ORDONANȚA nr. 47 din 30 ianuarie 2000privind stabilirea unor măsuri de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în Lista patrimoniului mondial, a acelora incluse în Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, precum și a zonelor de protecție ale acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 31 ianuarie 2000  (la 03-02-2024, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează măsurile speciale de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LPM, și din Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, denumită în continuare LI, precum și a zonelor de protecție ale acestora. (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Măsurile speciale de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural se instituie în aplicarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la data de 16 noiembrie 1972, acceptată de România prin Decretul nr. 187/1990, denumită în continuare Convenția, a Ghidului operațional de implementare a Convenției, denumit în continuare Ghidul operațional, și a altor documente emise de UNESCO, subsecvente acestuia. (la 03-02-2024, Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) bunuri de patrimoniu cultural care fac parte din LPM și LI - bunurile de patrimoniul cultural definite la art. 1 din Convenție, indicate în documentele transmise Comitetului Patrimoniului Mondial, bunuri stabilite conform prevederilor din Ghidul operațional, ce cuprind toate acele componente materiale sau imateriale care exprimă valoarea universală excepțională;b) cadru de protecție și gestiune - plan de management multianual dedicat bunurilor culturale seriale, elaborat conform prevederilor Convenției și documentelor subsecvente acesteia, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin programele de gestiune și protecție dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;c) program de protecție și gestiune - plan de management multianual elaborat conform prevederilor Convenției și documentelor subsecvente acesteia, a cărui implementare se realizează prin planuri anuale de protecție și gestiune;d) cadru de interpretare - plan de prezentare și punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural dedicat bunurilor culturale seriale, al cărui rol este de a asigura abordarea unitară a tuturor componentelor. Acesta se declină prin planuri de interpretare dedicate fiecărei componente sau grupuri de componente;e) plan de interpretare - plan de prezentare și punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural, prin prisma valorii universale excepționale stabilite conform prevederilor Convenției, ce au rolul de a oferi vizitatorilor experiențe reale, atractive, diferențiate și emoționale. Planul de interpretare poate fi aprobat individual sau parte a programului de protecție și gestiune;f) valoare universală excepțională - semnificația culturală care, prin calitatea excepțională, transcende granițele naționale pentru a deveni de importanță comună pentru generațiile prezente și viitoare ale umanității. Valoarea universală excepțională se consideră existentă, în cazul bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, respectiv potențială, în cazul bunurilor înscrise în LI.(2) Înscrierea în LPM și LI se poate face ca bun individual sau ca bun serial.(3) Bunul serial include două sau mai multe componente relaționate prin legături clar definite.(4) Bunul serial poate fi situat:a) pe teritoriul unui singur stat parte a Convenției, fiind un bun serial național;b) pe teritoriul mai multor state părți ale Convenției, care nu au obligatoriu granițe comune, și care este propus cu acordul tuturor acestor state, fiind un bun serial transnațional.(5) În sensul prezentei ordonanțe, prin zone de protecție ale bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LMP și LI se înțelege, după caz:a) zone de protecție indicate în documentațiile transmise la Comitetul Patrimoniului Mondial, stabilite conform prevederilor din Ghidul operațional;b) zone de protecție stabilite conform prevederilor art. 9 și 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2024, Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Capitolul IIProtejarea bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM și LI (la 03-02-2024, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 3(1) Pentru bunurile de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI se instituie măsuri speciale de protecție și gestiune, prin care să fie asigurată menținerea valorii universale excepționale, existente sau potențiale.(2) Prin măsurile speciale de protecție și gestiune prevăzute la alin. (1) se înțelege măsurile de ordin științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, interpretarea, conservarea și punerea în siguranță, consolidarea și restaurarea, monitorizarea, precum și punerea în valoare.(3) Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural care fac parte din LPM sau LI reprezintă obiectiv de interes național; în condițiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică. (la 03-02-2024, Articolul 3, Capitolul II a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 3^1(1) Măsurile necesare pentru realizarea unui sistem unitar de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI, precum și a zonelor de protecție ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.(2) Pentru bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM și zonele lor de protecție se constituie comitete de organizare UNESCO, denumite în continuare COU, din care fac parte reprezentanți ai autorităților și instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește respectivele bunuri, ai proprietarilor, ai comunităților locale și specialiști și experți în domeniu.(3) În cazul bunului serial se constituie un singur COU pentru toate componentele de pe teritoriul României. (la 03-02-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 4În condițiile legii lucrările de reparatie, întreținere curenta, punere în valoare, cercetare, restaurare, consolidare și conservare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM sunt în sarcina proprietarilor, administratorilor sau a titularilor altor drepturi reale, după caz. (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 4^1(1) Regulamentul de organizare și funcționare și componența formală a COU se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.(2) Componența nominală a COU este stabilită conform hotărârii prevăzute la alin. (1), pe baza nominalizărilor primite din partea entităților prevăzute în aceasta. Convocarea COU se face de către persoana nominalizată de către Ministerul Culturii în COU, care conduce lucrările COU. (la 03-02-2024, Articolul 4^1, Capitolul II a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 4^2Pentru bunurile seriale, Ministerul Culturii poate constitui comisii consultative de specialitate, cu rol științific, a căror organizare se aprobă prin ordin al ministrului. (la 03-02-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 5(1) Finanțarea lucrărilor de cercetare, conservare, consolidare și restaurare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii. (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Finanțarea lucrărilor de reparatie, întreținere curenta și a celor de punere în valoare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM se poate face și din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz. (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 6(1) Activitățile și lucrările prevăzute la art. 4, realizate cu privire la bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM, precum și în zonele lor de protecție, se realizează în conformitate cu programele de protecție și gestiune și planurile anuale de protecție și gestiune. (la 03-02-2024, Alineatul (1), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM și pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către Institutul Național al Patrimoniului programul de protecție și gestiune, respectiv cadrul și programele de gestiune și protecție pentru perioade de minimum 5 ani și maximum 10 ani, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cu consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naționale de Arheologie și, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2. (la 03-02-2024, Alineatul (2), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (3) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea și aprobarea cadrului și a programelor de protecție și gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (2) și sunt facultative. (la 03-02-2024, Alineatul (3), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (4) Pentru fiecare bun de patrimoniu cultural înscris individual în LPM și pentru fiecare bun serial înscris în LPM se elaborează de către consiliile județene, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului și în baza programelor de protecție și gestiune, atunci când acestea există, planurile anuale de protecție și gestiune, care se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, cu consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, în cazul siturilor arheologice, a Comisiei Naționale de Arheologie și, după caz, a comisiilor prevăzute la art. 4^2. (la 03-02-2024, Alineatul (4), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (5) Pentru bunurile înscrise în LI, pentru care nu s-a depus dosarul complet, elaborarea și aprobarea planurilor anuale de protecție și gestiune se fac potrivit prevederilor alin. (4) și sunt facultative. (la 03-02-2024, Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (6) Bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigura, fără plata, de către Ministerul Afacerilor Interne. (la 03-02-2024, sintagma: Monumentele istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (7) Bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM sunt marcate, prin grija primarului localității, cu siglele prevăzute de reglementările UNESCO și panouri cu informații relevante, textele urmând a fi redactate în limba română, cel puțin într-o limbă de circulație internațională, precum și, după caz, în limba unei minorități naționale, potrivit prevederilor art. 195 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-02-2024, Alineatul (7), Articolul 6, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 7(1) Inițierea elaborării sau actualizării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI și zonele lor de protecție, prin includerea limitelor bunurilor înscrise în LPM sau LI, a limitelor zonelor acestora de protecție, precum și prin adaptarea prevederilor și reglementărilor la necesitatea de menținere a valorii universale excepționale, se realizează în termen de 12 luni de la înscrierea în LPM, de la nominalizarea pentru LPM, respectiv de la includerea acestora în LI, precum și de câte ori este necesar. (la 03-02-2024, Alineatul (1), Articolul 7, Capitolul II a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Finanțarea elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele care cuprind bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. (la 03-02-2024, sintagma: monumente istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (3) Planurile zonale de amenajare a teritoriului și, după caz, planurile urbanistice generale sau zonale pentru localitățile, respectiv zonele care cuprind bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM și zonele lor de protecție, se aproba prin hotărâre a Guvernului. (la 03-02-2024, sintagma: monumente istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (4) Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și cele care privesc intervențiile asupra bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și LI, asupra imobilelor din zonele lor de protecție și asupra acestor zone sunt avizate, în condițiile legii, de Ministerul Culturii și, în cazul documentațiilor de amenajarea teritoriului, de urbanism, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; avizele emise sunt comunicate Institutului Național al Patrimoniului, de către emitent, în vederea realizării raportărilor, în conformitate cu reglementările Convenției UNESCO pentru protejarea patrimoniului mondial natural și cultural. (la 03-02-2024, Alineatul (4), Articolul 7, Capitolul II a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și zonele lor de protecție elaborate conform art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezenței ordonanțe, rămân supuse dispozițiilor legale în vigoare la data aprobării acestora
   +  Articolul 8(1) Se instituie titlul "Localitate cu bun de patrimoniu cultural înscris în LPM", care se acordă unităților administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se află bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM. (la 03-02-2024, sintagma: monument istoric a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (2) Prin grija primarului localității titlul se înscrie pe panouri aflate la intrările în localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localității, cu litere albe pe fond maro, și este însoțit de sigla patrimoniului mondial.(3) Pentru șederea pe o durată mai mare de 48 de ore în unitățile administrativ-teritoriale declarate"Localitate cu bun de patrimoniu cultural înscris în LPM" autoritățile administrației publice locale pot stabili o taxa care va fi încasată de persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de cazare turistica; sumele reprezentând aceste taxe se fac venit la bugetul local. (la 03-02-2024, sintagma: monument istoric a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevăzute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la bunurile de patrimoniu cultural înscrise în LPM. (la 03-02-2024, sintagma: monumentele istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )
   +  Capitolul III Atribuțiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 9Pentru protejarea bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:a) cooperează cu organismele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării bunurilor de patrimoniu cultural, pentru punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) b) colaborează cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, pentru aplicarea planurilor anuale de protecție și gestiune; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) c) participa, în condițiile legii, la cofinantarea din bugetele proprii, precum și din venituri extrabugetare a lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (2);d) includ obiectivele specifice prevăzute în Programul de protecție și gestiune a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM în programele și planurile de dezvoltare economico-socială și urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, și în autorizațiile pe care le emit, potrivit legii; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) e) iau măsurile tehnice și administrative necesare pentru prevenirea degradării bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, în colaborare cu direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) f) monitorizează și controlează aplicarea reglementărilor legale cu privire la protejarea bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, a programelor și planurilor de protecție și gestiune; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) g) înființează în structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, stabilesc sarcini de serviciu precise în domeniul protejării bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) h) emit autorizația de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară și punere în siguranța a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) i) asigura, împreună cu direcțiile pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, aplicarea siglei " Bun de patrimoniu cultural înscris în LPM" și controlează întreținerea acesteia de către proprietar; (la 03-02-2024, sintagma: Monument istoric a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) j) urmăresc aplicarea măsurilor de paza și protecție a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, semnaland de urgenta orice nerespectare a legii direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București. (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) k) transmit Punctului Focal Național pentru Convenția patrimoniului mondial din cadrul Institutului Național al Patrimoniului și COU date, informații și înscrisuri privind intervenții ale căror consecințe pot afecta bunurile înscrise în LPM și LI înainte de aprobarea acestora, în vederea formulării unui punct de vedere; (la 03-02-2024, Articolul 9, Capitolul III a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) l) transmit Punctului Focal Național pentru Convenția patrimoniului mondial din cadrul Institutului Național al Patrimoniului situații cu constatările și măsurile dispuse cu privire la intervențiile realizate asupra bunurilor înscrise în LPM, LI și în zonele lor de protecție fără avize, acorduri, autorizații de construire sau desființare, precum și fără respectarea acestora. (la 03-02-2024, Articolul 9, Capitolul III a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravențională sau penală. (la 01-11-2001, Articolul 10 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 11Desființarea, distrugerea parțială sau degradarea bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM se sancționează potrivit legii. (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 01-11-2001, Articolul 11 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 12(1) Constituie contravenții următoarele fapte: (la 01-11-2001, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) a) autorizarea lucrărilor de construire sau de desființare a imobilelor cu regim de bunuri de patrimoniu cultural înscrise în LPM, fără avizele prevăzute în prezenta ordonanță; (la 01-11-2001, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) (la 03-02-2024, sintagma: monumente istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) b) realizarea, modificarea sau desființarea de construcții în zonele de protecție a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM, fără avizul Ministerului Culturii și, după caz, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței; (la 01-11-2001, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) c) încălcarea de către proprietar a obligațiilor prevăzute în legislația în vigoare referitoare la protecția bunurilor de patrimoniu cultural; (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) d) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 alin. (1) și ale art. 9 lit. e);e) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 150.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d) și e), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei. (la 01-11-2001, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și persoanelor juridice, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 13Contravențiile se constata și amenzile se aplică de către:a) specialiștii direcțiilor pentru cultura, culte și patrimoniul cultural național, județene și a municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d);b) inspectorii teritoriali ai Inspecției de Stat în Construcții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, pentru contravențiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) și e). (la 01-11-2001, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )  +  Articolul 14(1) Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 25-27.(2) Sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat și vor fi repartizate Ministerului Culturii care le va utiliza exclusiv pentru protejarea bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM. (la 01-11-2001, Articolul 14 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 ) (la 03-02-2024, sintagma: monumentelor istorice a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15Măsurile speciale de protecție a bunurilor înscrise în LPM se aplică și bunurilor înscrise în LI de la momentul în care România depune la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO dosarul pentru nominalizarea acestora pentru LPM. (la 03-02-2024, Articolul 15, Capitolul V a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 16(1) Institutul Național al Patrimoniului comunică autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii datele de identificare a bunurilor înscrise în LPM.(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii comunică oficiului de cadastru și publicitate imobiliară teritorial competent decizia de înscriere în LPM a Comitetului Patrimoniului Mondial în vederea notării calității imobilului în cartea funciară. (la 03-02-2024, Articolul 16, Capitolul V a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 17Metodologia de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural înscrise în LPM și metodologia de elaborare a cadrelor de protecție și gestiune, a programelor de protecție și gestiune și a planurilor anuale de protecție și gestiune se aprobă prin ordin al ministrului culturii. (la 03-02-2024, sintagma: Lista patrimoniului mondial a fost înlocuită de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) (la 03-02-2024, Articolul 17, Capitolul V a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 18Îndrumarea metodologică în vederea aplicării prezentei ordonanțe se realizează, potrivit competentelor specifice și în conformitate cu reglementările UNESCO, de Ministerul Culturii, respectiv de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. (la 01-11-2001, Articolul 18 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 01 noiembrie 2001 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  p. Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcției publice,
  Ioan Onisei
   +  ANEXĂAbrogată. (la 03-02-2024, ANEXA a fost abrogată de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )