ORDONANȚA nr. 47 din 30 ianuarie 2000privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță reglementează măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, prin monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înțelege monumentele istorice din România înscrise în Lista patrimoniului mondial de către Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO.  +  Capitolul II Protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial  +  Articolul 3(1) Pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se instituie măsuri speciale de protecție.(2) Prin măsuri speciale de protecție pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înțelege măsurile de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure paza, întreținerea și reparațiile curente, conservarea, consolidarea și restaurarea, precum și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor care le compun.(3) Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial reprezintă obiectiv de interes național; în condițiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică.  +  Articolul 4În condițiile legii lucrările de reparatie, întreținere curenta, punere în valoare, cercetare, restaurare, consolidare și conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt în sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, după caz. (la 01-11-2001, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 4^1(1) Regulamentul-cadru, componența formată din reprezentanți ai autorităților și instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial și a zonelor de protecție ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităților locale și specialiști și experți în domeniul protejării patrimoniului cultural național, în cadrul comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin hotărâre a consiliului județean se aprobă componența nominală a comitetelor de organizare UNESCO, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora. (la 23-03-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul 12 din LEGEA nr. 23 din 20 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020 )  +  Articolul 5(1) Finanțarea lucrărilor de cercetare, conservare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.(2) Finanțarea lucrărilor de reparatie, întreținere curenta și a celor de punere în valoare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se poate face și din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz. (la 01-11-2001, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 6(1) Activitățile și lucrările prevăzute la art. 4, pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, se realizează în conformitate cu programele de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. (la 23-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 12 din LEGEA nr. 23 din 20 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020 ) (2) Programele de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se aprobă prin ordin al ministrului culturii la propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naționale de Arheologie. (la 23-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 12 din LEGEA nr. 23 din 20 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020 ) (3) Programele de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial cuprind măsuri cu caracter administrativ și măsuri cu caracter tehnic cu privire la aceste monumente și la zona lor de protecție. (la 23-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 12 din LEGEA nr. 23 din 20 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020 ) (4) Realizarea Programului de protecție și gestiune se detaliază prin planuri anuale de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.(5) Planurile anuale de protecție și gestiune sunt elaborate de consiliul județean pe teritoriul căruia se afla monumentul istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauza, precum și a consiliului local respectiv, și sunt avizate de Ministerul Culturii și de autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniu.(6) Monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigura, fără plata, de către Ministerul Afacerilor Interne.(7) Imobilele care sunt monumente istorice sau perimetrul ori imprejmuirile siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial sunt marcate, prin grija primarului localității, cu sigla "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. (la 01-11-2001, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 7(1) Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție se elaborează sau se actualizează prin includerea prevederilor și reglementărilor de urbanism și amenajare a teritoriului din programele de protecție și gestiune, în termen de 12 luni de la aprobarea acestora.(2) Finanțarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(3) Planurile zonale de amenajare a teritoriului și, după caz, planurile urbanistice generale sau zonale pentru localitățile, respectiv zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție, se aproba prin hotărâre a Guvernului.(4) Intervențiile asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, asupra imobilelor din zonele lor de protecție și asupra acestor zone sunt avizate, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și, după caz, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; acestea sunt comunicate Comitetului patrimoniului mondial, în conformitate cu reglementările Convenției UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural și cultural, prin grija Ministerului Culturii. (la 01-11-2001, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 8(1) Se instituie titlul "Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", care se acordă unităților administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se afla monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.(2) Prin grija primarului localității titlul se înscrie pe panouri aflate la intrările în localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localității, cu litere albe pe fond maro, și este însoțit de sigla patrimoniului mondial.(3) Pentru șederea pe o durată mai mare de 48 de ore în unitățile administrativ-teritoriale declarate"Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" autoritățile administrației publice locale pot stabili o taxa care va fi încasată de persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de cazare turistica; sumele reprezentând aceste taxe se fac venit la bugetul local.(4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevăzute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. (la 01-11-2001, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Capitolul III Atribuțiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 9Pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:a) cooperează cu organismele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice, pentru punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;b) colaborează cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, pentru aplicarea planurilor anuale de protecție și gestiune;c) participa, în condițiile legii, la cofinantarea din bugetele proprii, precum și din venituri extrabugetare a lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (2);d) includ obiectivele specifice prevăzute în Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial în programele și planurile de dezvoltare economico-socială și urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, și în autorizațiile pe care le emit, potrivit legii;e) iau măsurile tehnice și administrative necesare pentru prevenirea degradării monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, în colaborare cu direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București;f) monitorizează și controlează aplicarea reglementărilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, a programelor și planurilor de protecție și gestiune;g) înființează în structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, stabilesc sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;h) emit autorizația de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară și punere în siguranța a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;i) asigura, împreună cu direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, aplicarea siglei "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" și controlează întreținerea acesteia de către proprietar;j) urmăresc aplicarea măsurilor de paza și protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, semnaland de urgenta orice nerespectare a legii direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București. (la 01-11-2001, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravențională sau penală. (la 01-11-2001, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 11Desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se sancționează potrivit legii. (la 01-11-2001, Articolul 11 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 12(1) Constituie contravenții următoarele fapte: (la 01-11-2001, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) a) autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare a imobilelor cu regim de monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, fără avizele prevăzute în prezenta ordonanță; (la 01-11-2001, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) b) realizarea, modificarea sau desființarea de construcții în zonele de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, fără avizul Ministerului Culturii și, după caz, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; (la 01-11-2001, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) c) încălcarea de către proprietar a obligațiilor prevăzute în legislația în vigoare referitoare la protecția monumentelor istorice;d) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 lit. e);e) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 150.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) și e), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei. (la 01-11-2001, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și persoanelor juridice, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 13Contravențiile se constata și amenzile se aplică de către:a) specialiștii direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d);b) inspectorii teritoriali ai Inspecției de Stat în Construcții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) și e). (la 01-11-2001, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 14(1) Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.(2) Sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat și vor fi repartizate Ministerului Culturii care le va utiliza exclusiv pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. (la 01-11-2001, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15Măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial se vor aplica și monumentelor istorice pentru care România a depus la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO dosarul pentru includerea acestora în Lista patrimoniului mondial. (la 01-11-2001, Articolul 15 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 16Ministerul Culturii va comunică autorităților administrației publice datele de identificare a monumentelor istorice care sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial, precum și a celor pentru care România a depus dosarul la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, în vederea înscrierii acestora în Lista patrimoniului mondial.  +  Articolul 17(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Culturii elaborează metodologia de monitorizare a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune se stabilesc de Ministerul Culturi, în conformitate cu reglementările UNESCO din domeniu, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (la 01-11-2001, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 18Îndrumarea metodologică în vederea aplicării prezentei ordonanțe se realizează, potrivit competentelor specifice și în conformitate cu reglementările UNESCO, de Ministerul Culturii, respectiv de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. (la 01-11-2001, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  p. Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției publice,
  Ioan Onisei
   +  ANEXĂ
  SIGLA "MONUMENT ÎNSCRIS ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL"
  ---------