DECIZIE nr. 4 din 22 noiembrie 2018privind gestionarea mecanismului de alertă
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 7 decembrie 2018    În temeiul art. 585^2, 585^3, 585^4, 585^5 și art. 606 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:  +  Articolul 1(1) Cazurile de restrângere sau de interzicere de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei de farmacist pe teritoriul României sunt supuse procedurii mecanismului de alertă.(2) Sunt supuse aceleiași proceduri și situațiile în care expiră o interdicție sau o restricție dintre cele menționate la alin. (1), precum și orice altă schimbare ulterioară a situației inițial comunicate.  +  Articolul 2Mecanismul de alertă presupune informarea de către Colegiul Farmaciștilor din România prin intermediul Sistemului de Informare a Pieței Interne a autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la survenirea uneia dintre situațiile ce fac obiectul mecanismului de alertă.  +  Articolul 3(1) În vederea realizării mecanismului de alertă, colegiile teritoriale au obligația de a transmite către Colegiul Farmaciștilor din România deciziile emise în soluționarea cazurilor disciplinare, precum și orice alte acte sau fapte juridice în legătură cu acestea cum ar fi:a) depunerea unor contestații;b) formularea unor acțiuni de anulare;c) suspendări ale efectelor juridice;d) anulări dispuse de către autoritățile sau instanțele naționale;e) radieri.(2) Transmiterea informațiilor se face cel mai târziu în prima zi lucrătoare următoare datei emiterii deciziilor ori a înregistrării unei comunicări.  +  Articolul 4(1) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România, în termen de maximum 2 zile de la înregistrare, deciziile comisiilor de disciplină, precum și orice altă comunicare ce vizează aspectele ce fac obiectul mecanismului de alertă vor fi înaintate de către departamentul juridic, împreună cu un aviz juridic privind propunerea de declanșare ori nedeclanșare a mecanismului de alertă, către persoana desemnată cu gestionarea Sistemului de Informare a Pieței Interne care, dacă este cazul, va realiza comunicarea informațiilor în Sistemul de Informare a Pieței Interne. (2) În măsura în care se decide declanșarea procedurii mecanismului de alertă se vor transmite exclusiv informațiile prevăzute la art. 583^3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât cu privire la aplicarea unor restrângeri sau interziceri ale activității profesionale, cât și în ceea ce privește modificarea unor informații anterior comunicate.(3) Persoana desemnată cu gestionarea Sistemului de Informare a Pieței Interne va informa Biroul executiv al Colegiului Farmaciștilor din România cu privire la orice măsură luată în legătură cu executarea prezentei decizii.  +  Articolul 5(1) Orice act ce face obiectul mecanismului de alertă va fi comunicat în aceeași măsură și farmacistului respectiv.(2) În cazul existenței unei inadvertențe în informarea transmisă prin mecanismul de alertă, farmacistul vizat poate solicita rectificarea informării.(3) Decizia de rectificare a informării inițiale prin Sistemul de Informare a Pieței Interne face obiectul prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 6(1) Face obiectul acestei proceduri orice altă comunicare oficială făcută de către orice altă autoritate națională ori instanță judecătorească către colegiile teritoriale, respectiv către Colegiul Farmaciștilor din România, care vizează interzicerea, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei de farmacist pe teritoriul României sau anularea totală sau parțială a titlului în temeiul căruia se exercită profesia.(2) Colegiile teritoriale vor informa Colegiul Farmaciștilor din România cu privire la primirea oricărei informări oficiale cu privire la interzicerea, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, a dreptului de practică a profesiei de farmacist pe teritoriul României de către o autoritatea ori o instanță națională cel mai târziu în prima zi lucrătoare următoare zilei în care aceasta a fost primită.  +  Articolul 7Informațiile ce se vor comunica prin Sistemul de Informare a Pieței Interne, dacă legea nu prevede altfel, se referă strict la:a) identitatea farmacistului în cauză, numele, prenumele și data nașterii;b) calificarea cu care exercită profesia;c) informații cu privire la autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția profesiei;d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției;e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.  +  Articolul 8(1) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România, precum și la nivelul fiecărui colegiu teritorial se vor lua măsurile organizatorice necesare pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de prezenta decizie și pentru urmărirea alertelor primite ori transmise. (2) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România, prin decizia Biroului executiv al Consiliului național, respectiv la nivelul colegiilor teritoriale, prin decizia biroului executiv al colegiului teritorial, se va desemna o persoană responsabilă, de regulă cu pregătire juridică, cu îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezenta decizie.  +  Articolul 9Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării ei.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 22 noiembrie 2018.Nr. 4.-----