ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 august 2002pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 9 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICDupă alineatul (5) al articolului 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se introduc alineatele (6)-(9) cu următorul cuprins:(6) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Agenția Domeniilor Statului, poate prelua, prin echivalenta, și cereale în contul redeventei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul „Dezvoltarea agriculturii românești” este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. (la 27-01-2003, Alineatul (6) al Articolului 6 din Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 27 ianuarie 2003 ) (7) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor se stabilesc suprafețele afectate de factorii naturali, produsele agricole și cantitățile care se atribuie în natura producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi au fost afectate.(8) Metodologia privind preluarea în natura a redeventei, modul de atribuire a ajutoarelor, precum și înregistrarea în evidentele Agenției Domeniilor Statului a acestor operațiuni se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(9) Ordinele ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, date în aplicarea prezentei legi, sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice locale din zonele afectate.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  București, 29 august 2002.Nr. 101.-----------