ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat
  București, 10 august 2012.Nr. 1.305.  +  Anexa
  TARIFE
  percepute de Regia Autonomă "Autoritatea
  Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților
  pentru care i-au fost delegate competențe de către
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
   +  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  1.1  Certificarea operatorilor de transport aerian public (AOC)       
  1.1.1 Certificarea inițială    
  1.1.1.1   Tarif fix (stabilit în funcție de tipul de aeronavă cu cea mai mare masă maximă la decolare): euro/certificat      la depunerea cererii   
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   2.000  
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)    3.000    
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)    5.000    
  d) Avioane peste 40 tone   6.000  
  e) Elicoptere monomotor   1.200  
  f) Elicoptere multimotor   1.800  
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     2.000   
  1.1.1.2 Tarife adiționale    
  1.1.1.2.1  Tarif adițional în funcție de structura flotei de aeronave: euro/tip aeronavă   la emiterea AOC  
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   800  
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)     1.600   
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)     2.400   
  d) Avioane peste 40 tone   4.000  
  e) Elicoptere monomotor   960  
  f) Elicoptere multimotor   1.440  
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     1.600   
  1.1.1.2.2  Tarif adițional în funcție de specificațiile de operare      la emiterea AOC
  1.1.1.2.2.1  Tipuri de operațiuni   euro/tip de operațiune și tip aeronavă       
   A1 - Transport pasageri    
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   50  
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)     100   
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)     200   
  d) Avioane peste 40 tone   300  
  e) Elicoptere monomotor   50  
  f) Elicoptere multimotor   50  
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     75   
   A2 - Cargo    
  h) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   50  
  i)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)     100   
  j)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)     200   
  k) Avioane peste 40 tone   300  
  l) Elicoptere monomotor   50  
  m) Elicoptere multimotor   50  
  n)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     75   
  o) A3- Servicii medicale de urgență  300  
  1.1.1.2.2.2 Zone de operare  euro/zonă de operare 100    
  1.1.1.2.2.3 Autorizări speciale:  euro/tip de aeronavă     
  a)  Operațiuni cu vizibilitate redusă (LVO)     500   
  b)   Operațiuni în condiții cu specificații minime de perfor- manțe de navigație (MNPS)     350      
  c)  Operațiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)    750    
  d)  Operațiuni de navigație aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)     350   
  e)   Operațiuni în spațiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)       350    
  f)  Operațiuni în zone cu altimetriemetrică     50   
  g)  Transportul aerian al bunurilor periculoase     750   
  1.1.2  Modificarea certificatului de operator aerian      la emiterea AOC
  1.1.2.1  Introducerea de noi tipuri de aeronave: euro/tip de aeronavă     
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   900  
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)     1.800   
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)     2.700   
  d) Avioane peste 40 tone   4.500  
  e) Elicoptere monomotor   1.080  
  f) Elicoptere multimotor   1.620  
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     1.800   
  1.1.2.2   Introducerea de noi aeronave de același tip cu cele deja înscrise în AOC: euro/aeronavă         
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   100  
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)     160   
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)     230   
  d) Avioane peste 40 tone   300  
  e) Elicoptere monomotor   100  
  f) Elicoptere multimotor   160  
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     230   
  1.1.2.3    Modificarea specificațiilor de operare (se aplică tarifele corespunzătoare de la pct. A.1.1.1.2.2.3)             
  1.1.2.4   Modificarea datelor de identifi-care a operatorului aerian (nume, sediu social,adresă etc.)euro/modificare    100   la depunerea cererii   
  1.1.2.5   Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi managerialeobligatorii euro/persoană    200   la emiterea AOC   
  1.1.3  Supravegherea menținerii condițiilor de certificare:       
  1.1.3.1  Tarif în funcție de structura flotei operate: euro/an și aeronavă   până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima          
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   300
  b)  Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv)    500  
  c)  Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv)    800  
  d) Avioane peste 40 tone   1.000
  e) Elicoptere monomotor   350
  f) Elicoptere multimotor   450
  g)  Elicoptere multimotor operațiunimaritime     500
  1.1.3.2  Tarif în funcție de autorizărilespeciale deținute pentru: euro/an și tip de aeronavă     
  a)  Operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVO)    500  până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima       
  b) Operațiuni în condiții MNPS   350
  c) Operațiuni în condiții ETOPS   750
  d) Operațiuni BRNAV/PRNAV   350
  e) Operațiuni în spațiu RVSM   350
  f)  Operațiuni în zone cu altimetriemetrică    50  
  g)  Transportul aerian al bunurilor periculoase    750  
  1.1.4    Supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor          lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea
  1.1.4.1    Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare sub 15.000 kg:             *)Tariful minim aplicabilpe an/aeronavă se plătește până la sfârși- tul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de autorizare.        
  a)    Până la 10 locuri pentru pasa- geri sau până la 1,2 t marfă   euro/ora de zbor   1,00 (dar nu mai puțin de 300 euro/an aeronavă)
  b)    Între 11 și 20 de locuri pentru pasageri sau între 1,2 și 2,4 t marfă  euro/ora de zbor   1,25 (dar nu mai puțin de 400 euro/an aeronavă)
  c)    Peste 20 de locuri pentru pasa- geri sau peste 2,4 t marfă   euro/ora de zbor   1,85 (dar nu maipuțin de 600 euro/an aeronavă)
  1.1.4.2    Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare peste 15.000 kg, care execută:             
  a)   Transport de pasageri   euro/1.000 pasageri per km - zburat 0,1      
  b)  Transport de marfă  euro/1.000 tone per km - zburat 0,25    
  1.1.5   Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet"  euro/aeronavă șilună sau frac- țiune de lună 100   la depunerea cererii   
  1.1.6     Eliberarea unui duplicat după certificatul de operator aerian    euro/certificat      50     la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 "Condiții generale de aplicare a tarifelor" pct. 1
  1.2  Autorizarea operatorilor aerieni(AOA)       
  1.2.1 Autorizarea inițială    
  1.2.1.1   Tarif fix (Include maximum 3 tipuri de operațiuni de lucru aerian) euro/autorizare    1.000   la depunerea cererii   
  1.2.1.2 Tarife adiționale:   la emiterea AOA
  a)  Tarif adițional în funcție de structura parcului de aeronave euro/tip de aeronavă 800    
  b)   Tarif adițional în funcție tipurile de operațiuni suplimentare euro/operațiune    50      
  1.2.2  Modificarea autorizației de operator aerian:       
  a)  Modificarea prin introducerea denoi tipuri de aeronave euro/tip de aeronavă 800  la emiterea AOA  
  b)   Modificarea prin introducerea deaeronave de același tip cu cele înscrise deja în AOA euro/aeronavă    50   la emiterea AOA   
  c)  Modificarea prin adăugarea de noi operațiuni autorizate euro/operațiune   50  la emiterea AOA  
  d)   Modificarea datelor de identifi-care a operatorului aerian (nume, sediu social,adresă etc.)euro    100   la depunerea cererii   
  1.2.3     Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare:    euro/an și aeronavă     150     până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care este valabilă autorizația
  1.2.4    Supravegherea asigurării sigu- ranței operării aeronavelor de către operatorul deținător de AOA următoare euro/ora de zbor              lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea        
  1.2.4.1 Pentru operatori cu:   
  a)  Aeronave cu masa maximă la decolare până la 2.730 kg    0,25 (dar nu maipuțin de 40 euro/an și tip de aeronavă) 
  b)   Aeronave cu masa maximă la decolare între 2.731 kg și 15.000 kg    
  c)    Aeronave cu masa maximă la decolare peste 15.001 kg       0,35 (dar nu maipuțin de 195 euro/an și tip de aeronavă)
  1.2.5  Alte tarife aplicabile operato- rilor aerieni deținători de AOA euro/aeronavă închiriată și lună sau frac- țiune de lună      
  1.2.5.1  Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet" 100  la emiterea scrisorii  
  1.2.6  Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi managerialeeuro/persoană   150  la eliberarea scrisorii de acceptare
  1.2.7   Eliberarea unui duplicat după autorizația de operator aerian  euro/autorizație   50   la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
  1.3   Certificarea operatorilor aerieni de baloane/dirijabile (AOC-B)          
  1.3.1 Certificarea inițială    
  1.3.1.1    Tarif fix (stabilit în funcție de tipul deaeronavă cu capacitatea cea mai mare): euro/certificat        la depunerea cererii    
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv)   900  
  b)  Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv)    1.100    
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv)   1.300  
  1.3.1.2 Tarife adiționale:    
  1.3.1.2.1   Tarif adițional în funcție de structura flotei de baloane/ dirijabile operate: euro/tip aeronavă     la emiterea AOC   
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv)   450  
  b)  Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv)     550   
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv)   650  
  1.3.2  Modificarea certificatului de operator aerian - baloane       
  1.3.2.1  Introducerea de noi tipuri de baloane/dirijabile: euro/tip de aeronavă   la emiterea AOC  
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv)   450  
  b)  Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv)     550   
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv)   650  
  1.3.2.2   Introducerea de noi baloane/ dirijabile de același tip cu cele deja înscrise în AOC-B: euro/aeronavă      la depunerea cererii   
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv)   50  
  b)  Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv)     60   
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv)   75  
  1.3.3          Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare         euro/an și tip de aeronavă          450          până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima
  1.3.4   Eliberarea unui duplicat după AOC-B  euro/certificat    50   la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
  1.4   Operațiuni de aviație generală efectuate cu aeronave complexe motorizate       la emiterea scrisorii de aprobare  
  1.4.1  Aprobarea inițială  euro/tip de aeronavă 500    
  1.4.2  Modificarea aprobării  euro/tip de aeronavă 250    
  B. Condiții de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înțelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabilește, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor și aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective.4. Condițiile prevăzute la pct. 3 se aplică și aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării inițiale, respectiv pentru completarea autorizării și în condițiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave și/sau execută în aceeași perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate și categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referință.7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 și A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfășoare mai multe tipuri de activități, respectiv transport aerian public și/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabilește prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activități desfășurate.8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea inițială.10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburați" se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de manoperă consumate și de tariful pe ora de consultanță.12. Tarifele privind operațiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) și la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică și la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operațiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) și la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică și la modificarea preciziei de navigație. De exemplu, un operator care deține specificația RNAV (BRNAV) și dorește obținerea specificației PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizațiilor de pregătire autorizate.
   +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelorA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  2.1 Certificatul de evaluare a navigabilității (CEN)     la depunerea cererii  
  2.1.1  Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15a pe baza evaluării AACR          
  2.1.1.1Baloane euro/aeronavă 400 
  2.1.1.2 Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg euro/aeronavă   600   
  2.1.1.3 Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg euro/aeronavă   1.100   
  2.1.1.4Elicoptere monomotor euro/aeronavă 650 
  2.1.1.5Elicoptere bimotor euro/aeronavă 850 
  2.1.1.6Alte tipuri de aeronave euro/aeronavă 450 
  2.1.2   Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15a pe baza recomandării unei organizații autorizate euro/aeronavă     250       
  2.2  Evaluarea aeronavelor în vedereaeliberării certificatului de navigabilitate       la depunerea cererii   
  2.2.1 Certificat de navigabilitate EASA Form 25       
  2.2.1.1Baloane euro/aeronavă 250 
  2.2.1.2 Avioane cu masa de decolare pânăla 5.700 kg euro/aeronavă   300   
  2.2.1.3 Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg euro/aeronavă   450   
  2.2.1.4Elicoptere monomotor euro/aeronavă 300 
  2.2.1.5Elicoptere bimotor euro/aeronavă 350 
  2.2.1.6Alte tipuri de aeronave euro/aeronavă 250 
  2.2.2 Certificat de navigabilitate restrictiv EASA Form 24       
  2.2.2.1Baloane euro/aeronavă 450    
  2.2.2.2 Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg euro/aeronavă   700   
  2.2.2.3 Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg euro/aeronavă   1.400   
  2.2.2.4Elicoptere monomotor euro/aeronavă 750 
  2.2.2.5Elicoptere bimotor euro/aeronavă 1.100 
  2.2.2.6Alte tipuri de aeronave euro/aeronavă 500 
  2.2.3  Certificat de navigabilitate pentru export pentru aeronave deserie, noi sau utilizate          
  2.2.3.1Baloane euro/aeronavă 200 
  2.2.3.2 Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kg euro/aeronavă   250   
  2.2.3.3 Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg euro/aeronavă   350   
  2.2.3.4Elicoptere monomotor euro/aeronavă 250 
  2.2.3.5Elicoptere bimotor euro/aeronavă 300 
  2.2.3.6Alte tipuri de aeronave euro/aeronavă 250 
  2.3  Eliberarea autorizației de zbor pentru aeronave noi sau utilizate       la depunerea cererii   
  2.3.1Baloane euro/aeronavă 250 
  2.3.2 Avioane cu masa de decolare pânăla 5.700 kg euro/aeronavă   300   
  2.3.3 Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kg euro/aeronavă   450   
  2.3.4Elicoptere monomotor euro/aeronavă 350 
  2.3.5Elicoptere bimotor euro/aeronavă 400 
  2.3.6Alte tipuri de aeronave euro/aeronavă 300 
  2.4  Eliberarea certificatului de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă euro/aeronavă    100  la depunerea cererii   
  2.5 Eliberarea certificatului de zgomot euro/aeronavă   100 la depunerea cererii  
  2.6    Modificarea datelor din certificatele de navigabilitate,de zgomot, de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc. euro/certificat     50    la depunerea cererii     
  2.7    Eliberarea de duplicate după certificatele de navigabilitate,zgomot, autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavăetc. euro/certificat     50    la depunerea cererii     
  2.8Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor național inițial
  2.8.1Aeronave istorice euro/aeronavă 500      la depunerea cererii       
  2.8.2  Aeronave destinate cercetării, experimentării și scopurilor științifice euro/aeronavă    630  
  2.8.3Aeronave construite de amatori euro/aeronavă 630
  2.8.4Aeronave ex-militare euro/aeronavă 720
  2.8.5 Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV) euro/aeronavă   540 
  2.9Evaluarea aeronavelor în vederea menținerii valabilității permisului de zbor național
  2.9.1Aeronave istorice euro/aeronavă 250la depunerea cererii
  2.10 Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilității permisului de zbor național
  2.10.1  Aeronave destinate cercetării, experimentării și scopurilor științifice euro/aeronavă    250        la depunerea cererii     
  2.10.2Aeronave construite de amatori euro/aeronavă 100
  2.10.3Aeronave ex-militare euro/aeronavă 300
  2.10.4 Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV) euro/aeronavă   300 
  2.11    Verificarea în vederea aprobăriiunei modificări a proiectului unei aeronave   euro/om/oră de investigație     45    minimum 90 euro la depunerea cererii, restulla data eliberării aprobării, în baza postcalculului
  2.12  Analiza unui program de întreținere pentru un tip de aeronavă în vederea aprobării euro/program    200  la depunerea programului   
  2.13 Analiza unui contract de întreținere în vederea aprobării euro/contract de întreținere 50 la depunerea cererii  
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor național al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizați, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condițiile în care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ și, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tarifele pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă și analiza unui contract de întreținere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității sau al aeronavelor aflate sub incidența anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Avia ției și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2.004/36/CE.4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizație autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înțelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).
   +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  3.1 Rezervarea înmatriculării/ identificării aeronavelor euro/aeronavă   45              la depunerea cererii                       
  3.2   Certificarea înmatriculării/ identificării aeronavelor a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg b) aeronave cu MTOW gt; 5.700 kg    euro/aeronavă euro/aeronavă    90 180
  3.3 Certificarea radierii sau neînmatriculării aeronavelor euro/aeronavă   90 
  3.4   Efectuarea modificărilor în Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile euro/aeronavă     45   
  3.5  Înscrierea unor mențiuni în Registrul foilor de sarcini (înscriere primară) euro/aeronavă    180  
  3.6 Modificarea stării sarcinilor înRegistrul foilor de sarcini euro/modificare  135 
  3.7    Furnizarea de informații din Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini euro/aeronavă      45    
  3.8     Eliberarea de duplicate după certificatele de identificare, înmatriculare, neînmatriculare, radiere și după cele care atestăînscrierea/mutația sarcinii constituite asupra aeronavelor euro/aeronavă       45     
  B. Condiții de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare(24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine în temeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol.2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menționate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.
   +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  4.1 Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă       
  4.1.1   Evaluare în vederea autorizării inițiale/prelungirii/extinderii/procedeu de sudare/grupă de materiale euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 200   la depunerea cererii    
  4.1.2   Menținerea valabilității condițiilor de autorizare   euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 100   anual    
  4.1.3  Evaluarea dosarului de acceptarea sudorului coordonator/ organizației euro/persoană    50  la depunerea cererii   
  4.1.4   Reexaminarea sudorilor de aviație   euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 100   la depunerea cererii    
  4.2Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)
  4.2.1Evaluare în vederea autorizării inițiale/reautorizării/extinderii
  4.2.1.1Examinarea operatorilor de nivel 1
        a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 100 la depunerea cererii   
  euro/domeniu de autorizare 50 
  b) pentru alte metode euro/metodă 100 
  4.2.1.2Examinarea operatorilor de nivel 2
        a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 150   la depunerea cererii   
  euro/domeniu de autorizare 50 
  b) pentru alte metode euro/metodă 150
  4.2.1.3Examinarea operatorilor de nivel 3
          a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 250   la depunerea cererii     
  euro/domeniu de activitate 50 
  b) pentru alte metode euro/metodă 250
  c) practică nivel 2 euro/metodă 100
  4.2.2Supravegherea continuă a menținerii condițiilor de autorizare  
  4.2.2.1Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1
        a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 10   anual, la depunerea cererii   
  euro/domeniu de autorizare 5 
  b) pentru alte metode euro/metodă 10
  4.2.2.2Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2
        a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 15   anual, la depunerea cererii   
  euro/domeniu de autorizare 10 
  b) pentru alte metode euro/metodă 15
  4.2.2.3Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3
         a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniu   euro/metodă 20   anual, la depunerea cererii          
  euro/domeniu de autorizare   
  b) pentru alte metode   euro/metodă   20 
  4.2.3 Reexaminare teoretică pentru operatorii de nivel 1, 2 și 3 euro/metodă/ persoană 80 
  4.2.4 Reexaminarea practică pentru operatorii de nivel 1, 2 și 3 euro/metodă/ persoană 30 
  4.3 Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)
  4.3.1 Autorizarea inițială/ Reautorizare euro   1.500       la depunerea cererii      
  4.3.2 Analiza și aprobarea suporturilor de curs euro/metodă   800 
  4.3.3 Analiza și aprobarea programelorde instruire euro/metodă   50 
  4.3.4 Modificarea domeniului de autorizare euro/metodă   100 
  4.3.5    Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare     euro/an      1.200    în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
  B. Condiții de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice și practice se suportă de către solicitant.2. În condițiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.
   +  Capitolul 5 Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilăA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  5.1               Investigații în cadrul proceselor de autorizare inițială în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție, partea 21, secțiunea A și secțiunea B capitolul G                                                 
  5.1.1    Pentru organizații cu un singur amplasament    euro/ora de investigație/ auditor    45 (minimum 1.500 euro)    la depunerea cererii și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.1
  5.1.2   Pentru organizații cu un amplasament principal și unul sau mai multe amplasamente adiționale             
  5.1.2.1  Pentru amplasamentul principal   euro/ora de investigație/ auditor 45 (minimum 1.500 euro)     
  5.1.2.2  Pentru fiecare amplasament adițional  euro/ora de investigație/ auditor 45 (minimum 500 euro)     
  5.2       Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizației în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea A și secțiunea B capitolul G                         
  5.2.1         Aprobarea modificărilor semnificative [definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.153] referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului [definită prin Regulamentul (CE)nr. 1.702/2003 pct. 21A.148] euro/ora de investigație/ auditor        45 (minimum 1.000 euro)        la depunerea cererii și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.1     
  5.2.2   Aprobarea modificărilor semnificative definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.147 euro/ora de investigație/ auditor   45 euro     Conform pct. B.2.1    
  5.3       Investigații în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menținerea condițiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea A și secțiunea B, capitolul G                         
  5.3.1     Pentru organizații cu un singur amplasament      euro/ora de investigație/ auditor     45 (minimum 1.500 euro/ anual)    la începutul anului calendaristic și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.2
  5.3.2   Pentru organizații cu un amplasament principal și unul sau mai multe amplasamente adiționale             
  5.3.2.1     Pentru amplasamentul principal       euro/ora de investigație/ auditor     45 (minimum 1.500 euro/ anual)    la începutul anului calendaristic și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.2     
  5.3.2.2  Pentru fiecare amplasament adițional   euro/ora de investigație/ auditor 45 (minimum 500 euro/anual)  
  5.4        Investigații în cadrul proceselor de aprobare a condițiilor desfășurării activității de producție fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea A și secțiunea B capitolul F euro/ora de investigație/ auditor        45 (minimum 1.000 euro/ anual)       la depunerea cererii și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3     
  5.5      Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conținuțiîn scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea A, capitolul F euro/ora de investigație/ auditor      45 (minimum 500 euro)      la depunerea cererii și regularizare pe parcursuldesfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3   
  5.6       Investigații în cadrul proceselor de menținere a valabilității unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea A și secțiunea B, capitolul F euro/ora de investigație/ auditor       45 (minimum 1.000 euro)       la începutul perioadei devalabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2 și B.3  
  5.7      Inspecții de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secțiunea B, capitolul F euro/ora de inspecție/ inspector      45       la încheierea inspecției,dar anterior emiterii raportului AACR de inspecție    
  5.8   Restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată,suspendată euro     200    anterior notificării de restabilire a valabilității  
  5.9  Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare/ scrisori de agrement euro    50   la cerere   
  B. Condiții de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigații [auditurile planificate și cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizației) și/sau inspecții de conformitate asupra produselor, pieselor și echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:    Tarif = Valoare x N x n,    unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;    N reprezintă numărul total de ore de investigație consumate de către          auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-          suport) și furnizarea serviciului respectiv (investigații și/sau          inspecții) la amplasamentul(ele) organizației;    n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnați pentru          furnizarea serviciului respectiv.2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenții încheiate între AACR și organizația de producție în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate p rocese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza informațiilor respective este efect uată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate și documentate, prin convenția menționată mai sus, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE:a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărui serviciu furnizat, menționat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.3. Pentru organizațiile de producție aprobate să desfășoare activități de producție fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menționate la pct. A.5.5 și A.5.7.4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigație, pentru situațiile în care acesta depășește tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menționate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabilește și se agreează cu organizațiile anterior furnizării serviciului respectiv și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice d e la data finalizării fiecărei etape de investigație. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizație în cel mult 30 de zile de la data facturării și condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioada mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu prestația executată.6. Pentru restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizațiilor după o renunțare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecție/inspector determinate la încheierea inspecției și facturată ulterior emiterii raportului de inspecție.
