ORDONANȚA nr. 120 din 31 august 2000pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 3 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, se modifica și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 2, litera e) va avea următorul cuprins:e) acordul de grant este acea convenție încheiată între Fond și reprezentanții de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizațiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;2. La alineatul (1) al articolului 2, după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:i^1) comitetul de întreținere a proiectului este unitatea de întreținere a proiectului alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală saraca, desemnate de membrii acestuia printr-o procura specială, certificată de secretarul comunei a carei raza se afla satul sau așezarea umană izolata;3. După articolul 2 se introduc articolele 2^1 - 2^5 cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Categoriile de proiecte finanțate de Fond sunt următoarele:a) proiecte de mica infrastructura rurală propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);b) proiecte de activități generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunități sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizațiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. j).  +  Articolul 2^2(1) Grupul din comunitatea rurală saraca poate face uz de personalitatea juridică dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect și cu întreținerea acestuia după încetarea finanțării Fondului. La închiderea proiectelor finanțate de Fond comitetul de întreținere a proiectului preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce privește întreținerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodată și ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garanției de buna execuție a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finanțat de Fond.(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurală revine, la data închiderii proiectelor, unităților administrativ-teritoriale, cu obligația întreținerii lor împreună cu comitetul de întreținere a proiectului.  +  Articolul 2^3(1) După aprobarea de către Fond a cererii de finanțare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o noua persoana juridică în una dintre următoarele forme de asociere:– cooperativa de consum constituită potrivit Legii nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit;– societate agricolă constituită potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura;– asociație sau fundație constituită potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.(2) În situația prevăzută la alin. (1) persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.(3) Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul executării proiectelor de activități generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite în condițiile alin. (1).  +  Articolul 2^4Proprietatea asupra bunurilor achiziționate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizațiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. j), care au obligația să le utilizeze pentru aceleași scopuri pentru care au fost achiziționate.  +  Articolul 2^5În situația în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.3^1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) În vederea extinderii activității sale, utilizării experienței acumulate și completării resurselor financiare Fondul poate desfășura și alte activități în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistența și consultanța. (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 3^2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(3) Fondul se înființează pentru o durată inițială de 4 ani și reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susținerea financiară a organizațiilor financiare internaționale și a altor donatori din țara și din străinătate, a bugetului de stat și a bugetelor locale. Fondul își va continua activitatea, și după expirarea duratei inițiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare. (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 3^3. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(2) (2) Pentru participarea la ședințele consiliului director președintele și membrii beneficiază de o indemnizație lunară de cel mult 25% din indemnizația lunară a secretarului de stat. Pentru deplasarile în interesul Fondului președintele și membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurna în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar. (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 4. Litera h) a articolului 12 va avea următorul cuprins:h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finanțării acestora;5. La articolul 12, după litera h) se introduce litera h^1) cu următorul cuprins:h^1) aproba finanțarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;5^1. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(2) Structura personalului, drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementările Fondului. Numărul maxim de posturi care se finanțează din sumele alocate de la bugetul de stat este de 32. (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 5^2. Alineatele (2) și (3) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:(2) Resursele financiare ale Fondului provin:a) de la organisme financiare internaționale;b) din donații ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, din țara și din străinătate, și din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), precum și pentru extinderea modalităților de combatere a saraciei;c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente și depozite ale Fondului, care vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea proiectelor;d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistența și consultanța în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare ale Fondului, precum și finanțării de proiecte;e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile județene, după caz;f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 12,1 milioane dolari S.U.A.(3) Sumele care se acordă anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Administrației Publice. (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 5^3. La alineatul (1) al articolului 23, după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:c^1) organizarea programelor de instruire pentru reprezentanții beneficiarilor; (la 13-11-2001, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 628 din 13 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 13 noiembrie 2001 ) 6. Articolul 35 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Membrii consiliului director, directorul executiv și personalul Fondului nu răspund pentru acțiunile sau inacțiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv sistarea finanțării proiectului și/sau aplicarea legislației în materie.7. În tot cuprinsul legii, termenul contract de grant se înlocuiește cu termenul acord de grant.  +  Articolul II(1) Pentru proiectele de activități generatoare de venit, aflate în curs de finanțare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 2^3 alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.(2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activități generatoare de venit, finanțate de Fond, revine, cu obligația asigurării întreținerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în condițiile alin. (1). În aceasta situație, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.(3) În situația în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie într-o noua persoana juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finanțate de Fond revine unităților administrativ-teritoriale sau unităților de interes public local, cu avizul Fondului.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului director
  al Fondului Roman de Dezvoltare Socială,
  Radu Dop
  Secretarul general al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul funcției publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes