ORDIN nr. 2.526 din 30 decembrie 2016pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.318 din 21 decembrie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 37 din Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 13 noiembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri; b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri; c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii;d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale; e) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc.(2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se admit următoarele toleranțe:a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăți;b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 bucăți;c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăți.(3) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice, toleranța de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 21 aprilie 2017. Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 318 din 13 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, se prorogă până la data de 21 octombrie 2017.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.372 din 17 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 1.165 din 7 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 21 decembrie 2018, termenul prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Erika Stanciu,
  secretar de stat
  București, 30 decembrie 2016.Nr. 2.526.----