   +  Capitolul 6 Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatoruluiA. Tarife
  Nr. crt.   Denumirea prestației    Tariful Modul de plată/ Observații  
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  6.1 Autorizarea organizațiilor de întreținere      50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2                                                                                  50% la depunerea cererii și 50% înainte de RACR-AZAC emiterea certificatului de autorizare       
  6.1.1Autorizare inițială   
  6.1.1.1  Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145       
  a.1)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de bază euro    3.200  
  a.2)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de linie euro    3.000  
  b.1)   Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de bază euro     2.800   
  b.2)   Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de linie euro     2.600   
  c.1)   Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de bază euro     2.200   
  c.2)   Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de linie euro     2.000    
  d)  Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria B1 euro    2.200  
  e)  Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile B2, B3 euro    2.000  
  f)  Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria C euro    1.600  
  g)  Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria D euro    1.600  
  6.1.1.2  Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F       
  a.1)   Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de bază euro     2.200   
  a.2)   Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de linie euro     2.000   
  b.1)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4, lucrări de bază euro    1.900  
  b.2)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4, lucrări de linie euro    1.700  
  c)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile B2, B3 euro    1.700  
  d)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria C euro    1.300  
  e)  Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria D euro    1.300  
  6.1.1.3  Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC       
  a)  Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave peste 2.700 kg euro    1.600  
  b)  Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/componente/procese speciale euro    1.500  
  6.1.1.4Tarife adiționale   50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2                    
  a)  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere la linie euro/locație    500  
  b)  Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere de bază euro/locație    800  
  c)   Tarif adițional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie decomponente sau metodă NDT suplimentare:         
  c.1) pentru tip de aeronavă în categoria A1 euro/tip   150 
  c.2)     pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT în cadrul categoriei D1 euro/tip și/saucategorie componentă/ metodă    100     
  6.1.2  Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare a organizațiilor de întreținere euro/an   50% din tarifeleprevăzute la pct. A.6.1.1 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.1.3   Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare             
  6.1.3.1   Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART 145, prin adăugare categoria A1 sau B1 euro/categorie     1.600   50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare       
  6.1.3.2    Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART 145, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3 sau D euro/categorie      1.000    
  6.1.3.3    Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART M/F sau RACR-AZAC, prin a dăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3, B3 sau D euro/categorie      900    la depunerea cererii                                     
  6.1.3.4   Modificare domeniu de autorizareprin adăugare de clasă de autorizare în cadrul categoriei C (C1-C20) euro     100 + 100/clasă   
  6.1.3.5 Modificare domeniu de autorizareîn cadrul aceleiași categorii     
  a)   Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază euro     500   
  b)   Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări delinie euro     350   
  c)      Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 prin adăugare de lucrări la domeniul de autorizare existent sau tip aeronavă/motor ori D prin adăugare de metodă NDT euro/tip, respectiv metodă      200      
  d)    Modificare în cadrul aceleiași categorii de componente (modificarea listei de capabilități pentru o categorie deja autorizată) euro/componentă     50    
  6.1.3.6   Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere la linie   euro/locație     600   50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare         
  6.1.3.7  Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere de bază euro/locație    1.000  
  6.1.4  Evaluarea privind prelungirea valabilității autorizării conform RACR-AZAC euro    400  
  6.2 Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru întreținere       
  6.2.1Autorizare inițială    
  6.2.1.1    Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PART 147    euro      3.200    50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9                     
  6.2.1.2  Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PIAC-ASI euro    1.600  
  6.2.1.3Tarife adiționale   
  a)  Tarif adițional aprobare modul pregătire de bază pentru o categorie de licență euro/modul    500  
  b)  Tarif adițional aprobare curs tip aeronavă pentru o categorie de licență euro/curs    350  
  c) Tarif adițional aprobare curs dediferențe euro/curs   200 
  d) Tarif adițional pentru locație suplimentară euro/locație   500 
  6.2.2       Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare        euro/an        50% din tariful prevăzut la pct.A.6.2.1.1, respectiv pct. A6.2.1.2 15% din tariful prevăzut la pct. 6.2.1.3 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală      
  6.2.3   Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare             
  6.2.3.1  Modificare domeniu de autorizareprin introducere curs tip aeronavă sau categorie euro/curs tip aeronavă sau modul 500  la depunerea cererii                      
  6.2.3.2  Modificare prin adăugare de locație suplimentară euro/locație   600 
  6.3     Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507 euro/persoană       150     
  6.4  Modificare date autorizație/ certificat (altele decât domeniul de autorizare) euro/modificare   100  
  6.5   Autorizarea unui curs pe tip de aeronavă efectuat în afara organizațiilor de pregătire autorizate euro/curs     800   
  6.6  Autorizarea organizațiilor de managementul continuității navigabilității          
  6.6.1Autorizare inițială    
  6.6.1.1    Tarif fix de autorizare inițialăîn conformitate cu reglementareaPART M(G)    euro      3.000    50% la depunerea cereriI și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.11                    
  6.6.1.2Tarife adiționale   
  a) Acordare privilegiu emitere CEN,PART M(G și I) euro   750 
  b) Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G) euro   750 
  c)Tip de aeronavă suplimentar euro 150
  d) Evaluare inițială program întreținere euro/program   200 
  e) Evaluare inițială contract de întreținere euro/contract   100 
  f) Evaluare inițială sistem jurnal de bord euro   100 
  6.6.2  Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare   euro/an   50% din tariful prevăzut la pct. A.6.6.1 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.6.3Modificare autorizare PART M(G)    
  6.6.3.1 Introducerea unui nou tip de aeronavă euro/tip aeronavă 500 50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare     
  6.6.3.2 Acordare privilegiu emitere CEN,PART M(G și I) euro   750 
  6.6.3.3 Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G) euro   750 
  6.6.3.4Evaluare modificare program euro/program 100la depunerea cererii       
  6.6.3.5 Evaluare modificare contract de întreținere euro/contract  50 
  6.6.3.6 Evaluare modificare sistem jurnal de bord euro   50 
  6.6.4  utorizarea inițială în conformitate cu reglementarea națională RACR-AZAC privind utorizarea managementului sistemului de întreținere al operatorului
  6.6.4.1Tarif fix euro 1.000 la depunerea cererii          
  6.6.4.2   Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare RACR-AZAC - management sistem deîntreținere euro     500   
  6.4.4.3  Introducerea în domeniul autorizat a unui tip de aeronavăsuplimentar euro    200  
  6.6.5Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreținere
  6.6.5.1  Analiza unui program de întreținere pentru un tip de aeronavă euro/program    100  la depunerea cererii                   
  6.6.5.2 Aprobare modificare program întreținere euro/program   45 
  6.6.5.3  Evaluare inițială contract de întreținere în vederea acceptării euro/contract    45  
  6.6.5.4 Acceptare modificare contract deîntreținere euro/contract   45 
  6.6.5.5 Evaluare inițială jurnal de bordîn vederea aprobării euro/jurnal   45 
  6.6.5.6 Aprobare amendament al jurnalului de bord euro/jurnal   45 
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea inițială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT.2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere, conform listei de mai jos:
    Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Cat. A1   Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.1.1.4.c1) 150
  Cat. A2 Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.1.1.4.c.2) 100
  Cat. A3 Bell 230 (RR Corp 250) (A.6.1.1.4.c.2) 100
  Cat. C        C5 Electrical Power conform listei de capabilități (A.6.1.1.4.c.2) 100  
  C8 Flight Controls conform listei de capabilități (A.6.1.1.4.c.2) 100  
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilități (A.6.1.1.4.c.2) 100  
  Cat. D   Ultrasonic (A.6.1.1.4.c.2.) 100
  Eddy Current (A.6.1.1.4.c.2) 100
  TOTAL:   4.050
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 și A.6.6.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.Exemplu pentru pct. A.6.1.3: În cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special și locație suplimentară.5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un contract de întreținere.6. Pentru motoarele, agregatele și componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.7. Pentru reautorizarea organizațiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială.8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferențe/locație suplimentară.9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:
    Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Pregătire de bază     Cat. B2   (A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12 * (A.6.2.1.3.a) 500
  Cat.  A1 nr. module aplicabile 13 * (A.6.2.1.3.a) 500
  Pregătire pe tip aeronavă Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1   (A.6.2.1.3.b) 350   
   Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 (A.6.2.1.3.b) 350
  Locație suplimenta-Bacău   (A.6.2.1.3.d) 500   
  TOTAL: 16.900
  10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreținere, un contract de întreținere și un model de jurnal de bord.11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.Exemplu de calcul:Autorizare inițială:
  Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Part M(G) Part M (i)         Boeing B737-100/200 (PW JT8D)   Cessna 550/560 (PWC PW530/535)    Cessna 500 (PWC JT15D)   (A.6.6.1.1) 3.000 + (A.6.6.1.2.1) 750  (A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4) 300 (A.6.6.1.2.5) 200  (A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4) 300 (A.6.6.1.2.5) 200
  TOTAL: 5.050
  12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).
   +  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronauticA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  7.1Personal aeronautic navigant   
  7.1.1Acordare/Reînnoire licență
  7.1.1.1Examinare teoretică
  7.1.1.1.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 300
  7.1.1.1.2Pilot comercial (CPL)  
  7.1.1.1.2.1● Calificare instrumentală (I.R.) euro/persoană 165
  7.1.1.1.2.2● Fără I.R. euro/persoană 55
  7.1.1.1.3Pilot particular (PPL)  
  7.1.1.1.3.1● I.R. euro/persoană 55
  7.1.1.1.3.2● Fără I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.1.4Navigator aerian euro/persoană 200
  7.1.1.1.5Mecanic navigant euro/persoană 150
  7.1.1.1.6Operator radionavigant euro/persoană 150
  7.1.1.1.7Însoțitor de bord euro/persoană 100
  7.1.1.1.8Inginer recepție și control euro/persoană 265
  7.1.1.1.9Inginer recepție și control mijloace de protecție navigație aeriene (PNA-Tc) euro/persoană 265
  7.1.1.1.10Pilot planor sau balon euro/persoană 8
  7.1.1.1.11Pilot comercial MPL euro/persoană 250
  7.1.1.2Examinare practică
  7.1.1.2.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 235
  7.1.1.2.2Pilot comercial (CPL)
  7.1.1.2.2.1● I.R. euro/persoană 155
  7.1.1.2.2.2● Fără I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.2.3Pilot particular (PPL)  
  7.1.1.2.3.1● I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.2.3.2● Fără I.R. euro/persoană 40
  7.1.1.2.4Navigator aerian euro/persoană 145
  7.1.1.2.5Mecanic navigant euro/persoană 145
  7.1.1.2.6Operator radionavigant euro/persoană 145
  7.1.1.2.7Însoțitor de bord euro/persoană 85
  7.1.1.2.8Inginer recepție și control euro/persoană 225
  7.1.1.2.9Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 225
  7.1.1.2.10Licență pilot planor sau balon euro/persoană 10
  7.1.1.2.11Pilot comercial MPL euro/persoană 200
  7.1.2.Revalidare licență  
  7.1.2.1.Piloți avioane și elicoptere
  7.1.2.1.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 250
  7.1.2.1.2Pilot comercial MPL euro/persoană 220
  7.1.2.1.3Pilot comercial (CPL)
  7.1.2.1.3.1● I.R. euro/persoană 185
  7.1.2.1.3.2● Fără I.R. euro/persoană 90
  7.1.2.1.4Pilot particular (PPL)
  7.1.2.1.4.1● I.R. euro/persoană 95
  7.1.2.1.4.2● Fără I.R. euro/persoană 75
  7.1.2.1.5Tip suplimentar a/c euro/persoană 70
  7.1.2.1.6IR (SEP) euro/persoană 45
  7.1.2.2Alte categorii de personal navigant  
  7.1.2.2.1Examinare teoretică  
  7.1.2.2.1.1Navigator aerian euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.2Mecanic navigant euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.3Operator radionavigant euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.4Însoțitor de bord euro/persoană 65
  7.1.2.2.1.5Inginer recepție și control euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.6Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.7Abrogat.
  7.1.2.2.1.8Tip suplimentar a/c euro/persoană 25 
  7.1.2.2.2Examinare practică  
  7.1.2.2.2.1Navigator aerian euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.2Mecanic navigant euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.3Operator radionavigant euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.4Însoțitor de bord euro/persoană 80
  7.1.2.2.2.5Inginer recepție și control euro/persoană 200
  7.1.2.2.2.6Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 200
  7.1.2.2.2.7Abrogat.
  7.1.2.2.2.8Tip suplimentar a/c euro/persoană 45
  7.1.3Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c și a calificării I.R., cu licența în termen de valabilitate
  7.1.3.1Examinare teoretică
  7.1.3.1.1ATPL euro/persoană 80
  7.1.3.1.2CPL euro/persoană 60
  7.1.3.1.3PPL euro/persoană 35
  7.1.3.1.4Abrogat.
  7.1.3.1.5Alte categorii de personal navigant euro/persoană 45
  7.1.3.1.6I.R. euro/persoană 45
  7.1.3.1.7Pilot comercial MPL euro/persoană 90
  7.1.3.2Examinare practică  
  7.1.3.2.1ATPL euro/persoană 90
  7.1.3.2.2CPL euro/persoană 70
  7.1.3.2.3PPL euro/persoană 45
  7.1.3.2.4Abrogat.
  7.1.3.2.5Alte categorii de personal navigant euro/persoană 45
  7.1.3.2.6I.R. euro/persoană 45
  7.1.3.2.7Pilot comercial MPL euro/persoană 80
  7.1.4Calificare instructor  
  7.1.4.1Acordarea
  7.1.4.1.1Instructor de zbor (FI), calificare clasă (CRI), calificare de tip (TRI), calificare instrumentală (IRI) euro/persoană 150
  7.1.4.1.2Instructor simulator (SFI), pregătire sintetică (STI) sau cooperare în echipaj multiplu (MCC) euro/persoană 120
  7.1.4.1.3Instructor însoțitori de bord - I.B. (teoretic și practic) euro/persoană 100
  7.1.4.1.4Instructor alte categorii de personal navigant euro/persoană 100
  7.1.4.1.5Tip suplimentar/clasă euro/persoană 50
  7.1.4.1.6Certificat de instructor planor/baloneuro/persoană25
  7.1.4.2Revalidare  
  7.1.4.2.1Instructor FI, CRI, TRI, IRI euro/persoană 150
  7.1.4.2.2Instructor simulator (SFI, STI) sau MCC euro/persoană 1203 ani
  7.1.4.2.3Instructor I.B. euro/persoană 100
  7.1.4.2.4Instructor alte categorii de personal navigant euro/persoană 100
  7.1.4.2.5Certificat de instructor planor/balon (revalidare/reînnoire)euro/persoană25
  7.1.5Autorizații speciale  
  7.1.5.1Acordare inițială și reînnoire euro/persoană 100
  7.1.5.2Revalidare euro/persoană 80
  7.1.6Examinatori delegați  
  7.1.6.1Autorizare inițială, reemitere și revalidare examinatori ATPL, CPL/IR euro/persoană 500
  7.1.6.2Autorizare inițială, reemitere și revalidare examinatori PPL, CPL și alte categorii de personal navigant euro/persoană 1503 ani
  7.1.6.3Împuternicire temporară de examinare euro/persoană 100În cazul efectuării decătre examinatori AACR
  7.1.6.4Certificat de examinator planor/balon obținere/revalidareeuro/perso45
  7.1.7Autorizarea, reînnoirea și revalidarea utilizării serviciilor civile de navigație aeriană (RACM-1)  
  7.1.7.1Examinare teoretică euro/persoană 50
  7.1.7.2Examinare practică euro/persoană 100
  7.1.7.3Împuternicire inspectori delegați conform RACM-1 euro/persoană 50
  7.1.8Acordarea calificărilor suplimentare sau privilegiilor asociate licențelor de piloți planor/balon
  7.1.8.1Cu examinare practicăeuro/persoană10 
  7.1.8.2Fără examinare practicăeuro/persoană5 
  7.2Personal tehnic aeronautic (examinare teoretică)   2 ani
  7.2.1Acordarea/Reînnoirea licenței/ Calificare suplimentară  
  7.2.1.1Licență tip RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 225
  7.2.1.2Tip suplimentar/clasă suplimentară de aeronavă RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 173
  7.2.1.3Licență Part-66 prin examinare teoretică euro/modul 455 ani
  7.2.1.4Examinare teoretică submodul euro/submodul 20A se vedea pct. B.8.b)
  7.2.1.5Licență Part-66 prin conversie euro/persoană 2505 ani 2 ani 2 ani 5 ani 5 ani 5 ani 3 ani 3 ani
  7.2.1.6Calificare tip suplimentar aeronavă sau subcategorie Part-66 euro/categorie sau subcategorie 150
  7.2.1.7Evaluare dosar individual euro/persoană 45
  7.2.1.8Licență Part-66 prin recunoaștere examinare teoreticăeuro/persoană 160
  7.2.2Revalidarea licenței  
  7.2.2.1Licență RACR - LPTA euro/persoană 173
  7.2.2.2Tip/Clasă suplimentar/ suplimentară de aeronavă RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 100
  7.2.2.3Licență Part-66 euro/persoană 200
  7.2.2.4Tip suplimentar aeronavă sau subcategorie Part-66 euro/persoană 50
  7.2.3Modificare licență Part-66 prin excluderea limitărilor sau modificarea datelor personale șirevizie licență euro/persoană 80
  7.3Controlori trafic aerian  
  7.3.1Acordare/Reînnoire licență și sau calificare și autorizare asociată calificării
  7.3.1.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoană 100
  7.3.1.2Control de aerodrom la vedere (ADV) euro/persoană 48
  7.3.1.3Control de aerodrom instrumental(ADI) euro/persoană 400
  7.3.1.4Control de apropiere procedural (APP) euro/persoană 400
  7.3.1.5Control de apropiere, supraveghere (APS) euro/persoană 400
  7.3.1.6Control regional procedural (ACP) euro/persoană 400
  7.3.1.7Control regional, supraveghere (ACS) euro/persoană 400
  7.3.1.8Autorizări asociate calificărilor deținute, solicitate suplimentar euro/persoană 100
  7.3.1.9Autorizare instructor OJT (OJTI)asociată licenței euro/persoană 125
  7.3.1.10Autorizare examinator ATC euro/persoană 500
  7.3.2Revalidare calificare sau autorizare asociată licenței   
  7.3.2.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoană 100 
  7.3.2.2Control de aerodrom la vedere (ADV) euro/persoană 28
  7.3.2.3Control de aerodrom instrumental (ADI) euro/persoană 386
  7.3.2.4Control de apropiere procedural (APP) euro/persoană 386
  7.3.2.5Control de apropiere, supraveghere (APS) euro/persoană 386
  7.3.2.6Control regional procedural (ACP) euro/persoană 386
  7.3.2.7Control regional, supraveghere (ACS) euro/persoană 386
  7.3.2.8Calificări suplimentare euro/persoană 50% din tariful pentru revalidarea primei calificări
  7.3.2.9Autorizare instructor OJT (OJTI) asociată licenței euro/persoană 1253 ani
  7.3.2.10Autorizare examinator ATC euro/persoană 5003 ani
  7.3.3Mutare la o nouă unitate de trafic euro/persoană 50% din tariful pentru acordare calificare 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani
  7.4Controlori informare trafic aerian (CITA)  
  7.4.1Acordare/Reînnoire licență sau calificare
  7.4.1.1CITA stagiar euro/persoană 100
  7.4.1.2CITA TWR euro/persoană 190
  7.4.1.3CITA APP euro/persoană 207
  7.4.1.4CITA ACC euro/persoană 235
  7.4.1.5CITA NOTAM euro/persoană 190
  7.4.1.6CITA Briefing euro/persoană 190
  7.4.1.7Instructor euro/persoană 125
  7.4.2Revalidare  
  7.4.2.1CITA stagiar euro/persoană 100
  7.4.2.2CITA TWR euro/persoană 138
  7.4.2.3CITA APP euro/persoană 155
  7.4.2.4CITA ACC euro/persoană 185
  7.4.2.5CITA NOTAM euro/persoană 138
  7.4.2.6CITA Briefing euro/persoană 138
  7.4.2.7Instructor euro/persoană 125
  7.4.3Mutare la o nouă unitate de trafic euro/persoană 100
  7.5Controlori trafic aerian dirijare la sol  
  7.5.1Acordare/Reînnoire licență
  7.5.1.1Controlor trafic aerian dirijarela sol stagiar euro/persoană 50
  7.5.1.2Controlor trafic aerian dirijare la sol euro/persoană 47
  7.5.1.3Calificare superioară de instructor euro/persoană 125
  7.5.2Revalidare   
  7.5.2.1Controlor trafic aerian dirijare la sol stagiar euro/persoană 30
  7.5.2.2Controlor trafic aerian dirijare la sol euro/persoană 28
  7.5.2.3Calificare superioară de instructor euro/persoană 125
  7.5.3Mutare la o nouă unitate euro/persoană 25
  7.6Meteorolog aeronautic   2 ani (licențe noi conform RACR - LMET)
  7.6.1Acordare/Reînnoire licență sau calificări
  7.6.1.1Stagiar euro/persoană 75
  7.6.1.2Tehnician  
  7.6.1.2.1● Gr. III euro/persoană 150
  7.6.1.2.2● Gr. II euro/persoană 175 
  7.6.1.2.3● Gr. I euro/persoană 200
  7.6.1.3Prognozist  
  7.6.1.3.1● Gr. III euro/persoană 200
  7.6.1.3.2● Gr. II euro/persoană 225
  7.6.1.3.3● Gr. I euro/persoană 250
  7.6.1.4Instructor OJT euro/persoană 125
  7.6.1.5Autorizare activitate de clima- tologie aeronautică euro/persoană 200
  7.6.2Revalidare  
  7.6.2.1Tehnician  
  7.6.2.1.1● Gr. III euro/persoană 100
  7.6.2.1.2● Gr. II euro/persoană 125
  7.6.2.1.3● Gr. I euro/persoană 150
  7.6.2.2Prognozist  
  7.6.2.2.1● Gr. III euro/persoană 150
  7.6.2.2.2● Gr. II euro/persoană 175
  7.6.2.2.3● Gr. I euro/persoană 200
  7.6.2.3Instructor OJT euro/persoană 100
  7.6.2.4Autorizare activitate de clima- tologie aeronautică euro/persoană 150
  7.6.3Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de același tip euro/persoană 50% din tariful pt. acordare calific./gr.
  7.6.4Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip euro/persoană tariful pt. acordare calific./gr.
  7.7Personal PNA-TC  
  7.7.1Acordare/Reînnoire licență euro/persoană 175
  7.7.2Acordare grupă suplimentară de echipamente euro/persoană 45
  7.7.3Revalidarea licenței de funcționare a personalului aeronautic tehnic PNA-Tc euro/persoană 90
  7.8Dispecer operațiuni zbor  
  7.8.1Acordare licență euro/persoană 225
  7.8.2Reînnoire licență euro/persoană 113
  7.8.3Revalidare licență euro/persoană 90
  7.9Validări și prelungire validare licențe personal aeronautic, emise de alte state (examinare teoretică și practică)  
  7.9.1Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)euro/persoană 345
  7.9.2Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR (A;H) euro/persoană 368
  7.9.3Personal navigant (alte categorii inclusiv IB) euro/persoană 304 
  7.9.4Personal aeronautic nenavigant euro/persoană 100Comasare categorii
  7.10Situații speciale   
  7.10.1Duplicate documente (distrugere, pierdere, furt, modificare date personale) euro/persoană 50Durata examinării prac tice este conform Reglementării aplicabile pentru fiecare categorie de personal aeronautic.
  7.11Reexaminarea suplimentară  
  7.11.1Teoretică euro/disciplină45
  7.11.2Practică euro/oră/ persoană 45
  7.12Acordare exceptare pe termen scurt, maximum 30 de zile (de exemplu, prelungire valabilitatelicență), doar CTA dirijare sol și CITA euro/persoană 50% suplimentar față de tariful aplicabil  
  7.13Autorizarea persoanelor care deservesc laboratoarele de control al calității combustibililor, lubrifianților și lichidelor speciale de aviație euro/persoană 90 
  7.14Acordare/Revalidare/Reînnoire calificare limba utilizată în radiocomunicații euro/persoană 100 
  7.15Certificarea inițială și recurentă a personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoase euro/persoană 50 
  7.16Eliberarea certificatului medical clasa 1 și 3 euro/persoană 45la depunerea cererii
  7.17Eliberarea unui duplicat al certificatului medical (pierdere, distrugere, furt) euro/persoană 50la depunerea cererii
  7.18Analiza secundară a contestației la refuzul eliberării certificatului medical euro/persoană 50la depunerea cererii. Suplimentar față de acesttarif, plata specialiș- tilor (medici și/sau psihologi) solicitați în analiza secundară va fi suportată de contestatar la tariful practicat de aceștia.
  7.19Validarea certificatelor medicale pentru personalul navigant, emise de alte state euro/persoană 50la depunerea cererii
  7.20 Examinare competență limba engleză piloți euro/persoană 113 
  7.21Eliberare adeverință (referitor la rezultatele examinărilor teoretice, experienței deținute sau valabilității licenței ori calificării) euro/persoană 53
  7.22Comunicare/Solicitare date referitoare la valabilitatea licenței și calificării unui solicitant euro/persoană 23
  (la 10-12-2018, Tabelul de la Litera A, Capitolul 7 a fost modificat de Punctele 1-6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.779 din 19 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 10 decembrie 2018 )
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele se aplică la licențele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include și o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează "la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul".3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situația în care, în perioada solicitată, deținătorul își exercită nemijlocit privilegiile conferite de licență cu calificările și autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganți pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenței RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licența Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenței RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" și include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deține drept de certificare.8.a) Dacă o licență Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenței nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilității licenței va fi perceput un tarif proporțional cu perioada dintre emiterea licenței transmise la AACR și emiterea noii licențe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licențe după o perioadă de 2 ani și 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:– perioada de la emiterea inițială: 2 ani și 3 luni - se iau în calcul 2 ani;– tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;– tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.b) Când examinarea teoretică conține mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.9. Pentru efectuarea în regim de urgență a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condițiilor specifice, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.
   +  Capitolul 8Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR BucureștiA. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulMod de plată/Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei9.526.485lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană*)lei627.704lunar, conform condițiilor de aplicare
  *) Include certificările, autorizările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorilor de servicii de navigație aeriană, inclusiv aprobarea procedurilor de zbor instrumental și la vedere destinate traficului aerian general și evaluarea condițiilor privind proiectarea acestora, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activități aeronautice civile în ceea ce privește furnizorii de servicii de navigație aeriană, avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unitățile de trafic aerian limitrofe, precum și între unitățile de trafic aerian civile și militare, în condițiile legii, supravegherea potrivit domeniului său de competență a furnizorilor de servicii de navigație aeriană care au atribuții în activitățile de căutare-salvare a aeronavelor civile aflate în pericol, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, inclusiv a frecvențelor de telecomunicații destinate aviației civile și alocate autorității de stat în domeniul aviației civile, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), autorizările și avizele acordate furnizorilor de servicii de navigație aeriană, în baza legislației naționale, pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor și instalațiilor aferente protecției navigației aeriene și aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România, precum și al altor documente de informare aeronautică, la solicitarea furnizorilor de servicii de navigație aeriană. (la 01-01-2019, Litera A., Capitolul 8 din Anexă a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.779 din 19 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 10 decembrie 2018 )
  B. Condiții de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 și A.8.2 pot fi revizuite în funcție de modificările aferente costurilor Autorității Naționale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR București, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013.----------
  Cap. 8 al anexei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.
