ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 30 iunie 2009pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009  Având în vedere că în prezent o serie de unități administrativ-teritoriale se confruntă cu situația în care bugetul local pe anul 2009 nu a fost aprobat de către consiliile locale, datorită faptului că acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar autoritatea executivă nu poate asigura finanțarea cheltuielilor curente ale unității administrativ-teritoriale,ținând cont de faptul că, după aprobarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale, în situația dizolvării consiliului local, consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București în timpul exercițiului bugetar, autoritatea executivă nu poate introduce modificări în bugetele locale ca urmare a influențelor determinate de alocări sau diminuări de sume de la bugetul de stat,având în vedere urgența deblocării finanțării proiectelor la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii prin completarea instrumentelor de garantare a creditelor bancare pentru proiectele derulate de către IMM-uri, ținând cont de efectul multiplicator în economie,având în vedere insuficiența resurselor bugetare necesare capitalizării Fondului de contragarantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii datorată constrângerilor bugetare, fapt care necesită recurgerea la o realocare între cheltuielile bugetare, prin diminuarea unor prevederi neutilizate, respectiv diminuarea sumelor prevăzute pentru majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A. în bugetul de stat pe anul 2009,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 39, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) În cazul autorităților deliberative care sunt dizolvate sau se află în procedură de dizolvare, după caz, în condițiile legii, și care nu și-au aprobat bugetele locale în termenul legal, direcțiile generale ale finanțelor publice, prin excepție de la prevederile alin. (7), alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la data aprobării bugetelor locale ale noilor autorități deliberative constituite.(7^2) Primarii, președinții consiliilor județene, respectiv primarul general al municipiului București, aflați în situația prevăzută la alin. (71), aplică în anul financiar în curs bugetul anului precedent, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din bugetul anului precedent.2. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze modificările respective.  +  Articolul IIAbrogat. (la 12-06-2011, Articolul II a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 96 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 09 iunie 2011 )  +  Articolul IIIDupă alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În anul 2009, statul român, în calitate de acționar majoritar al Fondului, prin Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, participă de la bugetul de stat cu suma de 105 milioane lei la constituirea capitalului social al Fondului.(2^2) Suma prevăzută la alin. (2^1) se va asigura în bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri pe anul 2009 la capitolul 80.01 «Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă», subcapitolul 80.01.50 «Alte servicii publice generale», titlul 72 «Active financiare», articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 «Participare la capitalul social al societăților comerciale».  +  Articolul IVSe autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. III în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor acestora pe anul 2009. (la 12-06-2011, Articolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 96 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 09 iunie 2011 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul întreprinderilor mici
  și mijlocii, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Constantin Niță
  București, 30 iunie 2009.Nr. 91.------------