METODOLOGIE din 8 octombrie 2014 privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 837 din 8 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1SUMAL este un sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare APCRS, și pus la dispoziția profesioniștilor prevăzuți la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Principalele obiective ale SUMAL sunt:a) creșterea eficienței controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracționalității în domeniul forestier, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, prin controlul provenienței lemnului și al asigurării trasabilității acestuia;b) obținerea de informații statistice la nivel național privind volumul de lemn exploatat și al materialelor lemnoase rezultate;c) practică unitară în evidența gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziția profesioniștilor a unei aplicații informatice gratuite.  +  Articolul 3(1) Categoriile de utilizatori SUMAL sunt:a) personalul cu atribuții de control din cadrul APCRS și al structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare ITRSV;b) ofițerii și subofițerii din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră special abilitați;c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice, din cadrul structurilor de rang superior, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și unităților din subordinea acesteia, precum și din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice București și al subunităților subordonate acestuia;d) angajați ai operatorilor economici deținători ai acordului de distribuire a avizelor de însoțire pentru transportul materialelor lemnoase, denumit în continuare acord, care a fost emis conform prevederilor legale;e) angajați ai operatorilor economici specializați în transport cu care operatorii economici deținători ai acordului au încheiat contracte pentru transportul materialelor lemnoase;f) angajați ai autorităților vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitați de către Direcția Generală a Vămilor.(2) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), acolo unde există deja conturi de utilizatori create în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces la aplicațiile de raportare online/control al raportării pentru toate conturile active.(3) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competență are obligația de a asigura împreună cu administratorul IT introducerea în SUMAL a persoanelor juridice denumite "inspectorate județene de poliție/structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră" și, după caz, "Inspectoratul General al Poliției Române/Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române", care vor accesa sistemul SUMAL, setând funcția "POLIȚIST", cu verificarea prealabilă a validității adreselor de e-mail ale ofițerilor și subofițerilor împuterniciți.(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are obligația de a introduce în SUMAL ocoalele silvice și, după caz, structurile de rang superior, precum și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București și subunitățile acestuia, de pe teritoriul de competență al ITRSV; acestea vor fi setate ca angajatori, iar în cadrul fiecărei structuri silvice de administrare se introduc datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setându-se funcția "SILVICULTOR", cu verificarea prealabilă a validității adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligația de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând ca angajator operatorul economic respectiv și funcția "OPERATOR AVIZE ONLINE", cu verificarea prealabilă a validității adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligația de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, în cazul în care se impune generarea codului offline la expedierea din platformele primare, setând ca angajator operatorul economic respectiv și rolul "TRANSPORTATOR", cu verificarea prealabilă a validității adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), în situația în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, APCRS are obligația de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care utilizează componenta "IWood Tracking".(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. f), care utilizează componenta "IWood Tracking", în situația în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competență, în baza aprobării APCRS, are obligația de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, setând ca angajator instituția respectivă și funcția "INSPECTOR", cu verificarea prealabilă a validității adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(9) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, angajatorul va transmite către ITRSV în raza de competență/APCRS, după caz, pentru introducerea în sistemul SUMAL, următoarele:a) lista persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, semnată și ștampilată de angajator;b) fotocopie a cărții de identitate a fiecărei persoane fizice care va accesa sistemul SUMAL;c) adresă de e-mail validă pentru fiecare persoană fizică, pentru a primi numele de utilizator și parola transmise de administratorul IT al SUMAL.