ORDONANȚĂ nr. 15 din 23 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 24 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) și s), cu următorul cuprins:p) centru național/local de informare și promovare turistică - structură specializată de informare și promovare turistică, care funcționează în cadrul structurii organizatorice a autorităților administrației publice locale și colaborează cu organizațiile de management al destinației, cu ministerul de resort din domeniul turismului și ministerul de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului; q) destinație turistică - areal cu o varietate de produse turistice, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o rețea de servicii generale și specifice, care contribuie la realizarea produselor turistice; r) organizație de management al destinației - persoană juridică, care realizează politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; (la 06-12-2018, Litera r) din Articolul 2 , Punctul 1. , ARTICOLUL UNIC a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) s) atașatul de turism - persoana angajată în cadrul autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului care asigură reprezentarea României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone.1^1. La articolul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) zonă turistică a unității administrativ-teritoriale - areal turistic, stabilit în scopul promovării destinației turistice prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București în cadrul jurisdicției sale, care concentrează o varietate de resurse și servicii turistice. (la 06-12-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 1^2. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cuprinzând articolele 2^2-2^4, cu următorul cuprins:  +  Capitolul I^1 Organizația de management al destinației  +  Articolul 2^2Organizația de management al destinației este asociație de utilitate publică, prin derogare de la prevederile cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează recunoașterea unei asociații sau fundații ca fiind de utilitate publică.  +  Articolul 2^3(1) Organizația de management al destinației se constituie ca asociație în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Organizația de management al destinației se înființează prin asocierea autorității publice locale din componența destinației cu plătitori de taxă specială pentru promovare turistică, respectiv:a) membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului;b) organizații patronale;c) angajatori din cadrul destinației turistice.(3) Pot adera la organizația de management al destinației în calitate de membru asociat, cu rol consultativ, și alte entități relevante, cum ar fi: asociații de promovare, asociații profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanți din mediul academic, din instituțiile de cercetare-dezvoltare, școli de formare profesională în turism, camere de comerț și industrie și alte asemenea entități care funcționează potrivit legii pe teritoriul destinației turistice.  +  Articolul 2^4Deciziile membrilor, plătitori ai taxei pentru promovare turistică, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot, proporțional cu cuantumul taxei pentru promovare turistică stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie a anului precedent. Votul acestor membri se exprimă în adunarea generală conform deciziei luate. (la 06-12-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 2. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 și 10^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1În scopul coalizării organizațiilor și factorilor interesați pentru dezvoltarea, valorificarea potențialului turistic și coordonarea destinației turistice, Ministerul Turismului elaborează procedura de înființare, funcționare, acreditare și reacreditare a organizațiilor de management al destinației, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10^2Organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.3. La articolul 20, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) organizarea de centre naționale sau locale de informare și promovare turistică în localitățile turistice;4. La articolul 20, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației, cu obligația de a-și asigura o reprezentativitate de cel puțin 50%; (la 06-12-2018, Litera h) din Articolul 20 , Punctul 4. , ARTICOLUL UNIC a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 4^1. La articolul 20, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) să asigure sursele de finanțare necesare funcționării organizației de management al destinației, din taxele speciale instituite în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și/sau din alte sume colectate în scopul promovării și dezvoltării turismului. (la 06-12-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 4^2. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Normativele de cheltuieli pentru acțiunile din Programul multianual de marketing și promovare turistică și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului. (la 06-12-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 4^3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) Activitatea de promovare a României ca destinație turistică se realizează prin implementarea strategiei de marketing, elaborată de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. La elaborarea strategiei de marketing, autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a consulta Consiliul Consultativ al Turismului.(2) Activitatea de promovare a destinațiilor turistice se realizează prin implementarea strategiilor de marketing al destinației, elaborate de organizația de management al destinației.(3) Documentele strategice menționate la alin. (2) se supun aprobării autorității publice locale competente. (la 06-12-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) 5. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și pe plan extern prin birourile de promovare turistică din străinătate și atașații de turism;6. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) În vederea asigurării reprezentării României atât în țările membre ale Uniunii Europene, cât și în țările terțe, în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism autohtone, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b), în cadrul structurii de specialitate din Ministerul Turismului se înființează funcția de atașat de turism.(2) Posturile aferente funcțiilor de atașat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, potrivit legii. (la 06-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 39^1 , Punctul 6. , ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (3) Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului și al ministrului afacerilor externe, care va include și prevederi cu privire la locul de desfășurare a activității atașatului de turism.(4) Stabilirea țărilor și a perioadei în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se face prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.(5) Pe perioada exercitării funcției de atașat de turism, persoanelor care ocupă această funcție li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, în condițiile legii, fiindu-le aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(6) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a personalului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Turismului, în conformitate cu prevederile legale privind drepturile în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.(7) Personalul prevăzut la alin. (1) este supus autorității șefului misiunii diplomatice din care face parte și acționează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimițătoare, având obligația să raporteze pe un calendar stabilit modul de îndeplinire a scopului și rezultatele activității sale pe perioada exercitații funcției. (la 06-12-2018, Alineatul (7) din Articolul 39^1 , Punctul 6. , ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 275 din 23 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 03 decembrie 2018 ) (8) Drepturile salariale pentru funcția de atașat de turism clasa I se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(9) Drepturile salariale pentru funcția de atașat de turism clasa II se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa II din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 23 august 2017.Nr. 15.-----