REGULAMENT din 29 martie 2010 privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 107 din 29 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 13 aprilie 2010.
  (la 06-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește cadrul legal pentru autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate.(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) persoană fizică - persoană fizică rezidentă sau nerezidentă; (la 06-12-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) b) persoană juridică - entitate reprezentată de una sau mai multe persoane fizice, constituită cu respectarea cerințelor legale de fond și de formă, de sine stătătoare, ce are un patrimoniu distinct, în scopul desfășurării unei activități specifice, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta; (la 06-12-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) c) lucrări de specialitate - lucrări în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei.d) stat membru - stat care aparține Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, altul decât România; (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) e) stat terț - stat care nu aparține Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Calitatea de persoană autorizată fizică sau juridică se obține prin emiterea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, identificată în continuare prin abrevierea ANCPI, sau de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, identificate în continuare prin abrevierea OCPI, a certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, act ce dovedește competența tehnică și însușirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) Lucrările de specialitate realizate de către persoanele autorizate potrivit prevederilor prezentului regulament nu pot fi utilizate decât dacă sunt recepționate de CNC sau OCPI, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Activitatea de autorizare și recunoaștere a autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României este reglementată de ANCPI. (la 06-12-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 2(1) Realizarea lucrărilor de specialitate cuprinde executarea operațiunilor de teren și de birou, întocmirea documentelor tehnice, asumarea corectitudinii datelor și a documentelor grafice și textuale prin semnătura persoanei autorizate, precum și prezentarea acestora la CNC sau OCPI, după caz, pentru avizare și/sau recepție. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Verificarea lucrărilor constă în executarea operațiunilor de verificare pe teren și la birou și asumarea răspunderii cu privire la corectitudinea lucrării verificate. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 3(1) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfășurarea activităților de specialitate în condițiile îndeplinirii cerințelor tehnice și calitative prevăzute în regulamentele, instrucțiunile și normele tehnice elaborate de ANCPI.(2) Prin autorizare se atestă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice sau juridice să execute lucrări de specialitate recunoscute oficial și destinate a fi preluate în baza de date cadastrale și în fondul național de geodezie și cartografie.(3) Atestarea capacității tehnico-profesionale se realizează prin verificarea nivelului de pregătire profesională și a posibilităților tehnice de executare a lucrărilor de specialitate ale persoanelor fizice și juridice care solicită autorizarea.(4) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Capitolul II Autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice  +  Articolul 4(1) Autorizarea persoanelor fizice se solicită și se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E.(2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:a) cele prevăzute la alin. (3) și (4);b) proiectarea și realizarea rețelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;c) proiectarea și realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (la 06-12-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) d) realizarea și actualizarea hărților.(3) Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:a) cele prevăzute la alin. (4);b) întocmirea planurilor de situație necesare studiilor și proiectelor din domeniul construcțiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităților-administrativ teritoriale;c) executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaționale specifice domeniului de activitate;d) întocmirea documentațiilor topografice privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, potrivit legii;e) executarea măsurătorilor și a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentațiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;f) proiectarea și realizarea rețelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;g) trasarea și materializarea pe teren a limitelor imobilelor și a construcțiilor.h) executarea lucrărilor de înregistrare sistematică. (la 16-08-2016, Lit. h) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 978 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. ) (4) Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:a) întocmirea planurilor de amplasament și delimitare;b) întocmirea planurilor de situație necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;c) întocmirea planurilor parcelare;d) întocmirea planurilor de situație necesare la scoaterea, redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor; (la 06-12-2018, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) e) executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuți de legile fondului funciar.(5) Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:a) executarea și verificarea, în cadrul procesului de control intern al calității, a lucrărilor din categoria A;b) proiectarea, executarea și completarea rețelelor geodezice de referință;c) proiectarea și realizarea lucrărilor de fotogrammetrie.(6) Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unităților administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de încadrare în tarla, planuri de situație pentru studii de prefezabilitate și/sau fezabilitate și pentru rețele edilitare locale. (la 16-08-2016, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 978 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016. ) (7) ANCPI prin CNC și/sau OCPI poate organiza, la cerere, sesiuni de instruire profesională cu angajații unităților administrativ-teritoriale, în vederea autorizării în categoria E. (la 06-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (8) Persoanele autorizate în categoriile A-D pot fi angajate în structura funcțională a autorităților administrației publice locale pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform categoriei de autorizare deținute. La documentația analogică depusă la oficiul teritorial se anexează nota de serviciu prin care se solicită persoanei fizice autorizate executarea lucrării respective, în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului. (la 06-12-2018, Alineatul (8) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (9) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (9) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 5Pot solicita autorizarea persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de studii și de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6(1) În vederea obținerii autorizării, persoana fizică prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente:a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;c) listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării;d) diplome de studii însoțite de documentul privind curricula școlară, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, în copie;e) documente de atestare a experienței profesionale, cum ar fi: carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte documente astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu una dintre categoriile de autorizare prevăzute la art. 4, în copie;f) certificat de cazier judiciar, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;g) certificat de cazier fiscal, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;h) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;i) buletin/carte de identitate sau pașaport, în copie, valabile.(2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), b) și c) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat.(3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt emise de o instituție de pe teritoriul României, solicitantul va atașa la dosarul de autorizare și dovada recunoașterii sau echivalării acestor documente de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în condițiile legii, însoțite de documentul privind curricula școlară.(4) Toate documentele prevăzute la art. 6 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, sau de o traducere oficială echivalentă. (la 06-12-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 7(1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente:a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile;c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;d) copii ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, recunoscute sau echivalate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în condițiile legii, însoțite de documentul privind curricula școlară și documentul care atestă autorizarea/dreptul de a realiza lucrări de specialitate a căror recunoaștere se solicită;e) documente de atestare a experienței profesionale, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 5;f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;g) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;h) certificat de cazier fiscal sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;i) listă cu lucrările de specialitate realizate și a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării.(2) Cetățenii unui stat membru trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii și experiență profesională solicitate cetățenilor români în vederea autorizării.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și la recunoașterea autorizării persoanelor fizice aparținând unui stat terț, în condițiile existenței unui tratat bilateral încheiat între România și statul respectiv cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale pentru realizarea lucrărilor de specialitate. În acest caz, dosarul de autorizare se completează cu copia tratatului bilateral și a legii/documentului de aprobare a acestuia.(4) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), c) și i) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat. (la 06-12-2018, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 8Toate documentele prevăzute la art. 7 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, sau de o traducere oficială echivalentă. (la 06-12-2018, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 9(1) Sunt autorizate la cerere, fără examinare, cu plata taxei legale pentru categoria D, persoanele fizice române care au studii universitare de licență în specialitățile geodezie, topografie sau cadastru și care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) au titlul de doctor în domeniul științelor inginerești în oricare dintre specialitățile: geodezie, cartografie, cadastru, topografie, fotogrammetrie sau teledetecție;b) au atestat de cercetător științific principal, gradul 1, consilier categoria A, clasa I, gradul 1, expert categoria A, clasa 1, gradul 1, inginer gradul 1, inginer proiectant gradul IA, cartograf gradul 1, cu o vechime în domeniile de specialitate de minimum 10 ani.(2) Pentru autorizare, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună un dosar conform prevederilor art. 6.  +  Articolul 10(1) Dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile A și D se depun la sediul ANCPI, iar dosarele de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea în categoriile B, C și E se depun la sediul OCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, iar lista candidaților cu dosare complete care pot participa la examen se afișează pe site-ul ANCPI, OCPI sau la sediul acestora, după caz, cu 3 zile lucrătoare înaintea datei examenului. Dosarele depuse ulterior, precum și cele care necesită completări vor fi analizate în următoarea ședință a comisiei de autorizare.(2) Dosarele se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital de către secretarul comisiei de autorizare.(3) Dosarele rămân în arhiva OCPI sau ANCPI, după caz, indiferent de decizia comisiei de autorizare.(4) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de arhivarea în format analogic, scanarea și arhivarea în format digital a dosarelor și a documentelor rezultate în urma desfășurării activității de autorizare. (la 06-12-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 11Autorizarea persoanelor fizice pentru categoriile de lucrări A și D se realizează de către ANCPI, iar autorizarea persoanelor pentru categoriile de lucrări B, C și E se realizează de către OCPI pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată. (la 06-12-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 12(1) Recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate pe teritoriul României, precum și autorizarea persoanelor juridice se realizează de către comisia de autorizare din ANCPI. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare și comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.(3) Comisia de autorizare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul ANCPI este constituită din președinte, 3 membri, secretar, 1 membru supleant și 1 secretar supleant. În aceste comisii poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul din domeniile de specialitate. Unul din membrii comisiilor este desemnat supleantul președintelui. Ambele comisii pot avea același secretar, respectiv același supleant al secretarului. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) În cazul imposibilității participării la ședințele comisiei de autorizare a unui membru titular, președintele comisiei convoacă unul dintre membrii supleanți.(5) Membrul supleant participă cu drepturi depline la lucrările comisiei de autorizare, în absența membrului titular pe care îl înlocuiește.(6) Comisiile se întrunesc legal în prezența tuturor membrilor. (la 06-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (7) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 12 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (8) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (8) din Articolul 12 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (9) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (9) din Articolul 12 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 13(1) Autorizarea persoanelor fizice în categoriile B, C și E se face de către comisia de autorizare din cadrul OCPI. Componența comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilită prin decizie a directorului OCPI. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Comisia de autorizare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul OCPI este constituită din președinte, 3 membri, secretar, 1 membru supleant și 1 secretar supleant. În aceste comisii poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul din domeniile de specialitate. Unul din membrii comisiilor este desemnat supleantul președintelui. Ambele comisii pot avea același secretar, respectiv același supleant al secretarului. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Prevederile art. 12 alin. (4), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (7) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 14(1) Mandatul comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 2 ani. