ORDONANTA nr. 44 din 30 ianuarie 2000 (*republicată*)referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 12 decembrie 2001    --------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 143/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 aprilie 2001.Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/2001.  +  Articolul 1Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietate publică, în vederea restaurarii sau participării la expoziţii şi la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi ale celorlalte acte normative în materie.  +  Articolul 2 (1) Instituţia publică titulara a dreptului de administrare asupra unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional şi care urmează să fie exportat temporar va obţine avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor şi aprobarea ministrului culturii şi cultelor în vederea eliberării certificatului de export temporar. (2) Certificatul de export temporar se eliberează după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) În cazuri deosebite şi numai pentru bunuri mobile clasate în categoria Tezaur, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor va putea aviza exportul temporar al acestora fără a condiţiona aceasta de existenta unui contract de asigurare pentru bunurile în cauza, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) În situaţiile menţionate la alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor va obţine un certificat de garanţie guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care exportul temporar se efectuează în cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat ca, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sa elibereze un certificat de garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român. (2) Existenta certificatului de garanţie guvernamentală nu exonereaza de răspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata exportului temporar. (3) În situaţiile menţionate la alin. (1) organizatorul român al manifestării culturale va prezenta Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea aprobării, acordul încheiat cu partea străină. (4) Certificatul de garanţie guvernamentală se poate acorda şi pe bază de reciprocitate, la solicitarea părţii străine, atunci când şi bunurile culturale mobile române beneficiază de acelaşi tratament pe teritoriul statului străin.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate la art. 3 şi 4 se înfiinţează, în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Biroul pentru asigurări guvernamentale, în subordinea directa a ministrului, în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 6Modul de acordare a certificatului de garanţie guvernamentală se stabileşte prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.-------