HOTĂRÂRE nr. 943 din 7 decembrie 2018pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/891 al Comisiei din 21 iunie 2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plafonul de 104.141.500 euro, respectiv 485.695.127 lei, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat astfel:a) 1.540.000 euro, respectiv 7.182.252 lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;b) 12.075.000 euro, respectiv 56.315.385 lei, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora;c) 90.499.500 euro, respectiv 422.071.568 lei, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;d) 27.000 euro, respectiv 125.922 lei, pentru specia viermi de mătase.(2) Cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la efectivul de animale eligibile/kg gogoși crude de mătase eligibile.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va efectua plățile corespunzătoare plafoanelor financiare ale fiecărei scheme prevăzute la art. 1, în condițiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.  +  Articolul 3Plățile prevăzute la art. 1 se acordă de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2018 și 2019.  +  Articolul 4Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018, prin Comunicarea Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351 din 28 septembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  București, 7 decembrie 2018.Nr. 943.-----