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Componența comisiei de autorizare, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor se poate modifica, prin ordin al directorului general al ANCPI sau prin decizie a directorului OCPI în cazul comisiilor de la nivelul OCPI, cu respectarea prevederilor art. 12 și 13, în cazuri bine justificate. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) În exercitarea atribuțiilor, comisiile de autorizare și de soluționare a contestațiilor adoptă decizii cu votul majorității membrilor; în caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 15(1) Componența dosarelor de autorizare este verificată de secretarul comisiei de autorizare, care întocmește listele cu solicitările primite, comunică solicitanților data de examinare stabilită de președinte și convoacă membrii comisiei, prin dispoziție a președintelui comisiei de autorizare.(2) Secretarul prezintă comisiei de autorizare dosarele persoanelor fizice sau juridice solicitante.(3) Membrii comisiei de autorizare sunt convocați prin dispoziție a președintelui ori de câte ori este nevoie, astfel încât dosarele de autorizare să fie soluționate în mod operativ.  +  Articolul 16(1) Înainte de programarea candidaților la proba practică/scrisă, comisia de autorizare analizează dosarele prezentate și decide:a) admiterea dosarului;b) solicitarea depunerii și a altor documente;c) respingerea dosarului.(2) Ședințele comisiei de autorizare se consemnează în procese-verbale ale ședințelor.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), dosarul poate fi completat o singură dată, în termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data solicitării de completare, transmisă prin orice mijloc electronic de comunicare. Dosarul completat se va analiza în următoarea ședință de autorizare. Prevederile sunt aplicabile autorizării și recunoașterii autorizării persoanei fizice, precum și autorizării și recunoașterii autorizării persoanei juridice. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) În cazul necompletării la termen sau al completării necorespunzătoare, dosarul se respinge.(5) În cazul respingerii dosarului de autorizare sau al nepromovării examenului de autorizare, taxa nu se restituie.  +  Articolul 17(1) Examenul de autorizare constă în două probe: o probă scrisă și o probă practică/interviu, în funcție de categoria de autorizare solicitată. Probele se desfășoară în limba română. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Promovarea examenului se va face cu nota minimă 7, rezultată din media aritmetică a notelor obținute la cele două probe, nota minimă de promovare a fiecărei probe fiind 5.(3) Examinarea candidaților care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări A și D constă în susținerea de către aceștia a unei probe scrise și a unui interviu.(4) Cererile candidaților care au fost admiși să participe la examen și nu se prezintă la data programată, afișată pe site-ul ANCPI/OCPI sau la sediu, după caz, se resping. Amânarea susținerii examenului poate fi solicitată motivat o singură dată, anterior datei afișării listei candidaților admiși să participe la examen. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) În cadrul interviului candidatul prezintă o lucrare la care a participat personal, corespunzătoare categoriei de autorizare solicitate. (la 06-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (6) Interviul se susține după promovarea probei scrise.  +  Articolul 18(1) Examinarea candidaților care solicită autorizarea pentru categoriile de lucrări B, C sau E constă în:a) probă practică: măsurători la teren și prelucrarea datelor;b) probă scrisă, conform tematicii stabilite de ANCPI.(2) Tematica și bibliografia se elaborează de ANCPI cu consultarea OCPI și este adusă la cunoștința candidaților prin afișarea pe pagina de internet a ANCPI, OCPI sau la sediul OCPI. Durata probei practice este de maximum două ore, pe parcursul unei singure zile. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 19Rezultatele examenului de autorizare, prezentate conform anexei nr. 4, se afișează pe pagina de internet a ANCPI, OCPI sau la sediul acestora, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării celei de-a doua probe a examenului. (la 06-12-2018, Articolul 19 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 20Deciziile comisiei de autorizare pot fi contestate în scris, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.  +  Articolul 21(1) Contestațiile se analizează în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea lor de către comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică în scris contestatarului.  +  Articolul 22(1) După promovarea examenului de autorizare sau după recunoașterea autorizării se emite de către OCPI, respectiv ANCPI certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării, conform modelelor prezentate în anexa nr. 5. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, persoana fizică are obligația să îl ridice de la emitent, după verificarea corectitudinii și completitudinii datelor înscrise pe acesta. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Orice persoană fizică autorizată poate solicita examinarea pentru o altă categorie, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de regulament.(4) Certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării se emite într-un exemplar, iar înainte de detașarea cotorului se scanează și se arhivează în format digital, iar cotorul se arhivează în format analogic. Toate operațiunile privind scanarea și arhivarea se realizează de către secretarul comisiei de autorizare emitente. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana fizică, iar comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la acest sediu. Persoana fizică autorizată care își desfășoară activitatea în mod independent are obligația să afișeze la sediul declarat programul de lucru destinat activității de relații cu publicul. (la 06-12-2018, Articolul 22 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 23(1) Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi:a) să desfășoare activități în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei și al cartografiei;b) să acorde asistență tehnică în cadrul categoriilor de lucrări în care au primit autorizarea;c) să perceapă onorarii pentru activitățile de specialitate desfășurate;d) să își susțină la recepție lucrările de specialitate executate;e) să depună și să ridice în numele beneficiarului documentațiile înregistrate la OCPI/CNC, în vederea avizării/recepției; (la 06-12-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 23 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) f) să participe la licitații;g) să dețină și să folosească ștampila;h) să se constituie în asociații profesionale, potrivit reglementărilor legale în vigoare;i) să solicite și să primească date și informații din arhiva OCPI/ANCPI, necesare executării lucrărilor de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;j) să acorde asistență tehnică, consultanță și să verifice lucrările realizate de persoane autorizate pentru categoriile A, B sau C, în cazul persoanelor fizice autorizate în categoria D;k) să ceară în numele beneficiarului efectuarea oricărui serviciu de către OCPI/CNC; (la 06-12-2018, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 23 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) l) să refuze motivat realizarea unor lucrări de specialitate, ca urmare a solicitării în scris a beneficiarului. Refuzul se formulează în scris, se înregistrează în registrul de evidență a lucrărilor realizate/refuzate și se transmite solicitantului.(2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f), k) și l).  +  Articolul 24(1) Persoanele fizice autorizate au următoarele obligații:a) să respecte standardele, metodologiile, normele, regulamentele și instrucțiunile elaborate de ANCPI, precum și celelalte dispoziții legale în vigoare;b) să încheie convenție cu beneficiarul pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare;c) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate și un registru de evidență a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7;d) să notifice în scris OCPI/ANCPI, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice, despre modificarea datelor înscrise pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării sau a datelor de contact; (la 06-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) e) să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele, datele și informațiile necesare pentru verificarea activității desfășurate și a lucrărilor realizate; (la 06-12-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) f) să realizeze numai lucrări de specialitate din domeniile în care sunt autorizate;g) să execute măsurătorile la teren, să înregistreze on-line cererile și documentațiile în format digital, să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate și să se prezinte la convocare în termenul stabilit de OCPI/CNC; (la 06-12-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) h) să păstreze minimum 3 ani lucrările de specialitate avizate/recepționate, pe care să fie menționate numărul de înregistrare la OCPI/ANCPI/CNC și numărul de ordine din registrul propriu de evidență a lucrărilor și adresele de motivare pentru lucrările refuzate; (la 06-12-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) i) să se prezinte, în urma convocării, la sediul ANCPI/OCPI, la data și ora stabilite. Persoana convocată, aflată în imposibilitate de a se prezenta, comunică OCPI în scris, în timp util, motivul neprezentării, astfel ca întâlnirea să poată fi reprogramată;j) să realizeze refacerea, completarea documentațiilor executate, operațiuni de repoziționare, îndreptări de erori materiale, în format analogic și/sau digital, la solicitarea OCPI în termenul stabilit; (la 06-12-2018, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) k) să execute lucrări de specialitate cu aviz de execuție și pe bază de documente și date provenite din surse autorizate;l) să nu aducă atingere probității și prestigiului profesional și să respecte codul deontologic prevăzut în anexa nr. 14; (la 06-12-2018, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) m) să nu refuze repetat și nejustificat executarea de lucrări de specialitate și să nu condiționeze încheierea convențiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate de stipularea unor clauze inechitabile;n) să dețină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, licențe pentru sistemul de programe pentru computere și procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau separat;o) să își asume prin semnătură numai lucrările de specialitate executate în nume propriu și să primească sau să restituie documente de la/către beneficiari, pe bază de proces-verbal; (la 06-12-2018, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) p) să păstreze confidențialitatea elementelor de acces în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, să utilizeze informațiile și datele accesate sau primite în scopul pentru care au fost furnizate, să păstreze confidențialitatea acestora și să respecte legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal; (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul II a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) q) să arhiveze informațiile și datele rezultate din măsurători și să le prezinte la solicitarea OCPI/CNC. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul II a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Persoanele fizice autorizate în categoria E nu au obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), m) și o). (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Persoanele fizice autorizate nu pot executa lucrări de specialitate pe seama și în numele persoanei juridice neautorizate, cu excepția persoanelor fizice autorizate în categoria E, care pot executa lucrări de specialitate pentru unitatea administrativ-teritorială angajatoare - primăria/consiliul local -, unde sunt angajate.(4) Persoanele fizice autorizate angajate în cadrul persoanelor juridice autorizate completează în registrul de evidență a lucrărilor realizate/refuzate și în registrul de evidență a lucrărilor verificate atât lucrările de specialitate executate în nume propriu, cât și lucrările executate în numele persoanei juridice.(5) Activitatea de specialitate a persoanelor fizice autorizate este supusă controlului OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune. (la 06-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 24 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (6) Persoanele fizice autorizate pot realiza lucrările de specialitate prevăzute de prezentul regulament în calitate de angajat la o instituție publică, la o persoană juridică autorizată și/sau independent, în formele prevăzute de lege. (la 06-12-2018, Articolul 24 din Capitolul II a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (7) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana fizică autorizată. Comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la sediul declarat de persoana fizică. (la 06-12-2018, Articolul 24 din Capitolul II a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (8) Persoana fizică autorizată certifică executarea și întocmirea documentațiilor prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele și prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule și semnătura olografă. Menționarea numelui și prenumelui, categoriei, seriei și nr. autorizației se poate face și prin utilizarea ștampilei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 06-12-2018, Articolul 24 din Capitolul II a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Capitolul III Autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor juridice  +  Articolul 25Pot solicita autorizarea sau recunoașterea autorizării conform prezentului regulament persoanele juridice care au în statutul și în contractul de societate ca obiect de activitate principal «Activități de inginerie și consultanță tehnică» legate de aceste domenii, conform Clasificării activităților din economia națională. (la 06-12-2018, Articolul 25 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 26(1) Autorizarea persoanelor juridice se solicită și se acordă în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, astfel:a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrări B, C;b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrări A;c) clasa I - pentru categoria de lucrări D;d) clasa S, clasă specială.(2) Prin excepție de la art. 25, se pot autoriza în clasă specială instituțiile publice/persoanele juridice cu capital majoritar sau parțial de stat, în vederea executării lucrărilor de specialitate pentru imobilele asupra cărora au un drept de proprietate/folosință/administrare sau în baza contractelor de cercetare care fac obiectul domeniului de activitate sau pentru imobilele care fac obiectul unor lucrări de interes național, județean sau local. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 26 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 27(1) Autorizarea persoanelor juridice și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice se face de către comisia de autorizare constituită la nivelul ANCPI. Comisia de autorizare analizează dosarele care au fost depuse cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, iar lista candidaților cu dosare complete se afișează pe site cu 3 zile lucrătoare înaintea datei examenului. Dosarele depuse ulterior, precum și cele care necesită completări vor fi analizate în următoarea ședință a comisiei de autorizare. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Persoana juridică depune dosarul de autorizare la oficiul teritorial pe raza căruia are sediul social sau punctul de lucru, care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2. Documentele vor fi prezentate în ordinea menționată în cerere și paginile vor fi numerotate. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) În vederea autorizării, persoana juridică trebuie să dovedească prin documente justificative îndeplinirea condițiilor minime de autorizare prevăzute în anexa nr. 8. În cazul în care activitatea persoanei juridice nu se realizează la sediul social declarat, se va face dovada deținerii punctului de lucru. (la 06-12-2018, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 28(1) În vederea autorizării persoanelor juridice de către ANCPI, OCPI transmite comisiei de autorizare din ANCPI dosarul care conține documentele prevăzute în anexa nr. 2, însoțite de raportul de verificare, în original, întocmit de OCPI conform anexei nr. 9. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate, înaintea transmiterii la ANCPI, de către reprezentantul legal al persoanei juridice, în prezența secretarului comisiei de autorizare din cadrul oficiului teritorial, pe baza documentelor originale puse la dispoziție de persoana juridică. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 29Documentele solicitate în vederea autorizării persoanei juridice, în cazul în care nu sunt redactate în limba română, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției sau de o traducere oficială echivalentă. (la 06-12-2018, Articolul 29 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 30(1) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru înregistrează la ANCPI cererea însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2. Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea de către ANCPI a certificatului de recunoaștere a autorizării, conform anexei nr. 11 sau cu respingere motivată.(2) Documentele solicitate în vederea recunoașterii autorizării persoanei juridice înființate într-un stat membru, în cazul în care nu sunt redactate în limba română, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției sau de o traducere oficială echivalentă.(3) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru trebuie să îndeplinească aceleași condiții solicitate persoanelor juridice române în vederea autorizării, conform anexei nr. 8.(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică și la recunoașterea autorizării persoanelor juridice înființate într-un stat terț, în condițiile existenței unui tratat bilateral încheiat între România și statul respectiv cu privire la recunoașterea capacității de realizare a lucrărilor de specialitate. În acest caz, dosarul de autorizare se completează cu copia tratatului bilateral și a legii/documentului de aprobare.(5) Sediul înscris pe certificatul de autorizare/recunoaștere a autorizării este cel declarat de persoana juridică autorizată. Comunicările/convocările/verificările dispuse de ANCPI/CNC/ OCPI se vor face la sediul declarat de persoana juridică. Persoana juridică autorizată are obligația să afișeze la sediul declarat programul de lucru destinat activității de relații cu publicul. (la 06-12-2018, Articolul 30 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 31(1) Cererile persoanelor juridice se înregistrează în registrul de evidență a dosarelor de autorizare sau în registrul de evidență a dosarelor de recunoaștere a autorizării, care se completează în format analogic și digital, de către secretarul comisiei de autorizare.(2) Dosarele rămân în arhiva ANCPI, indiferent de decizia comisiei de autorizare.(3) Secretarul comisiei de autorizare răspunde de arhivarea în format analogic, de scanarea și arhivarea în format digital a dosarelor și a documentelor rezultate în urma desfășurării activității de autorizare.(4) Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea certificatului de către ANCPI sau cu respingere motivată. (la 06-12-2018, Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 32(1) Comisia de autorizare analizează dosarul, evaluează îndeplinirea condițiilor tehnice, logistice și de personal și decide cu privire la admiterea/respingerea cererii privind autorizarea/recunoașterea autorizării, iar prevederile art. 12, 14 și 16 se aplică corespunzător.(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea certificatului de autorizare sau a certificatului de recunoaștere a autorizării, persoana juridică are obligația să îl ridice de la emitent, după verificarea corectitudinii și completitudinii datelor înscrise pe acesta.(3) Certificatul de autorizare, respectiv certificatul de recunoaștere a autorizării se emite într-un exemplar, iar înainte de detașarea cotorului se scanează și se arhivează în format digital, iar cotorul se arhivează în format analogic. Toate operațiunile privind scanarea și arhivarea se realizează de către secretarul comisiei de autorizare emitente. (la 06-12-2018, Articolul 32 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 33(1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este semnat de președintele comisiei de autorizare și de directorul general al ANCPI. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Modelele certificatelor de autorizare, respectiv de recunoaștere a autorizării sunt prezentate în anexa nr. 11. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 34(1) Certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaștere a autorizării persoanelor juridice este valabil pe o perioadă de 5 ani, urmând a fi reînnoit în aceleași condiții ca la autorizare. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Orice persoană juridică autorizată poate solicita oricând examinarea pentru o altă clasă.  +  Articolul 35Abrogat. (la 06-12-2018, Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 36Activitatea de specialitate și îndeplinirea condițiilor care au stat la baza autorizării persoanelor juridice este supusă controlului ANCPI prin OCPI cel puțin o dată la 3 ani sau ori de câte ori se impune. (la 06-12-2018, Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 37(1) Persoanele juridice autorizate au următoarele drepturi:a) să participe la licitații conform prevederilor legale;b) să încheie convenții de colaborare;c) să acorde consultanță tehnică de specialitate pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;d) să execute lucrări de specialitate și măsurători pentru clasa de lucrări în care sunt autorizate;e) să dețină și să folosească ștampila.(2) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 38Persoanele juridice autorizate au următoarele obligații:a) să respecte toate actele și dispozițiile legale, regulamentele, metodologiile, normele și instrucțiunile tehnice, elaborate de ANCPI;b) să asigure perfecționarea profesională a personalului de specialitate;c) Abrogată. (la 06-12-2018, Litera c) din Articolul 38 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) d) să notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la apariție, modificarea condițiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de funcționare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociaților, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajaților permanenți în baza cărora a fost autorizată persoana juridică, sancțiunile comerciale primite, starea de faliment;e) să înștiințeze ANCPI despre înființarea sediilor secundare;f) să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea OCPI, în termenul stabilit;g) să execute lucrări de specialitate cu aviz de execuție și pe bază de documente și date provenite din surse autorizate;h) să nu aducă atingere probității și prestigiului profesional și să respecte codul deontologic prevăzut în anexa nr. 14; (la 06-12-2018, Litera h) din Articolul 38 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) i) să nu refuze repetat și nejustificat executarea lucrărilor de specialitate și să nu condiționeze încheierea convențiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;j) să asigure prezența persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;k) să dețină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, și licență pentru sistemul de programe pentru computere și procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior;l) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate și un registru de evidență a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7.m) să verifice respectarea obligațiilor prevăzute la art. 24 de către persoanele fizice autorizate angajate; (la 06-12-2018, Articolul 38 din Capitolul III a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) n) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării, respectiv recunoașterii autorizării, să solicite ANCPI încetarea valabilității certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării deținut, în termen de maximum 3 luni de la data la care notifică ANCPI cu privire la această situație. La cerere, persoana juridică poate solicita emiterea unui nou certificat de autorizare/recunoaștere a autorizării într-o clasă inferioară, conform condițiilor îndeplinite la momentul solicitării, în baza documentelor justificative. Emiterea noului certificat de autorizare/recunoaștere a autorizării se face cu scutire de la plata tarifului, valabilitatea acestuia fiind aceeași cu cea a certificatului pe care îl înlocuiește. (la 06-12-2018, Articolul 38 din Capitolul III a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Capitolul IV Răspunderea juridică și sancționarea persoanelor fizice și juridice autorizate  +  Articolul 39(1) Persoanele fizice și juridice autorizate răspund civil, disciplinar, penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce le revin, conform prezentului regulament și legilor în vigoare.(2) Răspunderea disciplinară a persoanei fizice sau juridice autorizate nu exclude celelalte forme de răspundere juridică.(3) Răspunderea disciplinară a persoanelor fizice sau juridice autorizate poate fi angajată în următoarele cazuri:a) nerespectarea dispozițiilor legale, a metodologiilor, a normelor tehnice, a regulamentelor și a instrucțiunilor elaborate sau avizate de ANCPI;b) executarea lucrărilor de specialitate fără aviz de execuție sau pe bază de documente și date provenite din surse neautorizate;c) refuzul nejustificat de a executa lucrări de specialitate și/sau condiționarea încheierii convențiilor de stipularea unor clauze inechitabile;d) condiționarea încheierii convențiilor cu beneficiarii lucrărilor de specialitate prin clauze care stipulează prestații suplimentare, care nu au legătură cu obiectul acestora sau care, deși au legătură, în alte condiții, nu ar fi solicitate de beneficiar;e) Abrogată. (la 06-12-2018, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) f) săvârșirea oricăror fapte de natură să aducă atingere onoarei, probității și prestigiului profesional;g) înregistrarea on-line a documentațiilor de către persoanele fizice autorizate angajate, fără înregistrarea acestora în registrul de evidență a lucrărilor realizate/refuzate/verificate ale persoanei fizice/juridice autorizate; (la 06-12-2018, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) h) nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezentul regulament. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 40(1) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice și juridice sunt:a) avertisment;b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv; (la 06-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni;d) retragerea certificatului de autorizare.(2) Punerea în aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor prezentului regulament, precum și altor prevederi legale în materie.(3) Sumele provenite din amenzile prevăzute de prezentul regulament se fac venit la bugetul de stat/bugetul local, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 40 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) Sancțiunea cu avertisment se radiază la cerere, după o perioadă de 2 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz. (la 06-12-2018, Articolul 40 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Sancțiunea amenzii se radiază, la cerere, după o perioadă de 3 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz. (la 06-12-2018, Articolul 40 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (6) Sancțiunea suspendării se radiază, la cerere, după o perioadă de 4 ani de la aplicare sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, după caz. (la 06-12-2018, Articolul 40 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 41Persoanele fizice și juridice autorizate sunt sancționate cu avertisment în cazul primei abateri, în situația în care nu se aplică sancțiunea suspendării sau a retragerii certificatului de autorizare.  +  Articolul 42(1) Persoana fizică autorizată este sancționată pentru activitatea desfășurată în nume propriu, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei inclusiv, în următoarele cazuri:a) după primul avertisment;b) pentru neîndeplinirea oricărei obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), d), l), m) și n).(2) Persoana fizică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei inclusiv, după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) sau pentru încălcări ale oricăror obligații prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c), e), h) și o). (la 06-12-2018, Articolul 42 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 43Persoana juridică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei inclusiv, în funcție de gravitatea faptei, pentru activitatea desfășurată și/sau pentru lucrările realizate în numele persoanei juridice de către persoanele fizice autorizate angajate și pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38, ulterior aplicării sancțiunii cu avertisment. Ulterior aplicării sancțiunii cu amendă, încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă în cuantum maxim. (la 06-12-2018, Articolul 43 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 44Plata amenzilor care se cuvin bugetului de stat se face la CEC BANK - S.A. ori la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la CEC BANK - S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale. Copia documentului de plată se transmite oficiului teritorial care a aplicat sancțiunea prin orice mijloc de comunicare (poștă, e-mail, fax etc.). (la 06-12-2018, Articolul 44 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 45(1) Certificatul de autorizare a persoanelor fizice și juridice se suspendă în următoarele cazuri:a) pe o perioadă de o lună, în caz de:– neplata amenzii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare;– neprezentarea nemotivată la convocarea OCPI/CNC/ ANCPI;– executarea lucrărilor de specialitate fără încheierea contractului/convenției de prestări servicii cu beneficiarii acestora;– nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d);b) pe o perioadă de trei luni, în caz de:– neînregistrarea lucrărilor de specialitate în Registrul de evidență al lucrărilor realizate/refuzate/verificate;– la identificarea unor modificări/completări pe documentele emise/recepționate de OCPI/CNC, indiferent de data constatării;– pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. j), respectiv art. 38 lit. f);– întocmirea documentațiilor fără executarea măsurătorilor la teren, indiferent de data constatării faptei. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Certificatul de autorizare a persoanei fizice sau juridice se poate suspenda, la cerere, pe o perioadă de maximum 3 ani consecutiv, calculată de la data suspendării. După această dată, certificatul de autorizare se retrage din oficiu dacă persoana autorizată nu solicită activarea certificatului. Prin excepție, în caz de incompatibilitate cu funcția deținută, certificatul de autorizare a persoanei fizice se suspendă până la încetarea cauzei care a determinat starea de incompatibilitate. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Certificatul de autorizare a persoanelor juridice se suspendă pe o perioadă de o lună pentru neprezentare la convocarea OCPI, fără motivare, a persoanei fizice autorizate care a executat lucrarea sau a altei persoane fizice autorizate angajate în cadrul persoanei juridice autorizate. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (6) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (6) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (7) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 45 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 67, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 46(1) Răspunderea disciplinară a persoanelor juridice autorizate este angajată pentru faptele proprii, precum și pentru actele săvârșite de persoanele fizice autorizate angajate.(2) Pentru faptele proprii persoana juridică autorizată răspunde prin reprezentanții săi legali.(3) La constatarea condițiilor de suspendare, ANCPI anunță în scris persoana juridică autorizată despre suspendarea certificatului de autorizare.  +  Articolul 47(1) Dreptul de a realiza lucrări de specialitate se retrage în următoarele cazuri:a) când se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aplicarea mai multor sancțiuni, dintre care cel puțin una este suspendarea; (la 06-12-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) b) când se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru a treia sancțiune disciplinară în ultimele 12 luni; (la 06-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 47 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 68, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) c) când persoana autorizată execută lucrări de specialitate pentru categoriile de lucrări pentru care nu este autorizată sau în perioada în care autorizarea este suspendată.(2) Persoanele ale căror certificate de autorizare sunt retrase pot solicita o nouă autorizare după 3 ani de la data retragerii acestora.  +  Articolul 48(1) Certificatul de autorizare își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:a) la cererea persoanei autorizate;b) în cazul depășirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare, prevăzut în prezentul regulament; (la 06-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 48 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 69, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) c) la decesul sau la declararea judecătorească a morții;d) când persoana autorizată este condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă în legătură cu activitatea sa;e) în cazul punerii sub interdicție a persoanei autorizate prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;f) în cazul încetării calității de persoană juridică.g) în situația prevăzută la art. 38 lit. n), dacă persoana juridică nu a solicitat emiterea certificatului într-o clasă inferioară sau nu mai îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de prezentul regulament. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 48 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 70, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Certificatul de autorizare în categoria E este valabil pe perioada în care persoana fizică este angajată, în baza unui contract de muncă/raport de serviciu, de către unitatea administrativ-teritorială.(3) Valabilitatea certificatului de autorizare încetează prin decizia directorului OCPI emitent sau prin ordin al directorului general al ANCPI, după caz, la propunerea secretarului comisiei de autorizare, avizată de președintele acesteia. (la 06-12-2018, Articolul 48 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) În cazul prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. g), valabilitatea certificatului de autorizare încetează prin ordin al directorului general al ANCPI, la solicitarea OCPI pe raza căruia s-a constatat că persoana juridică nu mai îndeplinește condițiile privind autorizarea în nicio clasă prevăzută de prezentul regulament. (la 06-12-2018, Articolul 48 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Valabilitatea certificatului de autorizare încetează de drept la emiterea unui nou certificat de autorizare, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice sau la împlinirea termenului de valabilitate înscris pe certificatul de autorizare pentru persoanele juridice. (la 06-12-2018, Articolul 48 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 71, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 49Abaterile disciplinare săvârșite de persoanele fizice și juridice autorizate se constată de către persoanele împuternicite prin ordin al directorului general al ANCPI sau al directorului OCPI, după caz, care întocmesc un proces-verbal de constatare, conform anexei nr. 12.  +  Articolul 50(1) Aplicarea sancțiunilor disciplinare se face astfel:a) amenda și avertismentul se aplică prin procesul-verbal de constatare a abaterii disciplinare încheiat de către persoanele împuternicite;b) suspendarea dreptului de realizare a lucrărilor de specialitate se aplică prin decizia directorului OCPI, în baza notei de constatare întocmite conform anexei nr. 13 de persoanele împuternicite. (la 06-12-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 50 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 72, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Sancțiunea se aplică de OCPI în cazul în care abaterea disciplinară se realizează pe raza teritorială de competență a acestuia, indiferent de emitentul certificatului de autorizare.(3) Retragerea certificatului de autorizare deținut de persoanele fizice și juridice autorizate se face, după caz, prin decizia directorului OCPI emitent sau prin ordin al directorului general al ANCPI, în baza notei de constatare întocmite conform anexei nr. 13 de persoanele împuternicite. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 50 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 73, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 51Împotriva ordinului sau a deciziei de sancționare partea nemulțumită poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 52Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate sau a retragerii certificatului de autorizare, persoanele fizice și juridice autorizate nu au dreptul să facă uz de certificatul de autorizare și nu pot executa documentații, dar pot reface documentațiile întocmite incorect, la solicitarea oficiului/biroului teritorial. (la 06-12-2018, Articolul 52 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 74, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 53Remunerarea membrilor comisiei de autorizare se va face potrivit legii.  +  Articolul 54(1) Persoanele fizice și juridice autorizate sunt obligate să anunțe emitentul cu privire la distrugerea, furtul sau pierderea certificatului de autorizare în termen de 10 zile calendaristice de la declararea nulității. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 54 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Eliberarea unui nou certificat de autorizare se face de emitentul certificatului distrus sau pierdut, la cerere, cu prezentarea dovezii de plată a tarifului aferent și a dovezii de publicare a declarării nulității documentului distrus, furat sau pierdut în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 54 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 75, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (3) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 54 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (4) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 54 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (5) Abrogat. (la 06-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 54 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 76, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 55Răspunderea pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a), b) și c) revine OCPI pe raza căruia a fost constatată abaterea, iar în cazul controalelor, răspunderea revine OCPI pe raza căruia este înregistrat sediul persoanei fizice sau juridice autorizate. (la 06-12-2018, Articolul 55 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 77, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 56În cazul în care persoana fizică sau juridică solicită reexaminarea în vederea autorizării se achită o nouă taxă de autorizare.  +  Articolul 57Modelele de ștampilă pentru persoanele fizice și juridice autorizate sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 58(1) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele juridice autorizate se realizează de către acestea, împreună cu persoana fizică autorizată angajată care a realizat/verificat lucrarea prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate angajate, denumirea, clasa, seria și nr. autorizației persoanei juridice autorizate, scrise cu majuscule. Menționarea numelui și prenumelui/denumirii, categoriei/clasei, seriei și nr. autorizației se poate face și prin utilizarea ștampilelor, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 6. (la 06-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 58 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 ) (2) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele fizice autorizate angajate în structurile funcționale ale autorităților administrației publice locale se realizează de către acestea, împreună cu reprezentantul legal al instituției la care este angajat și în numele căreia execută lucrarea, prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate angajate, denumirea instituției, numele și prenumele reprezentantului legal al acesteia, scrise cu majuscule, și semnătura olografă. Menționarea numelui și prenumelui, categoriei, seriei și nr. autorizației persoanei fizice autorizate se poate face și prin utilizarea ștampilei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 58 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 78, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 59Lista persoanelor fizice și juridice autorizate, sediul, datele de contact, seria și numărul certificatului de autorizare valabil și sancțiunile aplicate acestora se aduc la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul ANCPI, OCPI și la sediul acestora, după caz. (la 06-12-2018, Articolul 59 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 60Secretarul comisiei de autorizare actualizează permanent informațiile referitoare la persoanele autorizate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv categoria sau clasa de autorizare, seria și numărul certificatului de autorizare, sediul, datele de contact și sancțiunile aplicate. (la 06-12-2018, Articolul 60 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 80, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 61ANCPI cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne (SIPI), cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării controlului prestatorilor de servicii și al serviciilor pe care aceștia le prestează. (la 06-12-2018, Articolul 61 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 62(1) Taxa de autorizare, de recunoaștere a autorizării și de schimbare a certificatului de autorizare se achită de solicitant înaintea depunerii cererii, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare.(2) Persoanele care beneficiază de recunoașterea autorizării trebuie să aibă cunoștințe de limba română necesare pentru exercitarea profesiei în România, iar ulterior recunoașterii autorizării, persoanelor fizice și juridice li se aplică în totalitate prevederile prezentului regulament. (la 06-12-2018, Articolul 62 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 82, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Articolul 63Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 06-12-2018, Articolul 63 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 83, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Anexa nr. 1la regulamentCondiții minime de autorizare pentru persoane fizice
  Categoria de autorizare    Studii      Domeniul     Vechimeaminimă în specia- litate (ani)
  D    Studii universitare de licență    SUL  Geodezie, cadastru, topografie, cartografie,topografie minieră   7  
    A        Studii universitare de licență/Studii superioare de scurtă durată       SUL  Geodezie, cadastru, topografie, cartografie,topografie minieră   3  
    SSSD   Geodezie, cadastru, topografie, cartografie,topografie minieră sau studii echivalente   5   
    B                    Studii universitare de licență/Studii superioare de scurtă durată       SUL  Geodezie, cadastru, topografie, cartografie,topografie minieră   2  
    SSSD   Geodezie, cadastru, topografie, cartografie,topografie minieră sau studii echivalente   3   
  Studii postliceale    -   Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   4  
  Studii medii de specialitate   -   Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   4  
  Studii de reconversie profesională   SUL, SSSD  Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   3  
      C                           Studii universitare de licență/Studii superioare de scurtă durată            SUL       Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   1  
  Alte specialități + 3 semestre în specialitățile cadastru,topografie, cartografie   2   
    SSSD   Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră sau studii echivalente   1   
  Studii postliceale        -       Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   2  
  Alte specialități + cursuri de reconversie profesională   3  
  Studii medii de specialitate   -   Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   3  
  Studii de reconversie profesională   SUL, SSSD  Cadastru, topografie, cartografie, topografie minieră   2  
  E     Minimum studii medii     -    Cursuri de pregătire profesională organizate/recunoscute de ANCPI/OCPI     
  SUL - SSSD - studii universitare de licență studii superioare de scurtă durată
   +  Anexa nr. 2la regulament
  Model A - Cerere pentru autorizarea persoanelor fizice
  Către ANCPI/OCPI ..............................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  Subsemnata/Subsemnatul, .............................., având cetățenia ..............., cu domiciliul/reședința în țara ......................, localitatea ......................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..................., sediul declarat în localitatea .............................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............. telefon ..............., e-mail ........................., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesoare/posesor a/al diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria ....... nr. ..........., promoția .................., eliberată de .............................. din .............................., solicit autorizarea în categoria de lucrări [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. listă lucrări de specialitate;3. diplome de studii, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate, în copie;4. carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților etc., în copie;5. certificat de cazier judiciar, în copie;6. certificat de cazier fiscal, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. buletin/carte de identitate/pașaport, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ..............................
  Data ..............................

