ORDIN nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 6 decembrie 2018    (la 03-03-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 127 din 2 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 03 martie 2022 ) (la 17-03-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 155 din 15 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 17 martie 2022 ) Având în vedere:– Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 5.180/28.11.2018;– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018;– Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 223 alin. (1) și (1^1) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 17-03-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 155 din 15 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 17 martie 2022 )  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 19 septembrie 2014, se abrogă.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Liliana Maria Mihai
    București, 29 noiembrie 2018.Nr. 1.549.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat,precum și pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificareîn sistemul de asigurări sociale de sănătate cetățenilor străini sau apatrizilor aflațiîn situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina