ORDONANȚA nr. 54 din 28 august 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997



  În temeiul prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul ILegea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se completează cu un alineat care va avea următorul cuprins:Persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfășoare activități economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activități desfășurate în scopul obținerii de profit și pentru care, potrivit legii, acestea sunt plătitoare de impozit pe profit.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agenților economici prin bunurile și valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an și care se consuma treptat.3. Articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizată anual, în funcție de indicele de inflație; (la 09-12-1998, Litera a) din Punctul 3. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 4. Articolul 3 alineatul ultim se abroga.5. Articolul 4 litera c) va avea următorul cuprins:c) investițiile efectuate pentru descoperta, în vederea valorificării de substanțe minerale utile, cu cărbuni și alte zăcăminte ce se exploatează la suprafața, precum și cele pentru realizarea lucrărilor miniere subterane de deschidere a zăcămintelor;6. Articolul 4 se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:d) investițiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici inițiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix. (la 09-12-1998, Litera d) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiții, precum și terenurile, inclusiv cele împădurite. (la 09-12-1998, Articolul 5 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 8. Articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:a) motoarele, aparatele și alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparațiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici inițiali ai mijlocului fix;9. Articolul 6 litera c) va avea următorul cuprins:c) construcțiile și instalațiile provizorii;10. Articolul 7 litera d) va avea următorul cuprins:d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei și a uzufructului, brevetele și alte drepturi și valori asimilate;11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Duratele normale de funcționare, precum și clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotărâre a Guvernului. La determinarea lor se va ține seama de parametrii tehnico-economici stabiliți de proiectanți și producători prin cărțile sau documentațiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum și de efectele uzurii morale.Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani.12. Articolul 10 litera a) va avea următorul cuprins:a) valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix, reevaluata în conformitate cu prevederile legale;13. Articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:b) cheltuielile de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; (la 09-12-1998, Punctul 13. din Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 14. Articolul 10 litera d) va avea următorul cuprins:d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experți și cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituțiilor publice; (la 09-12-1998, Litera d) din Punctul 14. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 15. Articolul 11 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcționare.16. Articolul 11 alineatul 3 se abroga;17. Articolul 11 alineatul 4 va avea următorul cuprins:Amortizarea investițiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locatie de gestiune se recuperează de agentul economic care a efectuat investiția, pe perioada contractului.18. Articolul 13 se completează cu un alineat care va avea următorul cuprins:Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei și a uzufructului se amortizeaza pe durata contractului.19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită, în funcție de clasele de calitate, suprafața, amplasare și/sau alte criterii legale, la costul de achiziție sau la valoarea aportului în natura, după caz.20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În situații justificate, agenții economici sunt scutiți de la calculul amortizarii, cu avizul Direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru următoarele active corporale: (la 09-12-1998, Partea introductivă a articolului 16 din Punctul 20. , Articolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcțiune, precum și sondele de țiței și gaze care nu se dau în producție, la propunerea Agenției Naționale pentru Rezerve Minerale;b) mijloacele fixe din patrimoniul agenților economici trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile; (la 09-12-1998, Litera b) din Articolul 16 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificată de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) c) lucrările de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării contra inundațiilor și inlaturarii excesului de umiditate, și anume: diguri și canale principale, de desecare, precum și lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanți și de corectare a torenților, destinate apărării terenurilor agricole și silvice și obiectivelor social-economice din zona apărată, senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum și celelalte cai de comunicație;21. Articolul 17 alineatul 1 va avea următorul cuprins:În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune, agenții economici asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Diferența rămasă neacoperita se include în cheltuieli excepționale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau diminuează capitalurile proprii, cu respectarea dispozițiilor legale.22. Articolul 17 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Durata recuperării și anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către consiliul de administrație al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3.23. Articolul 18 se abroga.24. Articolul 19 alineatul 1 partea introductivă va avea următorul cuprins:Agenții economici amortizeaza mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare.25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Competentele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administrație al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administrație al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. (la 09-12-1998, Articolul 20 din Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 26. Articolul 21 se abroga.27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Agenții economici, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, precum și persoanele juridice fără scop lucrativ au obligația evidențierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe și a amortizarii acestora.Instituțiile publice au obligația să evidențieze în contabilitate, în conturi distincte, mijloacele fixe și sumele rezultate din dezmembrarea și valorificarea prin scoaterea din funcțiune a acestora. (la 09-12-1998, Alineatul 2, Articolul 22 din Punctul 27. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 28. Articolul 22 alineatele 2 și 3 se abroga.29. Articolul 23 se abroga.30. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.La instituțiile publice scoaterea mijloacelor fixe din funcțiune se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite bugetare.31. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25La scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe care nu au fost integral amortizate, agenții economici, precum și persoanele juridice fără scop lucrativ vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 și 24 din prezenta lege. (la 09-12-1998, Articolul 25 din Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 32. Articolele 27 și 28 se abroga. (la 09-12-1998, Punctul 32. din Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) 33. Articolul 29 litera e) va avea următorul cuprins:e) modificarea, pe parcursul duratei normale de funcționare a mijlocului fix, a duratei și a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 și art. 20 din prezenta lege.34. Articolul 29 litera f) se abroga.35. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Contravențiile prevăzute la art. 29 din prezenta lege se sancționează după cum urmează:a) cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei; (la 09-12-1998, Litera a), Alineatul 1 din Articolul 30 , Punctul 35. , Articolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) b) cele de la lit. a), b) și e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei. (la 09-12-1998, Litera b), Alineatul 1 din Articolul 30 , Punctul 35. , Articolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) Cuantumul acestor contravenții vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului în funcție de indicele de inflație.36. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competența consiliilor de administrație ale agenților economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.Declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aparținând instituțiilor publice, sunt de competența ordonatorului de credite bugetare (la 09-12-1998, Articolul 32 din Punctul 36. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 )  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-12-1998, Articolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 )  +  Articolul IIIRegularizarea diferențelor reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere în cheltuielile de exploatare la închiderea exercițiului financiar respectiv. (la 09-12-1998, Alineatul 1 din Articolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 227 din 4 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 09 decembrie 1998 ) Regularizarea amortizarii aferente gradului de neutilizare, înregistrată până la 31 decembrie 1996 în contul în afară bilanțului contabil va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IVLegea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul
  finanțelor,
  Mircea Ciumara
  ----------------