(10) În toate situațiile prevăzute la alin (2)-(9), APCRS aprobă numărul de utilizatori SUMAL și nivelurile de acces pentru aceștia.  +  Articolul 4SUMAL cuprinde 3 componente:a) aplicații client utilizate de profesioniști pentru:1. înregistrarea sau generarea actelor de punere în valoare, autorizațiile de exploatare a partizilor, procesele-verbale de forță majoră, actele de constatare la expirarea termenelor de exploatare, actele de reprimire a parchetelor și procesele-verbale de confiscare, acestea fiind aplicații grupate în softul SUMAL Ocol; (la 26-06-2015, Pct. 1 al lit. a) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) 2. operarea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase, a recepțiilor în depozitele finale și a situațiilor gestionare obligatorii, acestea fiind aplicații grupate în softul SUMAL Agent;b) aplicații pentru urmărirea și controlul în timp real a provenienței și a modului de asigurare a trasabilității materialelor lemnoase;c) unitatea centrală - hardware și software - de centralizare, prelucrare și analiză a informațiilor și control, aflată în custodia Serviciului de Telecomunicații Speciale, denumită în continuare SUMAL Central.  +  Articolul 5(1) Aplicația SUMAL Ocol se distribuie gratuit de către APCRS către ocoalele silvice, iar softul de urmărire și control în timp real a provenienței și a modului de asigurare a trasabilității materialelor lemnoase, cu aplicațiile Agent tip mobile - "Wood Tracking", folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e), precum și aplicațiile Inspector tip mobile/desktop "IWood Tracking", folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) și f) se descarcă gratuit de pe site-ul "www.apepaduri.gov.ro".(2) Aplicația SUMAL Agent se distribuie gratuit de către ITRSV, la cerere, tuturor operatorilor economici și ocoalelor silvice care exploatează, achiziționează, transbordează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.  +  Articolul 5^1(1) În scopul eficientizării funcționalităților sistemului informațional integrat SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate testa prin intermediul publicului componentele (aplicații, module, module simplificate) acesteia pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.(2) Modalitatea de testare se va realiza prin postarea componentelor sistemului informațional integrat SUMAL pe siteul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și de pe Google play. (la 18-07-2016, Art. 5^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.464 din 13 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016. )  +  Capitolul II Modul de utilizare a SUMAL  +  Articolul 6(1) Accesul la aplicația SUMAL Ocol se face cu numele de utilizator și parolă, cu drepturi diferențiate pentru:a) șeful ocolului silvic;b) responsabilul cu fondul forestier;c) responsabilul cu paza fondului forestier;d) responsabilul cu producția, special împuternicit de șeful ocolului silvic.(2) Accesul se comunică de către administratorul aplicației SUMAL Central, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunică ITRSV, sub semnătura șefului ocolului silvic.  +  Articolul 7(1) La inițierea aplicației, ocoalele silvice autorizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin introduc în SUMAL Ocol următoarele informații:a) fișele de proprietate pentru fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice;b) dispozitivele speciale de marcat deținute.(2) Ocoalele silvice care utilizează SUMAL Ocol au obligația permanentă de a actualiza informațiile prevăzute la alin. (1) și să introducă/actualizeze lista persoanele fizice sau juridice partenere.  +  Articolul 8(1) Accesul la aplicația SUMAL Agent se face de către o persoană desemnată prin act administrativ al operatorului economic.(2) Numele de utilizator și parola se comunică de către administratorul aplicației SUMAL Central, iar persoana nominalizată pentru acces se comunică în scris ITRSV sub semnătura administratorului operatorului economic.  +  Articolul 9La inițierea aplicației, operatorii economici introduc în SUMAL Agent următoarele informații:a) gestiunile depozitelor de materiale lemnoase;b) persoanele fizice și juridice partenere;c) utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;d) dispozitivele speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară înregistrate la birourile notariale.  +  Articolul 10(1) Accesul la aplicația prevăzută la art. 4 lit. b) se face de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), desemnate prin act administrativ de operatorul economic/instituția publică respectivă.(2) La inițierea aplicației prevăzută la art. 4 lit. b), utilizatorii au obligația să realizeze cu succes o primă autentificare online, prin completarea corectă a combinației nume de utilizator - parolă de acces; în urma primei autentificări, aceste date rămân memorate în dispozitivul electronic, dacă nu se părăsește aplicația prin delogare, iar în cazul delogării este necesară reluarea autentificării.  +  Articolul 11Accesul personalului cu atribuții de control din cadrul ITRSV la aplicațiile SUMAL se face cu numele de utilizator și parolă, cu drepturi diferențiate, de către următoarele persoane:a) conducătorul ITRSV și/sau împuterniciții acestuia nominalizați prin act administrativ al APCRS;b) persoana care are în responsabilitate SUMAL, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;c) persoana care are în responsabilitate gestionarea acordurilor de utilizare și distribuire a formularelor cu regim special, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;d) persoanele care realizează controlul folosind aplicația "IWood Tracking", nominalizate prin act administrativ al conducătorului ITRSV.  +  Articolul 12Accesul persoanelor cu atribuții de control din cadrul APCRS la aplicațiile SUMAL se face cu numele de utilizator și parolă, fiind nominalizate prin act administrativ al conducătorului APCRS.  +  Articolul 13Personalul silvic cu atribuții de control din cadrul APCRS/ITRSV, precum și ofițerii și subofițerii din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră special abilitați au posibilitatea verificării actelor de punere în valoare, denumite în continuare APV, a autorizațiilor de exploatare, a proceselor-verbale de reprimire și a proceselor-verbale de confiscare generate în SUMAL, precum și a tuturor rapoartelor generate prin interogarea aplicației SUMAL.  +  Articolul 14Toate rapoartele de avertizare rezultate în urma prelucrării datelor introduse în SUMAL se transmit persoanelor cu atribuții de control din cadrul APCRS/ITRSV special abilitate, desemnate prin act administrativ al conducătorului entității respective.  +  Secţiunea 1 Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor și reprimirea parchetelor, înregistrarea și operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase  +  Articolul 15Aplicația SUMAL Ocol se accesează online, cu numele de utilizator și parolă și cu drepturi diferențiate conform atribuțiilor specifice, de către: șeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, responsabilul cu paza fondului forestier și responsabilul cu producția, special împuternicit de șeful ocolului silvic. (la 26-06-2015, Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Articolul 16Aplicația SUMAL Ocol este obligatorie pentru:a) generarea APV în SUMAL, utilizând metoda ecuației de regresie a volumelor relative, recomandată pentru tratamentele și tipul de structură prevăzute în tabelul 4.1 "Alegerea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării" din Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000.*); Notă
  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  b) introducerea APV în SUMAL și generarea numărului unic al acestuia pentru tratamentele și tipul de structură din tabelul 4.1, pentru care la calculul APV nu se recomandă utilizarea metodei ecuației de regresie a volumelor relative; calculul APV se face prin celelalte metode dendrometrice de evaluare a volumului de lemn recomandate de normele tehnice prevăzute la lit. a);c) modificarea/anularea/casarea APV;d) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare; (la 26-06-2015, Lit. d) a art. 16 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) d^1) operarea proceselor-verbale de forță majoră; (la 26-06-2015, Lit. d^1) a art. 16 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) e) operarea actelor de reprimire a parchetelor.f) înregistrarea și operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase.
   +  Articolul 17(1) Pentru fiecare APV, autorizație de exploatare și act de reprimire, aplicația SUMAL Ocol generează un număr unic de înregistrare la nivel național, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat.(2) Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase se introduc în SUMAL Ocol de către ocolul silvic care a primit în custodie materialele lemnoase, actul de înregistrare generat de SUMAL Ocol constituind documentul de proveniență pentru materialele lemnoase respective.  +  Articolul 18Actele emise și aprobate în SUMAL Ocol vor fi tipărite, semnate în original și atașate la dosarul APV, conform competențelor legale.
