ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 decembrie 2018  Având în vedere:– consolidarea sistemului economic prin economisire și investire pe perioada activă a individului;– obligația statului de a contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor prin susținerea procesului de educare continuă a acestora;– asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani;– necesitatea creării unui instrument de bunăstare pentru fiecare copil;– includerea în sistemul de economisire a tuturor copiilor;– nevoia unei soluții viabile economic, prin care beneficiarii, odată cu încheierea perioadei școlare, să dețină o rezervă financiară care să finanțeze studiile universitare sau să acopere lipsa de venituri după acel moment;– crearea unui mecanism de economisire activă;– susținerea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională și educație,luând în considerare că îmbunătățirea ocupării și a nivelului de educație a tinerilor reprezintă priorități și direcții de acțiune de maximă importanță și urgență, fiind solicitate și de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de țară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să întreprindă acțiuni astfel încât să îmbunătățească programele de actualizare a competențelor și să ofere un învățământ general de calitate, în special pentru romi și pentru copiii din zonele rurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar“, care are ca obiect înființarea unui cont special de economisire sub formă de depozit, denumit în continuare cont individual de economii Junior Centenar.(2) Titularul contului individual de economii Junior Centenar poate fi orice copil care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român;b) nu a împlinit vârsta de 18 ani.(3) Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat, la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, din partea reprezentantului legal al copilului sau a împuternicitului acestuia. Coordonatele contului individual de economii Junior Centenar și condițiile de utilizare se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.(4) Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) are dreptul la un singur cont individual de economii Junior Centenar.(5) În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând, sume de bani în lei, prin virament, mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. sau în numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului.(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective.  +  Articolul 2(1) Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă, conform prevederilor alin. (4).(2) Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani. Prima de stat se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, conform prevederilor alin. (1), în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3). (4) Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepția sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabilește la 3% pe an. Dobânda se calculează și se plătește, la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3). Dobânda se va asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărei președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite. (5) Prin derogare de la prevederile titlului IV - Impozitul pe venit și ale titlului V - Contribuții sociale obligatorii din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, veniturile sub formă de dobânzi și prima de stat înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.(6) Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția următoarelor situații:a) în cazul achitării cheltuielilor de sănătate pentru tratarea titularului contului în cazul bolilor cu risc de deces al acestuia, respectiv: boli infecțioase, boli rare, afecțiuni oncologice, malformații congenitale, boli hematologice, diabet, accidente domestice și intoxicații;b) în cazul achitării cheltuielilor pentru suportul serviciilor medico-sociale de care beneficiază titularul contului cu tulburări pervazive de dezvoltare, respectiv în cazul achitării cheltuielilor de recuperare medicală complexă psihoneuromotorie;c) în cazul decesului titularului contului.(7) În situațiile prevăzute la alin. (6), scadența depozitului este considerată data la care a intervenit unul dintre cazurile excepționale prevăzute la alin. (6), dobânda la soldul sumelor depuse calculându-se până la această dată. În termenul prevăzut la art. 3 alin. (3) se plătește prima de stat cumulat pentru anii în care s-au efectuat depuneri, inclusiv pentru anul în care a intervenit situația excepțională, și dobânda.(8) La împlinirea vârstei de 18 ani sau în situațiile excepționale prevăzute la alin. (6), titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului contului, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont. (9) De la data împlinirii vârstei de 18 ani titularul contului nu mai beneficiază de condițiile din programul guvernamental prevăzut la art. 1 alin. (1).(10) Pentru operațiunile derulate prin contul individual de economii Junior Centenar, Trezoreria Statului nu percepe comisioane.  +  Articolul 3(1) Prima de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză. (2) În baza datelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice, Comisia Națională de Strategie și Prognoză fundamentează cuantumul sumelor necesare plății primelor de stat pentru anii de economisire și a dobânzilor.(3) Prima de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat depuneri, împreună cu dobânzile, se virează în contul individual de economii Junior Centenar, în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenței depozitului.  +  Articolul 4Modalitatea de acordare a primei de stat și a sumelor anuale plătite conform art. 5, procedura de deschidere, funcționare și de utilizare a conturilor individuale de economii Junior Centenar la unitățile Trezoreriei Statului, modalitatea de retragere a sumelor în situații excepționale, precum și metodologia de calcul și modalitatea de acordare a dobânzilor aferente disponibilităților păstrate în conturile de depozit se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) În cazul copiilor ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(2) Virarea se efectuează în luna decembrie a fiecărui an, pe baza situațiilor certificate și transmise de către autoritatea tutelară la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(3) În cazul în care copiii prevăzuți la alin. (1) sunt adoptați, începând cu data adopției, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 noiembrie 2018.Nr. 104.----