ORDONANȚA nr. 56 din 16 august 2002privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criza în domeniul transportului rutier de mărfuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul transporturilor rutiere Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței asigura monitorizarea pieței transporturilor rutiere de mărfuri în scopul constatării apariției situațiilor de criza și al adoptării măsurilor necesare rezolvarii acestora.  +  Articolul 2(1) Prin criza, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege apariția unor probleme specifice acestui domeniu de activitate, de natura sa creeze un excedent important al ofertei față de cerere, fapt ce determina o amenințare serioasă la adresa stabilitatii financiare și a desfășurării activității unui număr important de operatori de transport care efectuează transport rutier de mărfuri, iar prognozele pe termen scurt și mediu privind piața transporturilor rutiere nu indica nici o imbunatatire importanța și de durata.(2) Prin monitorizare, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege activitatea de urmărire prin date statistice a: (la 03-02-2003, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 47 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 03 februarie 2003 ) a) nivelului cererii de transport rutier de mărfuri față de nivelul ofertei de transport rutier de mărfuri;b) evoluției costurilor și/sau tarifelor în transportul rutier de mărfuri.(3) Toate informațiile brute de natura economică și financiară, obținute de la operatorii de transport care efectuează transport rutier de mărfuri, fac obiectul secretului de serviciu.  +  Articolul 3Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va publică anual, într-o publicație de specialitate, rezultatul monitorizarii pieței transporturilor rutiere de mărfuri. (la 03-02-2003, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 47 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 03 februarie 2003 )  +  Articolul 4(1) Pentru rezolvarea posibilelor situații de criza se instituie Comitetul consultativ, organism consultativ fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) Componenta Comitetului consultativ și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.(3) Comitetul consultativ are un secretariat tehnic ce își desfășoară activitatea permanent și care este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(4) Comitetul consultativ este compus din 6 membri, câte 2 membri desemnați de fiecare dintre următoarele instituții:a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;b) Oficiul Concurentei;c) Institutul Național de Statistica.  +  Articolul 5Dacă în urma monitorizarii se constata posibilitatea apariției unei situații de criza în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, susceptibilă sa persiste, ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței convoacă Comitetul consultativ. (la 03-02-2003, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 1 din LEGEA nr. 47 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 03 februarie 2003 )  +  Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la convocare Comitetul consultativ prezintă conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței un raport care va cuprinde:a) motivarea constatării situației de criza;b) măsurile propuse pentru diminuarea sau înlăturarea situației de criza.(2) Comitetul consultativ va consilia Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței ori de câte ori este solicitat cu privire la aplicarea măsurilor propuse.  +  Articolul 7(1) În baza datelor furnizate de raportul Comitetului consultativ, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței poate propune Guvernului măsurile necesare pentru soluționarea situației de criza.(2) Măsurile adoptate prin hotărâre a Guvernului, emisă cu avizul prealabil al Consiliului Concurentei, se vor aplica pentru o perioadă de cel mult 6 luni și pot fi prelungite o singură dată pentru o perioadă având aceeași durata. (la 03-02-2003, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 1 din LEGEA nr. 47 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 03 februarie 2003 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  București, 16 august 2002.Nr. 56.