   +  Capitolul 9 Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilorA. Tarife  + 
  9.1 Autorizarea aerodromurilor
  9.1.1.a)   Autorizarea inițială a aerodromurilor  euro/aerodrom  T1 + T2  regulari- zare postaudit
  unde:   T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria operațiuni-lor aeriene de pe aerodrom:
                    600 euro    cifra de cod 1 și baze de operare    400 euro la vedere sau nepre- cizie HJ
  1.200 euro   H24   
  400 euro  heliporturi   400 euro    HJ
  800 euro H24
  2.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv  1.500 euro  la vedere sau neprecizie
  4.000 euro coduri 3C - 4D inclusiv  2.000 euro  precizie cat. I  
  6.000 euro coduri 4E - 4F  5.000 euro  precizie cat. II, cat. III
  9.1.1.b)    Analiza documentației de autori- zare inițială a aerodromurilor   euro/ documentație aerodrom  400 euro   la depu- nerea do-cumenta- ției
  9.1.2.a)   Prelungirea autorizării aerodromurilor  euro/aerodrom  T1 + T2  regulari-zare postaudit
  unde:             T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în func- ție de categoria operațiunilor aeriene de pe aerodrom:
  400 euro    cifra de cod 1 și baze de operare    300 euro la ve- dere sau nepre- cizie HJ
  1.000 euro   H24   
  300 euro  heliporturi   300 euro    HJ
  700 euro H24
          1.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv  1.000 euro  la vedere sau neprecizie
  2.500 euro coduri 3C - 4D inclusiv  1.500 euro  precizie cat. I  
  4.000 euro coduri 4E - 4F  4.000 euro  precizie cat. II, cat. III
  9.1.2.b)    Analiza documentației de prelun- gire a autorizării   euro/ documentație aerodrom  300 euro   la depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2 Înregistrarea aerodromurilor
  9.2.1.a)   Înregistrarea inițială a aerodromurilor  euro/aerodrom  T1 + T2   regulari-zare postaudit
  unde:             T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria operațiuni-lor aeriene de pe aerodrom:
  400 euro    cifra de cod 1 și baze de operare    300 euro la ve- dere sau ne-preci- zie HJ
  1.000 euro   H24   
  300 euro  heliporturi   300 euro    HJ
  700 euro H24
          1.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv  1.000 euro  la vedere sau ne- precizie
  2.500 euro coduri 3C - 4D inclusiv  1.500 euro  precizie cat. I  
  4.000 euro coduri 4E - 4F  4.000 euro  precizie cat. II, cat. III
  9.2.1.b)    Analiza documentației de înregis-trare inițială a aerodromurilor   euro/documen-tație aerodrom  200 euro   la depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2.2.a)   Prelungirea înregistrării aero- dromurilor  euro/aerodrom  T1 + T2   regulari-zare postaudit
  unde:             T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în func- ție de categoria operațiunilor aeriene de pe aerodrom:
  300 euro    cifra de cod 1 și baze de operare    200 euro la ve- dere sau ne-preci- zie HJ
  800 euro   H24   
  200 euro  heliporturi   200 euro    HJ
  500 euro H24
          1.200 euro coduri 2A - 3B inclusiv  800 euro  la vedere sau ne- precizie
  2.000 euro coduri 3C - 4D inclusiv  1.200 euro  precizie cat. I  
  3.000 euro coduri 4E - 4F  3.000 euro  precizie cat. II,cat. III  
  9.2.2.b)    Analiza documentației de prelun- gire a înregistrării aerodromurilor  euro/documen-tație aerodrom  100 euro   la depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2.3    Inspecție pentru verificarea menținerii condițiilor de înregistrare  euro/inspec- ție   500 euro   după efectua- rea in- specției
  9.3 Supravegherea continuă a aerodromurilor autorizate
  9.3.1    Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare și a sigu- ranței operaționale (audituri programate sau neprogramate) euro/oră evaluare/om   45    la fina- lizarea auditului 
  9.3.2   Supravegherea menținerii obiecti-velor necesare siguranței pasage-rilor pe aeroporturi euro/pasager îmbarcat     lunar, până la data de 20 a fie-cărei luni pentru pasageriiîmbarcațiîn luna preceden-
  a)  pentru primii 500.000 de pasageriîmbarcați   0,05  
  b)  pentru pasagerii îmbarcați 500.001-750.000   0,325  
  c)  pentru fiecare pasager îmbarcat începând cu 750.001   0,625  
  9.4   Evaluarea modificărilor/amenda- mentelor la documentele de autorizare euro/oră eva-luare/om    45  la fina- lizarea evaluării
  9.5    Activități de autorizare la un aerodrom autorizat sau înregis- trat, după lucrări de modernizaresau investiții noi euro/oră evaluare/om   45    la fina- lizarea evaluării 
  9.6   Evaluarea elementelor relevante ale unui aerodrom după efectuareareparațiilor capitale euro/oră evaluare/om  45   la fina- lizarea evaluării
  9.7   Autorizarea echipamentelor de alimentare a aeronavelor cu combustibil euro/oră evaluare/om  45   la fina- lizarea evaluării
  9.8        Inspecția și verificarea din zbora funcționării mijloacelor PNA-Tc       euro/ora zbor        3.434       la depu- nerea cererii sau con- form con-tractuluicu bene- ficiarul
  9.9           Activități de expertiză/investi- gație tehnico-operațională în vederea autorizării mijloacelor PNA-Tc pentru exploatare sau pentru certificarea de tip a tehnicii de aviație din ATM (la solicitarea beneficiarului sau încazul autorizării pentru exploa- tare a unor mijloace complexe saucare necesită expertizare suplimentară) euro/oră/ expert          45           la fina- lizarea evaluării        
  9.10   Administrarea spectrului de frec-vențe radioaeronautice  euro/frecven-ță adminis- trată 190   la depu- nerea cererii
  9.11     Supravegherea utilizării frecven-țelor radioaeronautice    euro/an frecvență    20     în luna ianuarie pentru anul în curs
  9.12   Autorizarea și alocarea de indi- cative AFTN  euro/ indicativ  100   la depu- nerea cererii
  9.13    Autorizarea și prelungirea auto- rizării mijloacelor tehnice pentru deservirea aeronavelor la sol     la depu nerea cererii sau con- form con-tractuluicu bene- ficiarul     
  9.13.1    Autorizare inițială mijloace tehnice aeroportuare, altele decât echipamentele de alimentarea aeronavelor cu combustibil euro/mijloc tehnic   200    
  9.13.2  Prelungirea autorizării  euro/mijloc tehnic 75  
  9.14    Autorizarea constructorilor de echipamente specifice activități-lor aeroportuare și de control șidirijare a zborurilor