   +  Secţiunea a 2-a Utilizarea SUMAL Agent pentru activitatea de exploatare  +  Articolul 19Emitenții avizelor de însoțire desemnează prin act administrativ angajații care vor opera datele din avizele de însoțire primare pe măsura exploatării partizii, cu obligația operării și transmiterii raportării datelor în SUMAL Agent până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.  +  Articolul 20Operarea datelor din avizele de însoțire se face în aplicația SUMAL Agent de către emitenții acestora, înscriși în autorizația de exploatare.  +  Articolul 21După reprimirea parchetului sunt permise eliberarea și operarea de documente cu partida respectivă înscrisă la rubrica "Proveniență" numai în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire, dar fără a se depăși limita termenului de 60 de zile, termen în care materialul lemnos va fi transportat obligatoriu într-o gestiune temporară sau într-un depozit final, după caz. (la 26-06-2015, Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Secţiunea a 3-a Utilizarea SUMAL Agent în depozitele de materiale lemnoase și în centrele de sortare și prelucrare primară a lemnului  +  Articolul 22Utilizarea SUMAL Agent este obligatorie în depozitele de materiale lemnoase și în centrele de sortare și prelucrare primară a lemnului, după caz, pentru:a) operarea datelor din avizul de însoțire și a notelor de intrare-recepții; (la 26-06-2015, Lit. a) a art. 22 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) b) operarea proceselor-verbale de sortare;c) operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;d) operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucrează în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite;e) operarea transferurilor între gestiunile aceluiași operator;f) operarea livrărilor;g) operarea stocurilor gestionare la sfârșitul fiecărei luni, pe specii și sortimente.  +  Articolul 23(1) După generarea în SUMAL Agent a situațiilor rezultate în urma efectuării operațiunilor prevăzute la art. 22, profesionistul verifică existența corelațiilor stoc inițial total intrări = stoc final total ieșiri pentru fiecare specie și sortiment.(2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri inițiale pentru luna în curs, numai în cazul în care stocurile calculate de către aplicația SUMAL sunt declarate în aceasta, anterior efectuându-se o verificare a stocurilor scriptice și faptice, înainte de operația de declarare. (la 26-06-2015, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Articolul 24(1) Profesionistul înregistrează ca gestiune temporară în SUMAL Agent locul unde realizează depozitarea temporară în spațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu obligația întocmirii situațiilor gestionare prevăzute la art. 22, după caz, precum și a asigurării conexiunii la internet cu determinarea coordonatelor geografice ale spațiului de depozitare temporară pe care le comunică atât structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură din raza de competență în care este localizat sediul social al profesionistului, cât și structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căruia este localizată gestiunea temporară respectivă.(2) Profesionistul prevăzut la alin. (1) este obligat ca și pentru locul unde realizează depozitarea temporară să dețină și să completeze corespunzător registrul de intrări-ieșiri material lemnos, care poate fi folosit în același timp numai pentru un depozit.(3) Durata pentru care va funcționa spațiul de depozitare temporară va fi stabilită în funcție de volumul de masă lemnoasă depozitat și nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 26-06-2015, Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Articolul 25(1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operațiunilor prevăzute la art. 22-24 se cuprind în rapoarte pentru care aplicația SUMAL va permite modificări.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se fac numai în baza aprobărilor structurilor superioare din cadrul SUMAL Central, la notificarea prealabilă a structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și după aplicarea măsurilor legale.(3) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna anterioară se tipăresc, se semnează în original și se transmit la contabilitatea operatorului economic. (la 26-06-2015, Art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Secţiunea a 4-a Utilizarea SUMAL Agent în activități de prelucrare a lemnului altele decât prelucrarea primară  +  Articolul 26În cazul activităților în care se recepționează materiale lemnoase și se prelucrează integral ca materie primă, fără a se face expediție de materiale lemnoase, profesioniștii vor opera în SUMAL Agent doar recepțiile de materiale lemnoase și consumul de materie primă; pentru deșeurile rezultate în urma prelucrării destinate consumului propriu se va întocmi bon de consum. (la 26-06-2015, Art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. )  +  Articolul 27În cazul activităților în care materialele lemnoase recepționate se prelucrează parțial în capacitățile proprii și se expediază stocul neprelucrat, se întocmesc situațiile gestionare prevăzute la art. 22, după caz.  +  Secţiunea a 5-a Utilizarea aplicației Agent tip mobile "Wood Tracking" și Inspector tip mobile și desktop "IWood Tracking"  +  Articolul 28(1) Pentru logarea utilizatorilor din categoriile prevăzute la art. 3 care nu au conturi create în SUMAL se generează în SUMAL Central conturile de utilizator - nume de utilizator și parola de acces - și se trimit pe e-mail persoanelor care vor utiliza aplicațiile mobile/desktop de raportare/control ale sistemului.