  Model B - Cerere pentru recunoașterea autorizării persoanelor fizice
  Către ANCPIComisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  Subsemnata/Subsemnatul, .............................., având cetățenia .................., rezident/nerezident, cu domiciliul/reședința în țara .............., localitatea ................, str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........., sediul declarat în localitatea ...................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ..........., telefon .........................., e-mail ....................., cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesoare/posesor a/al diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria ........... nr. .................., promoția .................., eliberată de .......................... din .............................., solicit recunoașterea autorizării emise de ................................... în categoria de lucrări [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae;2. listă lucrări de specialitate;3. diplome de studii, certificate, titluri științifice recunoscute sau echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și documentul care atestă autorizarea în statul respectiv, în copie;4. documente de atestare a experienței profesionale, în copie;5. certificat de cazier judiciar/document echivalent emis de statul respectiv, în copie;6. certificat de cazier fiscal/document echivalent emis de statul de proveniență, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. buletin/carte de identitate/pașaport, în copie;9. tratatul bilateral dintre România și statul al cărui cetățean este solicitantul și legea/documentul de aprobare a acestuia, pentru cetățenii statelor terțe, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare/recunoaștere a autorizării, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ..............................
  Data ..............................

  Model C - Cerere pentru autorizarea persoanelor juridice
  Către ANCPI ..............................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  .............................................................., societate comercială/instituție publică(denumirea persoanei juridice)înmatriculată/înființată*) .............................., CUI/CIF**) .............................., cu sediul în țara ..........................., localitatea .............................., str. .................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................., telefon ...................... e-mail ......................, reprezentată prin ............................... în calitate de .............................. și sediul secundar/punctul de lucru pe teritoriul României în localitatea ..............................., str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .............................., telefon ..............................., e-mail .............................., solicit autorizarea în clasa [ ] I [ ] II [ ] III [ ] S, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.*) Se menționează statul în care a fost înființată societatea.**) Sau echivalent.În susținerea cererii anexez următoarele:1. certificatul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/codul de înregistrare fiscală sau alt document echivalent privind înregistrarea/înființarea persoanei juridice***), în copie;2. actul constitutiv și statutul***), în copie;3. certificat de cazier fiscal***), în copie;***) Societățile înființate în alt stat vor prezenta documentele echivalente emise de autoritățile competente în statul respectiv.4. documente privind îndeplinirea condițiilor minime de autorizare, în copie;5. documente privind persoanele fizice autorizate (extras din REVISAL, contract individual de muncă sau alte documente), în copie;6. chestionar de evaluare, în original;7. documente privind nominalizarea reprezentantului legal, în copie;8. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;9. documente doveditoare privind deținerea unui sediu/punct de lucru pe teritoriul României unde se va desfășura activitatea persoanelor juridice înregistrate/înființate în alt stat.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu/punct de lucru, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ........................
  Data ........................

  Model D - Cerere pentru recunoașterea autorizării persoanelor juridice
  Către ANCPI ........................Comisiei de autorizare
  Doamnă/Domnule președinte,
  ......................................................., societate comercială/instituție publică(denumirea persoanei juridice) înmatriculată/înființată*) ........................, CUI/CIF**) ........................., cu sediul în țara ........................, localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ........................, e-mail ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de ................................., și sediul secundar/punctul de lucru pe teritoriul României în localitatea ........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........................, telefon ........................, e-mail ........................, solicit recunoașterea autorizării emise de ........................(instituția, organizația profesională, țara) *) Se menționează statul în care a fost înființată societatea.**) Sau echivalent.în clasa [ ] I [ ] II [ ] III, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea cererii anexez următoarele:1. certificatul de înregistrare/codul de înregistrare fiscală***), în copie;2. certificat de cazier fiscal***), în copie;***) Se pot prezenta și alte documentele echivalente emise de autoritățile competente în statul respectiv.3. documentul care atestă autorizarea în statul respectiv, în copie;4. în vederea recunoașterii autorizării deținute, se vor prezenta documente privind îndeplinirea condițiilor minime de autorizare în clasa I, II sau III, în copie;5. chestionarul de evaluare, în original;6. documente privind nominalizarea reprezentantului legal, în copie;7. dovada achitării taxei de autorizare, în copie;8. documente doveditoare privind deținerea unui sediu/punct de lucru pe teritoriul României unde se va desfășura activitatea persoanei juridice, în copie;9. tratatul bilateral dintre România și statul unde este autorizată persoana juridică și legea/documentul de aprobare a acestuia, pentru persoanele juridice înființate în statele terțe, în copie.Declar că am luat cunoștință de prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației de punere în aplicare a acestuia, pe care le voi respecta în calitate de persoană fizică autorizată să realizeze lucrări de specialitate.De asemenea, am luat cunoștință de faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate prelucrează datele cu caracter personal în scopul autorizării/recunoașterii autorizării, evidenței și controlului activității persoanelor autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, și sunt de acord ca, ulterior autorizării, pe site-ul ANCPI/OCPI să se afișeze datele pe care le-am furnizat referitoare la sediu/punct de lucru, date de contact, seria și numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare, eventuale sancțiuni aplicate etc.
  Semnătura ......................
  Data ......................
  (la 06-12-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la regulament                       Curriculum vitae │ (model european)                                        │                   Informații personale │                           Nume/Prenume │                              Adresă(e) │                          Telefon(oane) │ Mobil:                               Fax(uri) │                             Email(uri) │                    Naționalitate(-ăți) │                          Data nașterii │                                    Sex │                                        │          Locul de muncă vizat/Domeniul │                            ocupațional │                                        │                Experiența profesională │                               Perioada │              Funcția sau postul ocupat │         Activități și responsabilități │                             principale │         Numele și adresa angajatorului │         Tipul activității sau sectorul │                          de activitate │                                        │                    Educație și formare │                               Perioada │           Calificarea/diploma obținută │      Disciplinele principale studiate/ │      competențe profesionale dobândite │         Numele și tipul instituției de │     învățământ/furnizorului de formare │      Nivelul în clasificarea națională │                     sau internațională │                                        │     Aptitudini și competențe personale │                    Limba(i) maternă(e) │       Limba(i) străină(e) cunoscută(e) │┌─────────────┬──────────────────────┬─────────┐                           Autoevaluare ││ Înțelegere │ Vorbire │ Scriere │                                        │├──────┬──────┼──────────────┬───────┼─────────┤                      Nivel european(*) ││Ascul-│Citire│ Participare │Discurs│Exprimare│                                        ││ tare │ │la conversație│ oral │ scrisă │                                        │├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤                                  Limba ││ │ │ │ │ │                                        │├──────┼──────┼──────────────┼───────┼─────────┤                                  Limba ││ │ │ │ │ │                                        │└──────┴──────┴──────────────┴───────┴─────────┘        Competențe și abilități sociale │Competențe și aptitudini organizatorice │       Competențe și aptitudini tehnice │            Competențe și aptitudini de │             utilizare a calculatorului │     Competențe și aptitudini artistice │          Alte competențe și aptitudini │                 Permis(e) de conducere │                                        │                Informații suplimentare │                                        │                                  Anexe │  +  Anexa nr. 4la regulamentAGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂData ..............
  Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice
  În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la examinarea candidaților/analiza dosarelor, decide:
  Nr. crt.  Numele și prenumele candidatului Categoria solicitată  Nota la proba scrisă  Nota la interviu/ Nota la proba practică   Nota finală  Admis/ Respins
         
