarea acestuia doar persoanei acceptate în cadrul programului sau împuternicitului acesteia;q) să asigure accesul, în vederea obținerii finanțării, în mod nemijlocit și nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce privește egalitatea de gen și șanse și cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități, potrivit prevederilor legale;r) să returneze sumele plătite de către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar în sarcina instalatorului se reține culpa acestuia;s) să colecteze și să transmită AFM informații referitoare la energia produsă de către sistemele fotovoltaice instalate, în ultima lună a fiecărui an;ș) să notifice AFM în situația în care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligația de a instala panourile fotovoltaice solicitanților aprobați pentru care a efectuat înscrierea în program;t) să păstreze și să arhiveze toate contractele, actele si documentele justificative și contabile pentru toate operațiunile derulate în cadrul Programului și să reconstituie, în condițiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse;ț) să asigure executarea proiectelor cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanțare al Programului, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;u) să ia măsuri de protecție a datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează și stochează/arhivează, atât ale părților contractante ori ale reprezentanților acestora, cât și ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmașilor beneficiarilor ori ale împuterniciților acestora. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021:
  Articolul IV
  (1) Prevederile de la art. 4 pct. 4.1 lit. u), art. 5 pct. 5.2 lit. d), precum și cele de la art. 10 pct. 10.1 și 10.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către instalatorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către instalatorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.
  4.2. AFM se obligă:a) să asigure plata în condițiile menționate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziția instalatorului informațiile legate de finanțare;c) să furnizeze instalatorului parola personalizată de acces în aplicația informatică;d) să permită accesul instalatorului în aplicația informatică în vederea introducerii informațiilor sau completării acestora, în condițiile prevăzute prin ghid;e) să informeze instalatorul, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenție tehnică a personalului propriu asupra aplicației informatice și care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.4.3. În situația în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele și/sau informațiile furnizate de către instalator referitoare la persoana fizică înscrisă, AFM, prin personalul cu atribuții în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicației informatice, dar numai în baza documentelor justificative transmise de către instalator.
   +  Articolul 5Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale instalatorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului și în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicația informatică, în timp util, informațiile privind persoanele fizice înscrise, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare;c) refuză să își exprime acordul de transfer al solicitantului aprobat ori refuză să transfere dosarul solicitantului aprobat către un alt instalator, în condițiile în care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligația de a instala panourile fotovoltaice;d) nu verifică în baza de date a aplicației informatice datele de identificare (CNP) ale solicitantului/coproprietarilor/ devălmașilor imobilului teren/clădire pe care se dorește implementarea, în vederea eliminării riscului acordării unei duble finanțări în cadrul programului, pentru același imobil identificat cu număr cadastral. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021:
  Articolul IV
  (1) Prevederile de la art. 4 pct. 4.1 lit. u), art. 5 pct. 5.2 lit. d), precum și cele de la art. 10 pct. 10.1 și 10.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către instalatorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către instalatorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.
  5.3. Instalatorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Instalatorul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a înscrie solicitantul sau pentru refuzul de a instala sistemul de panouri fotovoltaice.5.5. Instalatorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente, altele decât cheltuielile eligibile stabilite potrivit ghidului de finanțare.5.6. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficiențele nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a utilizării finanțării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficiențele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății, cu posibilitatea de reziliere a contractului.
   +  Articolul 6Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.6.2. Contractul poate înceta prin reziliere, în condițiile prevăzute la art. 5 pct. 5.7 lit. b).6.3. Prezentul contract încetează prin acordul părților, în cazul în care instalatorul cesionează total, în favoarea unui alt instalator validat, obligațiile de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice și/sau a activităților corelative, sub condiția acceptării preluării obligațiilor de către unul sau mai mulți instalatori validați.  +  Articolul 7Forța majoră și cazul fortuit7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.  +  Articolul 8Cesiunea8.1. Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni, totale sau parțiale.8.2. Prin excepție de la alin. (1), instalatorul poate ceda, total sau parțial, unui alt instalator din cadrul programului obligația de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice, precum și obligațiile corelative realizării acesteia, în condițiile prevăzute de ghid.  +  Articolul 9Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 10Prelucrarea datelor cu caracter personal10.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale părților contractante, reprezentanților acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmașilor beneficiarilor ori ale împuterniciților acestora se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum și în scop statistic. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021:
  Articolul IV
  (1) Prevederile de la art. 4 pct. 4.1 lit. u), art. 5 pct. 5.2 lit. d), precum și cele de la art. 10 pct. 10.1 și 10.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către instalatorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către instalatorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.
  10.2. Datele cu caracter personal ale părților contractante, reprezentanților acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmașilor beneficiarilor ori ale împuterniciților acestora, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021:
  Articolul IV
  (1) Prevederile de la art. 4 pct. 4.1 lit. u), art. 5 pct. 5.2 lit. d), precum și cele de la art. 10 pct. 10.1 și 10.2 din anexa nr. 2 la ghidul de finanțare prevăzut la art. I din prezentul ordin se consideră asumate de către instalatorii validați, în calitate de părți ale contractelor de participare în vederea decontării aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin, fără a fi necesară încheierea de acte adiționale.
  (2) Prevederile din contractele de participare în vederea decontării, potrivit alin. (1), devin aplicabile în termen de două zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă acestea nu au fost denunțate de către instalatorii validați, prin notificarea Administrației Fondului pentru Mediu, sau devin aplicabile, prin acceptare tacită, la momentul săvârșirii de acte/fapte în acest sens.
  10.3. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.10.4. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
   +  Articolul 11Publicarea datelorInstalatorul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea instalatorului, denumirea Programului, valoarea finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectelor implementate, locul de implementare a proiectelor, principalii indicatori ai Programului, precum și plățile efectuate în cadrul Programului.  +  Articolul 12Dispoziții finale12.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal .............;b) pentru instalator: ............................................................., cod poștal .................; în cazul în care instalatorul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.12.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menționată în cuprinsul pct. 12.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM: ..........................................;b) pentru instalator: ................................................. .12.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanții legali ai instalatorului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.12.4. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, exprimat în scris, prin act adițional.12.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte, .....................................
  Societatea ................................................... - S.A./S.R.L.
  Prin reprezentant legal/împuternicit,
  ...........................................
   +  ANEXĂla Contractul de participare în vederea decontăriiCerere de decontareNr. de înregistrare la AFM........./...../................. AprobatPreședinte AFM,.................................
  CERERE DE DECONTARE*)
  pentru Regiunea ........................
  Denumirea completă a instalatorului validat .....................................Forma juridică de organizare ..................................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală .................................., cont nr. ................, deschis la Trezoreria .....................................Adresa sediului social: localitatea ............................, str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................Reprezentat/Reprezentată legal de .........................................., în calitate de ................................., prin ...........................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..................................................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către ................. la data de .................., domiciliat/cu reședința în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ..............., fax .........., e-mail .............În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ........./..............., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, care va cuprinde următoarele elemente: numele și prenumele, CNP, adresa locului de implementare, tipul și seria echipamentului care permite stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și colectarea acestora de la distanță, puterea instalată, suma solicitată, semnată de către reprezentatul legal sau împuternicit, cu semnătura electronică calificată.Pentru cei .....**) beneficiari incluși în cererea de decontare, documentele prevăzute la art. 26 din Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare (Ghid), au fost încărcate în aplicația informatică, iar contractele de finanțare nerambursabilă și declarațiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ghid, au fost transmise, în original, la sediul AFM.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Totodată, declar pe propria răspundere că:– am respectat prevederile art. 18 alin. (7) la Ghid, la momentul înscrierii beneficiarilor în aplicația informatică; (la 27-12-2021, Prima liniuță de la ultimul paragraf din Anexa la Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 ) – am realizat conformitatea documentelor prevăzute la art. 21 din Ghid, astfel cum acestea au fost introduse la momentul înscrierii în aplicația informatică, precum și a celor de la art. 26 din Ghid;– mă oblig să păstrez toate documentele aferente fiecărui beneficiar final pe întreaga durată de valabilitate a contractului de participare în vederea decontării.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal***)
  Numele și prenumele ...................................
  Funcția .........................................................
  Semnătura ...................................................
  Data .............................................................
  L.S.
  Viza CFPP
  Avizat
  Conducătorul structurii AFM cu atribuții financiar-contabilitate,
  ...................................................................
  (numele și prenumele)
  .............................................................................
  (semnătura)
  Avizat
  Conducătorul structurii AFM cu atribuții gestionare/implementare proiecte,
  ...................................................................
  (numele și prenumele)
  ..............................................................................
  (semnătura)
  Verificat
  Conducătorul structurii AFM cu atribuții gestionare/implementare proiecte,
  ................................................................
  (numele și prenumele)
  .............................................................
  (semnătura)
  Responsabil implementare
  ...................................................................
  (numele și prenumele)
  ...................................................................
  (semnătura)
  *) În cazul în care instalatorul are contractate mai mult de 5 sisteme de panouri fotovoltaice, se vor include în cererea de decontare minimum 5 sisteme de panouri fotovoltaice. **) Se va completa numărul de beneficiari incluși în cererea de decontare.***) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială și copia după CI a împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3la ghid
  CERERE
  de finanțare nerambursabilă
  I. Date de identificare a solicitantuluiNumele și prenumele solicitantului (conform actului de identitate): .............................Numărul și seria actului de identitate: BI/CI ..............................Valabilitatea actului de identitate: ................... - .....................Codul numeric personal: ...........................................................Adresa completă a solicitantului:Str. .............................. nr. ......................Localitatea (orașul, municipiul, comuna, satul) ............................., județul/sectorul ..................................Telefon fix: prefix județ ........................., nr. telefon ................Telefon mobil .........................................................................Fax ........................................, e-mail: .................................Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul:Str. ............................... nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., nr. cărții funciare și nr. cadastral .................., localitatea (oraș, municipiu, comună, sat) ..........................., județul/sectorul .......................Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta:  pe imobilul construcție  pe imobilul terenII. Finanțare solicitatăSubsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menționate, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanțare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kW, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanțare.Valoarea cheltuielilor eligibile este: ..............................................................................Cheltuielile eligibile sunt următoarele:
  Denumirea cheltuieliiValoarea inclusiv TVA(lei)
  Cheltuieli cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ și cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice
  III. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;b) sunt de acord ca reprezentanții AFM sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau altor instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanțării nerambursabile primite;c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, nu fac obiectul unui alt program de finanțare;d) nu am fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și voi depune diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu AFM, pe toată perioada de valabilitate a acestuia;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și instalatorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în Ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;g) mă angajez să permit accesul reprezentanților AFM, precum și al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;h) mă angajez că voi asigura contribuția proprie și cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;i) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanțarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;j) mă angajez, în situația aprobării proiectului, să permit înscrierea în cartea funciară a contractului de finanțare pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare;k) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;l) proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică, pentru același tip de activități realizate pentru deservirea aceluiași imobil-clădire și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare; în acest sens, declar că:1. nu am încheiat contract de finanțare cu AFM, aflat în vigoare, pentru același imobil pentru care solicit finanțare, identificat după numărul cadastral;2. nu urmează să închei cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul Programului, contract de finanțare pentru același imobil pentru care solicit finanțare, identificat după numărul cadastral;m) mă oblig să nu înstrăinez și să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, până la semnarea și pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Am luat cunoștință că neprezentarea documentelor la instalatorul validat așa cum sunt solicitate prin ghidul de finanțare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la neînscrierea mea în program sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Numele și prenumele solicitantului .....................................Semnătura .........................IV. Declarație pe propria răspundere a coproprietarilor/devălmașilor (dacă este cazul)Subsemnatul/Subsemnații, ..............................., CNP ........................., domiciliu ............................, declar/declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:1. sunt/suntem de acord cu înscrierea în cartea funciară a contractului de finanțare nerambursabilă, al cărui beneficiar este domnul/doamna ....................................., în calitate de coproprietar/devălmaș al imobilului situat la adresa ........................................;2. pentru imobilul de la adresa menționată la pct. I, identificat cu nr. cadastral, se va depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului;3. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 să se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este dată prezenta declarație;4. sunt/suntem de acord să iau/luăm toate măsurile necesare pentru a permite reprezentanților AFM și ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului;5. sunt/suntem de acord să permit/permitem accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție;6. sunt/suntem de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și instalatorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în Ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.Numele și prenumele coproprietarului/devălmașului (după caz) .....................................Semnătura .........................V. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Prin acest document, Administrația Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelorE-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: (021)319.48.49, (021)319.48.50, Fax: (021)317.02.89c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de finanțare;– selectarea proiectelor finanțate;– stabilirea obligațiilor contractuale;– autorizarea plății către beneficiari;– efectuarea plății către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;– managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare și contractul de finanțare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricționarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziție;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;– dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificat de către operator.Prin prezenta, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrația Fondului pentru Mediu, precum și de instalatorul validat prin intermediul căruia efectuez înscrierea în Program și voi implementa proiectul.Numele și prenumele solicitantului .....................................Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 4la ghid
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul, .........................., cu domiciliul în ...................., act de identitate tip ........, seria ........ nr. ................, cod numeric personal ........................., în calitate de solicitant aprobat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare,declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, referitor la imobilul pe care voi implementa proiectul, că:[ ] nu s-au modificat regimul juridic și/sau criteriile de eligibilitate a acestuia în cadrul Programului, față de cele valabile la momentul depunerii cererii de finanțare;sau[ ] am grevat cu ipotecă imobiliară imobilul înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral .................., către ...................................... (bancă, instituție financiar nebancară etc.).Prin semnarea prezentei declarații confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele și prenumele solicitantului
  .....................................
  Semnătura
  .....................................
   +  Anexa nr. 5la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ*
  Nr. ........** din ....................***
  * În contract se vor completa toate rubricile libere. ** Numărul contractului va fi numărul alocat din aplicația informatică, odată cu rezervarea sumelor aferente finanțării.*** Data contractului va fi data la care beneficiarul final semnează contractul de finanțare.Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin ....................... - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și.................................., cu domiciliul în ............................, act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ....................., în calitate de beneficiar final, denumit/denumită în continuare beneficiar final,a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractului1. AFM acordă beneficiarului final o finanțare nerambursabilă, prin intermediul instalatorului validat, denumită în continuare finanțare, în valoare de .................. lei, reprezentând până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare program.2. Finanțarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1 din valoarea totală a facturii/facturilor de achiziție și montaj al sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de minimum 3 kW, la adresa (locul de implementare) .................................., înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral ............... .3. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile și numai în limita sumei și procentului prevăzute la pct. 1.4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiarul final și pe perioada de implementare a proiectului;b) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente.  +  Articolul 2Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării1. Contractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiarul final, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, și până la expirarea duratei de monitorizare.2. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului.5. Pe perioada transferului beneficiarului final de la un instalator la altul se suspendă durata de implementare a proiectului.6. Durata de implementare a proiectului poate fi suspendată pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.  +  Articolul 3Reguli de interpretareÎn cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;b) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.  +  Articolul 4Modalitatea de plată1. Finanțarea se acordă beneficiarului final numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute prin ghid și prin prezentul contract.2. Finanțarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condițiile ghidului de finanțare a programului și doar dacă documentele justificative și documentația sunt complete și corect întocmite.3. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului final.  +  Articolul 5Obligațiile beneficiarului final5.1. Beneficiarul final are următoarele obligații:1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată, conform cererii de finanțare aprobate de AFM;2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului, precum și orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;3. să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;4. să depună toate diligențele pentru a se asigura că bunurile achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice și beneficiază de condiții de garanție conform prevederilor ghidului;5. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu AFM;6. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate în baza acestui contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;7. să nu delocalizeze investiția finanțată prin prezentul contract;8. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice;9. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, în ceea ce privește imobilul pe care se implementează proiectul sau cu privire la informațiile furnizate AFM în vederea obținerii finanțării;10. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;11. să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților AFM și/sau ai instituțiilor abilitate să verifice și să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la fața locului, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare;12. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, cu excepția ipotecii imobiliare, în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice;13. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea restituirii către AFM a finanțării acordate;14. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;15. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, iar în sarcina beneficiarului final se reține culpa acestuia;16. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în cazul de executare silită;17. să păstreze și să arhiveze toate contractele, actele și documentele justificative și contabile pentru toate operațiunile derulate în cadrul Programului și să reconstituie, în condițiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse.5.2. În situația în care succesorii în drepturi sau terții dobânditori persoane fizice nu preiau obligațiile asumate prin prezentul contract, succesorii în drepturi/beneficiarul final sunt/este obligați/obligat să restituie AFM sumele finanțate.  +  Articolul 6Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract și în ghidul de finanțare a programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia;2. să furnizeze beneficiarului final informații vizând finanțarea acordată.  +  Articolul 7Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului final:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.3. AFM va notifica beneficiarul final în situația constatării unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile, iar, în situația în care au fost efectuate plăți, AFM are dreptul să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condițiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5 și pct. 5.2.4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, 7, 12-17.  +  Articolul 8Încetarea contractului1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 2pct. 2, în situația în care beneficiarul final nu a obținut certificatul de racordare conform prevederilor prezentului contract;c) la data intervenției unui act de autoritate;d) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului final în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.2. Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi/penalități, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care beneficiarul are de restituit sume finanțate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.3. Prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:a) beneficiarul final nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7pct. 2.4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat.5. În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalități, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.6. Beneficiarul final rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).7. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care bunurile finanțate nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de minimum 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare.  +  Articolul 9Forța majoră și cazul fortuit1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situația nerespectării obligațiilor prevăzute în Ghidul de finanțare și în prezentul contract.  +  Articolul 10Alte clauze1. Beneficiarul final își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.2. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului final.3. În caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului final, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.4. Beneficiarul final va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.5. AFM și beneficiarul final se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți numai cu acordul părților prezentului contract. Prin excepție, AFM poate prelucra și transmite toate datele și informațiile gestionate în cadrul prezentului contract, în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici.6. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului final care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.7. Beneficiarul final are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.8. Beneficiarul final este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului final față de aceasta.10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.  +  Articolul 11Jurisdicție1. Prezentul contract se supune legislației române.2. Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.3. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 12Prelucrarea datelor cu caracter personal1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum și în scop statistic.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.3. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.4. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 13Publicarea datelorBeneficiarul final este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 14Notificări1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: ...............;b) pentru beneficiarul final: ..................................................2. În cazul în care beneficiarul final dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.3. Notificările făcute beneficiarului final la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.4. Notificările se pot transmite și prin e-mail la .............. pentru AFM și prin e-mail la ............................ pentru beneficiarul final, sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.  +  Articolul 15Amendamente1. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat, ulterior transmiterii acordului, într-un act adițional.2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către beneficiarul final.3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea.  +  Articolul 16Dispoziții finale1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicația informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.
  Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte,
  .....................................
  Beneficiar final,
  .....................................
  (la 16-12-2021, Ghidul de finanțare a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1194 din 16 decembrie 2021 )