(2) Generarea și transmiterea conturilor de utilizator prevăzute la alin. (1) se realizează automatizat, urmându-se o procedură strictă prin care informațiile necesare generării se introduc în baza de date SUMAL de către personalul din cadrul ITRSV/APCRS, după caz.  +  Articolul 29(1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces se face de către administratorul IT al SUMAL în baza solicitărilor angajatorilor adresate ITRSV/APCRS, după caz.(2) Retragerea drepturilor de acces se face, după caz, la desființarea persoanei juridice, la retragerea acordului de utilizare și distribuire a formularelor cu regim special, în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de retragere a accesului, rezoluției parchetelor judiciare, la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL, precum și în alte situații în care persoana cu acces în SUMAL nu mai are un interes legitim.(3) Angajatorul are obligația să comunice către ITRSV/APCRS, după caz, schimbările prevăzute la alin. (2) care determină retragerea drepturilor de acces la toate aplicațiile SUMAL, în termen de 5 zile de la data constatării unei situații.  +  Articolul 30Utilizatorii terminalelor electronice pe care rulează aplicațiile Agent tip mobile "Wood Tracking" și Inspector tip mobile și desktop "IWood Tracking" au nevoie de următoarele dotări minime:a) terminalul electronic să permită conexiune de date mobilă, să aibă receptor GPS integrat, iar ca sisteme de operare să folosească: fie Android - minim versiunea 2.2 sau oricare dintre versiunile următoare acesteia, fie Windows Phone 8.b) abonament de date care să dispună de cel puțin 100 MB trafic lunar.  +  Articolul 31(1) Utilizatorii din categoriile de prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c),d) și e) au următoarele obligații:a) să instaleze aplicația Agent tip mobile "Wood Tracking" și să realizeze cu succes o primă autentificare online la aceasta, prin completarea corectă a combinației nume de utilizator - parolă de acces; datele de logare ale utilizatorului rămân memorate în situația în care nu se părăsește aplicația prin delogare; în cazul delogării este necesară reluarea autentificării;b) să opereze în "Wood Tracking", online sau offline, informațiile standardizate la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziție/ custodie/transbordare/locul liberului de vamă, în cazul importului, de pe terminalul electronic pe care rulează aplicația, aflat în mod obligatoriu la locul începerii transportului;c) să completeze informațiile standardizate în câmpurile generate de aplicație, care, după verificarea corectitudinii acestora de către utilizator, se transmit în SUMAL Central, în vederea obținerii codului unic sau codului offline, după caz.(2) Informațiile standardizate care se completează și se transmit în mod obligatoriu sunt următoarele:a) în cazul în care APV reprezintă documentul ce face dovada provenienței legale, în câmpurile generate de aplicație se completează numărul unic al APV generat de SUMAL, seria și numărul avizului de însoțire primar, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; aplicația face legătura dintre numărul APV și autorizația de exploatare generate din SUMAL, cu emitentul avizului de însoțire primar;b) în cazul în care registrele de evidență a intrărilor-ieșirilor materialelor lemnoase reprezintă documentul care face dovada provenienței legale, în câmpurile generate de aplicație se completează seria registrului unic, numărul paginii și poziției din registrul unic, seria și numărul avizului de însoțire punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; poziția din fiecare pagină din registrul unic de evidență a intrărilor-ieșirilor materialelor lemnoase se numerotează începând cu cifra 1;c) în cazul transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situație în care avizul de însoțire secundar pentru cherestele sau pentru materialele lemnoase, altele decât cherestele, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, eliberat de către ocolul silvic la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, în câmpurile generate de aplicație se completează seria și numărul avizului de însoțire primar sau secundar în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz de însoțire, punctul de încărcare, seria și numărul noului aviz de însoțire, specia, sortimentul, volumul în metri cubi sau în unități convenționale, după caz, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare. În acest caz utilizatorii au și obligația obținerii codului unic online care se înscrie atât în noul aviz, cât și în avizul de însoțire în baza căruia s-a eliberat acesta; (la 26-06-2015, Lit. c) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) d) în cazul achiziționării materialelor lemnoase de la proprietarii de păduri persoane fizice, situație în care avizul de însoțire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienței legale, în câmpurile generate de aplicație se completează seria și numărul avizului de însoțire în baza căruia urmează să se elibereze unul sau mai multe avize, seria și numărul noului aviz de însoțire/noilor avize de însoțire, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul/punctele de descărcare;e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienței legale, în câmpurile generate de aplicație se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, seria și numărul avizului de însoțire secundar, specia, sortimentul, volumul în mc, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; (la 26-06-2015, Lit. e) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) f) în cazul materialelor lemnoase importate din state terțe, proveniența se identifică prin declarația vamală de import și/sau, după caz, licența FLEGT; în această situație, în câmpurile generate de aplicație se completează elementele declarației vamale de import și, după caz, ale licenței FLEGT: punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare.g) situația gestionară separat pe profesioniști a avizelor de intrare și ieșire; (la 26-06-2015, Lit. g) a alin. (2) al art. 31 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) h) cantitățile de masă lemnoasă înscrise în SUMAL Central să fie cu două zecimale. (la 26-06-2015, Lit. h) a alin. (2) al art. 31 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) (3) Profesioniștii care achiziționează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operațiuni vamale de export al materialelor lemnoase au obligația să verifice validitatea codului unic online și să urmeze procedurile legale, după caz.  +  Articolul 32(1) În situația în care la locul de încărcare nu există semnal GSM, după ce transportatorul a instalat și s-a logat pe aplicația "agent Wood Tracking", emitentul avizelor de însoțire a materialelor lemnoase de la punctul de încărcare se loghează pe același terminal electronic al transportatorului; în urma introducerii informațiilor standardizate pe aplicația transportatorului, se generează codul offline care se înscrie pe avizul de însoțire. Atât emitentul avizului, cât și transportatorul semnează pe avizul de însoțire, iar transportatorul are obligația să mențină terminalul electronic de pe care a fost generat codul offline în stare de funcționare și, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoțire. După obținerea codului offline/online, după caz, aplicația nu va mai permite generarea unui alt cod de către transportator. Dacă transportatorul nu are aplicația "agent Wood Tracking" și/sau terminalul electronic adecvat, emitentul avizului de însoțire nu va înmâna transportatorului avizul de însoțire.(2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport din cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM este obligatorie obținerea codului unic online, precum și a datei, orei, minutului și secundei și înscrierea lor în avizul de însoțire care însoțește transportul, pentru cantitățile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.(3) În situația în care de la locul de încărcare fără semnal GSM transportul materialelor lemnoase aparținând proprietarilor/cumpărătorilor persoane fizice se face către domiciliul acestora, cu mijloace de transport pentru care deținătorul mijlocului de transport nu deține aplicația "agent Wood Tracking", emitentul avizului de însoțire introduce informațiile standardizate pe aplicația sa și înscrie codul offline pe avizul de însoțire; exemplarul 1 al avizului însoțește transportul cu codul offline, iar emitentul va opera codul online pe exemplarele 2 și 3 ale avizului în termen de 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.  +  Secţiunea a 6-a Utilizarea SUMAL Central  +  Articolul 33Centralizarea, prelucrarea și analiza datelor furnizate de către profesioniștii care recoltează/depozitează/ achiziționează/custodiază/transbordează/după acordarea liberului de vamă în cazul importului materiale lemnoase se fac pe unitatea centrală găzduită de Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 34În scop statistic, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:a) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administrație silvică, tip de lucrări și pe unități amenajistice;b) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii și sortimente;c) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase;d) statistica importului și exportului de bușteni și cherestea.  +  Articolul 35(1) În vederea asigurării informațiilor necesare controlului provenienței și asigurării trasabilității materialelor lemnoase, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:a) calculul rezultatului exploatării;b) exploatarea partizilor în perioada autorizată;c) justificarea tuturor formularelor cu regim special procurate de către beneficiarii acordului;d) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal;e) compararea cantităților expediate cu avize de însoțire cu cele efectiv recepționate;f) corectitudinea situațiilor gestionare raportate de profesioniști - existența corelațiilor stocuri inițiale + total intrări = stocuri finale + total ieșiri.(2) În momentul depășirii volumului prevăzut de actul de punere în valoare, la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate, SUMAL Central nu mai generează cod unic online valid și emite o alertă pe terminalul electronic al emitentului avizului de însoțire și/sau al transportatorului, referitoare la depășirea volumului prevăzut de APV la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate. Emitentul avizului și/sau transportatorul, după caz, are/au obligația de a comunica despre alertă ocolului silvic și structurii de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial. (la 09-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (3) Titularul autorizației de exploatare colectează în platforma primară lemnul aflat în faze tehnologice, după care ocolul silvic retrage autorizația de exploatare și împreună cu proprietarul masei lemnoase, după caz, efectuează inventarele stocurilor din platforma primară, precum și reprimirea parchetului; pentru stabilirea provenienței se întocmește un proces-verbal în care se consemnează masa lemnoasă inventariată în platforma primară, pentru care procedura de înregistrare în SUMAL este similară cu cea stabilită pentru înregistrarea proceselor-verbale de confiscare, iar masa lemnoasă se predă în gestiunea ocolului silvic; pentru lemnul rămas pe picior se constituie APV nou, care se evidențiază în SUMAL; valorificarea masei lemnoase aflate pe picior și în platforma primară se face conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Alte funcții ale SUMAL Agent  +  Articolul 36Aplicația SUMAL Agent realizează gestionarea formularelor cu regim special tipărite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în baza acordurilor de utilizare și distribuire generate de aplicația electronică în care și Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. are acces.  +  Articolul 37(1) Profesioniștii prevăzuți la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să introducă în aplicația SUMAL Agent seriile și numerele formularelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase aferente fiecărui carnet achiziționat de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., conform acordului eliberat de ITRSV; (la 26-06-2015, Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) (2) Avizele de însoțire a materialelor lemnoase anulate se vor opera în SUMAL, cu obligația existenței tuturor celor 3 exemplare ale documentului în blocul de avize.(3) Pe măsura utilizării formularelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase și a operării documentelor în SUMAL, profesioniștii vor numerota și utiliza obligatoriu blocurile de avize în ordinea crescătoare a seriilor blocurilor respective. (la 26-06-2015, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) (4) Aplicația "Wood Tracking" generează codul unic online numai pentru seriile și numerele formularelor cu regim special procurate de la unitățile tipografice abilitate care funcționează sub supravegherea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., alocate profesionistului îndreptățit să folosească documentele cu regim special, care se înregistrează în SUMAL Agent.(5) În cazul avizelor de însoțire primare, aplicația "Wood Tracking" generează codul unic online numai în perioada autorizată pentru exploatare și în termen de maximum 60 de zile de la data reprimirii partizilor în situația reprimirilor cu stoc; în cazul reprimirilor cu stoc se vor genera coduri unice online numai în limita volumului înscris în procesul-verbal de reprimire, pe specii.(6) În cazul transbordării, care implică încărcarea/ descărcarea în/din mijloace de transport cu capacități diferite de cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, precum și al achiziției de la mai mulți proprietari și transportului cu același mijloc de transport pentru mai mulți beneficiari, se vor genera coduri unice online numai pentru avizele de însoțire emise pentru fiecare beneficiar care transportă cu același mijloc de transport; în cazul transbordării/achiziției unui volum mai mare care urmează să fie distribuit în alte mijloace de transport cu capacități mai mici, sistemul SUMAL permite generarea codurilor unice online pentru noile avize numai în limita volumului înregistrat în avizul de proveniență, pe specii.  +  Articolul 37^1(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri; b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri; c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii;d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale; e) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc.(2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se admit următoarele toleranțe:a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăți;b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 bucăți;c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăți.(3) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice, toleranța de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare (la 09-01-2017, Sectiunea a 7-a din Capitolul II a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.526 din 30 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2017 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 2.526 din 30 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2017, prevederile prezentului act normativ se aplică până la data de 21 aprilie 2017.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 318 din 13 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, se prorogă până la data de 21 octombrie 2017.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.372 din 17 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.165 din 7 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 21 decembrie 2018, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 38(1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparține APCRS.(2) Profesioniștii care utilizează softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii în sistemul SUMAL, cu obligația de a furniza datele minime solicitate în sistemul SUMAL. Transferul de date se va face în formatul solicitat de aplicația SUMAL.  +  Articolul 39(1) Operarea în SUMAL a datelor primare obligatorii pentru fiecare profesionist și transmiterea acestora se fac până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, inclusiv pentru lunile în care aceștia nu desfășoară activitate.(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) către ITRSV se face de către profesioniști astfel:a) direct, prin intermediul internetului;b) pe suport electronic.(3) După transmiterea datelor lunare, ITRSV confirmă în scris profesioniștilor despre preluarea datelor, în maximum 5 zile lucrătoare. Confirmările de primire se îndosariază, se păstrează de către profesioniști și constituie dovada îndeplinirii obligațiilor legale de raportare în SUMAL.(4) În termen de 5 zile de la data confirmării, ITRSV are obligația efectuării în SUMAL Central a exportului datelor preluate de la profesioniști.(5) Compartimentul SUMAL și direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul APCRS elaborează și asigură procedurile interne pentru: avizarea solicitărilor privind operarea datelor la acordarea/retragerea drepturilor de acces în SUMAL, transferul fișelor de proprietate și a APV, casarea/ modificarea/anularea APV, revenirea la stadiul datelor culese din teren la generarea APV, modificări ale autorizațiilor de exploatare, recuperarea bazelor de date SUMAL Agent, remedieri ale funcționării SUMAL și altele asemenea; ITRSV are obligația să asigure o evidență cu istoricul acestor solicitări, să monitorizare îndeplinirea schimbărilor avizate și să raporteze la direcția de specialitate cu atribuții de control din cadrul APCRS despre rezultatul verificărilor efectuate și despre măsurile luate în cazul constatării de solicitări nejustificate.  +  Articolul 40(1) Persoanele fizice îndreptățite prevăzute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane, republicată, și de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, pot transporta masa lemnoasă de la locul de recoltare, în baza unui aviz de însoțire primar emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru suprafața de fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă.(2) Materialele lemnoase prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, și de Legea nr. 33/1996, cu modificările și completările ulterioare, rezultate în urma prelucrării - scândură, grinzi, bârne, araci de vie - vor fi transportate la domiciliul sau la o altă adresă specificată de proprietarul materialului lemnos cu un aviz de însoțire emis de profesionistul care a asigurat prelucrarea materialului lemnos. Ulterior, aceste materiale lemnoase pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinației, în vederea valorificării în târguri, piețe, oboare, precum și în alte locuri destinate activităților comerciale, în baza unui aviz de însoțire secundar pentru cherestele, emis în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către ocolul silvic din zonă, în baza avizului de însoțire a materialelor lemnoase obținut de proprietar de la profesionistul care a asigurat prelucrarea lor, după verificarea veridicității provenienței materialului lemnos. (la 26-06-2015, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015. ) (3) Materialele lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice, instituțiilor publice și instituțiilor de cult, care fac dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pot fi transportate de la locul de depozitare la locul în care se realizează prelucrarea sau la o altă destinație, la solicitarea scrisă a acestora, cu precizarea destinației, în baza unui aviz de însoțire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, sau în baza unui aviz de însoțire secundar pentru cherestele, emis în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase. (la 13-11-2014, Art. 40 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 927 din 11 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 13 noiembrie 2014. ) ------