ORDIN nr. 1.780 din 19 noiembrie 2018pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terțe
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 11 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, coroborat cu concluziile privind evaluarea riscurilor pentru zborurile charter spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terțe, precum și prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe,în temeiul prevederilor pct. 1.4.5 din secțiunea a II-a a Programului național de securitate aeronautică*), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012, ale art. 4 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 21 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,*) Programul național de securitate aeronautică nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. luând în considerare concluziile ședinței Comitetului tehnic de securitate aeronautică din data de 21.05.2018,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1, operate de către transportatori aerieni români și/sau străini, se aplică măsurile de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2**).**) Anexa nr. 2 se pune la dispoziția transportatorilor aerieni, la cerere, de către AACR, pe baza principiului nevoii de a cunoaște. (la 13-01-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 2(1) Transportatorii aerieni, români și/sau străini, care intenționează să efectueze zboruri charter directe spre România, cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1, vor transmite către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ (AACR), cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii operării, o cerere de intenție în acest sens, conform modelului din anexa nr. 3.(2) Cererea de intenție va fi însoțită de Programul de securitate al transportatorului, cu toate anexele acestuia. (la 13-01-2024, Alineatul (2), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 3Ca urmare a primirii cererii de intenție a începerii operării, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile, va comunica transportatorului măsurile de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2, necesar a fi implementate pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1. (la 13-01-2024, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 4Transportatorii aerieni români și/sau străini, care solicită operarea de zboruri charter cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1 și destinația aeroporturile din România, își vor asuma implementarea măsurilor de securitate suplimentare din anexa nr. 2 prin semnarea unei declarații-angajament al cărei model va fi pus la dispoziția acestora de către AACR, prin structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile. Declarația semnată se va constitui ca anexă la programul de securitate. (la 13-01-2024, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 5(1) AACR, prin structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile:a) se asigură de includerea măsurilor de securitate din anexa nr. 2 în programele de securitate ale transportatorilor aerieni români/străini, anterior operării zborurilor de pe aeroporturile menționate în anexa nr. 1;b) în cazul în care există indicii că nu sunt respectate angajamentele asumate prin declarația menționată la art. 4, dispune efectuarea de activități de monitorizare a conformității privind implementarea măsurilor de securitate din anexa nr. 2. (2) În urma activităților prevăzute la alin. (1), AACR poate stabili, justificat, prin decizie a directorului general, măsuri suplimentare celor dispuse prin prezentul ordin, cu caracter temporar. (la 13-01-2024, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 6Identificarea de către AACR a unor neconformități repetate în aplicarea măsurilor de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 poate conduce la retragerea dreptului de operare de zboruri charter cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1. (la 13-01-2024, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 13-01-2024, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 13-01-2024, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 9În situația în care elementele care au stat la baza evaluării riscurilor care a fundamentat măsurile dispuse prin prezentul ordin se modifică, structura cu responsabilități în domeniul securității aviației civile din cadrul AACR va proceda, în condițiile legii, la efectuarea unei noi evaluări de risc și, pe cale de consecință, va face propuneri privind actualizarea anexei nr. 1, respectiv a anexei nr. 2. (la 13-01-2024, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.997 din 8 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 14 noiembrie 2023 )  +  Articolul 10(1) Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toți transportatorii aerieni și entitățile care trebuie să aplice măsuri de securitate aeronautică și care intră sub incidența art. 1.(2) Măsurile suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 se comunică Comisiei Europene de către AACR.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 22 decembrie 2018.
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2018.Nr. 1.780.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  aeroporturilor din state terțe pe care se aplică măsuri de securitate suplimentare
  Nr. crt.Statul terțAeroport/Cod OACIObservații
  1.EgiptSharm el-Sheikh/HESHHurghada/HEGN
  ............
   +  Anexa nr. 3
  - Model -
  CERERE DE INTENȚIE
  cu privire la operarea de zboruri charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terțe
  1. Numele, adresa, naționalitatea operatorului aerian și numărul de telefon/fax(Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number)................................................................2. Indicativul OACI de 3 litere al operatorului aerian(ICAO three letter designator of the air operator)................................................................3. Capacitatea aeronavelor (pasageri și/sau cargo)(Passenger and/or cargo capacity of the aircraft)................................................................4. Punctul de intrare/ieșire FIR LRBB și ora (UTC), ruta de urmat pe teritoriul României(Entry/Exit points FIR LRBB and UTC time, route to be followed over the Romanian territory)................................................................5. Aeroportul de origine și/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea în spațiul aerian al României și ora de decolare (UTC)(Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Romanian air space and UTC time of departure)................................................................6. Aeroportul din România și ora de sosire/plecare (UTC)(Airport in Romania and UTC time of arrival/departure)................................................................7. Aeroportul de destinație și/sau primul aeroport de aterizare după ieșirea din spațiul aerian al României și ora de aterizare (UTC)(Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Romanian air space and UTC time of arrival)................................................................8. Data și/sau perioada de operare și ziua de operare(Date and/or period and day of operation)................................................................9. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul zborurilor(Information regarding type/category of intended flights or purpose of flights)................................................................10. Numărul de pasageri și/sau natura și cantitatea încărcăturii (tur/retur)(Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put down)................................................................11. Tehnică militară, armament și/sau alte materiale militare, aparatură fotografică și/sau senzori de înregistrare la bord(Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films equipment or electromagnetic recorders on board)................................................................12. Locul de îmbarcare/debarcare și/sau încărcare/descărcare a pasagerilor și/sau încărcăturii(Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case may be)................................................................13. Numele și adresa afretatorului și copie de pe contractul charter sau alt document similar (comanda charter, AWB etc.), copie de pe contractul de închiriere, dacă aeronava/aeronavele este/sunt închiriată/închiriate(Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the airline and the charterer or of a similar document, such as charter order, AWB, etc., copy of aircraft lease agreement, if applicable)................................................................14. Numele și adresa agenției de turism sau ale tour-operatorului din România(Name and address of the Romanian travel agent or of the Romanian tour operator)................................................................15. Numele și adresa expeditorului și beneficiarului încărcăturii(Name and address of the consignor and consignee of the cargo)....................................................................
  -----