         
         
         
         
         
  Prenumele și numele președintelui comisiei de autorizare ............Semnătura ..............AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂData ...............
  Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane juridice
  În conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, membrii comisiei de autorizare procedând la analiza dosarelor, decide:
  Nr. crt.  Denumirea persoanei juridice   Clasa solicitată   Clasa acordată
      
      
      
      
      
      
  Prenumele și numele președintelui comisiei de autorizare .............Semnătura ................
   +  Anexa nr. 5la regulamentModel AModel BModel C (la 06-12-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Anexa nr. 6la regulamentModel ștampilă  +  Anexa nr. 7la regulamentPrenumele și numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ........Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru categoria de lucrări ......
  Registru de evidență a lucrărilor realizate/refuzate
  ------------*) Nr. crt. al lucrării respinse se va trece și pe adresa de motivare a refuzului.
  Nr. crt.  Lucrare acceptată/ respinsă*) Nr. de înregistrare la OCPI/ANCPI Tipul lucrării  Contract de servicii (nr. și dată)Recepționate/Respinse de OCPI/ANCPI   Obser- vații**)
         
         
         
  **) Persoanele juridice vor trece prenumele și numele persoanei fizice care a răspuns de lucrare, prin aplicarea ștampilei.Prenumele și numele/denumirea persoanei fizice/juridice autorizate ........Certificat de autorizare nr. ... din ... pentru categoria de lucrări ......
  Registru de evidență a lucrărilor verificate***)----------***) Se va completa numai de persoanele autorizate care au dreptul să execute verificarea lucrărilor.
  Nr. crt.  Numele/Denumirea executantului    Nr. de înregistrare în registrul executantului Tipul lucrării  Contract de servicii (nr. și dată)   Data verifi- cării Calificativ acordat (Admis/ Respins)
         
         
         
   +  Anexa nr. 8la regulament
  Condiții minime de autorizare pentru persoane juridice
  ------------*) Persoanele juridice care desfășoară activități de fotogrammetrie pot să dețină în locul stațiilor totale sau al receptoarelor GPS aparatură de prelucrare fotogrammetrică.
  Clasa de autorizare  Număr de persoane fizice autorizate (PFA) angajate cu normă întreagă   Dotare  
  I         5 PFA, din care minimum 1 PFA categoria D        2 stații totale*) 1 receptor GPS (L1, L2)*) 3 calculatoare PC 3 imprimante 1 plotter A0 2 scanere licență soft de prelucrare măsurători 2 autoturisme sediu
  II         3 PFA, din care minimum 1 PFA categoria A        2 stații totale 1 receptor GPS 2 calculatoare PC 2 imprimante 1 plotter 1 scanner licență soft de prelucrare măsurători 1 autoturism sediu
  III       1 PFA de categoria A, B sau D      1 stație totală 1 calculator PC 1 imprimantă 1 scanner 1 licență soft de prelucrare măsurători1 autoturism sediu-punct de lucru
  S           Minimum o persoană autorizată în categoria de lucrări pe care le execută         Să aibă un compartiment funcțional de cadastru 2 stații totale 2 receptoare GPS 4 calculatoare PC 2 imprimante 1 plotter 2 scanere 2 licențe soft de prelucrare măsurători1 autoturism sediu
   +  Anexa nr. 9la regulamentOCPI ..............Nr. înregistrare ..................
  RAPORT DE VERIFICARE
  încheiat astăzi, ...................,privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 27 și anexa nr. 8 din Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioareSubsemnații, .................., membrii Comisiei de autorizare a OCPI ..................., în vederea autorizării persoanei juridice de către ANCPI, ne-am prezentat la societatea/instituția publică ........................, cu sediul/punctul de lucru în județul/sectorul ............................, localitatea .................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., înregistrată în registrul comerțului, având CUI .................. și obiect de activitate principal cod CAEN ........................., având CIF*) ............................, reprezentată de dna/dl ..............................., legitimat(ă) cu BI/CI/pașaport serie/nr. ................., în calitate de asociat/administrator/director, în vederea verificării documentelor necesare obținerii autorizării, am constatat următoarele:*) Sau echivalent.I. Persoanele fizice autorizate angajate cu normă întreagă:
  Nr. crt.Nume și prenumeCNPCertificat autorizare categoriaCertificat autorizare seria/numărulCalitatea/funcția în firmăVerificat documente**)
         
         
  **) Se vor verifica documentele reprezentantului legal și ale angajaților permanenți autorizați ca persoane fizice (extras din REVISAL, contract individual de muncă, autorizația persoanei fizice angajate la firmă).
  II. Deținerea mijloacelor necesare realizării lucrărilor de specialitate: dotarea tehnică și logistică:
  Nr. crt.Denumire echipamentProducător***)VechimeStarea echipamentuluiMod de deținereFactură/Contract/LicențăObs.
  ***) Aparatură de măsurat, calculatoare, imprimante, plottere, scannere, software, mijloace de transport etc.
  III. Sediul social sau punctul de lucru unde se desfășoară activitatea de specialitate și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a lucrărilor de birou:
  Adresă sediu social/punct de lucruModul de deținere – tipul actului/nr./data/emitentS (mp) destinată desfășurării activitățiiDacă spațiul este optim desfășurării activității
  IV. Concluzii:Societatea/Instituția publică ................ poate solicita ANCPI obținerea certificatului de autorizare în clasa ...................Membrii Comisiei de autorizare care au realizat verificarea
  ....................................
  .....................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Șef Serviciu cadastru
  .............................
  (nume și prenume, semnătură și ștampila OCPI)
  Declar că dotarea tehnică și dotarea logistică corespund realității și sunt utilizate exclusiv de societatea/instituția publică.
  ............................
  Reprezentant societate/instituție publică
  ..........................
  (nume și prenume, semnătură)
  (la 06-12-2018, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 10la regulamentCandidatul ...............................(denumirea persoanei juridice)
  Chestionar de evaluare
  I. Informații generale1. Denumirea ................................2. Codul fiscal .............................3. Codul unic de înregistrare ............... Data ...............4. Adresa sediului central .......................................5. Telefon ............. Fax ............ E-mail .................6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ......(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)........7. Obiectul principal de activitate .......(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)......8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul ......(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare).....9. Capitalul social ...............10. Contracte derulate (lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei) - dacă este cazul
  Nr. crt.    Obiectul contractului    Denumirea/ Numele beneficiarului /clientului Adresa  Calitatea presta- torului   Prețul total al contractului   Procent îndeplinit de prestator (%) Perioada de derulare a contrac- tului
  0 1 2 3 4 5 6
         
         
  II. Listă cu echipamentul/softul/mijloacele de transport(deținute în vederea desfășurării activității de specialitate)
  Tipul de echipament     Descriere, producător, vechime (în ani)     Starea echipamentului (nou, în stare bună, necesită reparații minore) și numărul disponibil   Proprietate/ Închiriere (de la cine și se atașează copie a actului de închiriere)
      
      
  III. Listă cu personalul de specialitate angajat permanent
  Numele și prenumele     Categoria autorizării    Funcția (în cadrul firmei)   Vechime (se atașează copii de pe carnetele de muncă certificate)
      
      
  Operator economic,.....................(semnătura autorizată)
   +  Anexa nr. 11la regulamentModel A Model B (la 06-12-2018, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )  +  Anexa nr. 12la regulamentOCPI ................Nr. înregistrare ...................
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  Nr. ........ din .................
  Subsemnații, .........................................., în calitate de reprezentanți ai OCPI ................., împuterniciți conform ..............................., emis de ......................, pentru verificarea .................................., în vederea(mandat, decizie etc.)constatării abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, am constatat următoarele:1. Locul constatării:Județul/Sectorul ......................., UAT ................................., localitatea ......................., str. .................................. nr. .......... (tarla, parcelă, nr. cadastral, cerere etc.)2. Identitatea persoanei autorizate: Numele și prenumele/Denumirea ...................................................Domiciliul/Sediul/Punctul de lucru ..................................................Autorizație seria ..... nr. .... data ....., categoria/clasa ......................BI/CI/Pașaport seria ........... nr. ....., emis(ă) de .......... la data ....................Cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Date de contact: telefon .............................., e-mail ...........................3. Descrierea abaterii:.......................................................4. Prevederile legale încălcate și sancțiunea aplicată (avertisment, amendă):...........................................................5. Alte mențiuni: .......................................................Contravenientul a luat cunoștință de conținutul procesului-verbal de constatare și a primit un exemplar la data întocmirii acestuia.
  Semnătura persoanei autorizate .........................
  Contravenientul a refuzat semnarea procesului-verbal de constatare/nu a fost prezent, urmând ca procesul-verbal să i se comunice conform prevederilor legale. Persoanele care au constatat abaterea
  ........................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Prezentul proces-verbal de constatare poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la comunicare, conform prevederilor legale. (la 06-12-2018, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 84, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 13la regulamentOCPI ..............................Nr. înregistrare ...........................Către directorul OCPI ...................
  NOTĂ DE CONSTATARE
  Nr. ........ din .................
  Subsemnații, ...................................., în calitate de reprezentanți ai OCPI ............................., împuterniciți conform ............................., emis de .................., pentru verificarea ....................................., în vederea (mandat, decizie etc.)constatării abaterilor disciplinare și aplicării sancțiunilor în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare, am constatat următoarele:1. Locul constatării:Județul/Sectorul ........................, UAT............................................., localitatea ........................, str. ......................................... nr. .......... (tarla, parcelă, nr. cadastral, cerere etc.)2. Identitatea persoanei autorizate: Numele și prenumele/Denumirea ...................................................Domiciliul/Sediul/Punctul de lucru .................................................Autorizație seria ..... nr. .... data ....., categoria/clasa ......................BI/CI/Pașaport seria ............ nr. ....., emis(ă) de .......... la data ........................Cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Date de contact: telefon ......................., e-mail .............................3. Descrierea abaterii:.................................................................4. Prevederile legale încălcate și propunerea de aplicare a sancțiunii (suspendare, retragere):............................................................5. Alte mențiuni: ............................................. (alte sancțiuni aplicate)Prezenta notă de constatare stă la baza emiterii deciziei directorului OCPI ……/notificării ANCPI privind propunerea de aplicare a sancțiunii „retragere“ în vederea emiterii ordinului directorului general al ANCPI. Persoanele care au constatat abaterea
  ...........................................
  (nume și prenume, semnătură)
  Decizia directorului OCPI ……/Ordinul directorului general al ANCPI de aplicare a sancțiunii persoanei autorizate se va comunica acesteia conform prevederilor legale în vigoare și poate fi contestată/contestat la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la comunicare. (la 06-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 85, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )
   +  Anexa nr. 14la regulament
  Cod deontologic al persoanelor autorizate
   +  Articolul 1 IntroducerePrezentul cod deontologic stabilește normele de conduită ce le revin persoanelor autorizate. Persoanele autorizate au obligația să respecte prezentul cod deontologic oriunde își desfășoară activitatea, indiferent de statutul lor profesional.  +  Articolul 2 Principii generale(1) Persoanele fizice/juridice autorizate vor respecta și vor pune în aplicare prevederile legislației naționale și europene în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, geodeziei și cartografiei.(2) Persoanele autorizate respectă principiul egalității de tratament, care interzice discriminarea pe motiv de cetățenie sau naționalitate sau orice discriminare indirectă bazată pe alte criterii care poate duce la aceleași rezultate.(3) Persoanele autorizate realizează lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei în limita categoriei/clasei de autorizare și răspund pentru corectitudinea întocmirii lor.(4) Persoanele autorizate participă la cursuri de perfecționare și pot desfășura activități de cercetare și implementare a noilor tehnologii în vederea furnizării unor servicii de calitate.  +  Articolul 3 Relații cu beneficiarii(1) Persoanele autorizate respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal.(2) Persoanele juridice autorizate garantează că personalul angajat, împuternicit să presteze servicii de specialitate, are cunoștințele și calificarea necesare pentru a executa lucrările în mod eficient. (3) Persoanele autorizate sunt obligate să informeze beneficiarii corect și onest cu privire la serviciile prestate, termenul de realizare a acestora, onorariul perceput și orice alte informații solicitate de către beneficiari strict legate de obiectul lucrărilor executate.(4) Persoanele autorizate percep de la beneficiari strict onorariul aferent serviciilor prestate, excluzând orice alte remunerări sau recompense care pot provoca riscul de apariție a conflictelor de interese.  +  Articolul 4Relații între persoanele autorizate(1) Relațiile dintre persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei sunt bazate pe respect reciproc.(2) Persoanele autorizate susțin și încurajează dezvoltarea unei culturi comune profesionale, atât la nivel național, cât și european, prin asociere în organizații profesionale. (3) Persoanele autorizate respectă opiniile profesionale ale colegilor lor.(4) Persoanele autorizate cu experiență vastă își asumă misiunea etică de a transmite cunoștințele și a împărtăși din experiența lor persoanelor autorizate mai puțin experimentate.  +  Articolul 5 Calificarea și dezvoltarea profesională(1) Persoanele autorizate își îmbunătățesc permanent nivelul de cunoștințe și experiență și iau toate măsurile privind extinderea competențelor lor conform cerințelor implementării serviciilor nou-apărute și utilizării noilor tehnologii.(2) Persoanele autorizate participă la programe corespunzătoare privind dezvoltarea profesională continuă pe parcursul activității profesionale.(3) Persoanele autorizate susțin dezvoltarea și viitorul profesiei lor, prin participarea activă în asociațiile locale, naționale sau prin instruirea persoanelor autorizate fără vechime în specialitate.(4) Persoanele autorizate respectă principiile profesiei și nu aduc atingere probității și prestigiului profesional.  +  Articolul 6 Monitorizarea și implementarea codului deontologicÎn cazul încălcării de către persoanele autorizate a principiilor codului deontologic la prestarea serviciilor, acestea vor fi sancționate în conformitate cu prevederile regulamentului. (la 06-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 85, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )